Магістерські роботи (ЕП та Б)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Управління процесом залучення капіталу для відновлення підприємств України в повоєнний період
  (2023) Шафі Олександр Олександрович; Єфімова Г. В.
  Для фінансових систем більшості світових країн є характерним підвищення обсягів залучення зовнішніх державних запозичень, що зумовлено активізацією процесів глобалізації. Державний борг виступає в якості важливого елемента фінансової системи та ефективним інструментом провадження макроекономічної державної політики. Протягом останніх років в Україні спостерігається усталена тенденція до підвищення показників зовнішнього державного боргу. У цьому зв’язку недостатньо однозначним питанням виступає роль державних запозичень та специфіки їх впливу на економічні процеси, а також конкурентоздатність держави на міжнародній арені. У науковій літературі неодноразово наголошувалося на негативному впливі використання державних кредитів, оскільки це сприяє посиленню загроз для фінансової та економічної безпеки країни. У той же час, існує позиція стосовно того, що використання фінансів у формі зовнішніх державних запозичень може мати і позитивний вплив, зокрема на макроекономічну систему, оскільки забезпечує формування додаткового фінансового ресурсу держави. Підвищення обсягів зовнішнього державного боргу викликає потребу у вивченні значення зовнішніх державних запозичень на світовому фінансовому ринку та проведення аналізу їх впливу на економічну систему окремих держав. На сучасному етапі розвитку економічних відносин не можливе функціонування національної економіки без державних запозичень. В умовах постійного розвитку економічних кризових явищ національні економіки всіх країн світу все частіше залучають фінансові ресурси. В умовах війни, що розпочалася на території України та дефіциту бюджету залучення запозичень з боку зовнішніх джерел є однією з найважливіших умов стабілізації фінансового становища держави. Крім підтримки фінансової стабільності держави для розвитку національної економіки необхідно забезпечити державну підтримку суб’єктів підприємництва. Зовнішні державні запозичення є джерелом 4 фінансування інформаційно-консультативних та фінансово-кредитних заходів державної підтримки суб’єктів підприємництва. Окремі аспекти та специфіка структури зовнішніх державних запозичень підприємств виступали предметом дослідження великої кількості вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед них пропонуємо виділити праці Р. Барро, Е. Боренштайн, П. Бун, І. Драйн, В. Істерлі, П. Кругман, С. Набі, У. Паніцца, Ф. Паулюс, К. Рогофф, К. Рейнхарт, Д. Сакс, Ф. Тарп, Г. Хансен та вітчизняні науковці такі, як О. І. Барановський, Т. Г. Бондарук, Т. П. Богдан (Вахненко), В. Ю. Дудченко, Н. В. Зражевська, В. В. Козюк, Г. В. Кучер, І. О. Лютий, О. Д. Рожко та ін. Відмічаючи цінність теоретичних та методологічних результатів поза увагою науковців залишаються питання залучення державних зовнішніх запозичень в період військового часу. Метою кваліфікаційної роботи є комплексний аналіз розвитку теоретичних та практичних засад здійснення зовнішніх державних запозичень під час війни та у повоєнний період. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань: – дослідити сутність та форми зовнішніх запозичень держави; – визначити соціально-економічні насідки залучення зовнішніх державних запозичень; – охарактеризувати основні організаційно-правові засади здійснення зовнішніх державних запозичень в Україні; – визначити зміни в процесі залучення зовнішніх державних запозичень на підприємствах України під час воєнного стану; – проаналізувати поточний стан та обсяги зовнішніх державних запозичень структурі підприємств України; – окреслити вплив російської агресії та перспективи відбудову українського бізнесу; – проаналізувати іноземний досвід залучення зовнішніх запозичень для відновлення підприємств після воєнних конфліктів; 5 – спрогнозувати необхідні обсяги залучення зовнішніх державних запозичень для відновлення підприємств України; – окреслити заходи для ефективного залучення міжнародної допомоги для господарської діяльності України. Об’єктом дослідження є процес здійснення та використання державних зовнішніх запозичень. Предметом дослідження є специфіка змін в структурі зовнішніх державних запозичень підприємств України під час війни та у повоєнний період. Методи дослідження. У процесі дослідження змін в структурі зовнішніх державних запозичень підприємств України у воєнний та повоєнний період було використано сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, зокрема наступні: діалектичний, системний, комплексного аналізу теоретичних та практичних аспектів утворення, управління та змін у структурі державного боргу, аналізу та синтезу, групування, статистичного аналізу, графічного зображення тощо. Теоретичну основу роботи склали економічні дослідження вітчизняних та зарубіжних учених. При написанні роботи використовувалися нормативноправові акти щодо здійснення зовнішніх державних запозичень та їх регулювання. Також були залученні статистичні дані Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, звіти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних суперечок, Міжнародного валютного фонду, Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Світового банку, тощо. Апробація результатів дослідження. Основні положення магістерської роботи обговорювались на Наукових економічних читаннях ''Актуальні вектори відновлювальної трансформації економіки України'' (м. Миколаїв, 30 листопада – 1 грудня 2023р.), а також були опубліковані в Збірнику матеріалів наукових економічних читань. 6 Структура кваліфікаційної роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури. В роботі розміщено 12 таблиць та 11 рисунків. Список використаних джерел включає 71 позицію на 8 сторінках.
 • Документ
  Сучасні міграційні процеси в країнах ЄС та Україні: виклики в умовах війни
  (2023) Чередниченко Д. В.; Cherednichenko D. V.; Вдовиченко Л. Ю.
  Чередниченко Д.В. Сучасні міграційні процеси в країнах ЄС та Україні: виклики в умовах війни – кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. У роботі встановлено факт поступової трансформації характеру міжнародної міграції: з рефлекторної, викликаної конкретною, миттєвою ситуацією, військовим чи міжнаціональним конфліктом, вона перетворюється на еволюційну. Класифіковано основні причини міграції населення в ЄС, до яких віднесено: економічні, соціальні, культурні, політичні, військові, нелегальну міграцію, та з’ясовано, що в останній чверті ХХ століття та протягом ХХІ століття ЄС неодноразово стикався з міграційними потоками, які спричиняли потужні міграційні кризи: афганська (1979-1989) – від 5,6 до 7,2 млн біженців та емігрантів; венесуельська (2013-2019) – від 3,3 до 4 млн біженців; сірійська (2019-2020) – майже 5,5 і до 6,9 млн осіб; українська (2022 – до теперішнього часу) – від 8 до 10 млн осіб. У роботі розглянуто наслідки подальшої дії застосованої ЄС для українських біженців Директиви про тимчасовий захист – політичного механізму, який виник після балканських воєн, але ніколи раніше не використовувався, та перспективні питання щодо поправок до чинного законодавства ЄС про міграцію та надання притулку. В напрямку державної міграційної політики України в контексті пріоритетів національної безпеки запропоновано сформувати механізми залучення фінансів в Україну від українських трудових мігрантів; запровадити програми повернення громадян, які вимушено виїхали з України внаслідок військових дій на її території; розробити процедури щодо ефективного адміністрування українського ринку праці та здійснити запуск глобального рекрутингу на запрошення необхідних кадрів з усього світу.
 • Документ
  Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах цифровізації економіки
  (2023) Осепян Г. Г.; Вдовиченко Л. Ю.
  Осепян Г.Г. Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах цифровізації економіки – кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. У роботі висвітлено глобальні аспекти міжнародної електронної торгівлі, розглянуто категоріальну сутність цифровізації світової торгівлі та окреслено способи оплати в рамках міжнародної торгівлі через глобальну мережу Інтернет. Внаслідок проведеного аналізу впливу цифровізації на світову торгівлю, масштабів, напрямів та результатів розвитку глобальної електронної комерції з’ясовано, що ІКТ суттєво полегшують та прискорюють міжнародну торговельну взаємодію: механізми електронної комерції кардинально скорочують час, необхідний для здійснення дій з експортуімпорту товарів та послуг; нові цифрові технології помітно скорочують та трансформують глобальні ланцюжки вартості. У роботі досліджено проблемні наслідки цифровізації світової торгівлі, на підставі чого запропоновано механізми інтеграції електронної торгівлі у процес глобальної цифровізації, а саме: щодо удосконалення механізмів управління міжнародною електронною торгівлею на національному рівні в частині здійснення: електронних платежів та доцільності створення комплексної екосистеми трансграничної електронної комерції, яка надається поштовими операторами через фізичні хаби електронної комерції, що взаємодіють з онлай-платформами електронної комерції через пакет інноваційних стандартів та інструментів ІКТ Всесвітньої поштової служби.
