Магістерські роботи. Кафедра фінансів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Інвестиційна діяльність банків України на фінансовому ринку
  (2023) Щербунь А. В.; Приходько Н. В.
  Розкрито основні результати дослідження теоретико-методичних основ інвестиційної діяльності банків на фінансовому ринку. Здійснений аналіз інвестиційного кредитування банками України реального сектора економіки, аналіз їх інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів в 2014-2022 роках. Здійснена оцінка інвестиційної діяльності АТ «Приватбанк» за 2020-2022 рр. Розроблена многофакторна кореляційно-регресійна модель залежності обсягів інвестиційної діяльності банків від їх ресурсного потенціалу. Надані рекомендації щодо вдосконалення інвестиційної діяльності банків України.
 • Документ
  Система пенсійного забезпечення в Україні: проблеми та напрями удосконалення
  (2024) Серік О. А.; Рогов Г. К.
  Кваліфікаційна робота присвячена аналізу поточного стану Пенсійної системи України. Надано порівняльну характеристику пенсійних систем України і країн Європейського союзу. Запропоновано напрямок реформування системи пенсійного забезпечення в Україні. Реалізовано математичне моделювання впровадження другого рівня Пенсійної системи України. Розроблено моделювання підвищення пенсійного віку. Кваліфікаційна робота включає в себе 111 сторінок пояснювальної записки, 19 ілюстрацій, 2 додатків.
 • Документ
  Особливості грошово-кредитної політики Національного банку України в умовах воєнного стану
  (2023) Рибалко В. С.; Зінченко А. І.
  У магістерській роботі досліджені особливості грошово-кредитної політики Національного банку України (НБУ) в умовах воєнного стану. З урахуванням сучасних геополітичних подій, таких, як війна на сході України, дослідник ставить за мету визначити ефективність та адекватність заходів НБУ у забезпеченні стабільності економіки. У розділі один проаналізована економічна сутність та цілі грошово-кредитної політики, розглянута типологія режимів монетарної політики та досліджені інструменти грошово-кредитної політики. Висновки до розділу дозволяють сформулювати загальні висновки щодо теоретичних основ грошово-кредитної політики. Розділ 2 сфокусувався на особливостях грошово-кредитної політики НБУ в умовах воєнного стану. Досліджено макроекономічну ситуацію в Україні, а також проведено оцінку ефективності інструментів монетарної політики НБУ в умовах конфлікту. Останній розділ присвячений питанням підвищення ефективності грошово-кредитної політики в умовах військового конфлікту. Розглянуто військові ризики та питання внутрішньої монетарної політики в Україні, а також аналізує досвід Ізраїлю щодо застосування інструментів грошово-кредитної політики в умовах військових дій. Розділ завершується напрямками удосконалення грошово-кредитної політики України. Ця магістерська робота спрямована на вивчення та оцінку впливу воєнного стану на грошово-кредитну політику України та розробку рекомендацій для підвищення її ефективності в умовах конфлікту.
 • Документ
  Фінансова безпека аграрного сектору України
  (2023) Ніавадзе А. А.; Зінченко А. І.
  Магістерська робота висвітлює теоретичні аспекти та практичні виміри фінансової безпеки в аграрному господарстві. У розділі 1 був проведений аналіз економічної сутності фінансової безпеки аграрного сектору, розглянуті механізм забезпечення фінансової безпеки для суб'єктів господарювання та оцінені засади державної політики в аграрному секторі України. У другому розділі був проведений комплексний аналіз фінансової безпеки аграрного сектору України, включаючи стан та тренди його розвитку, аналіз фінансової безпеки суб'єктів господарювання та оцінку інвестиційної привабливості. Розділ 3 був присвячений удосконаленню механізму фінансової безпеки аграрного сектору. Автор обговорив основні напрями розвитку державної політики, надав рекомендації щодо зростання фінансової безпеки та визначив шляхи підвищення інвестиційної привабливості даного сектору. Магістерська робота стала вагомим внеском у розуміння та управління фінансовою безпекою аграрного сектору України, де аналітичний підхід та практичні висновки сприяли розвитку стратегічних рішень у галузі аграрної економіки.
