Статті (Е та ПТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  Сучасний стан та чинники розвитку освіти дорослих
  (2019) Тубальцева, Н. П.; Тубальцева, С. А.; Тубальцев, А. М.; Tubaltseva, N.; Tubaltseva, S.; Tubaltsev, A.
  Стаття присвячена питанням освіти дорослих у зв’язку зі станом продуктивних сил при переході суспільства до подальшого етапу розвитку. Розглядаються соціальні та економічні причини становлення освіти дорослих. Визначені етапи розвитку освіти дорослих, як наукового знання у взаємозв’язку з бурхливим розвитком капіталістичного способу виробництва та формуванням продуктивних сил. Проаналізовані функції освіти дорослих в історичному контексті становлення технологічних укладів. Виявлені чинники розвитку освіти дорослих, які в сучасних умовах впливають на продуктивні сили суспільства. Розкрито передумови необхідності переходу андрагогічної освіти в освіту впродож життя.
 • Документ
  Визначення робочих параметрів гідродинамічного перетворювача дискового типу
  (2017) Грушина, О. Г.; Grushyna, O. G.
  Анотація. В статті проаналізовано процеси, що виникають в гідравлічному перетворювачі енергії дискового типу в процесі його роботи. Проведено розрахунки потужності тертя обертового диску. Подано аналіз залежності діаметра робочого колеса гідродинамічного перетворювача від частоти обертання колеса для різних потужностей електродвигуна. Виконано розрахунок температури нагріву робочої рідини в перетворювачі.
 • Документ
  Study of the Process of Electro Evolution of Copper Ions from Waste Regeneration Solutions
  (2020) Trokhymenko, Ganna; Magas, Nataliya; Gomelya, Nikolai; Trus, Inna; Koliehova, Anastasiia
  The article presents the results of the study on the process of copper electroevolution from the regeneration solutions in one- and two-chamber electrolyzers at different concentrations of sulfuric acid and the solutions of copper chlorides at different concentrations of hydrochloric acid – in a three-chamber electrolyzer. The conditions of electrochemical recovery of heavy metals from acidic and saline solutions were determined. It was shown that the most effective recovery of heavy metal cations from hydrochloric acid solutions occurs in three-chamber electrolyzers. On the basis of the results obtained, a technological scheme of a local plant for treatment of washing water of galvanic industries was proposed.
 • Документ
  Electrochemical extraction of zinc from acid neutral regeneration solutions
  (2018) Koliehova, Anastasiia; Trokhymenko, Hanna; Gomelya, Mykola
  The results of the electrochemical separation of sulfate and zinc chloride regeneration solutions; the pH influence on the electrolysis process and the extracting efficiency of metallic zinc are presented in the work. It has been established that electrolysis should be carried out in a two-cell electrolyzer to remove metals effectively.
 • Документ
  Extraction of Cu2+, Zn2+ and Ni2+ cations from industrial wastewater by ionite KU-2-8 /
  (2019) Koliehova, A.; Trokhymenko, H.; Magas, N.
  Об’єктом дослідження є модельні розчини стічних вод та промивних вод металооброблювальних підприємств, що містять іони міді, нікелю та цинку. Одним з найбільш проблемних місць є те, що недостатньо вивчені процеси сорбції катіонів міді, нікелю та цинку на сильнокислотному катіоніті КУ-2-8 при високої концентрації металів.В роботі було вивчено процеси сорбції та десорбції іонів Cu2+, Zn2+ та Ni2+ на катіоніті КУ-2-8 в Н+-формі, використовуючи модельні розчини сульфат металів за високих концентрацій. Досліди проводили в іонообмінній колонці діаметром 2 см2 із завантаженим катіонітом об’ємом 20 см3. У процесі проведення досліджень вимірювали концентрацію металів титрометричними, фотометричними і інструментальними методами (концентрації іонів міді, цинку і нікелю, кислотність, лужність, рН). Модельні розчини іонів важких металів Cu2+, Zn2+ і Ni2+ концентрацією 10, 20 та 50 мг-екв/дм3 пропускали через іоніт КУ-2-8 у Н+-формі. Ємність іоніту при сорбції 0,01 н модельних розчинів у середньому досягала 2073 мг-екв/дм3, при 0,02 н – 2140 мг-екв/дм3 і при 0,05 н – 2100 мг-екв/дм3. У роботі після вилучення металів з модельних розчинів та повного насичення іоніту було вивчено умови регенерації катіоніту в Cu2+, Zn2+ та Ni2+-формі розчинами 5, 8 та 10 % сірчаної кислоти. Ефективність десорбції іонів двухвалентних металів з іоніту складала майже 100 %. Наукова новизна роботи полягає в тому, що було проведено сорбцію іонів металів при концентраціях 10, 20 та 50 мг-екв/дм3 в перерахунку на метал та їх десорбцію 5, 8 та 10 % сірчаною кислотою з катіоніту. Після проведення дослідів було запропоновано схему очищення промивних вод за допомогою іонного обміну та електролізу, що дасть змогу на підприємствах гальванічних виробництв організовувати екологічно-безпечні процеси обробки металів.
