Навчально-методичні матеріали (ТООтаПС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Біомеханіка спорту
  (2021) Рибак, О. Ю.; Рибак, Л. І.; Виноградський, Б. А.; Кувалдіна, О. В.; Яцунський, О. С.; Rybak, Oleh; Rybak, Ludmyla; Vynogradskyi, Bogdan; Kuvaldina, Olga; Yatsunskiy, Oleksandr
  Підручник з практичними завданнями і прикладами сучасного біомеханічного аналізу спортивних рухових дій укладено для студентів навчальних закладів вищої освіти усіх фізкультурних спеціальностей, які вивчають біомеханіку. Він уможливить засвоєння необхідних теоретичних знань, набуття практичних навичок об’єктивної реєстрації, оцінювання й удосконалення рухової діяльності у спорті, фізичній культурі, фізичній реабілітації та рекреації, фізіотерапії та ерготерапії, у професійній діяльності та в побуті. Буде корисним для магістрантів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також для спортсменів, тренерів, інструкторів й учителів фізичної культури.
 • Документ
  Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 017 "Фізична культура і спорт"
  (2021) Кувалдіна, О. В.; Деркач, В. М.; Марцінковський, І. Б.; Адаменко, О. О.; Наконечний, І. В.; Дрюков, В. О.; Kuvaldina, Olga; Derkach, Viktor; Martsinkovskyi, Igor; Adamenko, Oksana; Nakonechnyi, Igor; Driukov, Volodymyr
  Дана навчально-методична розробка містить рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 017 "Фізична культура і спорт". Запропоноване видання містить загальні вимоги до структури та змісту кваліфікаційних робіт, їх написання й оформлення, підготовки та порядку їх захисту. Наведені методичні матеріали дозволять організувати роботу студентів з написання означеної роботи. Для студентів, викладачів, наукових керівників.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Загальна та спортивна фізіологія". (Загальна фізіологія) І півріччя
  (2021) Богуш, Володимир; Наконечний, Ігор; Кувалдіна, Ольга; Яцунський, Олександр; Деркач, Віктор; Сокол, Ольга; Марцінковський, Ігор; Наконечна, Юлія; Адаменко, Оксана; Резніченко, Оксана; Гетманцев, Сергій; Bogush, Volodymyr; Nakonechnyi, Igor; Kuvaldina, Olga; Yatsunskiy, Oleksandr; Derkach, Viktor; Sokol, Olga; Martsinkovskyi, Igor; Nakonechna, Yuliya; Adamenko, Oksana; Reznichenko, Oksana; Getmantsev, Sergiy
  Вміщено лабораторні роботи, які поділені на теоретичну частину, де розглядаються теоретичні питання, та практичну частину, де студенти оволодівають практичними навичками з кожної теми. Значна увага приділена навчально-матеріальному забезпеченню занять та питанням професійної орієнтації для подальшого застосування отриманих знань у майбутній професійній діяльності.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Загальна та спортивна фізіологія". (Спортивна фізіологія) ІІ півріччя
  (2021) Богуш, Володимир; Наконечний, Ігор; Кувалдіна, Ольга; Яцунський, Олександр; Деркач, Віктор; Сокол, Ольга; Марцінковський, Ігор; Наконечна, Юлія; Адаменко, Оксана; Резніченко, Оксана; Гетманцев, Сергій; Bogush, Volodymyr; Nakonechnyi, Igor; Kuvaldina, Olga; Yatsunskiy, Oleksandr; Derkach, Viktor; Sokol, Olga; Martsinkovskyi, Igor; Nakonechna, Yuliya; Adamenko, Oksana; Reznichenko, Oksana; Getmantsev, Sergiy
  Вміщено методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. За структурою вони побудовані відповідно до курсу лекцій і містять перелік питань, які будуть розглядатись у ІІ півріччі. Призначено для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт".
 • Документ
  Неолімпійські силові види спорту
  (2017) Мартин, В. Д.; Андрейчук, В. Я.; Іваницький, Б. В.; Беспаленко, В. І.; Шеремета, С. Р.; Кувалдіна, О. В.; Портах, В. С.; Martyn, V. D.; Andreichuk, V. Ya.; Ivanytskyi, B. V.; Bespalenko, V. I.; Sheremeta, S. R.; Kuvaldina, O. V.; Portakh, V. S.
