071 "Облік і оподаткування"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  Бухгалтерський і податковий облік операцій з купівлі-продажу товарів у комісійній торгівлі
  (Первомайський навчально-науковий інститут НУК імені адмірала Макарова, 2023) Руденко Р. Є.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  В умовах сьогодення посередницькі операції доволі широко поширені. Ведення господарської діяльності з залученням різного роду посередників, які приймають на себе функцію реалізації товару замовника, як правило, є економічно вигідним, оскільки дозволяє виробникам і продавцям скоротити відповідні комерційні витрати, пов'язані з організацією власної системи збуту. Метою запропонованої кваліфікаційної роботи є висвітлення бухгалтерського і податкового обліку операцій з купівлі-продажу товарів у комісійній торгівлі на конкретному підприємстві.
 • Документ
  Бухгалтерський і податковий облік офісних витрат (на матеріалах ТОВ "Екологічні системи 2017")
  (2023) Алетенко Наталія Сергіївна; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Значущість проблеми бухгалтерського і податкового обліку офісних витрат, дискусійність та недостатня розробленість у теоретичному та методичному планах питань осмислення природи та сутності офісних витрат, розробки облікових механізмів, що дозволяють встановити максимально можливий контроль за рівнем та ефективністю невиробничих витрат, а також підвищити аналітичність одержуваної інформації для різних користувачів визначають актуальність теми даної кваліфікаційної роботи. Предметом дослідження кваліфікаційної роботи є сукупність теоретичних, методичних та організаційних аспектів офісних витрат на обраному підприємстві. Дана кваліфікаційна робота бакалавра складається з трьох самостійних розділів. В першому розділі розкриті історичні аспекти офісних витрат, їх розвиток, концепції, а також теоретичні нюанси бухгалтерського і податкового обліку офісних витрат, розкрито розвиток поглядів про даний предмет дослідження в процесі розвитку світової економічної думки. Другий розділ присвячений висвітленню фінансового стану да особливостей господарської діяльності ТОВ "Екологічні системи 2017". Третій розділ приділений розкриттю деталей бухгалтерського та податкового обліку офісних витрат на ТОВ ТОВ "Екологічні системи 2017" . Результати проведеного дослідження обговорені та апробовані шляхом участі у науково-практичній конференції на участь у ХІІ Глухівських наукових читаннях-2022 в м. Глухів.
 • Документ
  Бухгалтерський облік витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах аквакультури (на матеріалах ТОВ "АТЛАНТА")
  (2023) Мазур Владислав Анатолійович; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Неоднозначні підходи до дослідження теоретико-методичних питань у сфері обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах аквакультури, недоліки в методичному забезпеченні, практична потреба у створенні методик обліку витрат та калькулювання для підприємств рибництва визначили актуальність та значущість теми кваліфікаційної роботи бакалавра. Практична база бакалаврської роботи охоплює Статут ТОВ «Атланта», облікову політику, облікові реєстри та первинні документи з обліку виробичих витрат, калькуляції, розрахунки собівартості. Метою запропонованої кваліфікаційної роботи є висвітлення бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості на конкретному підприємстві. Результати проведеного дослідження обговорені та апробовані шляхом участі VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством, яка проводилася кафедрою обліку та оподаткування Полтавським державним аграрним університетом в м. Полтава.
 • Документ
  Облікове забезпечення формування та аналізу управлінської звітності підприємства
  (2023) Іщенко, Наталя; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна робота присвячена питанням формування та аналізу управлінської звітності. На основі дослідження економічної літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито сутність поняття управлінської звітності як складової системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Проведено фінансову діагностику та оцінено ефективність системи управління досліджуваного об’єкту. Для удосконалення обліково-аналітичного забезпечення досліджуваного підприємства, в роботі наведено та обгрунтовано ряд пропозицій.
 • Документ
  Облік фінансових результатів підприємства та аналіз резервів підвищення ефективності господарської діяльності
  (2023) Вуєк, Марина; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена дослідженню теорії та практики організації обліково-аналітичного процесу фінансових результатів. На основі дослідження наукової літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито зміст понять "дохід", "витрати" і "фінансові результати". Робота виконувалася на матеріалах підприємства ТОВ "Асканія Флора". В роботі наведено загально-економічну характеристику досліджуваного товариства, проаналізовано його фінансовий стан. А також в роботі наведено шляхи удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами ТОВ «Асканія Флора». Досліджено порядок облікового процесу формування фінансових результатів та надано пропозиції щодо цого удосконалення. Для ефективного управління прибутком досліджуваного підприємства розраховано резерви зростання рентабельності.