 • Документ
  Формування стратегії розвитку банківських установ України
  (2023) Калнаус Ю. В.; Приходько Н. В.
  Кваліфікаційна робота присвячена аналізу діяльності банківської системи України за 2013–2022 роки та за 9 місяців 2023 року. Здійснена оцінка основних фінансових показників діяльності банків. Визначені основні фактори, які вплинули на діяльність банківської системи і сформульована основна ціль стратегії її розвитку. Сформовано стратегію розвитку банку на основі збалансованої системи показників (BSC) та програмно-цільового методу. Реалізовано математичне моделювання багатофакторної моделі, яка відображає залежність рентабельності капіталу банківської системи України від різних чинників. Кваліфікаційна робота викладена на 100 сторінках комп’ютерного тексту і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (з 61). Робота містить 10 рисунків, 23 таблиці та 2 додатки.
 • Документ
  Інвестиційний потенціал регіону: методи оцінки та розвиток
  (2023) Довганенко Я. І.; Карась П. М.
  Магістерська кваліфікаційна робота присвячена актуальним питанням формування, оцінки та розвитку інвестиційного потенціалу регіону. Досліджено теоретичні і методичні засади інвестиційного потенціалу регіону. Визначено сучасні тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. Досліджено особливості формування і використання інвестиційного потенціалу Миколаївського регіону. Запропоновано напрями розвитку інвестиційного потенціалу регіону. Обгрунтовано стратегічні пріоритети формування і розвитку інвестиційного потенціалу регіону з урахуванням воєнних умов та повоєнної відбудови економіки України. Розглянуто європейський досвід активізації інвестиційної діяльності та можливості його використання в Україні. Запропоновано стимулювання малого підприємництва в системі заходів розвитку інвестиційного потенціалу регіону.
 • Документ
  Антикризове управління банком в умовах воєнного стану
  (2023) Безверхній В. В.; Bezverkhnii V. V.; Рогов Г. К.
  Безверхній В. В. Антикризове управління банком в умовах воєнного стану. – Кваліфікаційна (магістерська) робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти спеціалізації 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2023. Розкрито основні поняття та принципи антикризового управління, наведено методичні підходи до визначення ризик-менеджменту як інструменту антикризового управління банком, проведено дослідження методики стрес-тестування. Проведено аналіз впливу воєнного стану на фінансову стабільність банків, проаналізовано як рейтинги банків відреагували на війну, досліджено заходи Національного банку України щодо стабілізації фінансової системи під час воєнного стану. Виконано математичне моделювання прогнозування збитковості банків, запропоновано методи удосконалення стрес-тестування, надано рекомендації стосовно удосконалення управління ризиками в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Фінансова політика України в умовах війни та повоєнного відновлення
  (2023-01-12) Портянко, С. С.; Рогов Г. К.
  Роботу присвячено питанням трансформації державної фінансової політики в умовах збройної російської агресії проти України. Проаналізовано зміни у фінансовій політиці у 2022 році та їхні наслідки. Обґрунтовано шляхи удосконалення фінансової політики у воєнний та повоєнний час.
 • Документ
  Перспективи розвитку міжнародного фінансового інжинірингу
  (2023-01-12) Єфименко, Н. В.; Зінченко А. І.
