051 "Економіка"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 67
 • Документ
  Інноваційно-інтенсивний шлях розвитку переробного виробництва півдня України в сучасних умовах
  (2023) Стріха А. О.; Strikha A. O.; Гурченков О. П.
  Стріха А.О. ''Інноваційно-інтенсивний шлях розвитку переробного виробництва півдня України в сучасних умовах'' магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освіти ''магістр''. – Національний університет кораблебудування імена адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Метою дослідження є обґрунтування і вибір інноваційних організаційно- економічних заходів, що забезпечують прискорення інноваційно-інтенсивного розвитку переробної промисловості півдня України в сучасних умовах. Об’єктом дослідження є інноваційна діяльність промислових підприємств, що забезпечує їх стійкий економічний розвиток. Предметом дослідження є організаційно-методична база, що забезпечує достовірну оцінку та підвищення ефективності інноваційно-інтенсивного розвитку переробної промисловості. Наукова новизна дослідження полягає в проведенні систематизації теоретичних та практичних положень щодо вибору ефективного шляху прискорення розвитку переробної промисловості Південного регіону в сучасних умовах.
 • Документ
  Розвиток аутсорсингу, його переваги та можливості для підприємств в умовах цифровізації
  (2023) Параскун А. С.; Paraskun A. S.; Корнієнко О. П.
  Параскун А. С. ''Розвиток аутсорсингу, його переваги та можливості для підприємств в умовах цифровізації'' магiстерська робота на здобуття другого ступеня вищої освiти «магiстр». – Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi адмiрала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад розвитку аутсорсингу, його переваг та можливостей для підприємств в умовах цифровізації. Об'єктом дослідження є процес розвитку аутсорсингу в умовах цифровізації. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти розвитку аутсорсингу в умовах цифровізації у Україні та світі. В квалiфiкацiйнiй роботi розкрито науково-теоретичні засади впливу розвитку аутсорсингу, його переваг, можливостей для підприємств в умовах цифровізації та під час воєнного стану; визначено тенденції вартісної динаміки ринку аутсорсингу в Україні та світі; проаналізовано провідних гравців аутсорсингових послуг на міжнародному та українському ринках; обґрунтовано стратегічні перспективи та напрями розвитку аутсорсингу; наведено правові аспекти регулювання договору аутсорсингу в Україні.
 • Документ
  Використання бізнес-аналізу для підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства
  (2023) Полєтаєв Д. О.; Poletaev D. O.; Рогов В. Г.
  Полєтаєв Д. О. ''Використання бізнес-аналізу для підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства'' магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імена адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Метою дослідження є обґрунтування науково-теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо формування організаційноекономічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємств. Об’єктом дослідження є організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами підприємства. Наукова новизна магістерської роботи полягає в наступному: вперше вивчено інтеграцію бізнес-аналізу та Power BI в управлінні фінансовими ресурсами; результати дослідження вперше висвітлюють можливості та переваги використання цих інструментів в контексті управління фінансовими ресурсами підприємства; удосконалено методи застосування Power BI у фінансовому аналізі. Розроблені нові методи та стратегії використання Power BI, які дозволяють ефективно використовувати його в якості інструменту аналізу фінансової інформації, що відображається в підвищенні точності та швидкості прийняття рішень.
 • Документ
  Сучасні міграційні процеси в країнах ЄС та Україні: виклики в умовах війни
  (2023) Чередниченко Д. В.; Cherednichenko D. V.; Вдовиченко Л. Ю.
  Чередниченко Д.В. Сучасні міграційні процеси в країнах ЄС та Україні: виклики в умовах війни – кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. У роботі встановлено факт поступової трансформації характеру міжнародної міграції: з рефлекторної, викликаної конкретною, миттєвою ситуацією, військовим чи міжнаціональним конфліктом, вона перетворюється на еволюційну. Класифіковано основні причини міграції населення в ЄС, до яких віднесено: економічні, соціальні, культурні, політичні, військові, нелегальну міграцію, та з’ясовано, що в останній чверті ХХ століття та протягом ХХІ століття ЄС неодноразово стикався з міграційними потоками, які спричиняли потужні міграційні кризи: афганська (1979-1989) – від 5,6 до 7,2 млн біженців та емігрантів; венесуельська (2013-2019) – від 3,3 до 4 млн біженців; сірійська (2019-2020) – майже 5,5 і до 6,9 млн осіб; українська (2022 – до теперішнього часу) – від 8 до 10 млн осіб. У роботі розглянуто наслідки подальшої дії застосованої ЄС для українських біженців Директиви про тимчасовий захист – політичного механізму, який виник після балканських воєн, але ніколи раніше не використовувався, та перспективні питання щодо поправок до чинного законодавства ЄС про міграцію та надання притулку. В напрямку державної міграційної політики України в контексті пріоритетів національної безпеки запропоновано сформувати механізми залучення фінансів в Україну від українських трудових мігрантів; запровадити програми повернення громадян, які вимушено виїхали з України внаслідок військових дій на її території; розробити процедури щодо ефективного адміністрування українського ринку праці та здійснити запуск глобального рекрутингу на запрошення необхідних кадрів з усього світу.
 • Документ
  Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах цифровізації економіки
  (2023) Осепян Г. Г.; Вдовиченко Л. Ю.
  Осепян Г.Г. Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах цифровізації економіки – кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. У роботі висвітлено глобальні аспекти міжнародної електронної торгівлі, розглянуто категоріальну сутність цифровізації світової торгівлі та окреслено способи оплати в рамках міжнародної торгівлі через глобальну мережу Інтернет. Внаслідок проведеного аналізу впливу цифровізації на світову торгівлю, масштабів, напрямів та результатів розвитку глобальної електронної комерції з’ясовано, що ІКТ суттєво полегшують та прискорюють міжнародну торговельну взаємодію: механізми електронної комерції кардинально скорочують час, необхідний для здійснення дій з експортуімпорту товарів та послуг; нові цифрові технології помітно скорочують та трансформують глобальні ланцюжки вартості. У роботі досліджено проблемні наслідки цифровізації світової торгівлі, на підставі чого запропоновано механізми інтеграції електронної торгівлі у процес глобальної цифровізації, а саме: щодо удосконалення механізмів управління міжнародною електронною торгівлею на національному рівні в частині здійснення: електронних платежів та доцільності створення комплексної екосистеми трансграничної електронної комерції, яка надається поштовими операторами через фізичні хаби електронної комерції, що взаємодіють з онлай-платформами електронної комерції через пакет інноваційних стандартів та інструментів ІКТ Всесвітньої поштової служби.
 • Документ
  Удосконалення механізму міжнародної торгівлі з використанням цифрових платформ
  (2023) Іскандеров Наріман Вагіф огли; Єфімова Г. В.
