Магістерські роботи (Т та ІДП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Кримінально-правове дослідження стадій вчинення злочину
  (2020) Романко, Д. С.; Romanko, D. S.; Горбова Г. О.
  Актуальність теми. Злочин можна визначити як історичний феномен, злочинна діяльність, яку створює конкретна людина і направляє проти іншої людини. Злочинна діяльність це наслідок нездатності суб’єктів розв’язати життєві проблеми в дозволеній формі. Але, поняття злочину не можна вважати повним, якщо цим поняттям не охоплюється незакінчена злочинна діяльність, тобто попередня злочинна діяльність. В чинному законодавстві передбачені (статті 14, 15 Кримінального Кодексу України) незавершеність злочину та кримінальна відповідальність за цю діяльність (стаття 16 Кримінального Кодексу України). Мета і задачі дослідження. Згідно із сформованою та поставленою метою, автор намагається зосередити свою увагу на вирішенні основних завдань даної проблематики: провести аналіз стану наукової розробки проблеми стадій вчиннення злочину в КПУ. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі притягнення особи до кримінальної відповідальності на кожній із стадій попередньої злочинної діяльності. Предметом дослідження виступають норми чинного кримінального законодавства, які регламентують стадії вчинення злочину, їх види, визначають підстави кримінальної відповідальності за них, керівні роз’яснення Пленуму ВСУ. Структура і обсяг роботи: робота складається з 3 розділів, вступу, висновків і списків використаних джерел. Об’єм – 104 стор. Кількість використаної літератури – 199
 • Документ
  Миротворчі операції ООН: міжнародна-правова основа та практика
  (2020) Князева, М. В.; Дмитриченко І. В.
  Діяльність з підтримання миру є одним з найбільш ефективних інструментів, що є в розпорядженні ООН для надання допомоги країнам, що переживають складний період збройного конфлікту або виходу з конфліктної ситуації. Миротворча діяльність має унікальні переваги: такі, як легітимність, розподіл відповідальності, а також можливість розгортання і забезпечення функціонування військових і поліцейських підрозділів з різних країн світу з об'єднанням їхніх зусиль із зусиллями громадянського миротворчого контингенту з метою виконання багатопрофільних мандатів. Миротворці ООН забезпечують безпеку, політичну підтримку і сприяння миробудівництву з тим, щоб допомогти країнам якнайшвидше здійснити нелегкий перехід від конфлікту до миру. Для України міжнародна миротворча діяльність має особливе значення, оскільки вона розглядається, з одного боку, як засіб зміцнення її національної безпеки в умовах російської агресії, а з іншого – як її внесок у зміцнення міжнародної безпеки. Завдяки участі підрозділів Збройних Сил у миротворчих операціях під егідою ООН, Україна стверджує себе як повноправний суб’єкт міжнародних відносин, підвищує свій міжнародний авторитет, має змогу ознайомитися з досвідом інших держав у галузі оборонного планування та реформування збройних сил, демонструє миролюбну політику. У першому розділі магістерської роботи досліджуються теоретико-методологічні основи миротворчості та правова природа миротворчих операцій, процеси зародження та історико-правові аспекти становлення системи міжнародної миротворчості, роль миротворчості в підтримці міжнародного миру і безпеки. Другий розділ присвячений аналізу місця миротворчості у системі механізмів підтримки міжнародного миру та безпеки. А саме, досліджуються система органів ООН, відповідальних за підтримання міжнародного миру та безпеки, правові аспекти участі поліцейських спостерігачів в миротворчих операціях ООН з підтримання миру, проблеми модернізації в миротворчих операціях ООН. У третьому розділі дослідження аналізуються організаційно-правовий механізм здійснення миротворчих операцій, міжнародно-правове регулювання проведення міжнародної миротворчої діяльності, планування миротворчих операцій. Окрема увага приділяється участі України у здійсненні миротворчих операцій ООН та перспективам введення миротворців ООН на Донбас.
 • Документ
  Національність судна: міжнародно-правові та національні аспекти
  (2020) Любашова, А. А.; Liubashova, A. A.; Дмитриченко, І. В.
  Магістерська робота присвячена комплексному дослідженню інституту національної приналежності судна, реєстрації суден під прапором та практиці «зручних» прапорів. Саме національність судна визначає юрисдикцією якої держави буде підпорядковано судно та усі члени екіпажу, чи буде існувати «реальний звязок» між судном та державою. Магістерська робота складається з розділів. У розділі 1 розглянуто поняття «національність» судна, простежено значення прапору судна та застосування принципу закону прапора судна. У 2 розділі визначено поняття та види реєстрації суден під прапором, проаналізовано особливості «зручного прапору», показано практику боротьби міжнародного співтовариства із «зручними» прапорами. Простежено досвід та практику України у сфері надання національності судну, визначено особливості українського суднового реєстру, розглянуто перспективи вдосконалення національного законодавства в морській сфері.
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання обмеження монополізму та недобровісної конкуренції в Україні
  (2020) Кучера, Марина Олегівна; Kuchera, Marina Olegivna; Федоренко, Т. М.