 • Документ
  Удосконалення механізму міжнародної торгівлі з використанням цифрових платформ
  (2023) Іскандеров Наріман Вагіф огли; Єфімова Г. В.
  Магістерська робота була присвячена вивченню та аналізу можливостей удосконалення механізму міжнародної торгівлі з використанням цифрових платформ. У вступі відзначалася актуальність обраної теми у контексті сучасної цифрової економіки та визначалися основні мета та завдання дослідження. Перший розділ містив теоретичні основи міжнародної інтернет-торгівлі, включаючи сутність цього явища, його місце в цифровій економіці, класифікацію форм та ризики, пов'язані з інтернет-торгівлею. Докладно аналізувалася роль Інтернет-торгівлі у глобальній торговій системі. Другий розділ фокусувався на стратегічних пріоритетах розвитку міжнародної інтернет-торгівлі в умовах війни. Проводився оцінка впливу військових конфліктів на інтернет-бізнес в Україні, аналіз електронної торгівлі під час війни та вивчалося вплив російсько-української війни на світовий ринок електронної торгівлі. У третьому розділі детально розглядалися проблеми та перспективи міжнародної торгівлі в Україні в умовах цифрової економіки. Аналізувалося місце України на світовому ринку електронної торгівлі, перешкоди для розвитку Інтернет-бізнесу в Україні та запропоновано шляхи подолання цих перешкод. Також досліджувалися можливості та потенційні перспективи розвитку українського ринку Інтернет-комерції з урахуванням особливостей цифровізації міжнародної торгівлі. У висновках узагальнювалися основні результати дослідження, надавались рекомендації щодо удосконалення міжнародної торгівлі та висловлювалися перспективи майбутнього розвитку в цьому напрямку.
 • Документ
  Стратегія розвитку SMART-туризму України з урахуванням глобальних викликів
  (2023) Лазаренко В. О.; Єфімова Г. В.
  Лазаренко В. О. Стратегія розвитку SMART-туризму України з урахуванням глобальних викликів - кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. У роботі висвітлено глобальний процес становлення концепції SMARTтуризму в Україні та світі, розглянуто перспективи розвитку цифровізації туристичної галузі в Україні та окреслено стратегію розвитку SMART-туризму України з урахуванням перманентних глобальних викликів. Внаслідок проведеного аналізу світового досвіду розвитку SMARTтуризму та діяльності музеїв як базису туристичної галузі з’ясовано, що цифровізація є основою для розвитку сучасного бізнесу, оскільки цей сектор зросте скоріше за міжнародну економіку і міжнародну торгівлю, важливого значення набуває виокремлення його сталого розвитку та інтеграція з моделями розвитку виробництва та споживання міжнародних товарів і послуг. У роботі досліджено перспективи розвитку SMART-туризму в Україні у період післявоєнної відбудови, на підставі чого розроблено стратегію розвитку Миколаївського музею суднобудування та флоту у розрізі SMART-туризму, реалізація яких здатна змінити як тактичну ситуацію продажів, так й кардинально трансформувати стратегічний підхід до функціоналу музею та яка включає в себе всі аспекти, які необхідно враховувати музею при створенні свого туристичного продукту: туристичний, технологічний, маркетинговий, економічний, історичний, географічний, інноваційний.
 • Документ
  Світовий досвід використання МФО для зростання національної економіки
  (2023) Костенко Д. О.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми дослідження. Аналізу стану і підвищенню ефективності діяльності кредитної системи у розвинених країнах приділяється значна увага у зв’язку з її безпосереднім впливом на економічне зростання та забезпечення фінансової та соціальної стабільності. Це, у свою чергу, обумовлює важливість функціонування усіх складових кредитної системи, зокрема і сектору надання мікрофінансових послуг, який у цілому ряді країн довів свою важливість у забезпеченні соціально-економічного розвитку шляхом, у першу чергу, підтримки малого і середнього бізнесу та боротьби із бідністю. Багаторічні системні проблеми та кризові явища, а також негативний вплив військових дій та їхньої активізації внаслідок російської воєнної агресії мають суттєвий негативний вплив на стан та перспективи розвитку усієї країни та вітчизняної економіки. При цьому зростає важливість усіх можливих способів підтримки та забезпечення економічного розвитку з метою забезпечення економічної бази спротиву агресії та подальшого відновлення економіки України. Позитивний світовій досвід застосування підходів мікрокредитування з метою підтримки малого і середнього бізнесу, підвищення рівня життя малозабезпечених верств населення та загального соціально-економічного розвитку на місцевому та національному рівні, а також широке розповсюдження діяльності мікрофінансових організацій в Україні обумовлює важливість зазначеного питання й актуальність дипломної роботи. Метою кваліфікаційної роботи є вивчення процесу мікрокредитуування і його ролі в розвитку бізнесу та національної економіки. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі завдання: – дати визначення МФО та пояснити їх роль у розвитку національної економіки; – оглянути розвиток МФО у світі та в Україні; 5 – систематизувати концепції та теоретичні моделі використання МФО для підтримки малого бізнесу; – дослідити діяльність МФО у світі та їх вплив на рівень розвитку національних економік; – проаналізувати досвід інших країн у використанні МФО для підтримки малого бізнесу і розвитку соціальної сфери; – дати оцінку діяльності МФО в Україні та їх внеску у розвиток національної економіки; – проаналізувати потенційні перешкоди та можливості вирішення проблем розвитку мікрофінансового сектору України; – розробити пропозиції щодо підвищення ролі МФО в Україні для підтримки малого бізнесу. Об’єктом дослідження роботи є процес надання мікрокредитних послуг. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних методів процесу мікрокредитування у різних країнах та досвід діяльності МФО в Україні в сучасних умовах. У роботі використовувалась сукупність методів, таких як: теоретичного узагальнення, метод наукових абстракцій, індукції та дедукції, аналізу та синтезу – для уточнення економічних категорій; статистичні та графічні методи – для аналізу економічної діяльності; логічного узагальнення – при формулюванні висновків. Інформаційною базою для написання роботи послужили нормативноправові акти, монографічна література, періодичні видання. Обробка та оформлення результатів дослідження здійснювалась за допомогою сучасних інформаційних технологій.