  Магістерська робота була присвячена вивченню та аналізу можливостей удосконалення механізму міжнародної торгівлі з використанням цифрових платформ. У вступі відзначалася актуальність обраної теми у контексті сучасної цифрової економіки та визначалися основні мета та завдання дослідження. Перший розділ містив теоретичні основи міжнародної інтернет-торгівлі, включаючи сутність цього явища, його місце в цифровій економіці, класифікацію форм та ризики, пов'язані з інтернет-торгівлею. Докладно аналізувалася роль Інтернет-торгівлі у глобальній торговій системі. Другий розділ фокусувався на стратегічних пріоритетах розвитку міжнародної інтернет-торгівлі в умовах війни. Проводився оцінка впливу військових конфліктів на інтернет-бізнес в Україні, аналіз електронної торгівлі під час війни та вивчалося вплив російсько-української війни на світовий ринок електронної торгівлі. У третьому розділі детально розглядалися проблеми та перспективи міжнародної торгівлі в Україні в умовах цифрової економіки. Аналізувалося місце України на світовому ринку електронної торгівлі, перешкоди для розвитку Інтернет-бізнесу в Україні та запропоновано шляхи подолання цих перешкод. Також досліджувалися можливості та потенційні перспективи розвитку українського ринку Інтернет-комерції з урахуванням особливостей цифровізації міжнародної торгівлі. У висновках узагальнювалися основні результати дослідження, надавались рекомендації щодо удосконалення міжнародної торгівлі та висловлювалися перспективи майбутнього розвитку в цьому напрямку.
 • Документ
  Стратегія розвитку SMART-туризму України з урахуванням глобальних викликів
  (2023) Лазаренко В. О.; Єфімова Г. В.
  Лазаренко В. О. Стратегія розвитку SMART-туризму України з урахуванням глобальних викликів - кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. У роботі висвітлено глобальний процес становлення концепції SMARTтуризму в Україні та світі, розглянуто перспективи розвитку цифровізації туристичної галузі в Україні та окреслено стратегію розвитку SMART-туризму України з урахуванням перманентних глобальних викликів. Внаслідок проведеного аналізу світового досвіду розвитку SMARTтуризму та діяльності музеїв як базису туристичної галузі з’ясовано, що цифровізація є основою для розвитку сучасного бізнесу, оскільки цей сектор зросте скоріше за міжнародну економіку і міжнародну торгівлю, важливого значення набуває виокремлення його сталого розвитку та інтеграція з моделями розвитку виробництва та споживання міжнародних товарів і послуг. У роботі досліджено перспективи розвитку SMART-туризму в Україні у період післявоєнної відбудови, на підставі чого розроблено стратегію розвитку Миколаївського музею суднобудування та флоту у розрізі SMART-туризму, реалізація яких здатна змінити як тактичну ситуацію продажів, так й кардинально трансформувати стратегічний підхід до функціоналу музею та яка включає в себе всі аспекти, які необхідно враховувати музею при створенні свого туристичного продукту: туристичний, технологічний, маркетинговий, економічний, історичний, географічний, інноваційний.
 • Документ
  Світовий досвід використання МФО для зростання національної економіки
  (2023) Костенко Д. О.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми дослідження. Аналізу стану і підвищенню ефективності діяльності кредитної системи у розвинених країнах приділяється значна увага у зв’язку з її безпосереднім впливом на економічне зростання та забезпечення фінансової та соціальної стабільності. Це, у свою чергу, обумовлює важливість функціонування усіх складових кредитної системи, зокрема і сектору надання мікрофінансових послуг, який у цілому ряді країн довів свою важливість у забезпеченні соціально-економічного розвитку шляхом, у першу чергу, підтримки малого і середнього бізнесу та боротьби із бідністю. Багаторічні системні проблеми та кризові явища, а також негативний вплив військових дій та їхньої активізації внаслідок російської воєнної агресії мають суттєвий негативний вплив на стан та перспективи розвитку усієї країни та вітчизняної економіки. При цьому зростає важливість усіх можливих способів підтримки та забезпечення економічного розвитку з метою забезпечення економічної бази спротиву агресії та подальшого відновлення економіки України. Позитивний світовій досвід застосування підходів мікрокредитування з метою підтримки малого і середнього бізнесу, підвищення рівня життя малозабезпечених верств населення та загального соціально-економічного розвитку на місцевому та національному рівні, а також широке розповсюдження діяльності мікрофінансових організацій в Україні обумовлює важливість зазначеного питання й актуальність дипломної роботи. Метою кваліфікаційної роботи є вивчення процесу мікрокредитуування і його ролі в розвитку бізнесу та національної економіки. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі завдання: – дати визначення МФО та пояснити їх роль у розвитку національної економіки; – оглянути розвиток МФО у світі та в Україні; 5 – систематизувати концепції та теоретичні моделі використання МФО для підтримки малого бізнесу; – дослідити діяльність МФО у світі та їх вплив на рівень розвитку національних економік; – проаналізувати досвід інших країн у використанні МФО для підтримки малого бізнесу і розвитку соціальної сфери; – дати оцінку діяльності МФО в Україні та їх внеску у розвиток національної економіки; – проаналізувати потенційні перешкоди та можливості вирішення проблем розвитку мікрофінансового сектору України; – розробити пропозиції щодо підвищення ролі МФО в Україні для підтримки малого бізнесу. Об’єктом дослідження роботи є процес надання мікрокредитних послуг. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних методів процесу мікрокредитування у різних країнах та досвід діяльності МФО в Україні в сучасних умовах. У роботі використовувалась сукупність методів, таких як: теоретичного узагальнення, метод наукових абстракцій, індукції та дедукції, аналізу та синтезу – для уточнення економічних категорій; статистичні та графічні методи – для аналізу економічної діяльності; логічного узагальнення – при формулюванні висновків. Інформаційною базою для написання роботи послужили нормативноправові акти, монографічна література, періодичні видання. Обробка та оформлення результатів дослідження здійснювалась за допомогою сучасних інформаційних технологій.
