Статті (ЕОВ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  Моделі державно-приватного партнерства в управлінні логістичною інфраструктурою територій
  (2022) Мігай, Наталя Борисівна
  У статті розглядаються актуальні питання, пов’язані із використанням моделей державно-приватного партнерства в управлінні логістичною інфраструктурою територій в умовах воєнного стану та у післявоєнний період. Вказано особливості логістичної інфраструктури України та її місце в рейтингу показника ефективності логістики. Визначено особливості державно-приватного партнерства при управлінні логістичною інфраструктурою. Розглянуто види моделей державно-приватного партнерства, їх переваги та недоліки, а також ступінь залученості і ризику сторін в контрактах. Вказано на необхідність пошуку нових концептуальних підходів залучення інвестицій для відновлення та забезпечення функціонування зруйнованої частини логістичної інфраструктури на основі коригування існуючих нормативно-правових актів у сфері державно-приватного партнерства. Представлена загальна схема механізму формування та функціонування логістичних платформ на основі державно-приватного партнерства. Визначено переваги застосування механізмів державно-приватного партнерства для відновлення зруйнованої логістичної інфраструктури територій.
 • Документ
  Digital Aspects of the Ukrainian Digitalization
  (2023-01-03) Tokar, Marian; Shybirina, Svitlana; Kolosovska, Iryna; Khmarska, Iryna
 • Документ
  Особливості післявоєнного відновлення економіки України
  (2022) Хмарська, Ірина Анатоліївна; Кучерява, Каріна Якупівна; Клімова, Інна Олександрівна; Khmarska, Iryna; Kucheriava, Karina; Klimova, Inna
  Військові події на теренах України стали основною причиною реструктуризації вітчизняної економічної системи. Визначено, що активні бойові дії не просто стримують роботу певних галузей, а унеможливлюють їх функціонування; доведено, що за актуальних обставин занепад економіки України був неминучим та до сьогодні залишається характерним, що має своє відображення у зниженні ВВП, зростанні рівня інфляції, макроекономічній нестабільності тощо. До комплексу негативних факторів, джерелом яких стала повномасштабна війна, також варто віднести і зниження зайнятості, платоспроможності громадян, відсутність дієвих, перевірених досвідом механізмів реалізації монетарної, фіскальної, валютної політики в умовах війни, унеможливлення прогнозування соціально-економічних показників, загальний ріст ризиків серед населення і бізнесу. Відповідно, маючи стійкий занепад виробничо-господарського сектору і сповільнення бізнес-активності, пріоритетною задачею для влади є пошук шляхів реформування і стабілізації із подальшим повоєнним відновленням вітчизняної економіки, що, власне, підтверджує важливість дослідження проблематики в умовах сьогодення. Наукова стаття має на меті проведення оригінального дослідження перспектив післявоєнного відновлення економіки України на основі аналізу її актуального стану і тенденцій функціонування в умовах повномасштабної війни. Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу та узагальнення. В результаті проведеного дослідження було узагальнено вплив війни на соціальні і економічні процеси в Україні, загальний стан вітчизняної економіки, а також визначено сутність післявоєнного відновлення економічної системи; авторами було детерміновано, що післявоєнне відновлення являє собою складний, багатовекторний процес, який має на меті запуск економіки України, зокрема окремих галузей, що втратили свою активність або ж можливості для реалізації діяльності в результаті розгортання повномасштабної війни на теренах нашої держави. На основі аналізу передумов економічної дестабілізації авторами було визначено перспективи і особливості післявоєнного відновлення економіки України.
 • Документ
  Сценарії управлінських рішень щодо формування комплексу маркетингових комунікацій для різних рівнів партнерських відносин
  (2019) Хмарська, І. А.; Khmarska, Iryna
  Досліджено комплекс маркетингових комунікацій, який використовується на підприємствах легкої промисловості, на різних рівнях партнерських відносин який враховує наявність маркетингового комунікативного впливу прямої і непрямої дії, що уможливлює ідентифікацію особливостей споживачів на різних рівнях партнерства та дозволяє адаптувати складові комплексу маркетингових комунікацій для підвищення рівня їх задоволення. Запропоновано науково-методичний підхід до визначення комунікативного іміджу підприємства, згідно якого, відбувається загальне оцінювання комунікативної ефективності маркетингових зусиль підприємства.