 • Документ
  Бухгалтерський облік витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах аквакультури (на матеріалах ТОВ «АТЛАНТА»)
  (ПННІ НУК імені адмірала Макарова) Мазур, Владислав; Гавриленко Наталія Вікторівна
  На досліджуваному підприємстві не передбачено облік довгострокових біологічних активів через наявність особливостей даного виду економічної діяльності. Об'єктами обліку на підприємстві є: додаткові біологічні активи: матеріал для розведення риби, зокрема: личинки, мальки, цьоголітки, однорічки, ремонтний молодняк, плідники; сільськогосподарська продукція: товарна риба. Вирощування товарної риби на ТОВ «Атланта» - це остання стадія виробництва у рибницькому господарстві. Товарна риба вважається сільськогосподарською продукцією. Облік витрат, понесених на вирощування товарної риби, ведеться за відповідними субрахунками другого та третього порядків рахунку 23. В результаті проведеного нами дослідження було зроблено висновки та надано пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку накладних витрат, що сприяють раціональному його веденню та застосуванню методики обліку альтернативної діючої в ТОВ «Атланта».
 • Документ
  Бухгалтерський і податковий облік витрат на освоєння нових видів продукції
  (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова) Ніколенко, Каріна; Гавриленко Наталія Вікторівна
  В роботі наголошено, що успішні розробки тісно пов'язані не лише з лабораторними та маркетинговими дослідженнями, але й із освоєнням виробництва нового продукту. Освоєння ж відбувається паралельно із створенням товарного знаку, іноді – дизайну упаковки, а також із сертифікацією якості та певними особливостями рекламної компанії. Труднощі такого обліку полягають ще в тому, що бухгалтерське законодавство не зовсім балує необхідними для бухгалтера визначеннями, через що в літературі та на практиці зустрічаються змішування понять, термінів і зумовлені цим облікові помилки. Зосереджено увагу на тому, що негативно впливає на стан обчислення та податковий облік ПДВ, податку на прибуток, їх сплату майже абсолютна недостатність наукових та практичних напрацювань щодо організації та методики податкового обліку витрат на освоєння нових видів продукції. Кваліфікаційна робота бакалавра розкриває особливості бухгалтерського та податкового обліку витрат на освоєння нових видів продукції на ПАТ «Одесакабель». Також в ній описані виявлені проблемні моменти щодо бухгалтерського та податкового обліку витрат на освоєння нових видів продукції на досліджуваному підприємстві.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз зобов'язань будівельного підприємства (на матеріалах ТОВ «Рембудзв'язок»)
  Шелестенко, А. А.; Гавриленко Н. В.
  В даній кваліфікаційній роботі висвітлено економічну сутність, класифікаційні ознаки, еволюцію поглядів відносно поняття зобов'язань. Виявлено важливість окремих економічних теорій для розвитку зобов'язань, як об'єкту бухгалтерського обліку і економічного аналізу. На основі логічного аналізу категорії «зобов'язання» визначено, які саме складові включає дане поняття. Проведено аналіз господарської діяльності ТОВ «Рембудзв'язок», здійснено поглиблений фінансовий аналіз його показників. Проведено також аналіз зобов'язань, до складу яких входять короткострокові, довгострокові і поточні. Окрему увагу приділено організації бухгалтерського обліку і економічного аналізу зобов'язань, в зв'язку з чим було виявлено певні недоліки. З'ясовано, що на підприємстві охорона праці налагоджена на високому рівні.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз доходів підприємства від операційної діяльності (на матеріалах ПП "Євротранс Юг")
  (2021) Заболотна, Надія Сергіївна; Козіцька, Н. О.
  В роботі проведено дослідження теоретико-методичних аспектів бухгалтерського обліку та економічного аналізу доходів від операційної діяльності підприємства. З метою їх удосконалення у ПП "Євротранс Юг" надано ряд практичних пропозицій та аргументовано їх впровадження в діяльність досліджуваного підприємства.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз готової продукції підприємства (на матеріалах ФГ "Вікторія")
  (2021) Гончар, Анна Сергіївна; Козіцька, Н. О.
  Кваліфікаційна робота присвячена питанням бухгалтерського обліку і економічного аналізу готової продукції підприємства. В роботі проведено дослідження теоретико-методичних аспектів бухгалтерського обліку та економічний аналіз готової продукції підприємства. З метою удосконалення обліково-аналітичного процесу готової продукції у ФГ "Вікторія" надано ряд пропозицій та аргументовано їх впровадження.
