122 "Комп'ютерні науки"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 70
 • Документ
  Управління проектами розвитку сучасних БПЛА у сільському господарстві в роботі сервісної мобільної бригади
  (2024) Трушляков Д. В.; Чернова Л. С.
  Трушляков Д.В. Управління проектами розвитку сучасних БПЛА у сільському господарстві в роботі сервісної мобільної бригади. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2024 рік. 166 сторінки. У кваліфікаційній роботі було досліджено ефективність використання БПЛА у сільському господарстві малими організаційними формами, такими як невелика бригада - сервісна група обслуговування агрогосподарств для охорони посівних площ від шкідників обприскуванням агродронами, для чого: - Досліджено існуючий на сьогодні досвід та переваги використання БПЛА для визначених цілей; - Запропоновано життєздатну модель застосування безпілотників невеликою мобільною бригадою – сервісною групою обслуговування агрогосподарств; - Визначено оптимальну організаційну форму, необхідні технічні та кількісні параметри, прораховано економічну ефективність проекту, здійснено декомпозицію робіт, розроблено детальні плани, визначено ризики, розраховано бюджет та показники економічної ефективності проекту, розроблено та запропоновано заходи з удосконалення управління з метою підвищення ефективності реалізації проекту.
 • Документ
  Аналіз моделей управління підприємствами та проектування інформаційної системи для зоопарку
  (2023) Васильченко А. С.; Гайдаєнко О. В.
  Дипломний проект на тему: ''Аналіз моделей управління підприємствами та проектування інформаційної системи для зоопарку'' має об'єм 124 сторінок, містить розділи – 6, рисунки – 20, використані джерела – 41. Мета проекту полягає у підвищення ефективності управління діяльністю зоопарку за рахунок впровадження сучасних систем, які дозволять мінімізувати витрати та збільшити прибуток. Завдання проекту полягає у дослідженні моделей управління підприємствами та розробці інформаційної системи, яка забезпечить автоматизацію процесів управління комунальною установою, покращить якість управління зоопарком та взаємодію між працівниками. У першому розділі зроблений опис об’єкту дослідження і аналіз предметної області, сформовані вимоги, на основі яких розроблена концепція інформаційної системи. У другому розділі розроблений технічний проект системи. Представлені загальносистемні рішення для вибору типових програмних засобів. Спроектовано базу даних. Описані алгоритми роботи проекту. Визначені програмні і технічні засоби реалізації і експлуатації проекту. У третьому розділі розроблена робоча документація та проведена апробація проекту, яка показала коректну роботу усіх програмних модулів інформаційної системи. У четвертому розділі наведено техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційної системи. У п’ятому розділі представлені правила та рекомендації щодо безпеки відвідувачів та працівників у зоопарку, а також правила безпеки за комп’ютером. У шостому розділі представлені правила охорони навколишнього середовища. 5 Актуальність та новизна роботи полягає у вдосконаленні системи управління зоопарком для ефективної роботи за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій та комп'ютерної техніки.
 • Документ
  Дослідження засобів СМS та розробка інтернет-сайту для автошколи із базою даних MySQL
  (2023) Заборський М. Д.; Книрік Н. Р.
  У дaнiй диплoмнiй рoбoтi предcтaвленo рoзрoбку веб-caйту aвтoшкoли. Зa дoпoмoгoю дaнoгo веб-caйту oргaнiзaцiї змoжуть вирiшувaти тaкi зaвдaння, як предcтaвлення фiрми в мережi Iнтернет, рoзширення пoтенцiйнoї aудитoрiї, пiдвищення пiзнaвaннocтi, iнфoрмувaння грoмaдcькocтi. В диплoмнiй рoбoтi викoнaнo aнaлiз предметнoї oблacтi, технiкo-екoнoмiчне oбґрунтувaння, технiчний тa рoбoчий прoєкти, рoздiл з oхoрoни прaцi. Caйт рoзрoблений зa дoпoмoгoю cкриптoвoї мoви PHP, динaмiчнoї мoви JavaScript, cтaндaртнoї мoви рoзмiтки веб-cтoрiнoк HTML, кacкaдних тaблиць cтилiв CSS. Бaзa дaних рoзрoбленa нa MySQL. Рoбoтa викoнaнa нa 98 cтoрiнкaх мaшинoпиcнoгo текcту i мicтить: 34 риcункiв, 39 тaблиць, 2 дoдaтки i cпиcoк викoриcтaних джерел iз 15 нaйменувaнь. Рoбoтa виклaденa укрaїнcькoю мoвoю.