 • Документ
  Торговельно-економічні відносини України і Китаю
  (2023) Захаров О. В.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми дослідження. Сучасні світові глобалізаційні процеси призводять до поглиблення взаємозалежності держав. Зовнішньополітичні відносини країн характеризуються значним динамізмом і, як наслідок, активізацією двосторонніх міжнародних відносин. Геополітика Китайської Народної Республіки в XXI столітті переступила свої національні кордони і активною економічною діяльністю стала впливати на перерозподіл сфер впливу світових центрів сили (США, Європа) на свою користь, витісняючи їх з багатьох регіонів, де вони до недавнього часу домінували. У зв’язку з цим не тільки вченим, але і політичним елітам інших країн необхідно знати і враховувати в своїх зовнішньополітичних планах бачення КНР світової геополітичної архітектоніки, місця своєї країни в ієрархії інтересів іншої держави світу. Широкомасштабна війна, розв’язана росією проти України, змінила картину світу, зумовила низку ризиків і загроз, спричинила турбулентні процеси в політичному, економічному, безпековому середовищах, наслідки яких нині важко спрогнозувати. Сьогодні дружні обміни між Китаєм і Україною переживають серйозні випробування, тому дослідження перспективи їх подальшого розвитку є важливим питанням. Різносторонні аспекти торговельно-економічної інтеграції досліджували: М. Алле, Б. Баласс, В.Геєць, А. Гончарук, Н. Грущинська, Г. Дугінець, Д. Лук’яненко, А. Мазаракі, Ю. Макогон, А. Маршаль, В. Репке, П. Стріттен, Я. Тінберген, І. Федун, Ю. Шишкова та ін. Проблематику торговельно-економічного співробітництва країн за умов економічної глобалізації вивчали: Л. Антонюк, О. Булатова, Л. Гальперіна, Н. Калюжна, О. Кірєєв, Р. Лоуренс, , Л.Побоченко, А. Поручник, Л. Саркісян, Я. Столярчук, А.Румянцев, М. Харт, Е. Хелпман, А.Філіпенко, Т. Циганкова та інші. Вивченню становлення та розвитку україно-китайських торговельно-економічних відносин, визначенню пріоритетних напрямків співробітництва та можливостей його поглиблення в умовах швидко змінюваного світового економічного простору 5 приділяють увагу такі вітчизняні та зарубіжні дослідники як Т. Власюк, С. Войтко, В. Голод, О. Дроботюк, О. Кіктенко, Т. Чернявська, А. 8 Шаповал, О. Яценко, Зе Тянь Ін Ван, Лі Їму, Лі Янь, Чжан Хенлун, Шеньюе Ся, Чжан Чженьчжень та інші. Незважаючи на значний науковий доробок, залишаються недостатньо вивченими питання щодо подальшої економічної співпраці України і КНР в умовах повномасштабного вторгнення росії на територію України. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження стану та перспектив економічного співробітництва України і Китаю в сучасних умовах. Досягнення означеної мети передбачає постановку і вирішення таких завдань: – окреслити перспективи та виклики розвитку економіки КНР; – дослідити динаміку економічних відносин України і Китаю в довоєнний період; – систематизувати правове регулювання економічних відносин між Україною та Китаєм; – дати критичну оцінку зовнішньоекономічного потенціалу Китаю; – оцінити зовнішньоекономічної діяльності України; – проаналізувати тенденції розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та КНР на сучасному етапі; – дослідити вплив глобальних політичних трансформацій на стан світової економіки на прикладі Китаю; – окреслити проблеми розвитку економічних відносин між Україною та КНР в воєнний період. Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є стан та перспективи розвитку торговельно-економічних відносин України і Китаю. Предметом дослідження є стан та перспективи розвитку торговельноекономічних відносин України і Китаю в довоєнний та воєнний період Методологічна основа дослідження ґрунтується на методах: порівняльних та експертних оцінок, абстрактно-логічного, економіко-математичного моделювання, 6 теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, а також методи логічного, системноструктурного аналізу економічних процесів та зв’язків, статистичного, порівняльного, факторного, секторально-галузевого та діалектичного підходів. Інформаційну базу дослідження складають навчальні, методичні матеріали, наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, законодавчі та нормативноправові акти, інформаційні матеріали Державної служби статистики України, Національного бюро статистики Китаю, Міністерства економіки України, Посольства Китаю в Україні, Посольства України в Китаї, міжнародних експертних та рейтингових агентств, звіти та публікації Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Світового банку (СБ), Світової організації торгівлі (СОТ), Міжнародного валютного фонду (МВФ), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), ЮНКТАД та ін.), аналітичні огляди торговельної політики країн, дані мережі Internet, результати особистих спостережень автора. Практичне значення отриманих результатів полягає в системі відомостей про динаміку та стан, закономірності, проблеми розвитку торговельно-економічних відносин України і Китаю в довоєнний і воєнний період, шляхи їх вирішення. Апробація результатів дослідження. За результатами проведених досліджень опубліковано тези доповідей на Всеукраїнських наукових економічних читаннях: «Захаров Олег Тенденції зовнішньої торгівлі між Україною і Китаєм. Актуальні вектори відновлювальної трансформації економіки України : зб. матеріалів наукових економічних читань. Миколаїв : НУК, 2023. Том 1. 376 с. С. 271-273. 0,21 друк. арк. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи складає 69 сторінок, з них основний зміст роботи викладено на 64 сторінках. Робота містить 2 таблиці, 33 рисунки. Список використаних джерел налічує 60 найменувань на 4 сторінках.
 • Документ
  Перспективи поглиблення та розвитку економічних відносин між Україною і Японією
  (2023) Желєзна Л. В.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми дослідження. Становлення України як незалежної держави визначило її зовнішні орієнтири в світовому суспільстві. Невід’ємною складовою в економічній діяльності стала міжнародна співпраця в умовах стрімкого глобального розвитку економік. Вона сприяє економічному зростанню всіх учасників процесу взаємодії, підвищує міжнародну конкурентність країн та розширяє їх потенційні можливості. Україна, як держава з багатими природничими ресурсами, вдалим географічним розташуванням, значним науковим та інтелектуальним потенціалом, викликає великий інтерес до співпраці, зокрема Японії. Формування надійних і довготривалих економічних відносин з країною-лідером світового масштабу забезпечить Україні нові перспективи в промисловості та сільському господарстві, науково-технічній та інноваційній діяльності, енергетиці та в сфері інформаційних технологій. Наслідками продуктивної співпраці з японською стороною стануть економічне зростання країни, диверсифікація внутрішньої й зовнішньої діяльності та покращення добробуту українських громадян. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності України, перспективи розвитку її економічних відносин з Японією вивчали такі науковці як В. Алексєєва, Я.С. Болтівець, О. Гетьманчук, В.В. Козик, О.В. Кравченко, М. Кулінич, К.М. Куркова, Т. Лахматюк, О.В. Іпатюк, І.П. Мандрик, З.В. Мокринська, А.В. Мошко та інші. Дослідженню питань підвищення інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів присвятили свої роботи М.М. Єрмошенко, В.П. Карасьов, Л.П. Клименко, І.М. Крейдич, О.В. Кузенко, Є. Солонина, А.П. Трофимчук, Ю.О. Швець, О.М. Ястремська та багато інших вітчизняних вчених. Питанням правового регулювання економічних відносин між Україною та Японією цікавиться досить велике коло науковців та практиків з міжнародного права та зовнішньоекономічних відносин. М. Бєлєсков, В. Будкіна, А. Гетьманчук, Г. Голубова, А. Гриценко, Ю. Костенко, Д. Кітаде, М. Кулінич, О. Іпатюк, І. Мандрик, А. Мошко, Т. Лахманюк, О. Резнікова, С. 5 Солодкий, В. Удовік, О. Ханова та інші в своїх працях розглядають основні аспекти двосторонньої співпраці, їх переваги, існуючі недоліки та перспективи розвитку. Однак, через динамічність процесу розвитку українсько-японських відносин, появу нових чинників та тенденцій розвитку економіки країн та форс мажорні обставини, які склалися в Україні, виникає необхідність у подальших пошуків перспективних шляхів поглиблення та розвитку економічних відносин між нашою країною та Японією, що і обумовило вибір теми дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження нових перспектив поглиблення та подальшого розвитку економічних відносин між Україною і Японією. Досягнення означеної мети передбачає постановку і вирішення таких завдань: – описати основні риси економічної системи Японії та її місце в господарстві світу; – проаналізувати етапи еволюції українсько-японських економічних відносин; – встановити правове підґрунтя економічних відносин між Україною та Японією; – дослідити основні тренди розвитку зовнішньої торгівлі товарами та послугами Японії та України на сучасному етапі; – вивчити особливості розвитку економічних відносин між Україною і Японією на сучасному етапі; – оцінити інвестиційну активність Японії в Україні; – описати перспективи економічних відносин Україна-Японія; – намітити напрямки підвищення інвестиційної привабливості України для Японії; – обґрунтувати створення між Японією та Україною зони вільної торгівлі. Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є економічні відносини між Україною і Японією. Предметом дослідження є нові перспективи розвитку економічних відносини між Україною і Японією. 6 Методологічна основа дослідження ґрунтується на методах: порівняльних та експертних оцінок, абстрактно-логічного, економіко-математичного моделювання, теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, а також методи логічного, системноструктурного аналізу економічних процесів та зв’язків, статистичного, порівняльного, факторного, секторально-галузевого та діалектичного підходів. Інформаційну базу дослідження складають наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців; законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти щодо регулювання економічних відносин між Україною та Японією, статистична звітність Статистичного бюро Японії, Державної служби статистики України, посольства України в Японії, посольства Японії в Україні, Державної митної служби України; матеріали та аналітичні звіти міжнародних організацій і дослідницьких агенцій: Міжнародного валютного фонду, Світового банку, публікації вітчизняних та японських видань. Практичне значення отриманих результатів полягає в системі відомостей про стан та тенденції розвитку економічних відносин між Україною та Японією в довоєнний і воєнний час, сильні та слабкі сторони сторін, напрямки перспективного його продовження і внеску Японії в повоєнне відновлення економіки України. Апробація результатів дослідження. За результатами проведених досліджень опубліковано тези доповідей на Всеукраїнських наукових економічних читаннях: Желєзна Людмила Перспективи зовнішньоекономічних відносин між Україною і Японією. Актуальні вектори відновлювальної трансформації економіки України : зб. матеріалів наукових економічних читань. Миколаїв : НУК, 2023. Том 1. 376 с. С. 267- 270. 0,21 друк. арк. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи складає 87 сторінок, з них основний зміст роботи викладено на 77 сторінках. Робота містить 7 таблиць, 29 рисунки. Список використаних джерел налічує 77 найменувань на 7 сторінках.