 • Документ
  Бухгалтерський і податковий облік податку з доходів фізичних осіб
  (2022) Музика, Н. С.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Робота присвячена особливостям бухгалтерського та податкового обліку доходів фізичних осіб. В першому розділі висвітлюються теоретичні особливості бухгалтерського і податкового обліку прибуткового податку, проаналізовано розвиток уявлень про предмет дослідження в ході розвитку світової економічної думки; зроблено узагальнення та оцінку підходів до трактування доходів фізичних осіб як об'єкта бухгалтерського та податкового обліку. Другий розділ присвячений здійсненню аналізу фінансового стану ТОВ «Голованівське ХПП» та опису його виробничо-економічних особливостей. Третій розділ кваліфікаційної роботи бакалавра розкриває особливості бухгалтерського та податкового обліку ПДФО на ТОВ «Голованівське ХПП». Також в цьому розділі описані виявлені проблемні моменти щодо бухгалтерського та податкового обліку ПДФО на досліджуваному підприємстві.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і внутрішньогосподарський контроль нематеріальних активів (на матеріалах НПП «Бузький Гард»)
  (2021) Заболотня, Тетяна; Гавриленко Наталія Вікторівна
  В даній кваліфікаційній роботі висвітлено економічну сутність, класифікаційні ознаки, еволюцію поглядів відносно поняття нематеріальних активів. Виявлено важливість окремих економічних теорій для розвитку нематеріальних активів, як об'єкту бухгалтерського обліку і економічного аналізу. На основі логічного аналізу категорії «нематеріальні активи» визначено, які саме складові включає дане поняття. Проведено аналіз господарської діяльності НПП «Бузький Гард», здійснено поглиблений фінансовий аналіз його показників. Проведено також аналіз необоротних активів підприємства, до складу яких входять і нематеріальні активи. Окрему увагу приділено організації бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю операцій з нематеріальними активами, в зв'язку з чим було виявлено певні недоліки. З'ясовано, що на підприємстві охорона праці налагоджена на високому рівні.
 • Документ
  Облік наявності і надходження виробничих запасів, аналіз ефективності їх використання
  (2022) Колесніков, Олександр; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена питанням бухгалтерського обліку та економічного аналізу запасів підприємства і ефективності їх використання. Дослідження обліково-аналітичного процесу запасів на хлібо-булочному підприємстві було розкрито його основні особливості, надано пропозиції щодо удосконалення, а також проаналізовано ефективність використання запасів.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз операцій з грошовими коштами підприємства (на матеріалах ТОВ «ПМЦ Некрасенка»)
  (2021) Каліновська, Марина; Гавриленко Наталія Вікторівна
  В даній кваліфікаційній роботі висвітлено економічну сутність, класифікаційні ознаки, еволюцію поглядів відносно поняття грошових коштів. Виявлено важливість окремих грошових теорій для розвитку грошових коштів, як об'єкту бухгалтерського обліку і економічного аналізу. На основі логічного аналізу категорії «грошові кошти» визначено, які саме складові є еквівалентами грошових коштів. Проведено аналіз господарської діяльності ТОВ «ПМЦ Некрасенка», здійснено поглиблений фінансовий аналіз його показників. З'ясовано, що за досліджуваний період діяльність підприємства є неприбутковою, нерентабельною і неліквідною. Проведено також аналіз грошових коштів підприємства. Окрему увагу приділено організації бухгалтерського обліку і економічного аналізу операцій з грошовими коштами, в зв'язку з чим було виявлено певні недоліки. З'ясовано, що на підприємстві охорона праці налагоджена на високому рівні.
 • Документ
  Формування облікової політики підприємства (на матеріалах ТОВ "Нове Діло")
  (2020) Пугач, Маргарита; Puhach, Marharyta; Гавриленко Н. В.
  Кваліфікаційну дипломну роботу бакалавра присвячено проблемі удосконалення облікової політики. В роботі вивчено сутність облікової політики, її структуру, розкриті питання формування інформаційної бази облікової політики; проблеми орієнтації облікової політики на підвищення ефективності управління. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, вивчено динаміку показників прибутковості, платоспроможності, оцінено фінансові результати діяльності підприємства за останні два роки. Також здійснено аналіз фінансових результатів. За результатами здійсненого у дипломній роботі аналізу діючого наказу про облікову політику підприємства встановлено, що в теперішній час процесу формування облікової політики приділяється недостатньо уваги, як зі сторони бухгалтерської служби, так і зі сторони керівництва підприємства. Так, наприклад, зміст наказу на новий фінансовий рік, є дублюванням вже діючого, разом з тим економічна ситуація вимагає суттєвих змін у веденні обліку. На теоретичному рівні наказ про облікову політику розглядається як один з обов’язкових елементів діяльності підприємства.