 • Документ
  Торговельно-економічні відносини України і Китаю
  (2023) Захаров О. В.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми дослідження. Сучасні світові глобалізаційні процеси призводять до поглиблення взаємозалежності держав. Зовнішньополітичні відносини країн характеризуються значним динамізмом і, як наслідок, активізацією двосторонніх міжнародних відносин. Геополітика Китайської Народної Республіки в XXI столітті переступила свої національні кордони і активною економічною діяльністю стала впливати на перерозподіл сфер впливу світових центрів сили (США, Європа) на свою користь, витісняючи їх з багатьох регіонів, де вони до недавнього часу домінували. У зв’язку з цим не тільки вченим, але і політичним елітам інших країн необхідно знати і враховувати в своїх зовнішньополітичних планах бачення КНР світової геополітичної архітектоніки, місця своєї країни в ієрархії інтересів іншої держави світу. Широкомасштабна війна, розв’язана росією проти України, змінила картину світу, зумовила низку ризиків і загроз, спричинила турбулентні процеси в політичному, економічному, безпековому середовищах, наслідки яких нині важко спрогнозувати. Сьогодні дружні обміни між Китаєм і Україною переживають серйозні випробування, тому дослідження перспективи їх подальшого розвитку є важливим питанням. Різносторонні аспекти торговельно-економічної інтеграції досліджували: М. Алле, Б. Баласс, В.Геєць, А. Гончарук, Н. Грущинська, Г. Дугінець, Д. Лук’яненко, А. Мазаракі, Ю. Макогон, А. Маршаль, В. Репке, П. Стріттен, Я. Тінберген, І. Федун, Ю. Шишкова та ін. Проблематику торговельно-економічного співробітництва країн за умов економічної глобалізації вивчали: Л. Антонюк, О. Булатова, Л. Гальперіна, Н. Калюжна, О. Кірєєв, Р. Лоуренс, , Л.Побоченко, А. Поручник, Л. Саркісян, Я. Столярчук, А.Румянцев, М. Харт, Е. Хелпман, А.Філіпенко, Т. Циганкова та інші. Вивченню становлення та розвитку україно-китайських торговельно-економічних відносин, визначенню пріоритетних напрямків співробітництва та можливостей його поглиблення в умовах швидко змінюваного світового економічного простору 5 приділяють увагу такі вітчизняні та зарубіжні дослідники як Т. Власюк, С. Войтко, В. Голод, О. Дроботюк, О. Кіктенко, Т. Чернявська, А. 8 Шаповал, О. Яценко, Зе Тянь Ін Ван, Лі Їму, Лі Янь, Чжан Хенлун, Шеньюе Ся, Чжан Чженьчжень та інші. Незважаючи на значний науковий доробок, залишаються недостатньо вивченими питання щодо подальшої економічної співпраці України і КНР в умовах повномасштабного вторгнення росії на територію України. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження стану та перспектив економічного співробітництва України і Китаю в сучасних умовах. Досягнення означеної мети передбачає постановку і вирішення таких завдань: – окреслити перспективи та виклики розвитку економіки КНР; – дослідити динаміку економічних відносин України і Китаю в довоєнний період; – систематизувати правове регулювання економічних відносин між Україною та Китаєм; – дати критичну оцінку зовнішньоекономічного потенціалу Китаю; – оцінити зовнішньоекономічної діяльності України; – проаналізувати тенденції розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та КНР на сучасному етапі; – дослідити вплив глобальних політичних трансформацій на стан світової економіки на прикладі Китаю; – окреслити проблеми розвитку економічних відносин між Україною та КНР в воєнний період. Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є стан та перспективи розвитку торговельно-економічних відносин України і Китаю. Предметом дослідження є стан та перспективи розвитку торговельноекономічних відносин України і Китаю в довоєнний та воєнний період Методологічна основа дослідження ґрунтується на методах: порівняльних та експертних оцінок, абстрактно-логічного, економіко-математичного моделювання, 6 теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, а також методи логічного, системноструктурного аналізу економічних процесів та зв’язків, статистичного, порівняльного, факторного, секторально-галузевого та діалектичного підходів. Інформаційну базу дослідження складають навчальні, методичні матеріали, наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, законодавчі та нормативноправові акти, інформаційні матеріали Державної служби статистики України, Національного бюро статистики Китаю, Міністерства економіки України, Посольства Китаю в Україні, Посольства України в Китаї, міжнародних експертних та рейтингових агентств, звіти та публікації Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Світового банку (СБ), Світової організації торгівлі (СОТ), Міжнародного валютного фонду (МВФ), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), ЮНКТАД та ін.), аналітичні огляди торговельної політики країн, дані мережі Internet, результати особистих спостережень автора. Практичне значення отриманих результатів полягає в системі відомостей про динаміку та стан, закономірності, проблеми розвитку торговельно-економічних відносин України і Китаю в довоєнний і воєнний період, шляхи їх вирішення. Апробація результатів дослідження. За результатами проведених досліджень опубліковано тези доповідей на Всеукраїнських наукових економічних читаннях: «Захаров Олег Тенденції зовнішньої торгівлі між Україною і Китаєм. Актуальні вектори відновлювальної трансформації економіки України : зб. матеріалів наукових економічних читань. Миколаїв : НУК, 2023. Том 1. 376 с. С. 271-273. 0,21 друк. арк. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи складає 69 сторінок, з них основний зміст роботи викладено на 64 сторінках. Робота містить 2 таблиці, 33 рисунки. Список використаних джерел налічує 60 найменувань на 4 сторінках.
 • Документ
  Перспективи поглиблення та розвитку економічних відносин між Україною і Японією
  (2023) Желєзна Л. В.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми дослідження. Становлення України як незалежної держави визначило її зовнішні орієнтири в світовому суспільстві. Невід’ємною складовою в економічній діяльності стала міжнародна співпраця в умовах стрімкого глобального розвитку економік. Вона сприяє економічному зростанню всіх учасників процесу взаємодії, підвищує міжнародну конкурентність країн та розширяє їх потенційні можливості. Україна, як держава з багатими природничими ресурсами, вдалим географічним розташуванням, значним науковим та інтелектуальним потенціалом, викликає великий інтерес до співпраці, зокрема Японії. Формування надійних і довготривалих економічних відносин з країною-лідером світового масштабу забезпечить Україні нові перспективи в промисловості та сільському господарстві, науково-технічній та інноваційній діяльності, енергетиці та в сфері інформаційних технологій. Наслідками продуктивної співпраці з японською стороною стануть економічне зростання країни, диверсифікація внутрішньої й зовнішньої діяльності та покращення добробуту українських громадян. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності України, перспективи розвитку її економічних відносин з Японією вивчали такі науковці як В. Алексєєва, Я.С. Болтівець, О. Гетьманчук, В.В. Козик, О.В. Кравченко, М. Кулінич, К.М. Куркова, Т. Лахматюк, О.В. Іпатюк, І.П. Мандрик, З.В. Мокринська, А.В. Мошко та інші. Дослідженню питань підвищення інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів присвятили свої роботи М.М. Єрмошенко, В.П. Карасьов, Л.П. Клименко, І.М. Крейдич, О.В. Кузенко, Є. Солонина, А.П. Трофимчук, Ю.О. Швець, О.