 • Документ
  Моніторинг поверхневих вод Миколаївської області за показниками хімічного споживання кисню в умовах гетерогенного фотокаталізу
  (2015) Кельїна, С. Ю.; Цимбал, Д. О.; Трохименко, Г. Г.; Сухарева, А. С.
  Розроблено і вдосконалено методику визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в умовах гетерогенного фотокаталізу. Здійснено порівняльний аналіз результатів визначення ХСК арбітражною та розробленою методиками досліджуваних органічних речовин з відомими концентраціями. Проведено моніторинг досліджуваних вод арбітражним та вдосконаленим фотокаталітичним методами визначення ХСК. На основі отриманих даних зроблено висновок, що удосконалену методику можна використовувати під час аналізу якості природних і стічних вод.
 • Документ
  Low-waste ion exchange technology of extraction of nitrogen compounds from water
  (2016) Gomelya, M.; Trohymenko, G.; Shabliy, T.
  Досліджено процеси іонообмінного вилучення з води амонію та нітратів. Визначено вплив умов сорбції нітратів та амонію на ефективність очищення води, досліджено процеси регенерації катіонітів та аніонітів з подальшою утилізацією відпрацьованих регенераційних розчинів. Запропоновано принципову технологічну схему, що забезпечує очищення води від сполук азоту з переробкою відпрацьованих регенераційних розчинів.
 • Документ
  Анализ возможности применения фитотехнологий для очистки водной системы р. Ингулец от тяжелых металлов
  (2014) Трохименко, А. Г.; Цыганюк, Н. В.; Trokhymenko, H. H.; Tsyhaniuk, N. V.
  Представлены данные о возможности внедрения фитотехнологии для очистки водоема от химических загрязнителей. Приведена сравнительная характеристика местных видов макрофитов для использования их при очистке водоема.
 • Документ
  Electroextraction of heavy metals from wastewater for the protection of natural water bodies from pollution
  (2018) Gomelya, M.; Trohymenko, G.; Hlushko, O.; Shabliy, T.
  Досліджено процеси електрохімічного видалення іонів кадмію та цинку окремо і в суміші з розчинів сірчаної або соляної кислот в одно- та двокамерних електролізерах. Показано графічну залежність виходу за струмом важких металів від початкових характеристик розчинів та умов процесу. Доведена перспективність використання електролізу для селективного видалення важких металів із суміші з кислих розчинів.
 • Документ
  Study of using the anionites in low-waste processes of water purification from phosphates
  (2017) Gomelya, N.; Petrychenko, A.; Trokhimenko, A.; Martyniuk, Y.
  Досліджено процеси сорбції фосфатів на слабкоосновному та сильно-основному аніонітах. Встановлено вплив форми аніоніту АВ-17-8 на його ємність по фосфатах у модельних розчинах та у водопровідній воді. Вивчено вплив сульфатів на селективність іоніту по фосфатах. Визначено ефективний метод вилучення фосфатів із регенераційних розчинів хлориду амонію, що робить їх придатними для повторного використання.
 • Документ
  Determining the influence of the medium reaction and the technique of magnetite modification on the effectiveness of heavy metals sorption
  (2019) Trus, І.; Gomelya, N.; Trokhymenko, G.; Magas, N.; Hlushko, O.