 • Документ
  Бухгалтерський облік та економічний аналіз витрат операційної діяльності підприємства (на матеріалах ПАТ "Первомайський МКК")
  (2021) Чумаченько, Вероніка; Chumachenko, Veronika; Грищенко О. В.
  Високий економічний результат діяльності підприємства значною мірою визначається тим, наскільки ефективно на ньому здійснюватиметься менеджмент витрат, оскільки саме він є дієвим інструментом прозорості і ефективності діяльності підприємства та його структурних підрозділів. В роботі досліджено результати виробничо-господарської діяльності та практичні аспекти бухгалтерського обліку і економічного аналізу операційних витрат ПАТ "Первомайський МКК". Облік витрат на підприємстві ведеться на достатньому рівні, проте існують деякі недоліки за якими розроблено рекомендації з вдосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу витрат товариства. Констатовано задовільний стан охорони праці товариства.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз зобов’язань підприємства (на матеріалах ТДВ "Первомайськдизельмаш")
  (2021) Чусак, Ярослава; Chusak, Yaroslava; Грищенко О. В.
  В роботі здійснено узагальнення теоретичних, методичних і організаційних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу зобов’язань суб’єктів господарювання відповідно до сучасних вимог управління; містить організаційно-економічну характеристику підприємства ТДВ "Первомайськдизельмаш" та розрахунки основних показників, що характеризують фінансовий стан товариства; досліджено організацію первинного та зведеного обліку, а також методику економічного аналізу зобов’язань у товаристві; констатовано задовільний стан охорони праці товариства.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз основних засобів підприємства (на матеріалах ТДВ "Первомайський Авторемзавод")
  (2021) Тхір, Юлія Сергіївна; Tkhir, Yuliia Serhiivna; Грищенко О. В.
  Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємств багато в чому залежить від рівня забезпеченості основними засобами, бо вони, як правило, становлять значну питому вагу в загальній сумі основного капіталу підприємств і мають вагоме значення в господарській діяльності економічних суб'єктів. В роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку і економічного аналізу основних засобів на ТДВ "Первомайський Авторемонтний завод", оцінено його фінансовий стан. Розроблено рекомендації з вдосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу основних засобів товариства. Констатовано задовільний стан охорони праці товариства.
 • Документ
  Бухгалтерський і податковий облік витрат підприємства (на матеріалах Болградський Будівельний кооператив "Агробуд")
  (2020) Цапок, Тетяна; Tsapok, Tetiana; Гавриленко Н. В.
  Кваліфікаційну дипломну роботу бакалавра присвячено проблемі дослідженню теоретичних і методологічних аспектів організації бухгалтерського і податкового обліку витрат, виявленні недоліків організації обліку. В роботі висвітлено сутність та описано історичний аспект дослідження економічної суті витрат; розкрито теоретико-методологічні аспекти бухгалтерського і податкового обліку витрат підприємства; досліджено та висвітлено виробничо-економічні особливості та оцінено фінансовий стан досліджуваного підприємства; оцінено стан ведення бухгалтерського та податкового обліку витрат та надано рекомендації щодо його покращення Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, вивчено динаміку показників прибутковості, платоспроможності, оцінено фінансові результати діяльності підприємства за останні два роки. Також здійснено аналіз фінансових результатів. За результатами здійсненого у дипломній роботі аналізу діючого стану бухгалтерського та податкового обліку витрат підприємства встановлено, що в теперішній час процесу формування облікової політики стосовно витрат приділяється недостатньо уваги, як зі сторони бухгалтерської служби, так і зі сторони керівництва підприємства. Так, наприклад, в Наказі про облікову політику відсутній пункт, який регламентує застосування рахунків (субрахунків) для обліку витрат; не затверджено склад витрат, що формують виробничу собівартість продукції; не наведено перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат; не врегульовано облік транспортно-заготівельних витрат; не встановлено розмір добових витрат за відрядженнями. Відсутність наказу про організацію податкового обліку, відповідно, зумовило відсутність затверджених правил обліку невиробничих необоротних активів.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і аналіз ефективності використання виробничих запасів (на матеріалах ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод")
  (2021) Норчак, Яна-Іванна; Norchak, Yana-Ivanna; Козіцька Н. О.
  Кваліфікаційна робота присвячена питанням бухгалтерського обліку і економічного аналізу виробничих запасів підприємства Дослідження проводилися на матеріалах олійно-екстракційного заводу ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод". В роботі представлено загальноекономічну характеристику та аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства, а також досліджено особливості бухгалтерського обліку виробничих запасів та проведено аналіз їх ефективності використання.