 • Документ
  Маркетингова стратегія підприємства на зовнішньому ринку
  (2022) Бондаренко, Т. В.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми. У сучасній ринковій економіці підприємства змушені гнучко реагувати на можливі зміни довкілля та адаптуватися до її тенденцій, щоб повною мірою задовольнити запити споживачів та протистояти конкурентам. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, цифровізація економіки, зростання інформаційної культури споживача потребує збільшення присутності підприємств у віртуальному просторі та докорінної трансформації методів та прийомів маркетингу, що обумовлює необхідність коригування маркетингових планів щодо залучення нових та підтримки існуючих клієнтів. Зовнішні ринки надають нові можливості для торгових підприємств, що виявляються у доповненні традиційного маркетингового інструментарію мережевими інтернет-комунікаціями та прийомами цифрового маркетингу, використання нових способів збирання інформації про споживчі переваги, спрощення бізнес-процесів та моделювання ризикових ситуацій. У світовій практиці істотно зростає кількість споживачів, які звертають увагу на зручність та привабливість здійснення покупок. Ситуація, що склалася в Україні, пов'язана з агресією з боку росії, запровадження економічної, транспортної блокади та низки інших обмежень призвело до необхідності заново будувати систему торгівлі. У той же час потенціал розвитку торгівлі на зовнішніх ринках, що дозволяє як задовольняти потреби населення, а й розвивати сферу торгівлі, ще недостатньо вивчений, і зумовлює актуальність теми дослідження. Під час написання дисертації визначення міжнародного маркетингу розглядали такі вчені як: П. Гаурі, Ф. Катеора, В. А. Алексунін, Л. І. Матвейчук, Є. Ф. Жуков. При написанні роботи були використані основні праці зарубіжних і вітчизняних вчених і фахівців з міжнародного маркетингу. Використано інформацію, опубліковану в періодичних виданнях, спеціальній літературі, статистичних виданнях. Однак слід зазначити, що відсутній єдиний підхід до розробки маркетингової стратегії підприємства на зовнішніх ринках, недостатньо 4 розкрито можливості використання інструментарію підприємствами, недостатньо опрацьованими, залишаються питання формування механізму реалізації маркетингової стратегії на зовнішніх ринках, що зумовило вибір теми та мету роботи. Метою кваліфікаційної роботи Метою дослідження є вивчення теоретичних та розробка практичних рекомендацій щодо формування міжнародної маркетингової стратегії для реалізації бізнес-проекту на міжнародному ринку на прикладі онлайн-школи «Альтернатива». В ході роботи були поставлені та вирішені наступні завдання: — вивчити поняття та сутність маркетингової стратегії в міжнародному бізнесі; — охарактеризуйте діяльність онлайн-школи «Альтернатива»; — проаналізувати операційну діяльність онлайн-школи «Альтернатива»; — аналіз і критична оцінка досвіду міжнародної діяльності онлайн-школи «Альтернатива»; — проаналізувати маркетингову стратегію онлайн-школи «Альтернатива»; — розробка програми вдосконалення управління міжнародною діяльністю та створення міжнародної маркетингової стратегії в процесі інтернаціоналізації діяльності онлайн-школи «Альтернатива», проведення розрахунків та оцінки його ефективності; — обґрунтування рекомендацій щодо реалізації програми вдосконалення створення та реалізації міжнародної маркетингової стратегії онлайн-школи «Альтернатива». Об’єктом дослідження є процес розробки міжнародної маркетингової стратегії підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти розробки маркетингової стратегії підприємства в процесі реалізації бізнес-проекту на міжнародному ринку. Методи дослідження. Застосовувалися як загальнонаукові, так і спеціально-методичні дослідження:5 — метод аналізу фінансової звітності – аналіз коефіцієнтів. Коефіцієнти використовуються для визначення фінансового стану організації з різних поглядів; — порівняльний метод. Діагностику підприємства проводили протягом 3 років, після чого порівнювали та аналізували отримані показники; — побудова системи показників. У роботі проведено розрахунки ряду показників, результати яких згруповано в системи за напрямком дослідження; — побудова системи аналітичних таблиць. Усі розрахунки для зручності, конкретності та точності наведено на діаграмах. Наукова новизна. Уточнено та поглиблено теоретичні положення щодо розробки міжнародної маркетингової стратегії підприємства в процесі інтернаціоналізації; розроблено практичні рекомендації щодо процесу розробки та реалізації міжнародної маркетингової стратегії сучасного цифрового підприємства. Практичне значення одержаних результатів. Розроблений у магістерській роботі проект був представлений керівництву онлайн-школи «Альтернатива», де визначено напрямки розвитку компанії в міжнародному середовищі, представлено заходи щодо вдосконалення процесу формування та реалізації міжнародної маркетингової стратегії, а також конкретні були передбачені заходи щодо подальшого просування продукту компанії на міжнародні ринки. Тому практична значущість отриманих результатів полягає у розробці пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення процесу формування та реалізації міжнародної маркетингової стратегії під час інтернаціоналізації діяльності онлайн-школи «Альтернатива». Результати дослідження є актуальними для сучасних цифрових підприємств і можуть бути використані в процесі розробки маркетингових стратегій виходу на міжнародні ринки, що є передумовою успішного освоєння компаніями зовнішніх ринків і продажу їх продукції/послуг. Апробація результатів магістерської дисертації та публікації. Основні положення магістерської дисертації обговорювались на Всеукраїнських 6 наукових економічних читаннях ««Забезпечення сталого розвитку національної економіки» (м. Миколаїв, 1-2 грудня 2022р.), а також були опубліковані в журналі Економіст №12, 2022. Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списків використаної літератури. Обсяг роботи становить 96 стор. тексту, який містить 30 таблиць і 17 рисунків, 2 додатків. Список використаної літератури налічує 37 найменувань.
 • Документ
  Кластерні ініціативи як засіб підвищення конкурентоспроможності: світовий досвід та впровадження в Україні
  (2022) Порохнява, О. О.; Porokhniava, O. O.; Вдовиченко Л. Ю.
  Порохнява О. О. Кластерні ініціативи як засіб підвищення конкурентоспроможності: світовий досвід та впровадження в Україні – кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2022. У роботі висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження кластерної політики як засобу підвищення конкурентоспроможності країн, зроблено аналітичну оцінку впливу процесів кластерізації на конкурентоспроможність національних економічних систем та запропоновано стратегічні напрями кластерного розвитку в Україні. У роботі здійснено оцінку досвіду впровадження та функціонування кластерних ініціатив Японії, США та України, проаналізовано стан реалізації кластерних ініціатив в цих країнах та з’ясовано особливості процесів кластерізації в Україні, на підставі чого сформовано стратегічні напрями кластерного розвитку України в перспективі на підставі досвіду кластерних ініціатив Японії та США.
 • Документ
  Stimulating China’s foreign trade in the post-pandemic period
  (2022) Rongyue, L.; Efimova G. V.