 • Документ
  Approaches to the Formation of a Mechanism for Managing Innovation Processes in a Region
  (2018) Mihai, N. B.; Мігай, Н. Б.; Мигай, Н. Б.
  Статтю присвячено розробці теоретико-методологічних основ формування механізму управління інноваційними процесами в регіоні. Вказано, що особливої актуальності сьогодні набуває формування зазначеного механізму через кризові тенденції в розвитку економіки України, диспропорційність стану регіонів і складність функціонування ринкового середовища. Розроблено концептуальну схему механізму управління інноваційними процесами в регіоні та визначено його як єдину систему, взаємопов’язану сукупність організаційних, технічних, фінансових, економічних форм, методів і засобів впливу на інноваційні процеси, які застосовуються на різних рівнях управління з метою досягнення стабілізації та нарощування темпів регіонального розвитку та конкурентоспроможності. Розглянуто можливість застосування різних підходів до формування механізму управління інноваційними процесами, а саме: системного, диференційованого, програмно-цільового,проектного, логістичного, кластерного, ситуаційного та процесного. Обґрунтовано складові забезпечення реалізації механізму. За результатами проведеного дослідження зроблено висновки, що формування механізму управління інноваційними процесами в регіоні можливе за умови фінансової та організаційної підтримки державою регіональних ініціатив.
 • Документ
  Потенціал торговельного підприємства: загальнонаукові підходи до формування та реалізації
  (2022-09-18) Жувагіна, І. О.; Замарайкіна, Т. С.; Zhuvahina, I. O.; Zamaraikina, T. S.
  В роботі розглядаються теоретичні аспекти потенціалу торговельного підприємства на основі визначення основоположних підходів до його формування та реалізації. Аналіз процесного, ситуаційного і системного підходів продемонстрував найбільшу ступінь відповідності сучасному етапу розвитку економічних систем і широкого кола застосування на практиці. Авторами досліджено, що застосування системного підходу передбачає формування параметрів виходу, входу та зворотного зв’язку на основі забезпечення конкурентоспроможності роботи економічної системи. Представлена авторська розробка основних елементів принципу системного підходу «Чорна скринька» до організації. Доведено, що ситуаційний підхід підкреслює значущість «ситуаційного мислення» та засновується для альтернативності досягнення однієї й тієї ж мети під час прийняття або реалізації управлінського рішення залежно від конкретної ситуації. Визначено, що використання комплексного підходу до формування і активізації потенціалу підприємства потребує врахування технічних, екологічних, економічних, організаційних, соціальних, психологічних та інших аспектів діяльності підприємства та їх взаємозв'язку.
 • Документ
  BITCOIN: Українські реалії використання криптовалют в сучасних економічних системах
  (2018) Жувагіна, І. О.; Замарайкін, О. В.; Будна, Т. С.; Zhuvahina, I.; Zamaraykin, O.; Budna, T.
  Досліджено сучасні особливості становлення та тенденції розвитку використання нового революційного способу здійснення платежів в економічних системах. Проаналізовані явні переваги та недоліки електронної готівки у країні. Представлено перелік компаній в Україні, які приймають розрахунки у bitcoin. Побудовано інфографіку ринку криптовалют у світі за відкритими джерелами інформації. Визначено, що для оптимально го розвитку криптовалют необхідно здійснення інституційних промозаходів, реалізація співпраці з міжна родними організаціями, створення юридичнийих гайдів для бізнесу та фізичних осіб. Відзначено, що при належному удосконаленні технології, законодавчому регулюванні та покращенні відповідної інфраструктури дана технологія займе значне місце в повсякденному житті населення. Доведено, що bitcoin є інструментом для венчурних інвестицій і спекулятивних тті населення. Доведено, що bitcoin є інструментом для венчурних інвестицій і спекулятивних операцій. При цьому вже зараз bitcoin є повноцінною і основною розрахунковою валютою на ринку криптогрошей.
