Магістерські роботи

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Визначення шляхів покращення використання персоналу промислового підприємства
  (2020) Озимай, Ярослав; Ozymai, Yaroslav; к.е.н., доцент Ломоносова О. Е.
  У магістерській роботі проаналізовано особливості структури чисельності персоналу підприємства, наведено її розгорнену характеристику (за віковою структурою, за категорією персоналу, за статевою відзнакою, за освітньо-кваліфікаційним рівнем). Досліджено стан фонду оплати праці та його вплив на мотивацію робітників. Проведено динаміку використання фонду робочого часу та проаналізовано зміни продуктивності праці та трудомісткості продукції. Розроблено основні шляхи покращення використання персоналу - підвищення кваліфікації персоналу та розраховано економічну ефективність запропонованих заходів.
 • Документ
  Шляхи розвитку машинобудівного підприємства в умовах переорієнтації ринку збуту
  (2020) Кошова, Юлія; Koshova, Yuliia; к.е.н., доцент Ломоносова О. Е.
  Магістерську роботу присвячено аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства машинобудування і визначенню шляхів його розвитку в умовах переорієнтації ринку збуту. У роботі проведений аналіз динаміки та структури балансу, аналіз руху грошових коштів, аналіз фінансових коефіцієнтів, визначені концептуальні підходи до оптимізації системи управління АТ «Гідросталь», визначений порядок реінжинірингу бізнес-процесів, розроблений механізм взаємодії зі споживачами продукції в контексті організації збуту, запропонований підхід до формування стратегії розвитку підприємства.
 • Документ
  Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства
  (2020) Коноваленко, Діана; Konovalenko, Diana; к.е.н., доцент Ломоносова О. Е.
  Магістерська робота присвячена розробці варіантів рішень щодо підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства за рахунок прискорення оборотності дебіторської заборгованості, удосконалення системи управління кредиторською заборгованістю та проведення реконструкції складських приміщень з метою покращення якості послуг зберігання товарів, залучення нових орендарів та отримання додаткового прибутку.
 • Документ
  Розробка комплексу антикризових заходів на підприємстві пасажирського наземного транспорту
  (2020) Клочко, Олена; Klochko, Olena; к.е.н., доцент Ломоносва О. Е.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження фінансових результатів діяльності підприємства, оцінка наявних ризиків та розробка комплексу антикризових заходів для покращення фінансової стійкості та запобігання банкрутству. Основними завданнями дослідження є: - розглянути особливості функціонування підприємств пасажирського наземного транспорту міського і приміського сполучення в Україні, виділити основні тенденції та проблеми розвитку сфери пасажирських перевезень; - дослідити сутність та місце лізингу у забезпеченні ефективності функціонування автотранспортного підприємства; - ознайомитися з існуючими інструментами антикризового управління підприємствами пасажирського наземного транспорту; - надати характеристику фінансово-господарської діяльності об’єкта дослідження; - проаналізувати рівень та динаміку фінансових результатів; - провести кореляційно-регресійний аналіз прибутку; - проаналізувати показники рентабельності; - визначити основні ризики та надати характеристику існуючій системі управління ризиками на підприємстві; - провести оцінку рівня фінансової стійкості та діагностику ймовірності банкрутства підприємства; - розробити систему антикризових заходів на підприємстві; - розробити проєкт оновлення рухомого складу. Для вирішення поставлених завдань і досягнення мети дослідження у кваліфікаційній роботі використано такі методи: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, емпіричні методи, системного та комплексного підходу, статистичного аналізу, статистичні і графічні. Інформаційну базу дослідження складають наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали щорічної фінансової звітності ПрАТ «Автотранс», матеріали періодичних та спеціалізованих видань, офіційні дані Державної служби статистики України. У магістерській роботі проаналізовано рівень і динаміку фінансових результатів, проведено кореляційно-регресійний аналіз прибутку та аналіз показників рентабельності підприємства. За результатами аналізу фінансових результатів визначено основні ризики діяльності підприємства та надано характеристику існуючої системи управління ризиками, проведено оцінку рівня фінансової стійкості та діагностику ймовірності банкрутства підприємства, розроблено систему антикризових заходів, розроблено проєкт оновлення рухомого складу за рахунок лізингу.
 • Документ
  Підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом підприємства
  (2020) Кіпніс, Катерина; Kipnis, Kateryna; к.е.н., доцент Ломоносова О. Е.
  Магістерську роботу присвячено визначенню факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на фінансовий потенціал підприємства. В роботі виділено особливості діяльності будівельного підприємства, а також особливості формування його активів та джерел фінансування, сформульовано основні завдання обліку запасів, розглянуто методи формування оптимального обсягу запасів та запропоновано модель управління запасами підприємства, визначено етапи управління дебіторською заборгованістю та форми її рефінансування, визначено тактичні підходи до залучення позикових коштів та запропоновано заходи з удосконалення структури капіталу підприємства, що дає змогу істотно підвищити обґрунтованість управлінських рішень.
 • Документ
  Управління фінансовими ризиками підприємства сфери обслуговування
  (2020) Дорожкін, Олексій; Dorozhkin, Oleksii; к.е.н., доцент Ломоносова О. Е.
  Магістерську роботу присвячено ідентифікації основних фінансових ризиків ПрАТ “Херсонліфт”, визначенню внутрішніх чинників утворення таких ризиків, оцінці ефективності управління структурою капіталу. Запропоновано до впровадження методи управління ризиками, пов’язаними із дебіторською заборгованістю та зобов’язаннями, визначена оптимальна структура капіталу підприємства, а також фактори рентабельності власного капіталу, що дає змогу істотно підвищити обґрунтованість управлінських рішень.