 • Документ
  Методи дослідження і аналіз ефективності версій Java з реалізацією на різних платформах операційних систем
  (2023) Кошулько В. В.; Koshulko Vladyslav; Казимиренко Ю. О.
  Кошулько В. В. Методи дослідження і аналіз ефективності версій Java з реалізацією на різних платформах операційних систем. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами». Миколаїв, НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 105 сторінок. В роботі представлені результати дослідження продуктивності платформи Java різних версій різних операційних системах. Для оцінки продуктивності використані наступні критерії: час компіляції, час виконання програми з Jit компілятором так і без Jit, споживання пам'яті і процесорного часу. В результаті дослідження встановлено, що найкраща продуктивність Java досягається під час використання останніх версій Java на сучасних операційних системах. Мета роботи полягає в оцінці продуктивності різних версій віртуальної машини Java (JVM) та вивчення впливу операційних систем (Windows, Linux) на виконання Java коду.
 • Документ
  Дослідження процесів обліку та попередження правопорушень та створення мобільного застосунку із прив’язкою до геолокації
  (2023) Мурадян Карен; Muradian Karen; Книрік Н. Р.
  Об’єкт дослідження – стан злочинності та методи протидії їй на території України. Предмет дослідження – засоби оперативного обліку та звітності про зафіксовані правопорушення. Мета – створення передумов для зниження рівня злочинності за рахунок залучення кожної небайдужої людини до фіксації потенційних правопорушень шляхом розробки мобільного застосунку обліку та попередження правопорушень із прив'язкою до геолокації. У першому розділі розглядається стан злочинності на території України та найкращі методи її протидії, що встигли зарекомендувати себе за кордоном. У другому розділі було досліджену різницю між нативною розробкою застосунків під окрему операційну систему і кросплатформною розробкою. У третьому розділі було продемонстровано ключові моменти розробки застосунку обліку та попередження правопорушень із прив'язкою до геолокації. У четвертому розділі було розраховано та проаналізовано економічний ефект від розробки. У п'ятому розділі розглядаються нормативні бази охорони праці при використанні електронних приладів. В останньому розділі було розглянуто основні аспекти, завдання, а також головні проблеми охорони навколишнього середовища. Додатково досліджено світові ініціативи та організації, що сприяють покращенню поточної ситуації. У результаті виконання роботи було розроблено мобільний застосунок обліку та попередження правопорушень із прив'язкою до геолокації. Сторінок – 92, таблиць – 4, рисунків – 61, посилань – 24, додатків – 2. Робота представлена українською мовою.
 • Документ
  Порівняльне дослідження ІТ-проектів на основі використання архітектурних патернів
  (2023) Єфремов Г. І.; Казимиренко Ю. О.
  Єфремов Г.І. "Порівняльне дослідження ІТ-проектів на основі використання архітектурних патернів". Магістерська робота за спеціальністю 122: Комп’ютерні науки, освітня програма "Комп’ютерні науки". Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2023. 92 сторінки. У цій кваліфікаційній роботі було проведено глибокий аналіз та порівняння двох ІТ-проектів, що використовують різні архітектурні патерни. Дослідження зосереджено на вивченні та порівнянні Domain-Driven Design (DDD) та монолітних архітектур, а також на оцінці їх впливу на загальну ефективність та масштабованість проектів. Робота детально розглядає застосування CQRS та Mediator патернів у контексті DDD, оцінюючи їх роль у поліпшенні гнучкості, відмовостійкості та легкості підтримки складних систем. Надані результати підкреслюють важливість вибору адекватних архітектурних стратегій для різних типів ІТ-проектів.