 • Документ
  Тенденції інноваційного розвитку соціально-орієнтованої економіки країни
  (2021) Жувагіна, І. О.; Zhuvahina, I.
  У статті досліджено стан економічного розвитку соціально-орієнтованої економіки в сучасних ринковихі умовах при безперервному зростанні потреб споживачів таі конкурентній боротьбі за кращу позицію на ринкуі із забезпеченням інноваційної орієнтації підприємств, що сприяєі у довгостроковій перспективі економічному, соціальному та культурномуі зростанню країни. Наголошено, що більшість розвинутих державі обирає інтенсивний шлях розвитку, що забезпечується провідноюі роллю науково-технічного прогресу та накопиченню інтелектуальногоі капіталу. Проаналізовано поточний стан інноваційної діяльності ві країні. Представлені результати аналізу міжнародних інноваційних рейтингов. Проведено порівняння інноваційних показників України та держав, які активно реалізують свій інноваційний потенціал. Виявлено, що країни-лідери за спорідненими індексами займаютьі провідні позиції у рейтингу країн за рівнемі валового національного доходу на одну особу. Доведено, що існуючий фінансовий механізм стимулювання інноваційної діяльностіі України є достатньо пасивним, що відображається наі зменшенні частки обсягу реалізованої інноваційної продукції, повільнихі темпах впровадження нових технологій. Обґрунтовано значення інноваційногоі чинника розвитку країни для успішної інтеграції уі європейське економічне співтовариство.
 • Документ
  Загальнонаукові підходи до формування економічного потенціалу підприємств торгівлі
  (2018) Жувагіна, І. О.; Когутенко, К. С.; Zhuvahina, I. O.; Kohutenko, K. S.
  У науковій статті досліджено погляди провідних науковців сутності дефініції поняття «економічний потенціал підприємства». Узагальнено структуру економічного потенціалуна основі виокремлення основних його характеристик: об’єктивної та суб’єктивної. Запропоновано авторське визначення поняття «економічний потенціал підприємства» як можливості сукупних ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнес-процесів. Авторами окреслена структура та представлена класифікація економічного потенціалу підприємства: за класифікаційними ознаками та видами проявів потенціалу. Доведено, що структуризація економічного потенціалу підприємства виходить безпосередньо із визначення потенціалу як сукупності ресурсів та компетенцій та підприємства як відкритої економічної системи. Визначено, що під структурою економічного потенціалу підприємства слід розуміти відносно стійкий спосіб організації елементів економічного потенціалу, який розкриває його будову, елементний склад, принцип формування і розвитку.
 • Документ
  Визначення підходів до побудови управлінських моделей успішного розвитку рекреаційних регіонів України
  (2018) Науменко, Т. О.; Жувагіна, І. О.; Naumenko, T.; Zhuvahina, I.; Науменко, Т. А.; Жувагина, И. А.
  Досліджено особливості та проблеми розвитку рекреаційно туристичного потенціалу як основи рекреаційної та туристичної діяльності територій природно-заповідного фонду, а також сучасні форми управління рекреаційною діяльністю. Проаналізовано міжнародні підходи та методології виконання природоохоронної місії та сталого розвитку рекреаційної діяльності. Запропоновано формальне представлення природоохоронного проекту, побудовано кортеж раціонального використання рекреаційних ресурсів у межах зон регульованої рекреації та названо двовимірний підхід до визначення наслідків впливу туризму на ресурси. Здійснено графічний аналіз стану якості рекреаційних ресурсів у разі довготривалого надлімітного використання рекреаційних ресурсів.
 • Документ
  Механізм управління розвитком та ефективним використанням трудового потенціалу підприємства
  (2018) Жувагіна, І. О.; Колісніченко, А. О.; Zhuvahina, I. O.; Kolisnichenko, A. О.