  Актуальність теми. На сучасному етапі світова та вітчизняна фінансові системи характеризуються суттєвим дисбалансом економічних процесів, який супроводжується низькою ліквідністю цінних паперів, підвищеним ризиком інвестицій, дефіцитом боргового фінансування та волатильністю біржових ринків. Банківські установи, небанківські фінансово-кредитні інститути, великі корпоративні структури та фондові ринки шукають принципово нові фінансові інструменти, які забезпечували підвищенні вимоги щодо дохідності, ліквідності, управління ризиками та структурування грошових потоків. Вирішенню означених проблем сприяє використання фінансового інжинірингу, який є домінуючим напрямом модернізації глобальних фінансових ринків. Питаннями розробки нетрадиційних методів корпоративного та банківського фінансування, які в подальшому систематизувались у самостійний напрям – фінансовий інжиніринг, займались українські та зарубіжні науковці. Проте, економічна сутність фінансового інжинірингу, дієвість його інструментів та методів, визначення сфер застосування є недостатньо теоретично обґрунтованими. Метою кваліфікаційної роботи. Метою дослідження є вивчення сутності застосування міжнародних інструментів фінансового інжинірингу та пошук практичних шляхів мінімізації фінансових ризиків за допомогою інструментів фінансового інжинірингу. В ході роботи були поставлені та вирішені наступні завдання: - визначити сутність міжнародного фінансового інжинірингу; - розглянути особливості виникнення та поширення міжнародного фінансового інжинірингу на світових фінансових ринках; - охарактеризувати інструменти міжнародного фінансового інжинірингу; - проаналізувати обсяги, структуру та динаміку світового ринку фондових деривативів; - оцінити показники світового ринку позабіржових деривативів; - проаналізувати застосування екзотичних інноваційних фінансових інструментів; - охарактеризувати сучасні тенденції функціонування ринку деривативів в Україні; - запропонувати шляхи оптимізації та можливості застосування інструментів міжнародного фінансового інжинірингу на вітчизняному фінансовому ринку. Об’єктом дослідження є процес підвищення ефективності міжнародного фінансового інжинірингу в Україні. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти застосування інструментів міжнародного фінансового інжинірингу та їх роль в розвитку ринку деривативів. Методи дослідження. Застосовувалися як загальнонаукові, так і спеціально-методичні дослідження: методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, абстрактно-логічного, економіко-математичного моделювання, порівняльних та експертних оцінок, а також методи логічного, системно- структурного аналізу економічних процесів та зв’язків, статистичного, порівняльного, факторного та структурного, секторально-галузевого та діалектичного підходів. Наукова новизна. Новизна отриманих результатів полягає у виявленні шляхів оптимізації використання інструментів міжнародного фінансового інжинірингу на вітчизняному фінансовому ринку. Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження є актуальними для створення належних і достатніх умов для функціонування ринку деривативів в України, і можуть бути використані при розв’язанні проблем застосування інструментів міжнародного фінансового інжинірингу для хеджування валютних ризиків. Апробація результатів магістерської дисертації та публікації. Основні положення магістерської роботи обговорювались на Всеукраїнських наукових економічних читаннях ««Забезпечення сталого розвитку національної4 економіки» (м. Миколаїв, 1-2 грудня 2022р.), а також були опубліковані в журналі Економіст №12, 2022. Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. Обсяг роботи становить 101 стор. тексту, який містить 9 таблиць і 16 рисунків. Список використаної літератури налічує 107 найменувань.
 • Документ
  Управління кредитним портфелем банкіських установ як фактор забезпечення їх фінансової стійкості
  (2022) Каткова, А. С.; Приходько Н. В.
  Систематизовано наукові погляди на сутність поняття кредитний портфель банку, розкрито типи і види кредитного портфеля, методи управління кредитним портфелем банку, а також досліджено вплив якості кредитного портфеля на фінансову стійкість банку. Проведений аналіз кредитного портфеля банків України в 2011-2021 роках і 9 місяців 2022 року. Здійснена оцінка кредитного портфеля АТ КБ «Приватбанк» в 2019-2021 рр. Розроблена модель оцінки рівня управління кредитним портфелем банку методами непараметричної статистики. Дані рекомендації з мінімізації проблемних кредитів в кредитному портфелі банків України.
 • Документ
  Банкрутство суб’єктів господарювання в Україні: причини, наслідки, прогноз
  (2021) Кушнір, Ю. Г.; Kushnir, Y. G.; Рогов Г. К.