 • Документ
  Дослідження технологій та розробка інформаційної системи для складського господарства пивзаводу
  (2023) Залітко Антон; Zalitko Anton; Казимиренко Ю. О.
  Магістерська робота «Дослідження технологій та розробка інформаційної системи для складського господарства пивзаводу» за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки. Робота присвячена вирішенню питання розробки та впровадження інформаційної системи для управління складським господарством пивзаводу. Метою роботи є дослідження технологій та розробка інформаційної системи для управління процесами складського господарства пивзаводу, впровадження якої спрямовано на систематизацію обліку продукції, ресурсів та скорочення часу на обробку інформації. Наукова новизна роботи полягає в наступному: • вдосконалено підхід до управління процесом обробки і систематизації даних про продукцію, сировину, споживачів, документацію, що на відміну від існуючих дозволяє підвищити ефективніть виконання розв’язання логістичних задач; • вперше для складскього господарства пивзаводу запропоновано теоретично-практичне підгрунтя кординації цілей з розширенням можливостей та виходом на міжнародний ринок в умовах воєнного стану. Наукове значення роботи полягає в отриманні результатів, які будуть спрямовані на вирішення проблем інформаційного забезпечення при управлінні складським господарством на харчовому підприємстві в умовах воєнного стану. Практичне значення роботи полягає в розробці заходів з інформаціної підтримки підприємства харчової промисловості в умовах наслідків часткової руйнації та дефіциту прісної води у місті Миколаєві. Методи дослідження: методи системного аналізу; принципи процедурного програмування, класичні технології проєктування баз даних. Апробація роботи: результати були представлені на міжнародній науково-технічній конференції. Робота написана на ___сторінках машинописного тексту, містить ___ рисунків, __ таблиць, __ додатки і список використаних джерел з __ найменувань.
 • Документ
  Дослідження засобів CMS для розробки інформаційної системи "Інтернет-крамниці"
  (2023) Завтура В. Г.; Морозова Г. С.
  Дана робота присвячена дослідженню засобів CMS для розробки інформаційної системи «інтернет-крамниці». Обрана тема є актуальною у зв'язку зі стрімким розвитком електронної комерції та необхідністю ефективного використання інформаційних технологій у сфері торгівлі. Метою даної роботи є розробка інформаційної системи «Інтернеткрамниці» електронної техніки та підвищення їх ефективності роботи магазину. У процесі роботи проаналізовано сучасні засоби веб-розробки додатків, спроектовано база даних і розроблено структуру магазину. Програмне забезпечення розроблено мовою програмування PHP. Це скриптова мова програмування, є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок. Під час роботи було перевірено та проаналізовано предметне середовище, вибір системних концепцій, організації процесів, рішень, що підтримуються інформацією, технологіями та програмним забезпеченням. Робочі документи підготовлені. Висвітлено питання охорони праці. Робота містить 93 сторінку друкованого тексту, 26 зображень, 6 таблиць, 4 рисунки, 3 моделі, 4 додатки, список використаних джерел на 11найменувань.
 • Документ
  Розробка інформаційної системи екологічного моніторингу експлуатації автотранспорту комунального підприємства
  (2023) Захаров І. В.; Ажищев В. Ф.
  Магістерська кваліфікаційна робота ''Розробка інформаційної системи екологічного моніторингу експлуатації автотранспорту комунального підприємства'' присвячена вирішенню науково-прикладного завдання інформаційного забезпечення обробки результатів екологічного моніторингу технологічних процесів експлуатації транспортних засобів. Мета полягає в підвищені ефективності екологічного моніторингу транспортних засобів комунального підприємства. Задачею роботи є розробка інформаційної системи екологічного моніторингу транспортних засобів. Наукова новизна роботи полягає в розроблені методу визначення обсягів шкідливих викидів від роботи автотранспорту підприємства та реалізації алгоритму розрахунків на основі цього методу. Практичне значення роботи - підвищення ефективності транспортно-екологічного моніторингу за рахунок розробки і впровадження інформаційної системи.