  У роботі охарактеризовано правові особливості, порядок здійснення, процедуру регулювання, сутність та зміст адміністративно-правового регулювання обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції в Україні. Досліджено нормативно-правову базу та теоретичний матеріал, які регулюють монополізм та недобросовісну конкуренцію.У роботі визначено значимість регулювання діяльності природних монополій в сучасних ринкових процесах, висвітлено форми реалізації контролюючої функції за діяльністю суб'єктів природних монополій. Також досліджено питання про сучасний механізм правового (законодавчого) регулювання діяльності різних сфер природних монополій та особливостей адміністративного порядку захисту конкуренції. Запропоновані теоретичні рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства, а також програм і стратегій, які необхідні Україні для ефективного регулювання обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції. У першому розділі «Характеристика економічного монополізму та конкуренції як об’єктів адміністративно-правового регулювання в Україні» здійснено теоретичний огляд термінології за темою, з’ясовано стан дослідження монополізму та конкуренції, висвітлено різні підходи до вивчення економічного монополізму та конкуренції як особливої сфери економічних відносин, визначено роль та функції даного інституту. У другому розділі «Особливості антимонопольного регулювання господарської діяльності» проведено аналіз чинного законодавства в частині захисту економічної конкуренції, досліджено діяльність Антимонопольного комітету України, проаналізовано специфіку адміністративно-правового регулювання економічної діяльності. У третьому розділі «Практичний аналіз регулювання обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції в Україні» представлені основні проблеми сучасного монополізму та запропоновано напрямки вдосконалення вітчизняного законодавства щодо забезпечення економічної конкуренції.
 • Документ
  Відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері
  (2020) Катрич, Євгеній Олександрович; Katrych, Yevheniy Oleksandrovych; Федоренко, Т. М.
  У роботі проаналізовано сутність та зміст інформаційних правовідносин, охарактеризовано поняття та види інформаційних правопорушень, а також висвітлено та досліджено порядок здійснення, процедуру регулювання та правові особливості притягнення до відповідальності за інформаційне правопорушення. У роботі також досліджено доктринальні напрацювання та законодавчу основу регулювання інформаційних правовідносин. У першому розділі «Загальне поняття інформаційних правовідносин» здійснено теоретичний огляд термінології за темою, з’ясовано сутність інформації, охарактеризовано об’єкт та суб’єкт інформаційних правовідносин. У другому розділі «Інформаційне правопорушення та відповідальність за нього» проаналізовано поняття та структуру інформаційного правопорушення, досліджено юридичну відповідальність за нього. У третьому розділі «Галузева відповідальність за інформаційне правопорушення» представлені галузеві види відповідальності за інформаційні правопорушення, а саме: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна, а також порядок та наслідки їх застосування.
 • Документ
  Поняття службової особи в кримінальному праві України
  (2020) Домбровська, К. С.; Dombrovska, K.; Бараненко, Д. В.
  Незважаючи на безліч ґрунтовних досліджень даної тематики, питання щодо визначення поняття службової особи та питання щодо кримінальної відповідальності службової особи й понині залишається доволі дискусійним, потребує більш глибокого аналізу, вивчення певних особливостей та удосконалення не тільки теоретичного базису, а й закріплення даних досліджень на законодавчому рівні. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників органів державної влади або місцевого самоврядування, та виконують такі функції за спеціальним повноваженням. В першому розділі магістерської роботи розкрито поняття службової особи, його загальноправове розуміння, а також правові гарантії службової особи в кримінальному праві. В другому розділі проаналізовано ознаки службової особи. В третьому розділі вказані проблеми у визначенні службової особи на запропоновані шляхи удосконалення правового регулювання відповідальності службових осіб. Дослідження даної тематики покликано врегулювати і законодавчо розділяти поняття «службова особа» і визначення «представник влади», оскільки поняття «представник влади» являє собою самостійне кримінальноправове поняття, а не є складовою поняття «службова особа».
 • Документ
  Правове регулювання спільного інвестування в Україні (російською мовою)
  (2020) Гарлиев, Илмират Тазебаевич; Garlyev, Ilmyrat Tazebayevich; Русін, Р. М.
  Магистерская работа посвящена комплексному исследованию современных тенденций правового регулирования института совместного инвестирования в Украине.Объектом исследования магистерской работы являются общественные отношения в сфере инвестиций в их понятийно-юридическом выражении. В первом разделе магистерской рассмотрен вопрос нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности в Украине, а именно: дано определение, классификации инвестиций, охарактеризован субъект и объект инвестиционной деятельности, проанализирована нормативно-правовая защита инвестирования в Украине. Во втором разделе исследуется сущность и классификация институтов совместного инвестирования (ИСИ), а также правовой статус субъектов совместного инвестирования. В третьем разделе магистерской работы дается обзор международного опыта института совместного инвестирования, в отдельный подраздел выделен вопрос правового регулирования инвестиционной деятельности в ЕС.