  Станом на 10 березня 2022 року в більш ніж 200 країнах і регіонах по всьому світу коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19) заразила понад 451 мільйон людей і спричинила 6 мільйонів смертей. Половина випадків зараження в усьому світі виявлено в Сполучених Штатах, Бразилії, Індії, Великобританії, Росії та Франції. Вперше COVID-19 був діагностований в Ухані, Китай, наприкінці 2019 року. Кількість випадків інфікування стрімко зросла до кінця січня 2020 року в Ухані та решті Китаю, але стала стабільною до кінця лютого 2020 року. Вірус був виявлений у всьому світі на початку березня 2020 року. Станом на 26 січня 2021 року кількість випадків зараження в усьому світі перевищила 100 мільйонів, а до 4 серпня 2021 року ця цифра зросла до 200 мільйонів. У першому кварталі 2022 року глобальна пандемія все ще нестримно розвивалася в багатьох країнах за межами Китаю після двадцяти п’яти місяців спалаху, а деякі країни страждали від другої, третьої та наступних хвиль серйозного зараження. Найбільш постраждалі країни перемістилися з Ірану, Італії до Іспанії, Франції, Великобританії, а потім до Сполучених Штатів, Бразилії та Індії. Китай почав сприяти впорядкованому відновленню роботи та виробництва після того, як наприкінці лютого 2020 року пандемію було ефективно стримано. У травні 2020 року відновлення роботи та виробництва в Китаї відбувалося впорядковано. Навпаки, COVID-19 спалахнув у країнах Америки та Європи без своєчасного контролю. Транскордонні повітряні перевезення та глобальні ланцюжки поставок тоді серйозно постраждали або навіть були перервані. Через торговий протекціонізм, геополітичні конфлікти та деглобалізацію світова економіка та міжнародна торгова система зазнали серйозного тиску та загрози. Вплив пандемії на торгівлю привернув увагу. Болдуін (2020) зазначив, що пандемія може призвести до більш серйозного торговельного спаду, ніж спалах світової фінансової кризи в 2008–2009 роках, оскільки пандемія є як шоком попиту, так і шоком пропозиції, тоді як рецесія 2008–2009 років була здебільшого спричинена шоком попиту. Подібне та провокаційне дослідження Лю та ін. (2021), також використовуючи дані про щомісячне річне зростання торгівлі Китаю. Лю та ін. (2021) виявили, що карантинні обмеження вплинулина імпорт сильніше, ніж прямі наслідки самої пандемії для здоров’я та поведінки. Ця стаття зосереджена на аналізі та фіксації змін у торгівлі Китаю, а потім представлено деякі політичні рекомендації щодо розвитку торгівлі Китаю.
 • Документ
  Розвиток торговельних мереж на засадах міжнародного франчайзингу
  (2022) Короленко, В. Л.; Марущак С. М.
  Актуальність теми дослідження. Наразі для розвитку бізнесу можна використовувати різні бізнес-моделі, які вже зарекомендували себе на ринку і використовуються іншими підприємцями для створення цінності та задоволення потреб споживачів. Для організації власного бізнесу підприємцям потрібні кошти та прикласти чимало зусиль для подолання конкуренції на ринку та формування іміджу власної компанії. В такому випадку використання міжнародного франчайзингу є ефективним і вигідним способом подолати значні труднощі і отримати вже відому, продуману фірму. Франчайзинг дозволяє поєднати переваги великого та малого бізнесу, щоб використовувати досвід великих компаній для розвитку малого бізнесу. Така модель ведення бізнесу дозволяє вибудовувати відносини між різними країнами та сприяє економічному розвитку. В Україні франчайзинг розвивається як з ініціативи вітчизняних компаній, так і як франшиза зарубіжних компаній. На основі франчайзингу вибудовуються торговельні мережі, що дозволяє розвивати малий та середній бізнес в державі, сприяючи розвитку і зростанню національної економіки, інтеграції вітчизняного ринку у торгово-виробничі мережі розвинутих міжнародних економічних систем. Наразі є цілий ряд несприятливих чинників, які гальмують розвиток бізнесу в Україні як війна, обмеженість бюджетних коштів, відсутність джерел фінансування, недосконалість кредитної та страхової систем. Проте долаючи тимчасові і довготривалі перешкоди, український бізнес здатний розвиватися. І при вмілому використанні франчайзингу, підприємці мають високу ймовірність успіху власного бізнесу. Для цього варто дослідити стан, проблеми, можливості, світовий досвід розвитку та впливу міжнародного франчайзингу на функціонування та розширення українських роздрібних мереж. Дослідженнями, присвяченими такій формі ділового співробітництва, як франчайзинг, займалися зарубіжні вчені Ж. Дельта, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Мендельсон, С. Шейн, Дж. Данінг, Р. Лукас, Й. Шумпетер. Організаційно-економічний механізм франчайзингу досліджували Т.М. Григоренко, О.О. Зеркіна, 5 Ю.С. Кравцова, С.М. Махнуша, Н.І. Нечивілова, С.В. Огінок, Ю.Б. Федунь та ін. Але швидкоплинність змін в бізнес-середовищі зумовлює необхідність проводити подальші дослідження цієї сфери. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження впливу міжнародного франчайзингу на розвиток торговельних мереж України. Відповідно до поставленої мети виділяють основні завдання: − розкрити сутність міжнародного франчайзингу як напряму розвитку бізнесу на міжнародному ринку; − пояснити роль міжнародного франчайзингу як чиннику розвитку торговельних мереж; − описати стан правового регулювання в бізнес-моделі міжнародного франчайзингу; − дослідити основні тенденції міжнародного франчайзингу; − проаналізувати становлення, розвиток, тенденції та регулювання міжнародного франчайзингу в Україні; − виконати аналіз використання послуг франчайзингу «McDonald’s» в країнах присутності; − дати організаційно-економічну оцінку франчайзингової торгової мережі McDonald’s; − виконати аналіз ефективності франчайзингу ТМ McDonald’s в Україні; − окреслити перспективи розвитку торговельних мереж України на основі франчайзингу. Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є міжнародний франчайзинг як форма малого і середнього бізнесу. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти використання міжнародного франчайзингу з метою розвитку торговельних мереж в Україні. Методологічну основу дослідження складають фундаментальні положення міжнародного франчайзингу. При дослідженні теоретичних основ міжнародного франчайзингу ми використовували методи від абстрактного до конкретного, 6 поєднання аналізу та синтезу, структурно-системний, причинно-наслідкових зв’язків; при аналізі світового досвіду розвитку торговельних мереж на засадах франчайзингу використовувалися методи логічного й історичного, кількісно- якісного аналізу, статистичні методи, методи порівняльного аналізу; у заключній третій частині основними науковими методами є причинно-наслідкових зв'язків, методи логічних та функціональних асоціацій і залежностей. Інформаційну базу дослідження складають навчальні, методичні матеріали, наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, інформаційні матеріали Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, щорічні звіти Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Організації Об’єднаних Націй, Світової організації торгівлі (СОТ), Міжнародної асоціації франчайзингу (IFA). Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні результатів дослідження для перевірки гіпотез та доведенні ефективності впровадження проєктів міжнародної франшизи в Україні при розширенні та розвитку торговельних мереж. Публікації. За результатами проведених досліджень опубліковано тези доповідей на Всеукраїнських наукових економічних читаннях «Розвиток малого і середнього бізнесу в умовах воєнного часу» (м. Миколаїв, 01-02 грудня 2022р.) загальним обсягом 0,21 друк. арк. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи 82 сторінок, з них повний текст і натисніть 72 сторінок. Робота містить 13 таблиць, 23 рисунки. Список використаних джерел налічує 50 найменувань на 5 сторінках.
 • Документ
  Регіональна економічна інтеграція країн Близького Сходу: сучасні виклики та тенденції розвитку світового енергетичного ринку
  (2022) Горін, Д. Б.; Horin, D. B.; Вдовиченко Л. Ю.
  Горін Д.Б. Регіональна економічна інтеграція країн Близького Сходу: сучасні виклики та тенденції розвитку світового енергетичного ринку – кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2022. У роботі висвітлено методологічні основи регіональних трансформаційних зрушень на глобальному етапі світогосподарського розвитку, теоретичні аспекти розвитку регіональної економічної інтеграції та концептуальні засади міжнародного співробітництва країн в енергетичній сфері як драйвера регіональної економічної інтеграції. У роботі здійснено оцінку регіонального інтеграційного співробітництва країн Близького Сходу, проаналізовано їх роль у розвитку світового енергетичного ринку та з’ясовано зміни у діяльності нафтових ТНК в контексті розвитку регіональної інтеграційної взаємодії країн Близького Сходу, на підставі чого сформовано стратегічні напрями розвитку регіональної економічної інтеграції країн Близького Сходу за сучасних умов функціонування світового ринку енергоресурсів.
 • Документ
  Торговельно-економічні відносини України та Австралії
  (2021) Царенко-Фішкова, Є. І.; Марущак С. М.