 • Документ
  Дослідження глобальних дистриб'юторських систем (GDS) та проєктування інформаційної системи турагентства
  (2023) Міхняєв К. Л.; Гайдаєнко О. В.
  Дипломний проєкт на тему: ''Дослідження глобальних дистриб’юторських систем (GDS) та проєктування інформаційної системи турагентства'' має об'єм 140 сторінок, містить розділи – 6, рисунки – 29, використані джерела – 22. Мета проєкту полягає у підвищенні ефективності роботи турагентства за рахунок впровадження інформаційної системи з бронювання туристичних послуг з використанням глобальних дистриб’юторських систем. Завдання проєкту полягає у створенні інформаційної системи, яка дозволить автоматизувати основні бізнес-процеси турагентства, підвищити ефективність роботи співробітників та покращити якість обслуговування клієнтів. У першому розділі зроблений опис об’єкту дослідження і аналіз предметної області, сформовані вимоги, на основі яких розроблена концепція інформаційної системи. У другому розділі розроблений технічний проєкт системи. Представлені загальносистемні рішення для вибору типових програмних засобів. Спроєктовано базу даних. Описані алгоритми роботи проєкту. Визначені програмні і технічні засоби реалізації і експлуатації проєкту. У третьому розділі розроблена робоча документація та проведена апробація проєкту, яка показала коректну роботу усіх програмних модулів інформаційної системи. У четвертому розділі наведено техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційної системи. У п’ятому розділі представлені правила охорони праці під час роботи за комп'ютером. У шостому розділі представлені правила охорони навколишнього середовища. Актуальність та новизна проєкту полягає у підвищенні ефективності роботи та конкурентоспроможності турагентства за рахунок web-додатка для бронювання туристичних послуг з використанням глобальних дистриб’юторських систем та впровадження на цій основі інформаційної системи.
 • Документ
  Дослідження технологій та проєктування інформаційної системи онлайн казино
  (2023) Петрушин Є. В.; Гайдаєнко О. В.
  Дипломний проєкт на тему: «Дослідження технологій та проєктування інформаційної системи онлайн казино» має об'єм 131 сторінок, містить розділи – 6, рисунки – 67, використані джерела – 28. Метою моєї роботи є підвищення ефективності інформаційної системи за рахунок дослідження технологій онлайн казино та їх впровадженням. Робиться це заради отримання максимального прибутку за рахунок оптимізації витрат. Завданням моєї роботи є дослідження технологій та проєктування інформаційної системи онлайн казино. У першому розділі зроблений опис об’єкту дослідження і аналіз предметної області, сформовані вимоги, на основі яких розроблена концепція інформаційної системи. У другому розділі розроблений технічний проєкт інформаційної системи. Наведені загальносистемні рішення, де розглядається механізм нарахування прибутку користувачу, якщо його ставка зіграє. В рішеннях по інформаційному забезпеченню розроблені концептуальна, логічна та фізична моделі даних. Розроблена база даних проєкту. Розроблені математичні, програмні та технічні рішення забезпечення. У математичному забезпеченні проведений математичний аналіз алгоритму. Зображена блок схема роботи проєкту. У програмному описані засоби та технології, за допомогою яких була проведена розробка проєкту. У третьому розділі розроблена робоча документація та проведена апробація проекту, яка показала коректну роботу усіх програмних модулів інформаційної системи. У четвертому розділі наведено техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційної системи. У п’ятому розділі представлені правила охорони праці під час роботи за комп'ютером. У шостому розділі представлені правила охорони навколишнього середовища. Актуальність та новизна проєкту полягає у зручності при використанні сервісу та адаптації до умов карантину та пандемії COVID-19. Так як верстка сайту адаптована і під мобільні пристрої, зокрема планшети та смартфони, це дає змогу зіграти у гру не тільки вдома, а й в будь-якому іншому місці. Мобільний підхід реалізації проєкту дозволяє розширити аудиторію та підвисити конкурентоспроможність.