М. Ястремська та багато інших вітчизняних вчених. Питанням правового регулювання економічних відносин між Україною та Японією цікавиться досить велике коло науковців та практиків з міжнародного права та зовнішньоекономічних відносин. М. Бєлєсков, В. Будкіна, А. Гетьманчук, Г. Голубова, А. Гриценко, Ю. Костенко, Д. Кітаде, М. Кулінич, О. Іпатюк, І. Мандрик, А. Мошко, Т. Лахманюк, О. Резнікова, С. 5 Солодкий, В. Удовік, О. Ханова та інші в своїх працях розглядають основні аспекти двосторонньої співпраці, їх переваги, існуючі недоліки та перспективи розвитку. Однак, через динамічність процесу розвитку українсько-японських відносин, появу нових чинників та тенденцій розвитку економіки країн та форс мажорні обставини, які склалися в Україні, виникає необхідність у подальших пошуків перспективних шляхів поглиблення та розвитку економічних відносин між нашою країною та Японією, що і обумовило вибір теми дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження нових перспектив поглиблення та подальшого розвитку економічних відносин між Україною і Японією. Досягнення означеної мети передбачає постановку і вирішення таких завдань: – описати основні риси економічної системи Японії та її місце в господарстві світу; – проаналізувати етапи еволюції українсько-японських економічних відносин; – встановити правове підґрунтя економічних відносин між Україною та Японією; – дослідити основні тренди розвитку зовнішньої торгівлі товарами та послугами Японії та України на сучасному етапі; – вивчити особливості розвитку економічних відносин між Україною і Японією на сучасному етапі; – оцінити інвестиційну активність Японії в Україні; – описати перспективи економічних відносин Україна-Японія; – намітити напрямки підвищення інвестиційної привабливості України для Японії; – обґрунтувати створення між Японією та Україною зони вільної торгівлі. Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є економічні відносини між Україною і Японією. Предметом дослідження є нові перспективи розвитку економічних відносини між Україною і Японією. 6 Методологічна основа дослідження ґрунтується на методах: порівняльних та експертних оцінок, абстрактно-логічного, економіко-математичного моделювання, теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, а також методи логічного, системноструктурного аналізу економічних процесів та зв’язків, статистичного, порівняльного, факторного, секторально-галузевого та діалектичного підходів. Інформаційну базу дослідження складають наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців; законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти щодо регулювання економічних відносин між Україною та Японією, статистична звітність Статистичного бюро Японії, Державної служби статистики України, посольства України в Японії, посольства Японії в Україні, Державної митної служби України; матеріали та аналітичні звіти міжнародних організацій і дослідницьких агенцій: Міжнародного валютного фонду, Світового банку, публікації вітчизняних та японських видань. Практичне значення отриманих результатів полягає в системі відомостей про стан та тенденції розвитку економічних відносин між Україною та Японією в довоєнний і воєнний час, сильні та слабкі сторони сторін, напрямки перспективного його продовження і внеску Японії в повоєнне відновлення економіки України. Апробація результатів дослідження. За результатами проведених досліджень опубліковано тези доповідей на Всеукраїнських наукових економічних читаннях: Желєзна Людмила Перспективи зовнішньоекономічних відносин між Україною і Японією. Актуальні вектори відновлювальної трансформації економіки України : зб. матеріалів наукових економічних читань. Миколаїв : НУК, 2023. Том 1. 376 с. С. 267- 270. 0,21 друк. арк. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи складає 87 сторінок, з них основний зміст роботи викладено на 77 сторінках. Робота містить 7 таблиць, 29 рисунки. Список використаних джерел налічує 77 найменувань на 7 сторінках.
 • Документ
  Ресурсний потенціал підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
  (2022) Мойсеєнко, Ольга Іванівна; Гришина Лариса Олександрівна
  Магістерська робота присвячена теоретичному обґрунтуванню й розробці практичних рекомендацій щодо формування і використання ресурсного потенціалу підприємства. У роботі досліджено теоретичну сутність і значення ресурсного потенціалу підприємства, його структуру. Досліджено методичні основи оцінки стану і рівня використання потенціалу підприємства. Проведено оцінку структури та стану ресурсного потенціалу ТДВ «Бриг» та здійснено аналіз сучасного рівня ефективності його використання. Запропоновано і обґрунтовано напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу ТДВ «Бриг», серед яких підвищення ефективності використання основних фондів підприємства, удосконалення системи управління оборотними фондами підприємства.
 • Документ
  Підвищення культури безпеки трудового персоналу на суднобудівному підприємстві за допомогою залучення цифрових каналів та технологій
  (2023) Петрова, О. О.; Petrova, O.; Корнієнко О. П.
  Петрова О.О. «Підвищення культури безпеки трудового персоналу на суднобудівному підприємстві за допомогою залучення цифрових каналів та технологій» - кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Метою магістерської кваліфікаційної роботи є обґрунтування та розробка теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо шляхів підвищення культури безпеки трудового персоналу на суднобудівному підприємстві за допомогою залучення цифрових каналів та технологій. Об’єктом дослідження є процес підвищення культури безпеки трудового персоналу на суднобудівному заводі. Предметом дослідження визначено шляхи підвищення культури безпеки трудового персоналу за допомогою залучення цифрових каналів та технологій. В роботі розглянуто теоретичні аспекти поняття «культура безпеки» та «діджиталізація»; охарактеризовано стадії розвитку обох; проаналізовано вплив культури безпеки на продуктивність трудового колективу та взаємозв’язок позитивного іміджу підприємства з його конкурентоспроможністю на ринку праці та рівнем культури безпеки; проведено діагностику використання цифрових підходів для оптимізації бізнес процесів та розроблено практичні поради щодо підвищення культури безпеки трудового колективу за допомогою залучення цифрових технологій та каналів.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення бізнес-процесів в умовах автоматизованої обробки даних
  (2022) Гончар, Анна; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна магістерська робота присвячена дослідженню теорії та практики організації обліково-аналітичного процесу бізнес-процесів в умовах автоматизованої обробки даних. На основі дослідження наукової літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито зміст поняття "бізнес-процес", а також особливості обліку бізнес-процесів. Робота виконувалася на матеріалах переробного підприємства ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод". В роботі наведено загально-економічну характеристику досліджуваного товариства, проаналізовано його фінансовий стан. А також в роботі наведено шляхи удосконалення обліково-аналітичного процесу бізнес-процесів ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод" в умовах автоматизованої обробки даних.
 • Документ
  Управління формуванням та ефективністю використання економічного потенціалу підприємства
  (2023-01-03) Синельников, Андрій Вікторович; Мігай Н. Б.
  Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено ефективності використання економічного потенціалу підприємства. В роботі вивчено сутність поняття економічний потенціал, вивчено методичні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства. Проведено діагностику стану та ефективності управління економічним потенціалом на досліджуваному підприємстві. Оцінено ефективність використання основних та оборотних фондів підприємства, оцінку кадрового потенціалу. Проаналізовано ефективність використання фінансових ресурсів та стану підприємства у конкурентному середовищі. За результатами здійсненого у магістерській роботі проведене коригування оптимального розподілу капіталу підприємства. Запропоновано впровадження та розвиток інструментів цифрової логістики у систему управління економічним потенціалом. Сформовано пропозиції щодо вибору консервативної стратегії управління економічним потенціалом.
