121 "Інженерія програмного забезпечення"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 52
 • Документ
  Математична модель для оцінювання розміру WordPress тем на PHP та розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2022) Дорогань Ілля Юрійович; Dorohan Ilya Yuriyovych; Пухалевич А. В.
  Математична модель для оцінювання розміру WordPress тем на PHP та розробка програмного забезпечення для її реалізації Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – ''Інженерія програмного забезпечення''. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 83 сторінки, 9 таблиць, 14 рисунків, 14 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: полягає в тому, що оцінювання розміру WordPress тем на PHP є актуальною задачею, виходячи з поширеності системи керування вмістом WordPress та тем до неї розроблених з використанням мови програмування PHP. Мета роботи: підвищення достовірності оцінювання розміру WordPress тем на PHP. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі математичні моделі для оцінювання розміру WordPress тем на PHP; аргументувати необхідність побудови математичної моделі для оцінювання розміру WordPress тем на PHP; побудувати математичну модель для оцінювання розміру WordPress тем на PHP; розробити програмне забезпечення, що реалізує побудовану математичну модель для оцінювання розміру WordPress тем на PHP. Об'єкт дослідження: процес оцінювання розміру WordPress тем на PHP. Предмет дослідження: нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру WordPress тем на PHP. Методи дослідження: методи теорії ймовірності, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні трьохфакторної нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру PHP застосунків із відкритим кодом за рахунок знаходження параметрів моделі для WordPress тем на PHP, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання їх розміру в порівнянні з існуючими трифакторними нелінійними регресійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програмне забезпечення для оцінювання розміру WordPress тем на PHP.
 • Документ
  Двохфакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру web-застосунків, що створюються мовою Java, та розробка програми для її реалізації
  (2022) Котигробов Станіслав Вікторович; Kotigrobov Stanislav; Макарова Л. М.
  Двохфакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру web-застосунків, що створюються мовою Java, та розробка програми для її реалізації Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – ''Інженерія програмного забезпечення''. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 107 стор., 10 табл., 10 рис., 32 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: не існує єдиного вимірювання, набору метрик або показників для оцінювання розміру ПЗ, деякі моделі обчислюють розмір, беручи до уваги функціональні, технічні або інші аспекти, тому проблема отримання ефективної моделі для оцінювання розміру web застосунків, що створюються мовою Java, є важливим та актуальним завданням. Мета та завдання дослідження: підвищення достовірності оцінювання розміру web застосунків, що створюються мовою Java Завдання дослідження: проаналізувати існуючі моделі для оцінювання розміру web застосунків; обґрунтувати необхідність удосконалення регресійної моделі; розробити програму для оцінювання розміру web застосунків. Об'єкт дослідження: процес оцінювання розміру web застосунків, що створюються мовою Java. Предмет дослідження: двохфакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру web застосунків, що створюються мовою Java. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру web застосунків, що створюються мовою Java, на основі нормалізуючого перетворення десяткового логарифму і 4 викидів регресії. Ця двохфакторна нелінійна регресійна модель у порівнянні з однофакторною нелінійною регресійною моделлю та існуючою нелінійною регресійною моделлю, яка була побудована для оцінювання розміру web застосунків, що створюються мовою Java, має більше значення для параметрів якості R2 та PRED(0,25) та менше значення для параметра якості MMRE. Практичне значення одержаних результаті: розроблена програма для оцінювання розміру web застосунків, що створюються мовою Java, дозволила підвищити точність та достовірність відповідних розрахунків. Апробація результатів роботи. Основні положення і результати досліджень, викладені у магістерській роботі, пройшли апробацію на V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ''Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні'' (м. Хмельницький, 30 листопада 2022 р.). Публікації. Основні результати магістерської роботи викладено у 1 науковій праці – матеріалах конференції.
 • Документ
  Математична модель для моделювання трудомісткості розробки програмних проектів та створення програми для її реалізації
  (2022) Машкін Олексій Олександрович; Mashkin Oleksii Oleksandrovych; Пухалевич А. В.