  Актуальність теми дослідження. Зважаючи на розвиток і ускладнення світових господарських зв’язків та торгово-економічної взаємодії держав, умови і перспективи міжнародного співробітництва набувають особливої актуальності. На сучасному етапі і Україна, і Австралія виступають активними учасниками міжнародних торгових відносин. Торгівля між країнами вважається найважливішою і ключовою формою міжнародних відносин. Народи світу активно вели торгівлю продукцією, іншими словами обмінювали товари, що були в надлишку, на товари, які потребували, ще задовго до того, як сформувалося світове господарство. Саме з цієї причини торгівля між країнами стала поштовхом в побудові світового господарства. Зі століття в століття зовнішня торгівля завжди була і залишалася основою міжнародних економічних відносин, оскільки зростання зв’язків між країнами формувало міжнародного поділу праці, і веде до з’єднання всіх країн в згуртоване господарське ціле, а Україна бере активну участь в міжнародній торгівлі. Наукові здобутки в дослідженні теоретичних основ торговельно-економічних відносин мають такі вчені: Дергачова В. В., яка дослідила сутність та детермінанти нестабільного розвитку світової економіки в контексті досягнення рівноважного зростання, Прокушов Є. Ф., який проаналізував в усіх теоретичних аспектах зовнішньоекономічну діяльність країни, Кадочников П. А., який проаналізував відкритість економіки як джерело економічного зростання, Мойсей В. І., який проаналізував функціональну роль міжнародної торгівлі в умовах глобалізації, Пахуча Е. В., яка проаналізувала місце і розвиток міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин. Разом з тим, зовнішня торгівля надає великі можливості для становлення економіки та її розвитку, накопичення бюджету країни, допомагає зберегти й примножити добробут нації, що обумовлює актуальність обраної теми. Також, зовнішня торгівля сприяє перерозподілу матеріальних благ на міждержавному рівні, сприяючи цим процесу формування товарно-грошових відносин, під посиленим впливом контактів із зовнішнім ринком. Її розвиток в Україні є актуальною проблемою в контексті програми інтеграції зі світовою торгівлею, з розвиненими країнами, в тому числі з Австралією. Метою роботи є узагальнення теоретичного підґрунтя щодо здійснення і комплексне дослідження торговельно-економічних відносин України та Австралії, розробка рекомендацій щодо поліпшення зв’язків в даній сфері. Відповідно до мети, були поставлені такі завдання: проаналізувати поняття зовнішніх торговельно-економічних відносин; визначити місце зовнішньої торгівлі в системі міжнародних економічних відносин; описати характерні риси розвитку світових зовнішньоекономічних зв’язків; проаналізувати сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків; здійснити дослідження способів та напрямків міжнародної співпраці України та Австралії; розглянути значення торговельно-економічних показників міжнародної співпраці України та Австралії; окреслити перспективи розширення експортно-імпортних відносин України та Австралії; запропонувати заходи щодо збільшення прямих іноземних інвестицій з Австралії до України; визначити напрямки розширення співпраці України та Австралії в сфері торговельно-економічних відносин. Об’єктом роботи є торговельно-економічні відносини між країнами як однієї з форм міжнародних економічних відносин. Предметом роботи є сукупність теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо реалізації та розвитку торговельно-економічних відносин між Україною і Австралією. Методологія дослідження базується на спеціальних та загально-наукових методах. Серед них: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, графічний, табличний методи, аналогія, формалізація, монографічний метод, метод прогнозування, позитивний та нормативний методи, метод експертних оцінок, метод SWOT-аналізу, аналізу сценаріїв, контент-аналізу. Наукова новизна роботи полягає у вдосконаленні механізму вибору напрямку подальшого розвитку взаємовідносин між країнами з декількох можливих варіантів на основі попереднього аналізу та із застосуванням методу аналізу сценаріїв, в результаті чого за критерієм найбільшого сприяння інтересам обох держав обирається найефективніший варіант, оптимальний для поточного рівня взаємовідносин і можливостей країн на даний момент часу, що дозволить сформувати систему конкретних заходів для підвищення активності і результативності торгових взаємовідносин. Інформаційною базою дослідження виступили статті науковців та практиків, аналітичні та інформаційні матеріали спеціалізованих інформаційних агентств і служб, матеріали статистичних видань Державної служби статистики України, Світового банку. Практична значимість проведеного дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо механізму вибору системи заходів покращення показників зовнішньоторговельного обороту та розбудови торгового співробітництва двох країн, підвищення взаємної інвестиційної активності, які можуть бути використані компетентними органами в плануванні міжнародних економічних відносин. Апробація результатів роботи. За результатами роботи опубліковано статтю в журналі «Економіст» № 12, 2021. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів (дев’яти підрозділів), висновків, списку використаних джерел, який складається з 51 найменування. Робота містить 10 рисунків, 5 таблиць. Основний текст викладено на 72 сторінках.
 • Документ
  Транскордонне співробітництво як специфічна сфера міжнародних економічних відносин: порівняльний аналіз європейського та вітчизняного досвіду
  (2021) Смородінов, І. П.; Марущак С. М.
  Актуальність теми дослідження. Глобалізація і інтеграція – явища притаманні сучасному етапу розвиту, прискорені темпи розвитку науково-технічного прогресу, новітніх технологій є тими чинниками, які дозволяють змінювати сам уклад життя. Розширення Європейського Союзу, вступ України до СОТ, світова економічна криза, інші процеси глобалізації мають суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток української держави. Життя ставить перед українським суспільством нові виклики зовнішнього і внутрішнього походження, які у своїй сукупності спричиняють різку диференціацію українських регіонів, насамперед прикордонних, в першу чергу, за інтегральним показником, яким є показник рівня людського розвитку. Така диференціація спричинює соціальну напруженість і веде до наростання відчуженості між громадами та регіонами, що становить загрозу національній безпеці української держави. Важливим кроком для виходу із такого становища є використання потенціалу транскордонного співробітництва як інноваційного інструменту державної регіональної політики. Актуальність дослідження визначається вище сказаним і зростаючою роллю морських кластерів в умовах переходу української економіки до інноваційного способу розвитку. У зв’язку з цим завдання формування єдиної інноваційної інфраструктури, забезпечення ефективного використання науково-технічного потенціалу Чорноморського Єврорегіону, створення умов для модернізації морської галузі та прискореного розвитку її найбільш встигаючого, конкурентоспроможного сегменту набувають головного значення. Питання транскордонного співробітництва, його законодавчого регулювання на європейському і національному рівнях, форм і організації розглядаються в працях українських і зарубіжних науковців – К. Гороховська, О. Гребельник, О. Демедюк, А. Дунська, С. Коваленко, В. Шипоша, В. Цеханович, Н. Стрижиченко, Н. Самойленко, І. Михалків, Л. Мельник, Л. Літвін та ін. Але форми ТКС дуже різноманітні, існує багато проблем по його організації, нормативно-законодавчим забезпеченням, спільним діям. Тому тем роботи актуальна і важлива. Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретичних основ, систематизація європейського і українського практичного досвіду транскордонного співробітництва як специфічної сфери міжнародних економічних відносин, порівняння досягнень та проблем для вироблення рекомендацій щодо перспектив його розвитку в Україні. Досягнення поставленої в роботі мети стало можливим після вирішення наступних завдань: визначити сутність транскордонного співробітництва як важливого чинника системи регіонального розвитку та специфічної сфери міжнародних економічних відносин; описати основні форми економічного співробітництва прикордонних територій ; систематизувати інформацію про правове поле європейського ТКС; дослідити динаміку транскордонного співробітництва в Європі; проаналізувати стан та тенденції розвитку ТКС в Україні на прикладі єврорегіонів; виконати соціологічну оцінку тенденцій розвитку ТКС прикордонних регіонів України; обґрунтувати процес розвитку інституціолізованих форм ТКС в Україні як перспективний напрям його вдосконалення; визначити стан, напрями вдосконалення та рівень імплементації правових норм Європейського Союзу з питань ТКС у законодавство України; обґрунтувати створення транскордонного морського кластера в Чорноморському регіоні як ефективної форми ТКС в Україні. Об’єктом дослідження є процеси транскордонного співробітництва. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти організації та функціонування різних форм ТКС в Європі та Україні. Методичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, присвячені проблемам транскордонного співробітництва. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти ЄС, Верховної Ради України, офіційні дані Державної служби статистики України, дані соціологічних опитувань, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали, розміщені у мережі Інтернет тощо. Наукова новизна результатів дослідження полягає в систематизації європейського та українського досвіду ТКС для його використання в стратегічному плануванні розвитку, обґрунтуванні доцільності створення транскордонного морського кластера в Чорноморському регіоні шляхом співставлення необхідних і наявних в регіоні передумов для цього та розробці алгоритму процесу з метою отримання цілого ряду економічних ефектів на рівні держави, регіону, підприємств-учасників. Практичне значення одержаних результатів полягає у систематизованій інформації про нормативно-законодавчу основу ТКС на рівні європейському та національному, кращий досвід ТКС в Україні та ЄС, фактичні докази доцільності кластерогенезу в Чорноморському регіоні, яка може стати довідковою для суб’єктів ТКС, та органів влади, зацікавлених в розвитку ТКС. Апробація результатів дослідження. Окремі положення і висновки дослідження були оприлюднені на Всеукраїнських наукових економічних читаннях «Сучасні тренди морегосподарювання», присвячених пам’яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора В. Ч. Лі (м. Миколаїв, 2021 р.), за результатами опубліковано статтю в журналі «Економіст» № 12, 2021; на X Міжнародній научно-практичній конференції «Trends of development modern science and practice» (м. Стокгольм, Швеція, 2021 р.), матеріали розміщено на сайті конференції. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 91 сторінку і містить 1 таблицю, 36 рисунків, список використаних джерел із 100 найменувань, що займає 9 сторінок.