 • Документ
  Маркетингова стратегія підприємства на зовнішньому ринку
  (2022) Бондаренко, Т. В.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми. У сучасній ринковій економіці підприємства змушені гнучко реагувати на можливі зміни довкілля та адаптуватися до її тенденцій, щоб повною мірою задовольнити запити споживачів та протистояти конкурентам. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, цифровізація економіки, зростання інформаційної культури споживача потребує збільшення присутності підприємств у віртуальному просторі та докорінної трансформації методів та прийомів маркетингу, що обумовлює необхідність коригування маркетингових планів щодо залучення нових та підтримки існуючих клієнтів. Зовнішні ринки надають нові можливості для торгових підприємств, що виявляються у доповненні традиційного маркетингового інструментарію мережевими інтернет-комунікаціями та прийомами цифрового маркетингу, використання нових способів збирання інформації про споживчі переваги, спрощення бізнес-процесів та моделювання ризикових ситуацій. У світовій практиці істотно зростає кількість споживачів, які звертають увагу на зручність та привабливість здійснення покупок. Ситуація, що склалася в Україні, пов'язана з агресією з боку росії, запровадження економічної, транспортної блокади та низки інших обмежень призвело до необхідності заново будувати систему торгівлі. У той же час потенціал розвитку торгівлі на зовнішніх ринках, що дозволяє як задовольняти потреби населення, а й розвивати сферу торгівлі, ще недостатньо вивчений, і зумовлює актуальність теми дослідження. Під час написання дисертації визначення міжнародного маркетингу розглядали такі вчені як: П. Гаурі, Ф. Катеора, В. А. Алексунін, Л. І. Матвейчук, Є. Ф. Жуков. При написанні роботи були використані основні праці зарубіжних і вітчизняних вчених і фахівців з міжнародного маркетингу. Використано інформацію, опубліковану в періодичних виданнях, спеціальній літературі, статистичних виданнях. Однак слід зазначити, що відсутній єдиний підхід до розробки маркетингової стратегії підприємства на зовнішніх ринках, недостатньо 4 розкрито можливості використання інструментарію підприємствами, недостатньо опрацьованими, залишаються питання формування механізму реалізації маркетингової стратегії на зовнішніх ринках, що зумовило вибір теми та мету роботи. Метою кваліфікаційної роботи Метою дослідження є вивчення теоретичних та розробка практичних рекомендацій щодо формування міжнародної маркетингової стратегії для реалізації бізнес-проекту на міжнародному ринку на прикладі онлайн-школи «Альтернатива». В ході роботи були поставлені та вирішені наступні завдання: — вивчити поняття та сутність маркетингової стратегії в міжнародному бізнесі; — охарактеризуйте діяльність онлайн-школи «Альтернатива»; — проаналізувати операційну діяльність онлайн-школи «Альтернатива»; — аналіз і критична оцінка досвіду міжнародної діяльності онлайн-школи «Альтернатива»; — проаналізувати маркетингову стратегію онлайн-школи «Альтернатива»; — розробка програми вдосконалення управління міжнародною діяльністю та створення міжнародної маркетингової стратегії в процесі інтернаціоналізації діяльності онлайн-школи «Альтернатива», проведення розрахунків та оцінки його ефективності; — обґрунтування рекомендацій щодо реалізації програми вдосконалення створення та реалізації міжнародної маркетингової стратегії онлайн-школи «Альтернатива». Об’єктом дослідження є процес розробки міжнародної маркетингової стратегії підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти розробки маркетингової стратегії підприємства в процесі реалізації бізнес-проекту на міжнародному ринку. Методи дослідження. Застосовувалися як загальнонаукові, так і спеціально-методичні дослідження:5 — метод аналізу фінансової звітності – аналіз коефіцієнтів. Коефіцієнти використовуються для визначення фінансового стану організації з різних поглядів; — порівняльний метод. Діагностику підприємства проводили протягом 3 років, після чого порівнювали та аналізували отримані показники; — побудова системи показників. У роботі проведено розрахунки ряду показників, результати яких згруповано в системи за напрямком дослідження; — побудова системи аналітичних таблиць. Усі розрахунки для зручності, конкретності та точності наведено на діаграмах. Наукова новизна. Уточнено та поглиблено теоретичні положення щодо розробки міжнародної маркетингової стратегії підприємства в процесі інтернаціоналізації; розроблено практичні рекомендації щодо процесу розробки та реалізації міжнародної маркетингової стратегії сучасного цифрового підприємства. Практичне значення одержаних результатів. Розроблений у магістерській роботі проект був представлений керівництву онлайн-школи «Альтернатива», де визначено напрямки розвитку компанії в міжнародному середовищі, представлено заходи щодо вдосконалення процесу формування та реалізації міжнародної маркетингової стратегії, а також конкретні були передбачені заходи щодо подальшого просування продукту компанії на міжнародні ринки. Тому практична значущість отриманих результатів полягає у розробці пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення процесу формування та реалізації міжнародної маркетингової стратегії під час інтернаціоналізації діяльності онлайн-школи «Альтернатива». Результати дослідження є актуальними для сучасних цифрових підприємств і можуть бути використані в процесі розробки маркетингових стратегій виходу на міжнародні ринки, що є передумовою успішного освоєння компаніями зовнішніх ринків і продажу їх продукції/послуг. Апробація результатів магістерської дисертації та публікації. Основні положення магістерської дисертації обговорювались на Всеукраїнських 6 наукових економічних читаннях ««Забезпечення сталого розвитку національної економіки» (м. Миколаїв, 1-2 грудня 2022р.), а також були опубліковані в журналі Економіст №12, 2022. Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списків використаної літератури. Обсяг роботи становить 96 стор. тексту, який містить 30 таблиць і 17 рисунків, 2 додатків. Список використаної літератури налічує 37 найменувань.
 • Документ
  Розвиток електронної комерції в умовах глобалізації економіки
  (2022) Цоцонава, Т.; Єфімова, Г. В.