  ''Математична модель для моделювання трудомісткості розробки програмних проектів та створення програми для її реалізації'' Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – ''Інженерія програмного забезпечення''. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 107 стор., 6 табл., 11 рис., 32 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності моделювання трудомісткості розробки програмних проектів. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності моделювання трудомісткості розробки програмних проектів. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі регресійні моделі для моделювання трудомісткості розробки програмних проектів; удосконалити регресійну модель для моделювання трудомісткості розробки програмних проектів; розробити програму для моделювання трудомісткості розробки програмних проектів. Об'єктом дослідження є процес моделювання трудомісткості розробки програмних проектів. Предметом дослідження є регресійні моделі для моделювання трудомісткості розробки програмних проектів. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії ймовірності, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено регресійну модель для моделювання трудомісткості розробки програмних проектів, на основі нормалізуючого перетворення у формі десяткового логарифму, яка дозволяє підвищити достовірність моделювання трудомісткості розробки програмних проектів, в порівнянні з існуючими регресійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для моделювання трудомісткості розробки програмних проектів, для системи моделювання Scilab 6.0.0. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції. Публікації. Результати роботи викладені у 1 публікації, а саме: 1 матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.
 • Документ
  Математична модель для визначення складності об’єктно-орієнтованого проектування через зв’язки між класами комп’ютерних ігор та розробка програми для її реалізації
  (2022) Папакін Микита Максимович; Mykyta Maksimovych Papakyn; Приходько С. Б.
  ''Математична модель для визначення складності об’єктно-орієнтованого проектування через зв’язки між класами комп’ютерних ігор та розробка програми для її реалізації'' Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – ''Інженерія програмного забезпечення''. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 100 стор., 7 табл., 9 рис., 23 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності оцінювання складності ООП через зв’язки між класами комп’ютерних ігор. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності оцінювання складності ООП через зв’язки між класами комп’ютерних ігор. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі математичні моделі для оцінювання складності ООП через зв’язки між класами комп’ютерних ігор; удосконалити математичну модель для оцінювання складності ООП через зв’язки між класами комп’ютерних ігор на основі нормалізуючого перетворення; розробити програму для оцінювання складності ООП через зв’язки між класами комп’ютерних ігор. Об'єктом дослідження є процес оцінювання складності ООП через зв’язки між класами комп’ютерних ігор. Предметом дослідження є математичні моделі для оцінювання складності ООП через зв’язки між класами комп’ютерних ігор. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії ймовірності, математичної статистики, багатовимірного статистичного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено рівняння еліпсу передбачення для десяткових логарифмів метрик RFC та CBO для оцінювання складності ООП через зв’язки між класами комп’ютерних ігор на основі нормалізуючого перетворення у формі десяткового логарифму із врахуванням викидів у даних. Це рівняння еліпсу передбачення у порівнянні з існуючими математичними моделями враховує кореляцію між метриками RFC та CBO, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання складності ООП через зв’язки між класами комп’ютерних ігор. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання складності ООП через зв’язки між класами комп’ютерних ігор для системи моделювання Scilab 6.0.0. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції. Публікації. Результати роботи викладені у 1 публікації, а саме: 1 матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.
 • Документ
  Удосконалення регресійної моделі для оцінювання метрики RFC застосунків з відкритим кодом на Java та розробка програми для її реалізації
  (2022) Позняков Роман Олександрович; Poznyakov Roman Oleksandrovich; Приходько С. Б.
  ''Удосконалення регресійної моделі для оцінювання метрики RFC застосунків з відкритим кодом на Java та розробка програми для її реалізації'' Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – ''Інженерія програмного забезпечення''. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 108 стор., 6 табл., 8 рис., 19 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності оцінювання метрики RFC застосунків з відкритим кодом на Java. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності оцінювання метрики RFC застосунків з відкритим кодом на Java. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі регресійні моделі для оцінювання метрики RFC застосунків на Java; удосконалити регресійну модель для оцінювання метрики RFC застосунків з відкритим кодом на Java; розробити програму для оцінювання метрики RFC застосунків з відкритим кодом на Java. Об'єктом дослідження є процес оцінювання метрики RFC застосунків з відкритим кодом на Java. Предметом дослідження є регресійні моделі для оцінювання метрики RFC застосунків з відкритим кодом на Java. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії ймовірності, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено регресійну модель для оцінювання метрики RFC застосунків з відкритим кодом на Java на основі нормалізуючого перетворення у формі десяткового логарифму, яка дозволяє підвищити достовірність оцінювання метрики RFC застосунків з відкритим кодом на Java, в порівнянні з існуючими регресійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання метрики RFC застосунків з відкритим кодом на Java для системи моделювання Scilab 6.0.0. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції. Публікації. Результати роботи викладені у 1 публікації, а саме: 1 матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.
 • Документ
  Математична модель для моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів і розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2022) Сорокіна Євгенія Володимирівна; Sorokina Yevgenia Volodimirivna; Пухалевич А. В.