 • Документ
  Удосконалення стратегії міжнародної конкурентоспроможності експортоорієнтованих підприємств виноробної галузі України в умовах глобалізації ринку вина
  (2021) Сергієнко, В. В.; Єфімова Г. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра на тему «Удосконалення стратегії міжнародної конкурентоспроможності експортноорієнтованих підприємств виноробної галузі України в умовах глобалізації ринку вина» містить 101 сторінку, 12 таблиць, 8 рисунків, 3 додатки. Перелік посилань нараховує 58 найменувань. Актуальність теми дослідження і значущість проблеми зростання міжнародної конкурентоспроможності експортноорієнтованих підприємств, а також недостатня розробка її вирішення обумовили вибір теми роботи. Науково обґрунтована потреба стратегічного управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств виноробної галузі України обумовлена наявністю багатьох проблем в галузі та країні загалом. Метою роботи є теоретичне обґрунтування, вироблення науково-методичних засад і практичних пропозицій, спрямованих на вдосконалення стратегії міжнародної конкурентоспроможності експортноорієнтованого підприємства виноробної галузі України в умовах глобалізації ринку вина. Об’єктом дослідження є процес формування стратегії міжнародної конкурентоспроможності експортноорієнтованого підприємства виноробної галузі України в умовах глобалізації ринку вина. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних, науково-практичних аспектів процесу розробки стратегії міжнародної конкурентоспроможності експортноорієнтованих підприємств. У кваліфікаційній роботі було використано такі методи дослідження: морфологічний аналіз, абстрагування і логічне усвідомлення, статистичного та економічного аналізу, графічний метод (для візуалізації результатів дослідження), системного аналізу і синтезу (для визначення взаємозв’язків), метод моделювання (для проектування ефективної стратегії), монографічний, оглядово-аналітичний. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні і систематизації науково-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення стратегії міжнародної конкурентоспроможності виноробних підприємств України. А саме: удосконалено механізм реалізації ефективної стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств як складового елементу системи управління експортною діяльністю, що дало можливість в найближчому стратегічному періоді домогтися приросту обсягів зовнішньої торгівлі та результативності експортної діяльності; отримали подальший розвиток: систематизація передумов формування стратегії міжнародної конкурентоспроможності виноробних підприємств з урахування галузевих та регіональних особливостей; послідовність формування стратегії міжнародної конкурентоспроможності виноробних підприємств як взаємопов’язаної системи заходів щодо зростання обсягів реалізації продукції винної промисловості на експорт. Основні положення кваліфікаційної роботи були використані для розробки стратегії просування виноробної продукції на зовнішні ринки ТОВ «МДМ Корпорейшн», обговорювались на Всеукраїнських наукових економічних читаннях «Сучасні тренди морегосподарювання» (м. Миколаїв, 1–2 грудня 2021 р.), а також були опубліковані в журналі «Економіст» № 12, 2021.
 • Документ
  Франчайзинг як форма ведення бізнесу: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні
  (2021) Сємілєт, І. М.; Єфімова Г. В.
  Сємілєт І. М. Франчайзинг як форма ведення бізнесу: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні – магістерська робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Дипломна робота присвячена актуальним питанням організації та функціонування франчайзингу в Україні. Наведено результати дослідження розвитку франчайзингового бізнесу у світі та в Україні. Розкрито сутність основних франчайзингових відносин у сучасних умовах. Проведено аналіз країн – світових лідерів за кількістю франчайзерів та діяльності світових компаній – лідерів у франчайзинговому бізнесі. Окреслено основні тенденції розвитку франчайзингу в Україні з урахуванням світового досвіду, а також визначення основних проблем та перспектив його розвитку. Обґрунтовано перспективи розвитку франчайзингу в Україні, наведено ймовірні шляхи вирішення проблем галузі.
 • Документ
  Зовнішньоторговельна політика України в умовах її інтеграції до світогосподарських процесів
  (2021) Онопрієнко, Х. О.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах постійного розвитку світової торгівлі на міжнародний ринок виходитиме все більше нових учасників, які матимуть власні конкурентні переваги. З огляду на таку тенденцію, питання зовнішньоторговельної політики стає все більш актуальним. Для пристосування до нових умов, які диктуватиме ринок, уряди країн повинні кожен раз вирішувати, яких заходів ужити на цей раз: захищати свій внутрішній ринок від певних видів продукції чи відкриватися повністю для нових можливостей. Для України, основною метою якої нині є поглиблене співробітництво з Європейським Союзом, як ніколи важливо застосування виваженої зовнішньоторговельної політики та її поступове вдосконалення, а тому варто уваги дослідження її сучасного становища та проблемних місць. Тому ми обрали для дослідження актуальну тему зовнішньоторговельної політики України в умовах її інтеграції до світогосподарських відносин. Питання інтеграції України до світової спільноти розглядаються в роботах таких вітчизняних вчених, як К. Трихліб, А. Костенко, В. Готра, І. Матюшенко, С. Беренда, В. Рєзніков, Н. Дугієнко, О. Дугієнко, М. Бутко, В. Сідоров. Вивченню зовнішньоторговельної політики України та її проблематики обрали темою свої досліджень наступні українські вчені – Т. Шепель, Л. Бондарчук, К. Гусак, Г. Скиба, Д. Міщенко, Л. Міщенко, І. Суховітрук, В. Панченко, В. Марченко, О. Нечаєв, І. Рибак, К. Пугачевська, Т. Боднарчук, О. Харун, Т. Рожок, М. Король, Р. Шумнєгра, О. Соколовська, Л. Черчик, Л. Бондарчук, К. Гусак, О. Марець. В їх роботах розглядаються такі важливі питання, як оцінка, проблеми, перспективи, шляхи вдосконалення зовнішньоторговельної політики України. Проте ряд невирішених питань залишається актуальними, як шляхи підвищення експортного потенціалу підприємств-експортерів, визначення оптимальної структури зовнішньої торгівлі та ін. Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретичних аспектів та обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення зовнішньоторговельної політики держави в умовах її інтеграції до світогосподарських процесів. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання: дати визначення сутності та описати особливості інтеграції, її роль в розвитку національної економіки; розглянути зовнішньоторговельну політику держави як елемент системи зовнішніх економічних відносин; охарактеризувати організаційні механізми формування та реалізації державної зовнішньоторговельної політики; проаналізувати динаміку та структуру експорту та імпорту товарів за товарними групами та країнами; виявити особливості розвитку зовнішньої торгівлі України послугами; дати оцінку зовнішньоторговельної політики України; окреслити проблематику зовнішньоторговельної політики України на шляху її інтеграції до світогосподарських процесів; запропонувати організацію системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства як напрям розвитку його експортного потенціалу; описати процес моделювання показників зовнішньої торгівлі товарами двох країн з метою прогнозування імпорту та експорту. Об’єктом дослідження є зовнішньоторговельні відносини. Предметом дослідження є політика держави в сфері зовнішньої торгівлі в умовах її інтеграції до світогосподарських процесів. Методичну основу дослідження становлять наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, присвячені проблемам зовнішньоторговельній політиці держави. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради України, Міністерства економіки України, офіційні дані Державної служби статистики України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали, розміщені у мережі Інтернет. Наукова новизна результатів дослідження полягає у вдосконаленні взаємозалежної системи моделей експорту і імпорту двох країн-партнерів, до складу яких включаються показники-індикатори обох країн, і які дозволять змоделювати показники зовнішньої торгівлі країн таким чином, щоб отримати залежності з найвпливовішими факторами, з метою прогнозування оптимальних обсягів імпорту та експорту. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства як чинника формування і розвитку його експортного потенціалу, розробці рекомендацій щодо моделювання експорту та імпорту двох країн, які беруть участь у міжнародній торгівлі з метою оптимізації її структури. Апробація результатів дослідження. Окремі положення і висновки дослідження були оприлюднені на Всеукраїнських наукових економічних читаннях «Сучасні тренди морегосподарювання», присвячених пам’яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора В. Ч. Лі (м. Миколаїв, 2021 р.), за результатами опубліковано статтю в журналі «Економіст» № 12, 2021. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 86 сторінок і містить 5 таблиць, 37 рисунків, 1 додатку, викладеного на 1 сторінці, список використаних джерел із 67 найменувань, що займає 6 сторінок.