 • Документ
  Управління програмою реструктуризації транспортної системи ТОВ СП ''НІБУЛОН'' в умовах воєнної кризи
  (2023) Чертов О. В.; Chertov Oleh; Чернова Л. С.
  Чертов О. В. Управління програмою реструктуризації транспортної системи ТОВ СП ''НІБУЛОН'' в умовах воєнної кризи. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 ''Комп’ютерні науки'', освітньої програми ''Управління проектами''. Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 105 сторінок. У кваліфікаційній роботі були проведені дослідження вивчення питань теорії і практики реструктуризації за сучасних економічних умов, проведено аналіз діяльності досліджуємого підприємства, надано оцінку транспортної системи підприємства. У результаті роботи розроблено рекомендації з формування системи заходів з управління проєктами реструктуризації транспортної системи підприємства.
 • Документ
  Удосконалення механізмів управління проектами побудови транспортних суден
  (2023) Малиновський І. О.; Malinovsky Ivan; Чернова Л. С.
  Малиновський І. О. Удосконалення механізмів управління проектами побудови транспортних суден. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 ''Комп’ютерні науки'', освітньої програми ''Управління проектами''. Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 115 сторінок. У кваліфікаційній роботі були проведені дослідження з обґрунтування принципів управління проектами в умовах суднобудівного підприємства, проведено оцінку вартості проекту побудови транспортних суден, проаналізовано існуючі принципи планування виробничих ресурсів в проектах побудови транспортних суден. У результаті роботи розроблено структуру механізмів оперативного управління портфелями проектів в умовах суднобудівного виробництва.
 • Документ
  Інструменти оцінки ефективності HR проєктів
  (2023) Данилюк С. С.; Danilyuk Stanislav; Руденко С. В.
  Данилюк С. С. Інструменти оцінки ефективності HR проєктів. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 ''Комп’ютерні науки'', освітньої програми "Управління проєктами". Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 85 сторінок. В кваліфікаційній роботі уточнено поняття та сутність основних категорій досліджуваної проблематики, розроблено класифікацію проєктів у галузі управління персоналом, узагальнено теоретичний та практичний досвід у галузі оцінки ефективності проєктів у галузі управління персоналом, обґрунтовано комплексну методику оцінки ефективності проєктів у галузі управління персоналом з урахуванням специфічних особливостей проєктів даної предметної галузі.
 • Документ
  Удоскналення моделі управління інформаційними зв’язками в проєктах будівельного холдингу
  (2023) Харлакевич Я. Ю.; Kharlakevich Ya. Yu.; Чернова Л. С.
  Харлакевич Я. Ю. Удоскналення моделі управління інформаційними зв’язками в проєктах будівельного холдингу. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 92 сторінки. Метою роботи є підвищення ефективності процесів обміну інформацією в проєктах будівельного холдингу шляхом розробки та впровадження моделей управління комунікаціями в проєктах. При одночасному виконанні декількох взаємопов'язаних проєктів будівельного холдингу, що знаходяться на різних стадіях своїх життєвих циклів, виникають організаційні проблеми, які пов'язані з визначенням завдань та структури проєктного офісу, розподілом обов'язків між основними учасниками проєктів, дублюванням функцій і відповідальності проєктних менеджерів, організацією інформаційної взаємодії виконавців проєктів, своєчасним прийняттям необхідних управлінських рішень.
 • Документ
  Когнітивні механізми управління проєктами в IT компаніях
  (2023) Журавель А. В.; Zhuravel A.V.; Чернов С. К.