  ''Математична модель для моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів і розробка програмного забезпечення для її реалізації'' Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – ''Інженерія програмного забезпечення''. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 107 стор., 8 табл., 9 рис., 23 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі регресійні моделі для моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів; удосконалити регресійну модель для моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів; розробити програму для моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів. Об'єктом дослідження є процес моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів. Предметом дослідження є регресійні моделі для моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії ймовірності, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено регресійну модель для моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів, на основі нормалізуючого перетворення у формі десяткового логарифму, яка дозволяє підвищити достовірність моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів, в порівнянні з існуючими регресійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для моделювання трудомісткості agile тестування невеликих веб проєктів, для системи моделювання Scilab 6.0.0. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції. Публікації. Результати роботи викладені у 1 публікації, а саме: 1 матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру персональних застосунків-органайзерів, що створюються мовою Kotlin для Андроїд, та розробка програми для її реалізації
  (2022) Телехан Анна Миколаївна; Telekhan Anna Mykolaivna; Макарова Л. М.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 128 стор., 22 табл., 12 рисунки, 26 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми. Процес аналізу та оцінки розміру програмного забезпечення є основою для подальшого розрахунку ресурсів та трудомісткості, необхідних для розробки програмного забезпечення та реалізації проекту. Проте моделей для оцінювання розміру персональних застосунків, що створюються мовою Kotlin для Андроїд майже не існує. Таким чином, побудова нелінійної регресійної моделі, яка дасть змогу швидко та вірогідно оцінювати розмір персональних застосунків-органайзерів, що створюються мовою Kotlin для Андроїд є актуальним завданням Мета дослідження. Метою даної роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру персональних застосунків-органайзерів, що створюються мовою Kotlin для Андроїд. Об’єкт дослідження: процес оцінювання розміру персональних застосунків-органайзерів, що створюються мовою Kotlin для Андроїд. Предмет дослідження: однофакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру персональних застосунків-органайзерів, що створюються мовою Kotlin для Андроїд. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено однофакторну нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру персональних застосунків-органайзерів, що створюються мовою Kotlin для Андроїд, на основі нормалізації за допомогою десяткового логарифма та викидів регресії. Ця нелінійна регресійна модель у порівнянні з існуючою моделлю має більшу достовірність оцінювання по параметрам якості MMRE і PRED(0,25) та вужчі довірчий інтервал і інтервал передбачення. Апробація результатів досліджень. Основні положення і результати досліджень, викладені у кваліфікаційній роботі, пройшли апробацію на III Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи" (м. Миколаїв, 26-28 жовтня 2022 р.). Публікації. Результати кваліфікаційної роботи висвітлено в 1 науковій праці – тезах конференції.
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру програмних застосунків на TYPEScript для криптовалютних операцій та розробка програми для її реалізації
  (2022) Павлюк Ксенія Андріївна; Pavliuk Kseniia Andriivna; Латанська Л. О.
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру програмних застосунків на TYPEScript для криптовалютних операцій та розробка програми для її реалізації Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – ''Інженерія програмного забезпечення''. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 110 стор., 15 табл., 9 рис., 21 використане джерело, 5 додатків. Актуальність теми. Ефективність оцінювання розміру програм є основою для інших оцінювань та не існує ефективних універсальних інструментів прогнозування розміру майбутніх продуктів, які є оптимальними для всіх типів проектів, мов програмування, фреймворків, технологій і середовищ розробки. Тому удосконалення двохфакторної регресійної моделі для оцінювання розміру програмних застосунків на TYPEScript для криптовалютних операцій з використанням нормалізуючого перетворення на основі десяткового логарифму є актуальною задачею інженерії програмного забезпечення. Мета дослідження. Підвищення достовірності оцінювання розміру програмних проектів для криптовалютних операцій, написаних мовою TYPEScript, за допомогою нелінійної регресійної моделі являється метою дослідження. Об’єкт дослідження. В якості об‘єкту дослідження обрано процес оцінювання розміру програмних проектів для криптовалютних операцій, що створюються мовою TYPEScript. Предмет дослідження. В якості предмету дослідження розглядаються нелінійні регресійні моделі для оцінювання розміру програмних проектів для криптовалютних операцій, написаних мовою TYPEScript. Методи дослідження. При дослідженні використовувалися методи математичної статистики, теорії ймовірностей, лінійного та нелінійного регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено регресійну модель для оцінювання розміру програмних проектів для криптовалютних операцій, написаних мовою TYPEScript, за рахунок використання нормалізуючого перетворення на основі десяткового логарифму і багатовимірних викидів. Отримана двохфакторна нелінійна регресійна модель в порівнянні з двохфакторною лінійною регресійною моделлю має кращі показники якості , та ( ), що підвищує достовірність даного оцінювання в порівнянні з лінійною двохфакторною регресійною моделлю. Практичне значення отриманих результатів. В рамках магістерської роботи розроблене ПЗ для оцінювання розміру програмних проектів для криптовалютних операцій, написаних мовою TYPEScript, що дозволило 4 автоматизувати, скоротити час та підвищити достовірність оцінювання на ранніх етапах розробки. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень, викладених у роботі, були оприлюднені на V Всеукраїнській науково-практичній інтернетконференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою: «Сучасні комп‘ютерні системи та мережі в управлінні» (м. Хмельницький, 30.11.2022) . Публікації. Результати досліджень викладені в 1 роботі.