  Актуальність теми. Формування основних тенденцій розвитку світової економіки пов’язане з активізацією використання сучасних інформаційно- комунікаційних технологій. Одним із таких векторів розвитку є організація торговельних відносин через інструменти Інтернет-торгівлі, що в реаліях сьогодення є перспективним напрямком для організації онлайн-бізнесу. Активізація та залучення інформаційно-комунікаційних технологій опосередковано впливає на розвиток усіх видів економічної діяльності, особливо суміжних галузей. Організація торгівлі через Інтернет-технології є локомотивом і драйвером економічного зростання, а також забезпечує новий рівень розвитку в кількісному вираженні. Моніторинг стану розвитку онлайн-торгівлі на світовому та міжнародному рівнях дозволяє охарактеризувати характер розвитку та тенденції, окреслити перспективні орієнтири та загрози, що виникають у процесі становлення та розвитку міжнародних економічних відносин. Тому актуальним є завдання дослідження тенденцій та перспектив розвитку міжнародної електронної торгівлі. Важливість дослідження становлення та розвитку Інтернет-торгівлі підтверджується значною кількістю наукових праць українських та зарубіжних учених, серед яких варто виділити Н.О. Дмитрієва [19], Л.С. Клімченя [16], С.В. Маловічко [34], Л. Новомлинський [27], В.Л. Плескач [17], В.Є. Поліванов [19], Н.Л. Савицька [23], О.Б. Чернега [34], А. Саммерс [21], Гр. Е Дункан [21]. Аналіз інформаційної бази літературних джерел показав повноту та неоднозначність понятійно-категоріального апарату у сфері електронної торгівлі (відсутність чіткого розмежування суміжних категорій сфери Інтернет-торгівлі). Використання різноманітних методичних інструментів для оцінки рівня цифровізації економіки призводить до помилкового знання індексів та інших цифрових показників. Проблемним питанням є представлення прогнозних даних як реальних показників цифровізації тощо. Це є перешкодою для здійснення об’єктивної реальної оцінки динаміки та тенденцій розвитку електронного бізнесу, що, відповідно, зумовило вибір тему та мету роботи. 4 Метою кваліфікаційної роботи є з’ясування тенденцій та перспектив розвитку міжнародної електронної торгівлі в умовах цифровізації бізнесу з метою прогнозування темпів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у національну економіку. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити певні завдання, серед яких найважливішими є: - розглянути зміст цифровізації економіки як вектор сучасного розвитку світової економіки; - дослідити сутність та генезис поняття «електронна комерція» та суміжних категорій; - розглянути особливості функціонування бізнес-моделей міжнародної електронної торгівлі; - проаналізувати міжнародну практику функціонування електронної торгівлі; - діагностувати сучасний стан та особливості розвитку електронної комерції в Україні; - оцінювати конкурентну ситуацію на світовому торговому ринку за допомогою Інтернет-технологій; - визначити сучасні тенденції розвитку електронної комерції на світовому та національному рівнях; - змоделювати прогноз розвитку електронної комерції в Україні. Об’єктом дослідження є процес трансформації торговельних відносин в умовах цифровізації економіки. Предметом дослідження є специфіка впливу цифровізації економіки на розвиток міжнародної електронної торгівлі. Методи дослідження. При проведенні дослідження застосовувалися такі методи: логічний – для аналізу визначення сутності понять «цифровізація», «електронний бізнес», «електронна комерція», «електронна комерція»; історичний – для вивчення етапів розвитку міжнародної електронної торгівлі; статистико-економічний – для дослідження динаміки показників електронної комерції у світі та Україні; SWOT аналіз – для визначення напрямків подальшого розвитку галузі; 5 модель М. Портера «П'ять сил конкуренції" – для дослідження конкурентної ситуації в галузі; економіко-математичні методи – для побудови тенденцій розвитку електронної комерції; графічні та табличні – для наочного відображення умов праці. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні тенденцій та перспектив розвитку міжнародної електронної торгівлі в умовах цифровізації економіки. Найбільш вагомими науковими результатами автора є удосконалення: - моделі організаційно-інформаційної інфраструктури електронної комерції, яка, на відміну від існуючих, показує взаємозв’язок між електронним бізнесом, електронною комерцією та електронною комерцією та вплив на них факторів макро- та мікросередовища; - методу прогнозування обсягів електронної торгівлі, який, на відміну від інших, базується на використанні лінійної та поліноміальної моделей апроксимуючої залежності. Практичне значення одержаних результатів. Пропозиції щодо напрямків розвитку електронної комерції можуть бути використані в процесі розробки стратегій регіонального розвитку в областях України . Економіко математичні моделі прогнозування розвитку електронної комерції можуть бути використані бізнесменами при розробці стратегічних напрямів діяльності бізнесу. Апробація результатів магістерської дисертації та публікації. Основні положення магістерської дисертації обговорювались на Всеукраїнських наукових економічних читаннях ««Забезпечення сталого розвитку національної економіки» (м. Миколаїв, 1-2 грудня 2022р.), а також були опубліковані в журналі Економіст No12, 2022. Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списків використаної літератури. Обсяг роботи становить 88 стор. комп’ютерного тексту, який містить 15 таблиць і 14 рисунків. Список використаної літератури налічує 81 найменування.
 • Документ
  Експортний потенціал України та його реалізація у торговельно- економічних відносинах з Францією
  (2022) Розмаріца, О. В.; Майстренко, О. М.
  Актуальність теми дослідження. Експорт відіграє важливу роль в економіці України, впливаючи на рівень економічного зростання, зайнятості та сталий розвиток. Успішна експортна стратегія є важливою складовою конкурентоспроможності держави та запорукою зростання робочих місць. Саме тому важливо досліджувати, розробляти ефективні стратегії та окреслювати шляхи збільшення українського експорту на міжнародних ринках, особливо на ринках ЄС. Європейський Союз є основним торговельним партнером України, на країни- члени якого припадає левова частка всього українського експорту. Незважаючи на значні обсяги експорту в Євросоюз, вітчизняний бізнес все ще зазнає труднощів з доступом на європейські ринки та недостатністю державної підтримки. Лібералізацію дещо стримує наявність двох несприятливих режимів, а саме: застосування тарифних квот до великої кількості позицій в експорті агропромислової продукції та високі технічні бар’єри для доступу української продукції до промислового ринку ЄС. Урахування і наслідування українським урядом досвіду, кращих практик і вимог ЄС є невід’ємною складовою процесу нарощування вітчизняного експорту в ЄС та досягнення цілей Стратегії розвитку експорту продукції. А досвід реалізації експортного потенціалу на ринках Європи дозволить підвищувати його ефективність на міжнародних ринках в загальному. З огляду на це, ми вважаємо тему роботи важливою і актуальною Питання, яке ми обрали для дослідження цікавило чимало вітчизняних вчених, оскільки є надзвичайно важливим для України на даному етапі розвитку Української економіки і її інтеграції до світового господарства. Це такі вчені як С.В. Бестужева, М.В. Булаєнко, Л.С Гарасим, Ж.М. Жигалкевич, М.С. Рахман, А.О. Завидовська, Н.А. Казакова, С.І. Козак, І.М. Лаврів, О.Р. Марець, Н.Ф. Павленчик, О.С. Процевят, Л.А. Перетятко, К.С. Пугачевська, А.О. Рупчева, Н.О. Рязанова, М.В. Савченко, Р.М. Скриньковський, О.В. Станіславський, І.В. Хаджинов, Л.Д. Чалапко (Калник), Є.Е. Широкорад. В їх наукових дослідження ми знайшли різні 5 погляди на визначення сутності експортгного потенціалу, методик його оцінювання, проблем та перспектив розвитку. Проте це питання потребує додаткових досліджень, усвідомлення важливого значення і конкретних практичних дій стосовно вирішеняння проблем та подальшого розвитку. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження питань реалізації експортного потенціалу України у торговельно-економічних відносинах з іноземними країнами на прикладі Франції. Відповідно до поставленої мети виділяють основні завдання: – дати визначення сутності, окреслити роль та описати структуру експортного потенціалу держави; – дати опис пріоритетним напрямкам реалізації експортного потенціалу держави; – охарактеризувати методологічні підходи до оцінки експортного потенціалу держави; – розглянути динаміку та структуру експорту товарів і послуг та експортного потенціалу України; – описати динаміку та структуру експорту товарів і послуг Франції; – дослідити стан торговельно-економічне співробітництво України і Франції; – охарактеризувати проблематику реалізації експортного потенціалу України; – описати перспективи реалізації експортного потенціалу України на ринках ЄС; – пояснити методику побудови прогнозних моделей експорту та імпорту з метою оптимізації потоків товарів та послуг в зовнішній торгівлі України та Франції. Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є міжнародний франчайзинг як форма малого і середнього бізнесу. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти використання міжнародного франчайзингу з метою розвитку торговельних мереж в Україні. Методологічну основу дослідження складають фундаментальні положенн 6 міжнародного франчайзингу. При дослідженні теоретичних основ міжнародного франчайзингу ми використовували методи від абстрактного до конкретного, поєднання аналізу та синтезу, структурно-системний, причинно-наслідкових зв’язків; при аналізі світового досвіду розвитку торговельних мереж на засадах франчайзингу використовувалися методи логічного й історичного, кількісно-якісного аналізу, статистичні методи, методи порівняльного аналізу; у заключній третій частині основними науковими методами є причинно-наслідкових зв'язків, методи логічних та функціональних асоціацій і залежностей. Інформаційну базу дослідження складають навчальні, методичні матеріали, наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, інформаційні матеріали Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, щорічні звіти Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Організації Об’єднаних Націй, Світової організації торгівлі (СОТ), Міжнародної асоціації франчайзингу (IFA). Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні результатів дослідження для перевірки гіпотез та доведенні ефективності впровадження проєктів міжнародної франшизи в Україні при розширенні та розвитку торговельних мереж. Публікації. За результатами проведених досліджень опубліковано тези доповідей на Всеукраїнських наукових економічних читаннях «Розвиток малого і середнього бізнесу в умовах воєнного часу» (м. Миколаїв, 01-02 грудня 2022р.) загальним обсягом 0,21 друк. арк. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи складає 81 сторінку, з них основний зміст роботи викладено на 64 сторінках. Робота містить 7 таблиць, 35 рисунків. Список використаних джерел налічує 49 найменувань на 5 сторінках.