  Кушнір Ю. Г. Банкрутство суб'єктів господарювання в Україні: причини, наслідки, прогноз. – Робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2021. Розглянуті поняття, сутність та ознаки банкрутства суб’єктів господарювання; з’ясований механізм банкрутства та проведена класифікація різновидів банкрутства; систематизовано наукові підходи до оцінки та прогнозування ймовірності банкрутства. Проаналізовані тенденції банкрутства суб’єктів господарювання в Україні; охарактеризовано ПрАТ «Херсонліфт» та здійснений аналіз фінансових показників його діяльності; проведена діагностика стану банкрутства ПрАТ «Херсонліфт». Обґрунтовані рекомендації щодо зниження ризику запобігання банкрутства вітчизняних суб’єктів господарювання; розроблені запобіжні заходи, націлені на зниження ймовірності банкрутства ПрАТ «Херсонліфт»; розроблена економіко-математична модель прогнозування ймовірності банкрутства ПрАТ «Херсонліфт».
 • Документ
  Рентабельність промислового підприємства: методичний інструментарій її підвищення в умовах зростання економіки
  (2021) Лисейко, Ю. В.; Карась П. М.
  В кваліфікаційній магістерській роботі розглянуто питання підвищення рентабельності промислових підприємств, що в складних умовах трансформаційних процесів в Україні набуває особливої значущості. Систематизовано теоретичні підходи до сутності прибутку і рентабельності підприємства. Визначено основні фактори впливу на рентабельність і прибуток підприємства та особливості системи управління ними. Здійснено аналітичне дослідження рентабельності промислового підприємства ПрТ «Первомайський МКК». Узагальнено тенденції фінансової діяльності підприємства та визначено основні напрями підвищення рентабельності досліджуваного промислового підприємства.
 • Документ
  Формування власного капіталу банку: методи, вплив на капіталізацію банківської системи України
  (2021) Токаренко, К. В.; Приходько Н. В.
  Систематизовано наукові погляди на сутність поняття власний капітал банку, розкрито методи його формування та методичні підходи до оцінки достатності власного капіталу банку. Здійснений аналіз якості та достатності власного капіталу банківської системи за 2008–2020 роки. Здійснена оцінка формування власного капіталу і капіталізації АТ КБ «Приватбанк» за 2016–2020 рр. Надані рекомендації щодо підвищення капіталізації банківської системи України.
 • Документ
  Управління проектним фінансуванням в банку
  (2021) Бух, І. К.; Пащенко О. В.
  Метою дослідження є удосконалення методичного забезпечення реалізації системного підходу до здійснення банками України операцій проектного фінансування. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: поглибити розуміння економічної сутності проектного фінансування, удосконалити систему критеріїв ідентифікації класифікаційних ознак його видів; систематизувати схеми та інструменти участі банків в операціях проектного фінансування, обґрунтувати відмінності від операцій кредитування; дослідити проблеми та обґрунтувати перспективи розвитку банківського проектного фінансування в Україні; розробити пропозиції щодо налагодження оптимальної взаємодії та ієрархічної підпорядкованості служб банку, задіяних у проектному процесі; уточнити схеми руху фінансових, матеріальних та інформаційних потоків при здійсненні операцій проектного фінансування за участю банку як кредитора, інвестора, лізингодавця та гаранта, визначити специфіку форм прояву ризиків для банку в кожному з цих випадків; побудувати економіко-математичну модель оптимізації портфелю проектів банку та продемонструвати її дієвість на прикладі банку. Наукове дослідження базується на фундаментальних засадах економічної теорії, банківської справи, теорії інвестицій, ризикології, економіко-математичного моделювання. Методологічним підґрунтям для вирішення задач магістерської роботи також стали сучасні наукові здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників в сфері проектного менеджменту, портфельного аналізу, банківського менеджменту, ризик-менеджменту в банках, оптимізації бізнес-процесів.
 • Документ
  Кредитна політика банку та шляхи її удосконалення
  (2020) Курінний, О. М.; Kurinnyi, O. M.; Карась П. М.
  Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з фінансів за спеціальністю 08.03050801 – фінанси і кредит. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. Розглянуто теоретико-методологічні основи формування та реалізації кредитної політики банку, визначено сутність кредитної політики банку та її види, досліджено елементи механізму формування та методичні засади аналізу кредитної політики банку. Проведено загальну характеристику змін у банківській системі України, досліджено організацію формування і реалізації кредитної політики банків, зроблена оцінка ефективності кредитної політики банків. Запропоновано шляхи вдосконалення кредитної політики банку, удосконалено концепцію формування та реалізації кредитної політики банку, надані пропозиції щодо вдосконалення кредитної діяльності та системи контролю за якістю кредитного портфелю.