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру web-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Symfony, та розробка програми для її реалізації
  (2022) Кольцов Андрій В’ячеславович; Koltsov Andrii Vyacheslavovych; Латанська Л. О.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 94 стор., 19 табл., 7 рис., 27 використаних джерел, 5 додатків Актуальність теми: полягає в необхідності більш точного оцінювання розміру web-застосунків, які створюються з використання фреймворку Symfony через відсутність побудованих моделей для цього фреймворку. Мета дослідження. Метою роботи підвищення достовірності оцінювання розміру web-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Symfony, за допомогою нелінійної регресійної моделі. Об’єкт дослідження: процес оцінювання розміру web-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Symfony. Предмет дослідження: нелінійні регресійні моделі для оцінювання розміру web-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Symfony. Методи дослідження: методи математичної статистики та теорії ймовірностей, регресійного аналізу, математичного програмування, об`єктно-орієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру web-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Symfony, на основі одновимірного нормалізуючого перетворення десяткового логарифму і викидів регресії. Ця нелінійна регресійна модель в порівнянні з існуючими нелінійними регресійними моделями для PHP фреймворків CakePHP та Yii має більше значення множинного коефіцієнту 4 детермінації 𝑅2, менше значення середньої величини відносної похибки 𝑀𝑀𝑅𝐸 та більше значення відсотку прогнозованих результатів 𝑃𝑅𝐸𝐷(0.25). Практичне значення одержаних результатів. Виконано розробку програми, яка реалізує побудовану нелінійну модель для оцінювання розміру web-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Symfony. Розроблена програма дозволяє виконати оцінювання розміру таких застосунків на початкових стадіях роботи над проектом. Апробація результатів роботи. Основні положення й результати кваліфікаційної роботи опубліковані на III Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи" (м. Миколаїв, 26-28 жовтня 2022 року). Публікації: Основні положення й результати кваліфікаційної роботи опубліковано у 1 науковій праці – тезах конференції.
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Vue, та розробка програми для її реалізації
  (2022) Конишев Олександр Володимирович; Konyshev Oleksandr Volodymyrovich; Макарова Л. М.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи 108 стор., 7 табл., 15 рис., 38 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: полягає в тому, що в епоху інформаційних технологій, що швидко розвиваються, постійно зростаючої кількості високобюджетних проектів в області розробки ПЗ, дуже важливим стає вміння оцінити на ранніх етапах можливі вигоди і збитки від проекту, проаналізувати можливі сценарії розвитку подій. Метою дослідження є підвищення достовірності оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Vue. Об’єктом дослідження є процес оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Vue. Предметом дослідження є нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Vue. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Vue, за рахунок використання нормалізуючого перетворення на основі десяткового логарифму і викидів регресії. Ця нелінійна регресійна модель у порівнянні з однофакторною нелінійною регресійною моделлю має кращі показники якості R2, MMRE та PRED(0,25). Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленій програмі для оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Vue, яка дозволить автоматизувати та скоротити час необхідних розрахунків. Апробація результатів роботи. Основні положення і результати досліджень, викладені у магістерській роботі, пройшли апробацію на V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні" (м. Хмельницький, 30 листопада 2022 р.). Публікації. Основні результати магістерської роботи викладено у 1 науковій праці – матеріалах конференції. Ключові слова: нелінійна регресійна модель, веб-застосунок, оцінювання розміру, логарифмічне перетворення, фреймворк Vue.