 • Документ
  Розвиток торговельних мереж на засадах міжнародного франчайзингу
  (2022) Короленко, В. Л.; Марущак С. М.
  Актуальність теми дослідження. Наразі для розвитку бізнесу можна використовувати різні бізнес-моделі, які вже зарекомендували себе на ринку і використовуються іншими підприємцями для створення цінності та задоволення потреб споживачів. Для організації власного бізнесу підприємцям потрібні кошти та прикласти чимало зусиль для подолання конкуренції на ринку та формування іміджу власної компанії. В такому випадку використання міжнародного франчайзингу є ефективним і вигідним способом подолати значні труднощі і отримати вже відому, продуману фірму. Франчайзинг дозволяє поєднати переваги великого та малого бізнесу, щоб використовувати досвід великих компаній для розвитку малого бізнесу. Така модель ведення бізнесу дозволяє вибудовувати відносини між різними країнами та сприяє економічному розвитку. В Україні франчайзинг розвивається як з ініціативи вітчизняних компаній, так і як франшиза зарубіжних компаній. На основі франчайзингу вибудовуються торговельні мережі, що дозволяє розвивати малий та середній бізнес в державі, сприяючи розвитку і зростанню національної економіки, інтеграції вітчизняного ринку у торгово-виробничі мережі розвинутих міжнародних економічних систем. Наразі є цілий ряд несприятливих чинників, які гальмують розвиток бізнесу в Україні як війна, обмеженість бюджетних коштів, відсутність джерел фінансування, недосконалість кредитної та страхової систем. Проте долаючи тимчасові і довготривалі перешкоди, український бізнес здатний розвиватися. І при вмілому використанні франчайзингу, підприємці мають високу ймовірність успіху власного бізнесу. Для цього варто дослідити стан, проблеми, можливості, світовий досвід розвитку та впливу міжнародного франчайзингу на функціонування та розширення українських роздрібних мереж. Дослідженнями, присвяченими такій формі ділового співробітництва, як франчайзинг, займалися зарубіжні вчені Ж. Дельта, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Мендельсон, С. Шейн, Дж. Данінг, Р. Лукас, Й. Шумпетер. Організаційно-економічний механізм франчайзингу досліджували Т.М. Григоренко, О.О. Зеркіна, 5 Ю.С. Кравцова, С.М. Махнуша, Н.І. Нечивілова, С.В. Огінок, Ю.Б. Федунь та ін. Але швидкоплинність змін в бізнес-середовищі зумовлює необхідність проводити подальші дослідження цієї сфери. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження впливу міжнародного франчайзингу на розвиток торговельних мереж України. Відповідно до поставленої мети виділяють основні завдання: − розкрити сутність міжнародного франчайзингу як напряму розвитку бізнесу на міжнародному ринку; − пояснити роль міжнародного франчайзингу як чиннику розвитку торговельних мереж; − описати стан правового регулювання в бізнес-моделі міжнародного франчайзингу; − дослідити основні тенденції міжнародного франчайзингу; − проаналізувати становлення, розвиток, тенденції та регулювання міжнародного франчайзингу в Україні; − виконати аналіз використання послуг франчайзингу «McDonald’s» в країнах присутності; − дати організаційно-економічну оцінку франчайзингової торгової мережі McDonald’s; − виконати аналіз ефективності франчайзингу ТМ McDonald’s в Україні; − окреслити перспективи розвитку торговельних мереж України на основі франчайзингу. Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є міжнародний франчайзинг як форма малого і середнього бізнесу. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти використання міжнародного франчайзингу з метою розвитку торговельних мереж в Україні. Методологічну основу дослідження складають фундаментальні положення міжнародного франчайзингу. При дослідженні теоретичних основ міжнародного франчайзингу ми використовували методи від абстрактного до конкретного, 6 поєднання аналізу та синтезу, структурно-системний, причинно-наслідкових зв’язків; при аналізі світового досвіду розвитку торговельних мереж на засадах франчайзингу використовувалися методи логічного й історичного, кількісно- якісного аналізу, статистичні методи, методи порівняльного аналізу; у заключній третій частині основними науковими методами є причинно-наслідкових зв'язків, методи логічних та функціональних асоціацій і залежностей. Інформаційну базу дослідження складають навчальні, методичні матеріали, наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, інформаційні матеріали Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, щорічні звіти Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Організації Об’єднаних Націй, Світової організації торгівлі (СОТ), Міжнародної асоціації франчайзингу (IFA). Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні результатів дослідження для перевірки гіпотез та доведенні ефективності впровадження проєктів міжнародної франшизи в Україні при розширенні та розвитку торговельних мереж. Публікації. За результатами проведених досліджень опубліковано тези доповідей на Всеукраїнських наукових економічних читаннях «Розвиток малого і середнього бізнесу в умовах воєнного часу» (м. Миколаїв, 01-02 грудня 2022р.) загальним обсягом 0,21 друк. арк. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи 82 сторінок, з них повний текст і натисніть 72 сторінок. Робота містить 13 таблиць, 23 рисунки. Список використаних джерел налічує 50 найменувань на 5 сторінках.