  В роботі проведено дослідження основних теоретико-методологічних й економіко-організаційних аспектів категорії трудового потенціалу підприємства. Розроблена схема функціонального механізму управління розвитком трудового потенціалу підприємства, що передбачає виділення найістотніших складових механізму управління: системи елементів механізму; сукупності взаємозв’язків між елементами; функцій управління, врахування необхідності досягнення поставлених цілей, факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що сприятиме більш ефективному управлінню трудовим поте нціалом підприємства. Представлені напрями розвитку та ефективного використання трудового потенціалу підприємства.
 • Документ
  Аналіз реалізації бюджетної децентралізації в контексті соціально-економічного розвитку країни
  (2017) Жувагіна, І. О.; Філіпішина, Л. М.; Zhuvahina, I. A.; Filipishyna, L. M.; Жувагина, И. А.; Филипишина, Л. М.
  Виконано аналіз реалізації першого етапу реформи бюджетної децентралізації в Україні. Здійснено оцінку отриманих результатів за підсумками виконання бюджетів всіх рівнів у 2016 році. Встановле но пріоритетні напрями видатків місцевих бюджетів та обгрунтовано недостатність виконання місцевих бюджетів як інструменту інвестиційного розвитку регіонів. Запропоновано практичні рекомендації, спрямовані на розв’язання нагальних завдань реалізації реформи бюджетної децентралізації. Аргумен товано, що видатки бюджету є вагомим інструментом впливу на соціально-економічні процеси у державі, а удосконалення системи бюджетних видатків є об’єктивно необхідною умовою та підгрунтям реалізації комплексу економічних реформ в Україні.
 • Документ
  The effect of regional tourism on economic development (Case study: The EU countries)
  (2021) Motsa, Andriy; Rybakova, Svitlana; Shelemetieva, Tetiana; Zhuvahina, Iryna; Honchar, Liliia
 • Документ
  Management of the Process of E-Commerce Development in Business on the Example of the European Union
  (2021) Taranenko, Iryna; Chychun, Valentyna; Korolenko, Olha; Goncharenko, Iryna; Zhuvahina, Iryna
 • Документ
  Economic and legal aspects of EU insurance market development
  (2021) Murashko, Olena; Havrylyuk, Ruslana; Zhuvahina, Iryna; Chornovol, Alla; Andriyenko, Mykola
 • Документ
  Model Scenarios of Sustainable Development Strategy in Formulation of Mechanisms for Enterprise Support Resources
  (2020) Filipishyna, Liliya; Hryshyna, Larysa; Zhuvahina, Iryna; Ponedilchuk, Tetiana; Paska, Igor
 • Документ
  Efficiency of Retail Enterprises in Context of Achievement of Competitive Advantages: Ukrainian Realities
  (2021) Chorna, Maryna; Bezghinova, Lyubov; Dorokhov, Oleksandr; Zhuvahina, Iryna; Volosov, Anatoly
 • Документ
  Застосування маркетингових комунікацій в легкій промисловості України
  (2020) Хмарська, Ірина; Khmarska, Irina
  В статті було проведено аналіз легкої промисловості України та виявлено основні елементи впливу маркетингових комунікацій на діяльність підприємств легкої промисловості. Виявлено та систематизовано фактори, що визначають специфіку застосування комплексу маркетингових комунікацій на діловому та споживчому сегментах ринку товарів легпрому. Доведено, що виробники краще володіють прийомами роботи з клієнтами, котрі відповідають рівню партнерських відносин "B to B"; що стосується рівня "B to C", то на цьому рівні партнерських відносин комплекс маркетингових комунікацій підприємств легкої промисловості знаходиться на стадії формування. Також в статті було охарактеризовано динамічну складову виробництва продукції за групами. Виділено основні проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Management of the Process of E-Commerce Development in Business on the Example of the European Union
  (2021) Taranenko, Iryna; Chychun, Valentyna; Korolenko, Olha; Goncharenko, Iryna; Zhuvahina, Iryna