 • Документ
  Регресійна модель для оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються мовою Python з використанням Django Rest Framework, та розробка програми для її реалізації
  (2022) Давлатова Діана Хакимжонівна; Davlatova Diana; Макарова Л. М.
  Давлатова Діана Хакимжонівна "Регресійна модель для оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються мовою Python з використанням Django Rest Framework, та розробка програми для її реалізації". Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 121 стор., 20 табл., 13 рис., 57 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: Проблема отримання ефективної системи оцінювання розміру веб-застосунків – це важливе завдання, що вимагає удосконалення існуючих методів. Враховуючи те, що всі моделі безпосередньо залежать від мови програмування та її особливостей, маємо, що для обраної мови програмування, фреймворку та бібліотеки не було створено відповідної моделі, реалізованої для особливостей мови Python, тому є доцільним створити таку модель. Таким чином, побудова нелінійних регресійних моделей із використанням нормалізуючих перетворень для підвищення достовірності оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються мовою Python з використанням Django Rest Framework, і створення на їх основі інформаційної технології переробки інформації є актуальною та має практичну цінність. Мета і завдання дослідження: підвищення достовірності оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються мовою Python з використанням Django Rest Framework, та розробка програми для її реалізації. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 5 завдань. Об’єктом досліджень є процес оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються мовою Python з використанням Django Rest Framework. Предметом досліджень є регресійна модель для оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються мовою Python з використанням Django Rest Framework. Методи дослідження: методи теорії ймовірностей, математичної статистики, математичного моделювання, регресійного аналізу, об'єктно-орієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються мовою Python з використанням Django Rest Framework, за рахунок застосування нормалізуючого перетворення на основі десяткового логарифму і викидів регресії. Ця двофакторна нелінійна регресійна модель у порівнянні з побудованою однофакторною нелінійною регресійною моделлю та існуючою однофакторною нелінійною регресійною моделлю з використанням мови Java краща за параметрами якості MMRE та PRED(0,25). Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються мовою Python з використанням Django Rest Framework, на основі побудованої регресійної моделі. Апробація результатів досліджень. Основні положення і результати досліджень, викладені у кваліфікаційній роботі, пройшли апробацію на III Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи" (м. Миколаїв, 26–28 жовтня 2022 р.). Публікації. Результати кваліфікаційної роботи висвітлено в 1 науковій праці – тезах конференції.
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру серверних застосунків, що створюються з використанням фреймворку NestJS, та розробка програми для її реалізації
  (2022) Бринзей Олександр Андрійович; Brynzei Oleksandr Anriyovych; Латанська Л. О.
  «Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру серверних застосунків, що створюються з використанням фреймворку NestJS, та розробка програми для її реалізації». Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 89 стор., 16 табл., 7 рис., 23 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми обумовлена потребою в більш точному оцінюванні розміру серверних застосунків, які створюються з використання фреймворку NestJS через відсутність побудованих моделей для цього фреймворку. Мета дослідження – підвищення достовірності оцінювання розміру серверних застосунків, що створюються з використанням фреймворку NestJS, за допомогою нелінійної регресійної моделі. Об’єкт дослідження: процес оцінювання розміру серверних застосунків, що створюються з використанням фреймворку NestJS. Предмет дослідження: нелінійні регресійні моделі для оцінювання розміру серверних застосунків, що створюються з використанням фреймворку NestJS. Методи дослідження: методи теорії ймовірностей та математичної статистики, лінійного та нелінійного регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру серверних застосунків, що створюються з використанням фреймворку NestJS, з використанням нормалізуючого перетворення на основі десяткового логарифму, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру програмного забезпечення в порівнянні з двохфакторною лінійною регресійною моделлю та однофакторною нелінійною регресійною моделлю для оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java. Ця двофакторна нелінійна регресійна модель у порівнянні з побудованою4 однофакторною нелінійною регресійною моделлю та існуючою однофакторною нелінійною регресійною моделлю для застосунків, розроблених мовою Java, має кращі показники якості моделей 𝑅2, 𝑀𝑀𝑅𝐸 та 𝑃𝑅𝐸𝐷(0,25). Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання розміру серверних, що створюються з використанням фреймворку NestJS. Програму створено на мові програмування Python. Програму, що розроблено, можна використовувати для оцінювання розміру серверних застосунків, що створюються з використанням фреймворку NestJS, на ранніх стадіях їх проектування. Апробація результатів роботи. Основні положення й результати кваліфікаційної роботи опубліковані на III Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи» (м. Миколаїв, 26–28 жовтня 2022 року). Публікації: Основні положення й результати кваліфікаційної роботи опубліковано у 1 науковій праці – тезах конференції.
