Матеріали конференцій (ЕПТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  Енергоефективні системи берегової зарядки для акумуляторних суден
  (2022) Жук О. К.; Рябенький В. М.; Тубальцев А. М.; Zhuk O. K.; Ryabenkij V. M.; Tubaltsev A. M.
  Розглянуто берегові зарядні системи великої потужності для акумуляторних суден з використанням новітніх технологій і компонентів: удосконалених комутаційних елементів (з’єднувачів), бездротової індуктивної передачі енергії, засобів суднової силової електроніки, берегових накопичувачів, оптимізації процесу зарядки. Виконано порівняльний аналіз можливих топологічних рішень зарядних систем, виходячи з умови досягнення найбільшої енергоефективності з урахуванням типу суднової електроенергетичної системи (СЕЕС), доступного часу зарядки, можливостей портової електричної мережі та стратегії управління високого рівня.
 • Документ
  Analysis of the consequences of the negative impact of pesticides in biocenoses
  (2022) Trokhymenko, G. G.; Grushyna О. G.
 • Документ
  Азбест: заборона використання, моніторинг ситуації забезпечення відновлення пошкоджених будівель
  (2022) Маринець, О. М.; Marinets O. M.
  Проаналізовані деякі аспекти переходу від азбестових до безазбестових технологій. Розглянута поточна ситуація з відновленням пошкоджених будівель. У припущенні розвитку поточної ситуації в умовах реальної невизначеності запропоновано моніторинг організовувати не як моніторинг програми виконання відновлення будівель, а як моніторинг розвитку ситуації в цілому.
 • Документ
  Аналіз рідкого палива отриманого з полімерних відходів методом піролізу
  (2022) Маркіна Л. М.; Жолобенко Н. Ю.; Ушкац С. Ю.; Markina L. M.; Zholobenko N. Yu.; Ushkats S. Yu.
  Перспективною технологією утилізації пластикових відходів є піроліз, хімічний процес, який розщеплює пластмаси на сировину. Ключовими продуктами піролізу є рідини, що нагадують сиру нафту, які можна спалювати як паливо, та інші сировини, що можна використовувати в багатьох нових хімічних процесах, дозволяючи здійснювати процес із замкнутим циклом.
 • Документ
  Екологічний моніторинг морських та лиманних акваторій Північного Причорномор’я в межах Миколаївської області
  (2022) Тимченко Інна Вікторівна; Грубий Микола Васильович; Tymchenko Inna; Hrubyy Mykola
  В роботі проведено аналіз екологічного стану лиманних та морських акваторій Північного Причорномор’я в межах Миколаївської області з використанням супутникових знімків, оцінено основні чинники впливу на водні об’єкти, а також заходи, які сприятимуть запобіганню забрудненню та захисту водних об’єктів в післявоєнний період.
 • Документ
  Аналіз рівня забруднення атмосферного повітря Миколаївської області за допомогою інформаційних ресурсів
  (2022) Магась, Н. І.; Соченінова І. О.; Magas N. I.; Socheninova I. O.
  В останні роки м. Миколаїв входить до 10 найбільш забруднених міст України. У роботі представлені результати оцінки якості атмосферного повітря на основі отриманих даних з інформаційних ресурсів. Для оцінки були використані такі інформаційні ресурси: Ventusky, Windy.com, SaveEcoBot. Визначено перелік основних забруднювальних речовин (формальдегід, пил, оксид вуглецю, фенол, оксиди азоту, діоксид сірки) і внесок кожної з них до загального рівня забруднення атмосфери.
 • Документ
  Созологічні аспекти рослинного покриву Національного природного парку «Білобережжя Святослава»
  (2022) Мельничук С. С.; Melnychuk S.
  Територія Національного природного парку (НПП) «Білобережжя Святослава» має високу фітосозологічну цінність і потребує проведення заходів з дослідження, охорони та збереження його біорізноманіття, особливо в сучасних умовах агресивної рекреаційної діяльності. На території НПП «Білобережжя Святослава» зростає 36 рідкісних видів, що мають різний охоронний статус. Це становить 6 % аналізованої флори (595 видів). Виявлені нами види охороняються на різних рівнях. Більшість угруповань з участю рідкісних видів є піонерними стадіями заростання на первинних субстратах, як природного так і антропогенного походження, при цьому виконуючи важливу захисну функцію – закріплюють піски.