  Підручник містить різні аспекти неолімпійських силових видів спорту – армспорту, гирьового спорту та бодібілдингу. Надано характеристику цих видів спорту, викладені історія та становлення їх в Україні, основи техніки, методики тренування, розвитку фізичних якостей у кожному виді спорту зокрема. Розкрито питання спортивної підготовки жінок та силових тренувань осіб різного віку і рівня фізичної підготовленості. Описано сучасні засоби та методи відновлення працездатності спортсменів, організацію, правила та проведення змагань з неолімпійських силових видів спорту. Підручник підготовлено згідно з сучасними запитами практики і вимогами навчальної програми з теорії та методики викладання силових сидів спорту для ЗВО із фізичного виховання та спорту. Рекомендовано студентам, спортсменам, тренерам, викладачам з фізичного виховання та спорту вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.
 • Документ
  Восстановление работоспособности в системе физического воспитания и спорта
  (2016) Богуш, В. Л.; Кувалдина, О. В.; Сокол, О. В.; Резниченко, О. И.; Яцунский, Е. А.; Bohush, V. L.; Kuvaldyna, O. V.; Sokol, O. V.; Reznychenko, O. Y.; Yatsunskyi, E. A.
 • Документ
  Основные физиологические функции организма человека
  (2017) Богуш, В. Л.; Богатырев, К. А.; Кувалдина, О. В.
 • Документ
  Технологічна культура, як складова розвитку творчої особистості вчителя фізичної культури в умовах вищого навчального закладу
  (2020-10-30) Литвиненко, О.; Адаменко, О.; Борецька, Н.; Lytvynenko, Olha; Adamenko, Oksana; Boretska, Natalia
  У розділі розкрито шляхи формування технологічної культури майбутнього вчителя фізичної культури як складової розвитку творчої особистості в умовах вищого навчального закладу. З’ясовано зміст поняття «технологічна культура вчителя фізичної культури». Виявлено принципи та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування технологічної культури сучасного вчителя. Подальшими перспективами дослідження є розробка моделі формування технологічної культури майбутнього вчителя фізичної культури та її експериментальна перевірка.
 • Документ
  Формування технологічної культури майбутнього викладача математики
  (2016) Пєхота, О. М.; Шуляр, В. І.; Середа, І. В.; Прасол, Н. О.; Адаменко, О. О.; Тихонова, Т. В.
  У колективній монографії на основі результатів багаторічних досліджень висвітлено проблему формування технологічної культури майбутнього викладача на етапі магістерської підготовки. Монографія буде корисною викладачам, студентам, магістрантам різних спеціальностей, науково-педагогічним працівникам освіти та ін.
 • Документ
  Навчально-методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Педагогіка»
  (2019) Адаменко, О. О.; Литвиненко, О. М.
  Науково-методичний матеріал посібника спрямований на формування у студентів уявлення про основи педагогічної науки як необхідної складової професійної підготовки. Розвиток педагогічного мислення, здатності до аналітичного розуміння педагогічної діяльності, навчання творчим підходам до визначення педагогічних дій у нестандартних педагогічних ситуаціях, вміння приймати оптимальні рішення відповідно до педагогічних закономірностей, принципів виховання та навчання.
 • Документ
  Физическое воспитание в специальных медицинских группах
  (2010) Яцунский, А. С.; Богуш, В. Л.; Сокол, О. В.; Веселова, И. Н.
  В пособии показано, что физическое воспитание в специальных медицинских группах имеет особенности, которые нужно учитывать в процессе учебных занятий. Предназначено для студентов специальностей "Олимпийский и профессиональный спорт", "Физическая реабилитация", "Физическое воспитание".
 • Документ
  Определение физической и функциональной подготовленности учащихся различных возрастных групп
  (2009) Яцунский, А. С.; Богуш, В. Л.; Сокол, О. В.; Мигель, Л. И.; Смирнова, И. Н.
  Показана необходимость регулярных определений физической и функциональной подготовленности учащихся для осуществления индивидуального подхода к физическому воспитанию, контроля за формированием физических качеств и оптимизацией учебно-тренировочного процесса. Предлагаемые методики позволят быстро и качественно определить уровень индивидуальной подготовленности, провести качественный анализ эффективности занятий физической культурой и спортом, определить пути дальнейшего учебно-тренировочного процесса и повышения уровня спортивного мастерства. Предназначено для студентов специальностей "Олимпийский и профессиональный спорт", "Физическая реабилитация", "Физическое воспитание", а также для использования в практической работе тренерами по различным видам спорта, учителями средних школ, инструкторами-методистами по спорту.