 • Документ
  Дослідження засобів CMS для розробки інформаційної системи "Інтернет-крамниці"
  (2023) Завтура В. Г.; Морозова Г. С.
  Дана робота присвячена дослідженню засобів CMS для розробки інформаційної системи «інтернет-крамниці». Обрана тема є актуальною у зв'язку зі стрімким розвитком електронної комерції та необхідністю ефективного використання інформаційних технологій у сфері торгівлі. Метою даної роботи є розробка інформаційної системи «Інтернеткрамниці» електронної техніки та підвищення їх ефективності роботи магазину. У процесі роботи проаналізовано сучасні засоби веб-розробки додатків, спроектовано база даних і розроблено структуру магазину. Програмне забезпечення розроблено мовою програмування PHP. Це скриптова мова програмування, є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок. Під час роботи було перевірено та проаналізовано предметне середовище, вибір системних концепцій, організації процесів, рішень, що підтримуються інформацією, технологіями та програмним забезпеченням. Робочі документи підготовлені. Висвітлено питання охорони праці. Робота містить 93 сторінку друкованого тексту, 26 зображень, 6 таблиць, 4 рисунки, 3 моделі, 4 додатки, список використаних джерел на 11найменувань.
 • Документ
  Математична модель для оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються за допомогою платформи ASP.Net, та розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2021) Устенко, А. С.; Ustenko, Andrii; Латанська Л. О.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 113 сторінок друкованого тексту, містить 19 рисунків, 22 таблиці, 4 додатки та список використаних джерел з 25 найменувань.Актуальність теми: На сьогоднішній день існує декілька методів та моделей оцінювання розміру програми, але вони не є універсальними та більшість з них не можуть бути використаними внаслідок труднощів, пов’язаних зі збором даних по проектам. Крім того, мова та технології, що використовуються для розробки програмних проектів, суттєво впливають на модель, яка створюється. Таким чином, актуальність теми полягає в отриманні ефективної математичної моделі для оцінювання розміру веб-застосунків, що розробляються мовою C# за допомогою платформи ASP.NET. Розв’язання цієї проблеми є важливим, оскільки, саме від цього залежить кількість витрачених ресурсів і коштів на розробку проекту.Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення достовірності оцінювання розміру веб-застосунків, які створюються мовою програмування C# із застосуванням платформи ASP.NET. Для вирішення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: – провестианаліз існуючихметодівтамоделей дляоцінюваннярозмірувеб-застосунків; – обґрунтувати необхідність розробки математичної моделі для оцінювання розміру веб-застосунків, які створюються мовою програмування C# із застосуванням платформи ASP.NET; – розробити математичну модель для оцінювання розміру веб-застосунків, які створюються мовою програмування C# із застосуванням платформи ASP.NET. Об’єктом досліджень є процес оцінювання розміру програмного забезпечення, яке створюється мовою програмування C# за допомогою платформи ASP.NET. Предметом дослідження є математична регресійна модель для оцінювання кількості рядків коду веб-застосунків, реалізованих мовою C# за допомогою платформи ASP.NET. Наукова новизна полягає в удосконаленні регресійної моделі для оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих мовою програмування C# за допомогою платформи ASP.NET, за рахунок застосування нормалізуючого перетворення на основі натурального логарифму, що дозволило збільшити достовірність оцінювання розміру програмного забезпечення в порівнянні з лінійною моделлю. Практична цінність полягає у розробці програми, яка реалізує створену математичну модель для оцінювання розміру веб-застосунків та може бути використана при проектування програмних проектів для економії ресурсів та часу. Апробація результатів досліджень. Основні положення роботи були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції "Free and open source software" (FOSS–2021) (м. Харків, 16–18 листопада 2021). (FOSS – Free and Open Source Software (knit.info)).
 • Документ
  Математична модель для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP та розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2021) Чичерін, В. О.; Chycherin, Volodymyr; Пухалевич А. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 84 стор., 7 табл., 5 рис., 18 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: полягає в тому, що оцінювання розміру плагінів для системи керування вмістом WordPress є актуальною задачею, виходячи з поширеності цієї системи керування вмістом. Мета та завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі моделі для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP; аргументувати необхідність побудови моделі для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP; побудувати нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP; розробити програмне забезпечення, що реалізує побудовану модель для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP. Об'єктом дослідження є процес оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP. Предметом дослідження є нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP. Методи дослідження: методи теорії ймовірності, математичного моделювання, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP, за рахунок застосування нормалізуючого перетворення у вигляді десяткового логарифму, що дозволить підвищити достовірність оцінювання розміру ПЗ в порівнянні з існуючими лінійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програмне забезпечення для оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP.