 • Документ
  Аналіз можливих впливів будівництва та експлуатації вітрових електростанцій на довкілля
  (2022) Ремешевська І. В.; Гурець Н. В.; Воробйова М.; Remeshevska I. V.; Gurets N. V.; Vorobiova M.
  Національні нормативні акти та стандарти не повністю враховують різноманіття негативних впливів вітрових електростанцій (ВЕС) на довкілля. Визначено негативні впливи на довкілля на стадії будівництва та експлуатації ВЕС. Описано роль такого фактору впливу, як зміна характеру вітрових потоків. Зазначено, що найбільшу шкоду ґрунтовому покриву при будівництві ВЕС завдає прокладання комунікацій.
 • Документ
  Аналіз можливості використання водню в якості енергоносія в сучасному виробництві та приватному секторі
  (2022) Ремешевська І. В.; Гурець Н. В.; Мурлян А. А.; Remeshevska I. V.; Gurets N. V.; Murlyan A. A.
  Визначено основні переваги ВДЕ в порівнянні з традиційними невідновлювальними джерелами та фактори, що обмежують використання ВДЕ. Окреслено коло проблем в енергетичному секторі України, які можливо вирішити шляхом впровадження водневої енергетики. Описано різновиди водню, які виробляються промисловістю, наведені приклади використання водню в якості енергоносія водневого у приватному секторі.
 • Документ
  Природоохоронні аспекти впровадження системи обробки баластних вод на борту судна
  (2022) Літвак, С. М.; Літвак, О. А.; Litvak, Serhiy Mykhailovych; Litvak Olga
  Визначено важливість впровадження систем обробки баластних вод з метою запобігання біологічного забруднення водних екосистем. Розглянуто сучасні системи обробки суднового баласту з використанням фізичного методу знезараження за допомогою ультрафіолетового випромінювання. Обґрунтовано ефективність та основні переваги даного методу в контексті забезпечення екологічної безпеки і охорони морського середовища.
 • Документ
  Інноваційні технології забезпечення стійкого регіонального розвитку та захисту навколишнього середовища територій
  (2021) Маринець О. М.; Marinets O. M.
  Розглянуто інноваційні технології забезпечення стійкого розвитку та захисту навколишнього середовища. Показана актуальність технічних та організаційних інновацій. Для підвищення ефективності енергетичних перетворень в симбіозах запропоновано енергетичні потоки акумулювати роздільно, розташовуючи акумулятори анергії в місцях генерації, акумулятори ексергії - в місцях споживання енергії.
 • Документ
  Екологічні аспекти використання плавучих сонячних фотоелектричних станцій
  (2021) Літвак, С. М.; Літвак, О. А.; Litvak, Serhiy Mykhailovych; Litvak Olga
  Проведено аналіз перспектив розвитку процесів використання плавучих сонячних фотоелектричних станцій в країнах світу. Обґрунтовано екологічні та інші переваги плавучих сонячних електростанцій у порівнянні з наземними електростанціями. Наявність води сприяє підтримці прийнятної робочої температури сонячних панелей і дозволяє мати більш високий їх ККД.
 • Документ
  Флористичне різноманіття Матвіївського масиву
  (2021) Іваненко Т. С.; Мельничук С. С.; Ivanenko Tatiana; Melnichuk Svetlana
  Під флорою розуміють історично обумовлену сукупність видів рослин на даній території Матвіївського масиву. Територія, що досліджується, входить до складу Чорноморської (понтичної) степової провінції, Європейсько-Азіатської степової області і належить до під зони типчакова-ковилових степів.
 • Документ
  Забезпечення якості електроенергії в береговій мережі з системою бездротової зарядки акумуляторних суден
  (2023) Жук Д. О.; Жук О. К.; Козлов М. О.; Тубальцев А. М.; Лінченко В. В.; Zhuk D. O.; Zhuk O. K.; Kozlov M. O.; Tubaltsev A. M.; Linchenko V. V.