  Розробка надiйних, екологiчно безпечних i економiчно вигiдних методiв очищення води вiд важких металiв, є першочерговим завданням для охорони навколишнього середовища. Дослiджено ефективнiсть сорбцiйного очищення та доочищення природних вод вiд iонiв важких металiв при використаннi модифiкованого магнетиту. Як сорбент використовували зразки магнетиту, отриманi при спiввiдношеннi концентрацiй iонiв залiза (II) i залiза (III) 1:2; 1:1 i 2:1, та зразки, модифiкованi сульфiдом натрiю. Експериментальними дослiдженнями показано, що сорбцiйна ємнiсть магнетиту по iонах важких металiв зростає при збiльшеннi спiввiдношення [Fe2+]/[Fe3+] вiд 1:2 до 2:1. Дослiджено вплив рН середовища на ефективнiсть сорбцiї iонiв важких металiв на магнетитi. Показано, що сорбцiйна ємнiсть магнетиту по iонам мiдi, цинку, нiкелю та кадмiю зростає при збiльшеннi рН середовища вiд 6,0 до 8,6, що обумовлено частковим гiдролiзом iонiв важких металiв.
 • Документ
  Extraction of Cu2+, Zn2+ and Ni2+ cations from industrial wastewater by ionite KU-2-8
  (2019) Koliehova, A.; Trokhymenko, H.; Magas, N.
  Об’єктом дослідження є модельні розчини стічних вод та промивних вод металооброблювальних підприємств, що містять іони міді, нікелю та цинку. Одним з найбільш проблемних місць є те, що недостатньо вивчені процес сорбції катіонів міді, нікелю та цинку на сильнокислотному катіоніті КУ-2-8 при високих концентраціях металів. В роботі було вивчено процеси сорбції та десорбції іонів Cu2+, Zn2+ та Ni2+ на катіоніті КУ-2-8 в Н+-формі, використовуючи модельні розчини сульфату металів за високих концентрацій. Досліди проводили в іонообмінній колонці діаметром 2 см2 із завантаженим катіонітом об’ємом 20 см3. У процесі проведення досліджень вимірювали концентрацію металів титрометричними, фотометричними і інструментальними методами (концентрації іонів міді, цинку і нікелю, кислотність, лужність, рН). Модельні розчини іонів важких металів Cu2+, Zn2+ і Ni2+ концентрацією 10, 20 та 50 мг-екв/дм3 пропускали через іоніт КУ-2-8 у Н+-формі. Ємність іоніту при сорбції 0,01 н модельних розчинів у середньому досягала 2073 мг-екв/дм3, при 0,02 н – 2140 мг-екв/дм3 і при 0,05 н – 2100 мг-екв/дм3. У роботі після вилучення металів з модельних розчинів та повного насичення іоніту було вивчено умови регенерації катіоніту в Cu2+, Zn2+ та Ni2+-формі розчинами 5, 8 та 10 % сірчаної кислоти. Ефективність десорбції іонів двухвалентних металів з іоніту складала майже 100 %.
 • Документ
  Development of procedure for assessing the degree of enviromental hazard from the sources of aquatic environment pollution
  (2018) Magas, N.; Trokhymenko, G.; Blahodatnyi, V.
  Розроблено методику оцiнки рiвня екологiчної безпеки водних об’єктiв на основi спiвставлення впливу окремих точкових джерел скиду стiчних вод. Використання такої методики дозволяє розв’язати проблему виявлення екологiчно небезпечних об’єктiв та визначення прiоритетних напрямкiв захисту водних об’єктiв у регiонi. Сутнiсть методу полягає у оцiнцi екологiчної небезпеки конкретних об’єктiв народного господарства з урахуванням рiвня небезпечностi, ступеня впливу на якiсть води водного об’єкту, ефективностi монiторингу та величини антропогенного навантаження.
 • Документ
  Efficiency estimation of cation-exchange recovery of heavy metals from solutions containing their mixtures
  (2018) Gomelya, N.; Trohymenko, G.; Shabliy, T.