  Журавель А. В. Когнітивні механізми управління проєктами в IT компаніях. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023 рік. 109 сторінок. У кваліфікаційній роботі було проаналізовано сучасні концепції правління проєктами в IT компаніях, розглянуті когнітивні механізми моделювання складних ситуацій в управлінні проєктами і використання когнітивного підходу в управлінні проєктами, впровадження якого дозволяє компаніям працювати швидше, ефективніше та економічно вигідніше в умовах динамічності внутрішнього та зовнішнього середовища. Когнітивний підхід до моделювання в управлінні проєктами та програмами спрямований на розробку формальних моделей і методів, які підтримують інтелектуальний процес вирішення проблем завдяки обліку у цих моделях та методах когнітивних можливостей (сприйняття, пізнання, розуміння, пояснення) суб'єктів управління при вирішенні управлінських задач.
 • Документ
  Прийняття рішень при управлінні командою проєкту ІТ-компанії
  (2023) Подгайний О. М.; Podgayny O. M.; Чернов С. К.
  Подгайний О. М. Прийняття рішень при управлінні командою проєкту ІТ-компанії. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 92 сторінки. Магістерська робота присвячена удосконаленню механізмів управління командою проекту з розробки програмних стартапів для просування програмного продукту на сучасному ринку. Згідно з метою дослідження роботи було проаналізовано існуючі методи, методології та інформаційні системи підтримки прийняття рішень в управлінні командами, удосконалено підхід до управління командою, що дозволить підвищити продуктивність праці та мотивацію членів команди в умовах обмеженого фінансування проекту.
 • Документ
  Розвиток інструментів управління кіберспортивним онлайн турніром
  (2023) Трушляков О. В.; Trushliakov O. V.; Чернова Л. С.
  Трушляков О. В. Розвиток інструментів управління кіберспортивним онлайн турніром. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 125 сторінок. У кваліфікаційній роботі було досліджено функціонування ринку кіберспорту – визначено склад, систематизацію інтересів та встановлення взаємозв’язків між суб’єктами ринку, зокрема дисципліни StarCraft II. У результаті роботи розроблено проєкт проведення кіберспортивного онлайн турніру StarCraft II, визначено конкретні умови та критерії, необхідні для успішного його проведення, здійснено декомпозицію робіт, розроблено детальні плани, визначено ризики, розраховано бюджет та показники економічної ефективності проекту, запропоновано та змодельовано удосконалені інструменти управління турніром з метою підвищення ефективності його реалізації.
 • Документ
  Удосконалення моделей управління цінністю в ІТ-проєктах
  (2023) Питомець Я. В.; Pytomets Yaroslav; Руденко С. В.
  Питомець Я. В. «Удосконалення моделей управління цінністю в ІТ-проєктах». Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023 рік. 87 сторінок. У кваліфікаційній роботі розглядається актуальна проблема місця цінності в проєктах загалом та в ІТ-проєктах зокрема, виконано аналіз методів та моделей управління цінністю, що базується на життєвому циклі проєкту. На основі розглянутих механізмів, які дозволяють ідентифікувати цінності проєкту для його учасників, було розроблено методичні рекомендації щодо покращення моделі управління цінністю в окремому ІТ-проєкті.
 • Документ
  Удосконалення засобів моделювання систем управління проєктами на підприємстві
  (2023) Нюбін О. Б.; Niubin O. B.; Руденко С. В.
  Нюбін О. Б. Удосконалення засобів моделювання систем управління проєктами на підприємстві. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023 рік. 92 сторінки. У кваліфікаційній роботі проаналізовано існуючі інформаційні системи з управління проєктами, зміст діяльності проєктної команди підприємства у процесі створення програмного продукту, що використовує штучний інтелект; виконано проєктування та розробка моделі автоматизованої системи управління проєктами на підприємстві, виконано якісну оцінку розробленої моделі із застосуванням методу експертних оцінок, SWOT-аналізу, порівняльного аналізу рівня автоматизації бізнес-процесів підприємства при використанні моделей управління As Is і To Be. Створенні моделі автоматизованої системи управління проєктами в компанії, що спеціалізується на виробництві продуктів штучного інтелекту, запропоновано спосіб подання життєвого циклу проєкту та фаз проєктної діяльності у вигляді дерева рішень, що дозволить повисити ефективність роботи R&D-відділу ІТ-компанії.