  Розглянуто умови інтеграції потужних систем швидкої бездротової зарядки і портової мережі, виходячи з вимог до електромагнітної сумісності, які визначаються стандартними показниками припустимих гармонічних спотворень напруги і струму мережі. Виконано модельне дослідження зазначених показників для різних схем приєднання систем бездротової зарядки до берегової мережі як за наявності, так і за відсутності гібридних керованих фільтрокомпенсуючих пристроїв. Проведено аналіз принципів ефективної мінімізації гармонічних спотворень напруги і струму мережі при одночасній корекції коефіцієнта їх фазового зсуву з урахуванням сумірності потужностей системи бездротової зарядки та портової електричної мережі. Рекомендовано, як найбільш енергоефективний варіант, використання в системі бездротової зарядки 6-ти пульсного вхідного некерованого випрямляча у поєднанні з системним керованим фільтрокомпенсуючим пристроєм, налаштованим на компенсацію 5-ї та 7-ї гармонік, замість 12-пульсного випрямляча з триобмотковим трансформатором.
 • Документ
  Дослідження взаємодії суміші пластикових відходів на якість рідкого палива, отриманого в результаті циркуляційного піролізу
  (2023) Жолобенко Н. Ю.; Zholobenko N. Yu.
  Розвиток технологій утилізації пластикових відходів, в яких враховані особливості та закономірності процесів їх термічної деструкції для запобігання або мінімізації попадання небезпечних речовин в навколишнє середовище у наднормативних концентраціях, є технічною проблемою. Серед методів утилізації пластикових відходів найбільш перспективним з погляду екологічної безпеки вважається метод піролізу. Технологія циркуляційного піролізу дозволяє змінювати якісний та кількісний склад отриманого рідкого продукту, змінюючи технологічні параметри екологічного піролізного процесу, отримуючи різні екологічно чисті модифікації рідких вуглеводнів, що може в майбутньому мати перспективу практичного використання.
 • Документ
  Аналіз фізико-хімічних особливостей процесу розкладання рослинної олії при забрудненні природних водойм
  (2023) Ушкац С. Ю.; Магась, Н. І.; Жолобенко Н. Ю.; Ushkats S. Yu.; Magas N. I.; Zholobenko N. Yu.
  В роботі розглянуто наслідки техногенної аварії та фізико-хімічні особливості процесів розкладання рослинної олії та осадження кінцевих продуктів в акваторії Бузького лиману під дією певних чинників. Проблема очищення подібних забруднень потребує нових підходів та досліджень.
 • Документ
  Моніторинг та аналіз стану атмосферного повітря з використанням інноваційної технології Smart Citizen Kit
  (2023) Соченінова І. О.; Магась, Н. І.; Socheninova I. O.; Magas N. I.
  Smart Citizen є важливим кроком у залученні населення до збору даних щодо забруднення повітря, а також відкриває нові можливості для наукових досліджень та екологічного моніторингу. Проаналізовано можливості використання Smart Citizen як інноваційного засобу для моніторингу та аналізу якості атмосферного повітря.
 • Документ
  Використання методів дистанційного зондування землі (ДЗЗ) для аналізу перебігу затоплення територій
  (2023) Магась Н. І.; Magas N. I.
  Розглянуто питання аналізу гідрологічної ситуації та затоплення територій у Дніпровсько-Бузькій гирловій області внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС. Для аналізу перебігу затоплення територій використано методи дистанційного зондування Землі. Встановлено, що підвищення рівня води спостерігалось у річках Дніпро, Інгул, Південний Буг та в Бузькому лимані, підтоплення зазнали значні території південного регіону України.
 • Документ
  Стан довкілля України під час воєнних дій
  (2023) Грушина О. Г.; Grushyna O. G.
  В доповіді проаналізовано екологічні наслідки ведення військових дій на території України. Подано дані про знищення окупантами довкілля, звернено увагу на масштабні руйнування інфраструктури та промисловості. Розглянуто негативні екологічні чинники такі, як забруднення підземних водних джерел, водойм, підтоплення земель, забруднення атмосферного повітря тощо. Приділено увагу питанням руйнування екосистем, забруднення ґрунтів та водного простору, зменшення біорізноманіття, зростання кількості шкідників у лісах. Описано масштаби збитків та шкоди, заподіяних довкіллю.