 • Документ
  Регресійна модель для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net, та розробка програми для її реалізації
  (2021) Мисько, Ю. М.; Mysko, Y. M.; Пономаренко Т. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 95 стор., 9 табл., 26 рис., 29 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: Актуальність обраної теми для кваліфікаційної роботи полягає в тому, що підвищення достовірності оцінювання розміру програмного забезпечення (ПЗ), оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net, дозволить зменшити кількість невдало завершених проєктів з розробки ПЗ таких застосунків. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net за допомогою регресійної моделі. Об’єктом дослідження є процес оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net. Предметом дослідження є нелінійна багатофакторна регресійна модель оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були застосовані методи теорії ймовірностей та математичної статистики, регресійного аналізу, побудови нелінійних регресійних моделей на основі нормалізуючих перетворень. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні множинної нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net за рахунок використання одновимірного нормалізуючого перетворення у вигляді десяткового логарифму, що дозволило підвищити достовірність оцінювання розміру веб застосунків що створюються з використанням фреймворку .Net в порівнянні з існуючою моделлю. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці програми для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net на основі нелінійної регресійної моделі та за рахунок використання багатофакторної нелінійної регресійної моделі. Публікації. Основні результати магістерської роботи викладено у Матеріалах ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою "Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні" та підготовлено статтю для публікації у фаховому виданні.
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання тривалості проєктів зі створення програмного забезпечення за методологією Agile та розробка програми для її реалізації
  (2021) Каіров, В. О.; Kairov, Volodymyr; Макарова Л. М.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 104 стор., 9 табл., 11 рис., 27 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми. При розробці програмних проєктів виконавці вирішують і задачі оцінювання. Тематика оцінювання тривалості та інших ресурсів розробки ПЗ в повній мірі ще не розкрита. При вирішенні задач оцінювання тривалості нових проєктів сама проєктна діяльність обумовлює необхідність використання методів аналізу емпіричних даних. Щоб поліпшити точність алгоритмічних моделей, необхідно пристосувати їх до конкретних обставин. Проте не було знайдено моделей для оцінювання тривалості розробки ПЗ, створеного за методологією Agile. Тому розробка такої моделі є актуальною задачею. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання тривалості розробки програмного забезпечення, яке створюється за методологією Agile. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: проаналізувати існуючі моделі оцінювання тривалості розробки ПЗ; обґрунтувати необхідність проведення досліджень; побудувати нелінійну регресійну модель оцінювання тривалості розробки ПЗ, довірчий інтервал та інтервал передбачення; розробити програму для реалізації побудованої моделі. Об’єктом дослідження є процес оцінювання тривалості розробки програмного забезпечення, створеного за методологією Agile. Предметом дослідження є регресійна модель оцінювання тривалості розробки програмного забезпечення, створеного за методологією Agile. Методи дослідження: при проведенні досліджень використовувались методи теорії ймовірностей, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено регресійну модель для оцінювання тривалості розробки програмного забезпечення, яке створюється за методологією Agile, з використанням нормалізуючого перетворення на основі десяткового логарифму, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання тривалості розробки ПЗ в порівнянні з лінійною моделлю. Практичне значення отриманих результатів. ПЗ для оцінювання тривалості розробки програмного забезпечення, створеного за методологією Agile, яке розроблене в рамках магістерської роботи, дозволило автоматизувати та скоротити час відповідних розрахунків, а також підвищити достовірність оцінювання. Апробація результатів роботи. Результати досліджень, викладених у роботі, були оприлюднені на ХIII міжнародній науково-практичній конференції "Free and Open Source Software" (м. Xарків, 16-18.11.2021).