  Об’єктом дослідження є промивні стічні води гальванічних виробництв, що містять катіони важких металів. Найбільш поширені реагентні методи очистки гальванічних стоків не забезпечують необхідний ступінь очищення води, супроводжуються втратою цінних компонентів і утворенням значних об’ємів токсичних шламів. Іонний обмін є перспективним в створенні технологій очистки стічних вод гальванічних виробництв. Одною з найбільш голових проблем іонообмінної технології є процеси регенерації іонітів, а, зокрема, утилізації відпрацьованих регенераційних розчинів. Найбільш перспективним при відновленні регенераційних розчинів є електрохімічний метод. Проте, електроекстракція цинку та нікелю практично неможлива з кислих розчинів без розділення електродного простору мембраною. Крім того, стоки гальванічних виробництв містять суміші іонів важких металів. Це ускладнює процес очистки стічних вод та повернення цінних компонентів у виробництво. В ході дослідження використовували сильнокислотний катіоніт КУ-2-8 в Na+-формі для вивчення процесів сумісної сорбції іонів важких металів. Регенерацію катіоніту проводили розчинами сірчаної та соляної кислот. Електроекстракцію цинку та нікелю з кислих регенераційних розчинів здійснювали в двохкамерному електролізері з аніонообмінною мембраною МА-41.
 • Документ
  Визначення ступеня кумуляції важких металів у гідробіонтах Бузького лиману
  (2015) Трохименко, Г. Г.; Циганюк, Н. В.; Trokhymenko, G. G.; Tsyhanyuk, N. V.
  З’ясовано рівень накопичення важких металів в організмах гідробіонтів (карась сріблястий і бичок-пісковик) Бузького лиману. Показано методику підготовки проб і встановлення вмісту важких металів в організмах риб за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра С-115М1. Встановлено концентрацію хімічних речовин в організмі карася сріблястого звичайного і бичка-пісковика.
 • Документ
  Дослідження іонообмінного пом’якшення високомінералізованих вод
  (2016) Гомеля, М. Д.; Грабітченко, В. М.; Трохименко, Г. Г.; Шаблій, Т. О.
  Вивчено процеси натрій-катіонного пом’якшення високомінералізованих вод з використанням сильно- та слабокислотних катіонітів для стабілізації води. Показано, що слабокислотний катіоніт Dowex Mac-3 в натрій формі забезпечує ефективне вилучення іонів жорсткості із води при високих концентраціях іонів натрію (>1650 мг-екв/дм3), що дозволяє ефективно переробляти високомінералізовані води.
 • Документ
  Research into ion exchange softening of highly mineralized waters
  (2016) Gomelya, M.; Hrabitchenko, V.; Trokhymenko, А.; Shabliy, T.
  Вивчено процеси натрій-катіонного пом’якшення високомінералізованих вод з використанням сильно- та слабокислотних катіонітів для стабілізації води. Показано, що слабокислотний катіоніт Dowex Mac-3 в натрій формі забезпечує ефективне вилучення іонів жорсткості із води при високих концентраціях іонів натрію (>1650 мг-екв/дм3), що дозволяє ефективно переробляти високомінералізовані води.
 • Документ
  Маловідходна іонообмінна технологія вилучення сполук азоту із води
  (2016) Гомеля, М. Д.; Трохименко, Г. Г.; Шаблій, Т. О.
  Досліджено процеси іонообмінного вилучення з води амонію та нітратів. Визначено вплив умов сорбції нітратів та амонію на ефективність очищення води, досліджено процеси регенерації катіонітів та аніонітів з подальшою утилізацією відпрацьованих регенераційних розчинів. Запропоновано принципову технологічну схему, що забезпечує очищення води від сполук азоту з переробкою відпрацьованих регенераційних розчинів.
 • Документ
  Low-waste ion exchange technology of extraction of nitrogen compounds from water
  (2016) Gomelya, M.; Trohymenko, G.; Shabliy, T.
  Досліджено процеси іонообмінного вилучення з води амонію та нітратів. Визначено вплив умов сорбції нітратів та амонію на ефективність очищення води, досліджено процеси регенерації катіонітів та аніонітів з подальшою утилізацією відпрацьованих регенераційних розчинів. Запропоновано принципову технологічну схему, що забезпечує очищення води від сполук азоту з переробкою відпрацьованих регенераційних розчинів.
 • Документ
  Аналіз чинників, які впливають на мікробіологічну біодеструкцію вуглеводнів нафти
  (2010) Федюкіна, Д. В.; Трохименко, Г. Г.
  Проаналізовано процес мікробіологічної деградації вуглеводнів нафти й нафтопродуктів. Особливу увагу сконцентровано на біологічних чинниках і чинниках навколишнього середовища, які впливають на ступінь та швидкість біодеградації цих вуглеводнів у навколишньому природному середовищі.