 • Документ
  Аутсорсінг та офшорінг як складові міжнародного поділу праці: стан, тенденції, перспективи
  (2021) Комарницька, О. Г.; Майстренко О. М.
  Актуальність теми дослідження. Глобалізація і інтеграція – явища притаманні сучасному етапу розвитку, прискорені темпи розвитку науково-технічного прогресу, новітніх технологій є тими чинниками, які дозволяють змінювати сам підхід до організації виробництва. На шляху пошуку нових конкурентних переваг компанії вирішують багато питань стосовно підвищення ефективності діяльності, зниження витрат, ефективного використання ресурсів. Немаловажним чинником такого розвитку є вільне переміщення робочої сили, капіталу, ресурсів, технологій через кордони, співпраця на відстані тощо. Також варто відмітити, що міжнародний поділ праці дозволяє розвивати кооперацію та спеціалізацію, перерозподіляти можливості між різними країнами і регіонами. В кінцевому результаті підвищується рівень розвитку країн, що розвиваються, до рівня розвинутих країн і підвищується рівень життя населення світу. Проте нові форми взаємодії як аутсорсинг окрім беззаперечних переваг має досить багато проблемних питань. Наприклад, в плані вирішення питань організації аутсорсингу, діяльності офшорних юрисдикцій, які через недосконалі законодавства країн, складність регулювання та нечесність окремих суб’єктів міжнародної економічної діяльності приводять до негативних наслідків для національних економік та світової економіки. Питання організації аутсорсингу і офшорингу, їх законодавче регулювання на національному рівні розглядаються в працях українських і зарубіжних науковців – Стадник М., Мельник М., Кальна Т., Брінь П., Прохоренко О., Дергачова В., Островерха Д., Іваненко В., Лайчук С., Кавчук А., Леган І. М., Супрунова І. В., Романашенко М. Проте проблеми залишаються в міжнародному аутсорсингу і офшорингу, використання цих форм міжнародного поділу праці в Україні, використання аутсорсингу на підприємстві. Тому тема роботи актуальна і обрана нами для дослідження. Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретичних основ аутсорсінгу та офшорінгу як складових міжнародного поділу праці, дослідження їх стану та окреслення перспектив подальшого розвитку. Досягнення поставленої в роботі мети стало можливим після вирішення наступних завдань: визначити сутність і значення міжнародного поділу праці та його форм; охарактеризувати сфери застосування, класифікаційну систему аутсорсингових послуг, визначити місце офшорінгу в цій системі; систематизувати методичні підходи до обґрунтування рішення компаній про аутсорсинг; провести аналіз загальних тенденцій розвитку міжнародного аутсорсингу; виконати дослідження досягнень українського ринку аутсорсингових послуг; розкрити сутності офшорних юрисдикцій як інструменту транснаціонального шахрайства та тінізації економіки; встановити потенційні можливості, ефекти та проблеми міжнародного ринку аутсорсингу; систематизувати проблеми та перспективи розвитку міжнародного аутсорсингу в Україні; розробити модель прийняття рішень про аутсорсинґ на підприємстві з врахуванням ризиків та заходів їх нейтралізації. Об’єктом дослідження є процеси міжнародного поділу праці. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти здійснення аутсорсингу та офшорінгу. Методичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, присвячені проблемам міжнародного поділу праці, аутсорсінгу і офшорінгу. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради України, офіційні дані Державної служби статистики України, офіційні дані Світового банку, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали, розміщені у мережі Інтернет на спеціалізованих сайтах. Наукова новизна результатів дослідження полягає у вдосконаленні структурної моделі прийняття рішення на підприємстві про переведення на аутсорсинг певних його функцій з урахуванням в ній управління ризиками аутсорсингу на етапі прийняття рішення і в процесі використання аутсорсингу, що дозволить знижувати їх рівень та уникати небезпек, пов’язаних з рядом ймовірних негативних проявів з метою забезпечення ефективності такого рішення і отримання вигод від аутсорсингу. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці ряду рекомендацій підприємствам щодо алгоритму прийняття рішення про аутсорсинг з врахуванням ризиків та заходів їх нейтралізації, що дозволить дозволять спростити процедури вибору і реалізації рішення та підвищити його ефективність. Апробація результатів дослідження. Окремі положення і висновки дослідження були оприлюднені на Всеукраїнських наукових економічних читаннях «Сучасні тренди морегосподарювання», присвячених пам’яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора Василя Чангировича Лі (м. Миколаїв, 2021 р.), за результатами опубліковано статтю в журналі «Економіст» № 12, 2021. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 88 сторінок і містить 6 таблиць (з яких дві на двох повних сторінках), 33 рисунки (з яких один на повній сторінці), список використаних джерел із 76 найменувань, що займає 8 сторінок.
 • Документ
  Особливості розвитку транспортної інфраструктури в умовах глобалізації
  (2021) Долованюк, О. С.; Єфімова Г. В.
  Долованюк О. С. Особливості розвитку транспортної інфраструктури в умовах глобалізації. Магістерська робота присвячена дослідженню впливу розвитку транспортної інфраструктури на економічне зростання. Висвітлено еволюцію класичних і сучасних поглядів на формування і розвиток транспортної інфраструктури. Охарактеризовано сучасний вплив глобалізації на транспортну інфраструктуру. Розкрито особливості наслідків інвестицій у транспортну інфраструктуру в умовах глобалізації. Проаналізовано сучасний стан міжнародної транспортної інфраструктури. Досліджено розвиток транспортної інфраструктури в України. Проведена аналітична оцінка ефективності розвитку транспортної інфраструктури регіонів України. Запропоновано інтегральну оцінку ефективності транспортної інфраструктури. Для оцінки проблем розвитку інфраструктурного забезпечення проводився порівняльний аналіз у межах запропонованої моделі. Інтеграція України до транс-європейської транспортної мережі дозволить стати більш ефективнішою та конкурентноспроможною у світовому просторі. Проведено кореляційне дослідження взаємозв’зку транспортної інфраструктури з економичним розвитком країни, яке показало пряму залежність між розвитком країни та якістю інфраструктури. Цьому результату легко дати логічне пояснення – з підвищенням транспортної доступності зростає мобільність робочої сили, капіталу та виробленої продукції. Це є одним із ключових факторів, що впливає на розвиток економіки. В умовах зниження фінансових можливостей держави, якому належить основна частина транспортної інфраструктури, гостро постає проблема залучення коштів для модернізації застарілих фондів нестача державних коштів для фінансування розвитку інфраструктури можна компенсувати використанням потенціалу приватного бізнесу. Необхідно активізувати процес залучення приватних інвестицій насамперед через удосконалення форм та механізмів державно-приватного партнерства (ДПП).