 • Документ
  Математична модель для оцінювання розміру динамічних web-застосунків, що створюються на PHP, та розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2021) Біла, В. В.; Bila, Viktoriia; Устенко І. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 109 стор., 12 таблиць, 15 рисунків, 25 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми: Отримання ефективної системи оцінювання кількості рядків коду в даний час є важливим завданням, що вимагає удосконалення існуючих методів. Адже саме ефективність оцінювання розміру програм може стати відправною точкою для успіху або невдачі проекту на ранньому етапі розробки. Таким чином, побудова нелінійної регресійної моделі із використанням нормалізуючого перетворення для збільшення точності прогнозування кількості рядків динамічних web-додатків на PHP і створення на її основі інформаційної технології переробки інформації є актуальною. Мета і завдання дослідження. Мета кваліфікаційної роботи полягає в підвищенні достовірності оцінювання кількості строк коду динамічних web-додатків на PHP. Для досягнення зазначеної мети поставлено наступні задачі: аналіз та порівняння наявних методів та моделей для оцінювання розміру ПЗ; обґрунтування необхідності розробки та побудова нелінійної регресійної моделі оцінювання кількості строк коду динамічних web-додатків на PHP. Об’єктом досліджень є процес оцінювання кількості строк коду динамічних web-додатків на PHP. Предметом досліджень є математична модель оцінювання кількості рядків коду динамічних web-додатків на PHP. Методи дослідження. При розв’язанні сформульованих завдань будуть використовуватися методи обробки статистичних даних, математичного моделювання і порівняння. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: удосконалена математична модель оцінювання кількості рядків коду динамічних web-додатків на PHP за рахунок нормалізації десятковим логарифмом, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру динамічних web-додатків на PHP порівняно з лінійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. ПЗ для оцінювання кількості рядків коду динамічних web-додатків на PHP, яке розроблено в рамках кваліфікаційної роботи, дозволить автоматизувати та скоротити час відповідних розрахунків. Апробація результатів досліджень: Основні положення кваліфікаційної роботи були оприлюднені на XIII Міжнародній науково-практичній конференції "Free and open source software" (FOSS-2021) (м. Харків, 16-18 листопада 2021).
 • Документ
  Регресійна модель для оцінювання розміру телеграм-ботів, що створюються на Python, та розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2021) Шакула, О. В.; Shakula, Oleksandr; Латанська Л. О.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 103 сторінки, 15 таблиць, 11 рисунків, 19 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми. Розмір ПЗ є визначальним для багатьох оцінок програмного продукту. На цей час ще не існує ефективної, універсальної методики оцінювання розміру програмного забезпечення, що розробляється. Тому удосконалення методів та моделей оцінювання розміру ПЗ взагалі, та в їх числі і телеграм-ботів, що створюються на Python, є актуальною задачею інженерії програмного забезпечення. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру телеграм-ботів, що створюються на Python, та визначає наступні завдання: виконати порівняльний аналіз методів та моделей для оцінювання розміру ПЗ; обґрунтувати необхідність удосконалення регресійної моделі для оцінювання розміру телеграм-ботів; виконати специфікацію моделі; оцінити параметри, рівень довіри, прогнозні можливості та якість моделі. Об’єктом досліджень є процес оцінювання розміру телеграм-ботів, що створюються на Python. Предметом досліджень є однофакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру телеграм-ботів, що створюються на Python. Методи дослідження. При дослідженні використовувалися наступні методи: регресійний аналіз, математична статистика, теорія ймовірності і структурне моделювання. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено однофакторну регресійну модель для оцінювання розміру телеграм-ботів, що створюються на Python, за рахунок використання нормалізуючого перетворення десятковий логарифм, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру телеграм-ботів порівняно з лінійними моделями. Практичне значення отриманих результатів. Методики, алгоритми і ПЗ, що були розроблені в кваліфікаційній роботі, можуть бути використані при проектуванні програмного забезпечення для пришвидшення розрахунків та підвищення точності. Апробація результатів досліджень. Основні положення роботи були оприлюднені на II Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи» (м. Миколаїв, 26–28 жовтня 2021 р.).
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК, та розробка програми для її реалізації
  (2021) Халанчук, І. П.; Khalanchuk, I. P.; Пухалевич А. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 102 стор., 4 табл., 12 рис., 24 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності оцінювання тривалості розробки програмних застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності оцінювання тривалості розробки програмних застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК за допомогою нелінійної регресійної моделі. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі моделі для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК; розробити нелінійну регресійну модель для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК; розробити програму для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК. Об'єктом дослідження є процес оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК. Предметом дослідження є регресійні рівняння та моделі для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії ймовірності, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено модель ISBSG для оцінювання тривалості розробки ПЗ для ПК за рахунок, по-перше, врахування додаткової ознаки – мови програмування Visual Basic, а, по-друге, використання замість нелінійного регресійного рівняння нелінійної регресійної моделі, яка у своєму складі містить дві випадкові величини: тривалість та похибку. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК, для системи моделювання Scilab 6.0.0. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції. Публікації. Результати роботи викладені у 1 публікації, а саме: 1 матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.