 • Документ
  Лечебная физическая культура в системе физического воспитания учащихся
  (2012) Яцунский, А. С.; Богуш, В. Л.; Сокол, О. В.; Резниченко, О. И.
  В данном учебном пособии обращено внимание на методику и организацию занятий в специальных группах, в которых необходим разный подход к занятиям по физическому воспитанию. Рекомендовано для студентов специальностей "Олимпийский и профессиональный спорт", "Физическое воспитание", а также для использования в практической работе учителями физического воспитания общеобразовательных школ, инструкторами-методистами по спорту.
 • Документ
  Статистические аспекты спортивной метрологии
  (2015) Неделько, Е. Ю.; Яцунский, А. С.
  Учебное пособие направлено на изучение наиболее сложной и важной части спортивной метрологии – статистических методов, которые применяются в области физической культуры и спорта. Рассмотрены следующие основные разделы: выборочный метод, первичная обработка статистических данных, теория оценивания, теория статистического вывода, теория корреляции, однофакторный дисперсионный анализ. Изложен раздел теории статистического вывода (проверка гипотез). Пособие будет полезно студентам вузов спортивного профиля, тренерам и преподавателям.
 • Документ
  Практикум по спортивной метрологии
  (2012) Неделько, Е. Ю.; Кувалдина, О. В.; Чорный, А. Л.
  Учебное пособие направлено на изучение наиболее сложной и важной части спортивной метрологии – статистических методов, которые применяются в области физической культуры и спорта. Рассмотрены следующие основные разделы: выборочный метод, первичная обработка статистических данных, теория оценивания, теория статистического вывода, теория корреляции, однофакторный дисперсионный анализ. Изложен раздел теории статистического вывода (проверка гипотез). Пособие будет полезно студентам вузов спортивного профиля, тренерам и преподавателям.
 • Документ
  Планування та деякі аспекти техніки академічного веслування
  (2010) Мігель, Л. Й.
  У раціональній (графічній) формі, зручній для порівняння, наведені приклади мікроциклів, конспекти занять зі спеціальної та загальнофізичної підготовки, приклади формул основної частини тренування мікро- та макроциклів, що дає реальну методичну допомогу тренеру-практику щодо орієнтування в будові тренувальних циклів, дозуванні об'єму та інтенсивності навантаження, а також розширює коло для творчого пошуку. У посібнику розглядається техніка виконання гребка, обговорюються погляди провідних спеціалістів та науковців на динаміку виконання гребка, тобто на різні стилі веслування, та надається аналіз правильної структури руху. Посібник призначений для студентів спеціальності "Олімпійський та професійний спорт", а також для тренерів різної кваліфікації при написанні документації та виборі правильної структури руху в циклі гребка.
 • Документ
  Гігієна фізичного виховання і спорту (курс лекцій і методичні рекомендації до практичних занять)
  (2015) Марцінковський, І. Б.
  Навчальний посібник створено з урахуванням завдань навчального курсу "Гігієна", передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. Висвітлені головні загальнотеоретичні й методологічні аспекти гігієни, розглянуті методи досліджень різноманітних чинників навколишнього середовища і його вплив на організм людини з метою формування у студентів гігієнічного світогляду для подальшого застосування отриманих знань у їх майбутній професійній діяльності. Посібник рекомендований студентам вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ–IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями "Олімпійський та професійний спорт", "Фізичне виховання".
 • Документ
  Спортивний масаж (курс лекцій та методичні рекомендації до практичних занять і лабораторних робіт)
  (2017) Марцінковський, І. Б.
  Навчальний посібник створено з урахуванням завдань навчального курсу "Масаж", передбаченого програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. Структурно посібник побудований у формі лекцій за темами, у яких висвітлені головні теоретичні й методологічні аспекти класичного масажу, дається характеристика різних його видів. Призначено для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальностями "Олімпійський та професійний спорт" і "Фізичне виховання".
 • Документ
  Методи дослідження у лікарському контролі спортсменів і фізкультурників
  (2014) Марцінковський, І. Б.
  До навчального посібника включені методи дослідження і діагностики, базовані на досягненнях спортивної антропології та клінічного спостереження. Книга допоможе викладачам у проведенні практичних занять і студентам у самостійній роботі, а також буде корисною практичним лікарям зі спортивної медицини й фізичної реабілітації.