 • Документ
  Експрес-діагностика фінансового стану машинобудівних підприємств України як інструмент раннього антикризового реагування
  (2020) Жупікова, В. В.; Zhupikova, Viktoria; Приходько Н. В.
  Робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. Досліджені різні погляди вчених та науковців до визначення поняття «фінансовий стан підприємства» та «експрес-діагностика фінансового стану підприємства», розкрита сутність, мета і завдання, методики експрес-діагностики фінансового стану підприємства. Здійснено побудову економіко-математичної моделі експрес-діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств України на підставі їх фінансової звітності за 2017–2019 рр., яка дозволяє оцінити фінансовий стан підприємства і в залежності від значення інтегрального показника розробити систему антикризових заходів.
 • Документ
  Оцінка та шляхи підвищення фінансової стійкості банку
  (2020) Дубина, А. О.; Dubyna, A. A.; Пащенко О. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – Національний університет кораблебудування. – Миколаїв, 2020. Магістерська робота присвячена вивченню теоретичних засад та практичних аспектів оцінки фінансової стійкості банку. Розкрито роль і функції банків на ринку міжбанківського кредитування, проведено систематизацію факторів фінансової стійкості банку, охарактеризовано систему оцінки фінансової стійкості банку в процесі міжбанківського кредитування. Здійснено оцінку фінансової стійкості банку в процесі міжбанківського кредитування. А саме, проведено стрес-тестування кредитного ризику в операціях кредитування, для чого розроблено і проаналізовано стрес-сценарії кредитного ризику банку. Запропоновано шляхи вдосконалення оцінки фінансової стійкості банку та шляхи її підвищення, обґрунтовано застосування кредитних рейтингів для оцінки фінансової стійкості банку, удосконалено методичний підхід до визначення впливу зовнішніх факторів на фінансову стійкість банку.
 • Документ
  Управління фінансовою стійкістю банків
  (2020) Глущенко, О. В.; Hlushchenko, Olena; Рогов Г. К.
  У кваліфікаційній роботі магістра розглянуто теоретичні засади управління фінансовою стійкістю банків, а саме: сутність поняття фінансової стійкості, методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банків, функції суб’єктів управління фінансовою стійкістю банків. Проаналізовано стан банківської системи, а також показників фінансового стану банківського сектору. Запропоновано методичний підхід до комплексної оцінки фінансової стійкості банків на основі рейтингових показників та рекомендації щодо вдосконалення системи управління фінансовою стійкістю, окреслено сучасні здобутки України у реформуванні банківського нагляду, застереження та рекомендації розвитку цієї сфери.
 • Документ
  Управління фінансовими ризиками суб’єктів господарювання
  (2020) Боровицька, Д. А.; Borovitska, D. A.; Зінченко А. І.
  Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – Національний університет кораблебудування. – Миколаїв, 2020. Магістерська робота присвячена вивченню теоретичних засад та практичних аспектів оцінки та зменшення фінансових ризиків підприємств. Розкрито економічну сутність, склад та класифікацію фінансових ризиків підприємства. Здійснено оцінку фінансової безпеки ДПЗКУ «Миколаївський портовий елеватор». Запропоновано шляхи зменшення фінансових ризиків. Розроблено прогноз результатів діяльності підприємства та його фінансової безпеки.
 • Документ
  Оцінка фінансової стійкості страхових компаній
  (2020) Байрамов, М. К.; Bairamov, M.; Зінченко А. І.
  Робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа і страхування. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. Систематизовано погляди на сутність поняття фінансової стійкості страхової компанії, визначені основні фактори забезпечення фінансової стійкості страхової компанії та надані методи оцінки фінансової стійкості страхової компанії. Здійснена оцінка фінансової стійкості ПрАТ «Провідна» в 2016–2019 рр. Для оцінки фінансової стійкості страхової компанії запропоновано використовувати інтегральний показник. Надані рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості страхової компанії.