 • Документ
  Регіональна економічна інтеграція країн Близького Сходу: сучасні виклики та тенденції розвитку світового енергетичного ринку
  (2022) Горін, Д. Б.; Вдовиченко Л. Ю.
  Горін Д.Б. Регіональна економічна інтеграція країн Близького Сходу: сучасні виклики та тенденції розвитку світового енергетичного ринку – кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2022. У роботі висвітлено методологічні основи регіональних трансформаційних зрушень на глобальному етапі світогосподарського розвитку, теоретичні аспекти розвитку регіональної економічної інтеграції та концептуальні засади міжнародного співробітництва країн в енергетичній сфері як драйвера регіональної економічної інтеграції. У роботі здійснено оцінку регіонального інтеграційного співробітництва країн Близького Сходу, проаналізовано їх роль у розвитку світового енергетичного ринку та з’ясовано зміни у діяльності нафтових ТНК в контексті розвитку регіональної інтеграційної взаємодії країн Близького Сходу, на підставі чого сформовано стратегічні напрями розвитку регіональної економічної інтеграції країн Близького Сходу за сучасних умов функціонування світового ринку енергоресурсів.
 • Документ
  Маркетингова стратегія підприємства на зовнішньому ринку
  (2022) Бондаренко, Т. В.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми. У сучасній ринковій економіці підприємства змушені гнучко реагувати на можливі зміни довкілля та адаптуватися до її тенденцій, щоб повною мірою задовольнити запити споживачів та протистояти конкурентам. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, цифровізація економіки, зростання інформаційної культури споживача потребує збільшення присутності підприємств у віртуальному просторі та докорінної трансформації методів та прийомів маркетингу, що обумовлює необхідність коригування маркетингових планів щодо залучення нових та підтримки існуючих клієнтів. Зовнішні ринки надають нові можливості для торгових підприємств, що виявляються у доповненні традиційного маркетингового інструментарію мережевими інтернет-комунікаціями та прийомами цифрового маркетингу, використання нових способів збирання інформації про споживчі переваги, спрощення бізнес-процесів та моделювання ризикових ситуацій. У світовій практиці істотно зростає кількість споживачів, які звертають увагу на зручність та привабливість здійснення покупок. Ситуація, що склалася в Україні, пов'язана з агресією з боку росії, запровадження економічної, транспортної блокади та низки інших обмежень призвело до необхідності заново будувати систему торгівлі. У той же час потенціал розвитку торгівлі на зовнішніх ринках, що дозволяє як задовольняти потреби населення, а й розвивати сферу торгівлі, ще недостатньо вивчений, і зумовлює актуальність теми дослідження. Під час написання дисертації визначення міжнародного маркетингу розглядали такі вчені як: П. Гаурі, Ф. Катеора, В. А. Алексунін, Л. І. Матвейчук, Є. Ф. Жуков. При написанні роботи були використані основні праці зарубіжних і вітчизняних вчених і фахівців з міжнародного маркетингу. Використано інформацію, опубліковану в періодичних виданнях, спеціальній літературі, статистичних виданнях. Однак слід зазначити, що відсутній єдиний підхід до розробки маркетингової стратегії підприємства на зовнішніх ринках, недостатньо 4 розкрито можливості використання інструментарію підприємствами, недостатньо опрацьованими, залишаються питання формування механізму реалізації маркетингової стратегії на зовнішніх ринках, що зумовило вибір теми та мету роботи. Метою кваліфікаційної роботи Метою дослідження є вивчення теоретичних та розробка практичних рекомендацій щодо формування міжнародної маркетингової стратегії для реалізації бізнес-проекту на міжнародному ринку на прикладі онлайн-школи «Альтернатива». В ході роботи були поставлені та вирішені наступні завдання: — вивчити поняття та сутність маркетингової стратегії в міжнародному бізнесі; — охарактеризуйте діяльність онлайн-школи «Альтернатива»; — проаналізувати операційну діяльність онлайн-школи «Альтернатива»; — аналіз і критична оцінка досвіду міжнародної діяльності онлайн-школи «Альтернатива»; — проаналізувати маркетингову стратегію онлайн-школи «Альтернатива»; — розробка програми вдосконалення управління міжнародною діяльністю та створення міжнародної маркетингової стратегії в процесі інтернаціоналізації діяльності онлайн-школи «Альтернатива», проведення розрахунків та оцінки його ефективності; — обґрунтування рекомендацій щодо реалізації програми вдосконалення створення та реалізації міжнародної маркетингової стратегії онлайн-школи «Альтернатива». Об’єктом дослідження є процес розробки міжнародної маркетингової стратегії підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти розробки маркетингової стратегії підприємства в процесі реалізації бізнес-проекту на міжнародному ринку. Методи дослідження. Застосовувалися як загальнонаукові, так і спеціально-методичні дослідження: 5 — метод аналізу фінансової звітності – аналіз коефіцієнтів. Коефіцієнти використовуються для визначення фінансового стану організації з різних поглядів; — порівняльний метод. Діагностику підприємства проводили протягом 3 років, після чого порівнювали та аналізували отримані показники; — побудова системи показників. У роботі проведено розрахунки ряду показників, результати яких згруповано в системи за напрямком дослідження; — побудова системи аналітичних таблиць. Усі розрахунки для зручності, конкретності та точності наведено на діаграмах. Наукова новизна. Уточнено та поглиблено теоретичні положення щодо розробки міжнародної маркетингової стратегії підприємства в процесі інтернаціоналізації; розроблено практичні рекомендації щодо процесу розробки та реалізації міжнародної маркетингової стратегії сучасного цифрового підприємства. Практичне значення одержаних результатів. Розроблений у магістерській роботі проект був представлений керівництву онлайн-школи «Альтернатива», де визначено напрямки розвитку компанії в міжнародному середовищі, представлено заходи щодо вдосконалення процесу формування та реалізації міжнародної маркетингової стратегії, а також конкретні були передбачені заходи щодо подальшого просування продукту компанії на міжнародні ринки. Тому практична значущість отриманих результатів полягає у розробці пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення процесу формування та реалізації міжнародної маркетингової стратегії під час інтернаціоналізації діяльності онлайн-школи «Альтернатива». Результати дослідження є актуальними для сучасних цифрових підприємств і можуть бути використані в процесі розробки маркетингових стратегій виходу на міжнародні ринки, що є передумовою успішного освоєння компаніями зовнішніх ринків і продажу їх продукції/послуг. Апробація результатів магістерської дисертації та публікації. Основні положення магістерської дисертації обговорювались на Всеукраїнських 6 наукових економічних читаннях ««Забезпечення сталого розвитку національної економіки» (м. Миколаїв, 1-2 грудня 2022р.), а також були опубліковані в журналі Економіст No12, 2022. Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списків використаної літератури. Обсяг роботи становить 96 стор. тексту, який містить 30 таблиць і 17 рисунків, 2 додатків. Список використаної літератури налічує 37 найменувань.