121 "Інженерія програмного забезпечення"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  Математична модель для оцінювання розміру веб-застосунків, що створюються за допомогою платформи ASP.Net, та розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2021) Устенко, А. С.; Ustenko, Andrii; Латанська Л. О.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 113 сторінок друкованого тексту, містить 19 рисунків, 22 таблиці, 4 додатки та список використаних джерел з 25 найменувань.Актуальність теми: На сьогоднішній день існує декілька методів та моделей оцінювання розміру програми, але вони не є універсальними та більшість з них не можуть бути використаними внаслідок труднощів, пов’язаних зі збором даних по проектам. Крім того, мова та технології, що використовуються для розробки програмних проектів, суттєво впливають на модель, яка створюється. Таким чином, актуальність теми полягає в отриманні ефективної математичної моделі для оцінювання розміру веб-застосунків, що розробляються мовою C# за допомогою платформи ASP.NET. Розв’язання цієї проблеми є важливим, оскільки, саме від цього залежить кількість витрачених ресурсів і коштів на розробку проекту.Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення достовірності оцінювання розміру веб-застосунків, які створюються мовою програмування C# із застосуванням платформи ASP.NET. Для вирішення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: – провестианаліз існуючихметодівтамоделей дляоцінюваннярозмірувеб-застосунків; – обґрунтувати необхідність розробки математичної моделі для оцінювання розміру веб-застосунків, які створюються мовою програмування C# із застосуванням платформи ASP.NET; – розробити математичну модель для оцінювання розміру веб-застосунків, які створюються мовою програмування C# із застосуванням платформи ASP.NET. Об’єктом досліджень є процес оцінювання розміру програмного забезпечення, яке створюється мовою програмування C# за допомогою платформи ASP.NET. Предметом дослідження є математична регресійна модель для оцінювання кількості рядків коду веб-застосунків, реалізованих мовою C# за допомогою платформи ASP.NET. Наукова новизна полягає в удосконаленні регресійної моделі для оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих мовою програмування C# за допомогою платформи ASP.NET, за рахунок застосування нормалізуючого перетворення на основі натурального логарифму, що дозволило збільшити достовірність оцінювання розміру програмного забезпечення в порівнянні з лінійною моделлю. Практична цінність полягає у розробці програми, яка реалізує створену математичну модель для оцінювання розміру веб-застосунків та може бути використана при проектування програмних проектів для економії ресурсів та часу. Апробація результатів досліджень. Основні положення роботи були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції "Free and open source software" (FOSS–2021) (м. Харків, 16–18 листопада 2021). (FOSS – Free and Open Source Software (knit.info)).
 • Документ
  Математична модель для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP та розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2021) Чичерін, В. О.; Chycherin, Volodymyr; Пухалевич А. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 84 стор., 7 табл., 5 рис., 18 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: полягає в тому, що оцінювання розміру плагінів для системи керування вмістом WordPress є актуальною задачею, виходячи з поширеності цієї системи керування вмістом. Мета та завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі моделі для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP; аргументувати необхідність побудови моделі для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP; побудувати нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP; розробити програмне забезпечення, що реалізує побудовану модель для оцінювання розміру Wordpress плагінів на PHP. Об'єктом дослідження є процес оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP. Предметом дослідження є нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP. Методи дослідження: методи теорії ймовірності, математичного моделювання, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP, за рахунок застосування нормалізуючого перетворення у вигляді десяткового логарифму, що дозволить підвищити достовірність оцінювання розміру ПЗ в порівнянні з існуючими лінійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програмне забезпечення для оцінювання розміру плагінів, створених для системи керування вмістом WordPress на мові програмування PHP.
 • Документ
  Регресійна модель для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net, та розробка програми для її реалізації
  (2021) Мисько, Ю. М.; Mysko, Y. M.; Пономаренко Т. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 95 стор., 9 табл., 26 рис., 29 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: Актуальність обраної теми для кваліфікаційної роботи полягає в тому, що підвищення достовірності оцінювання розміру програмного забезпечення (ПЗ), оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net, дозволить зменшити кількість невдало завершених проєктів з розробки ПЗ таких застосунків. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net за допомогою регресійної моделі. Об’єктом дослідження є процес оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net. Предметом дослідження є нелінійна багатофакторна регресійна модель оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були застосовані методи теорії ймовірностей та математичної статистики, регресійного аналізу, побудови нелінійних регресійних моделей на основі нормалізуючих перетворень. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні множинної нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net за рахунок використання одновимірного нормалізуючого перетворення у вигляді десяткового логарифму, що дозволило підвищити достовірність оцінювання розміру веб застосунків що створюються з використанням фреймворку .Net в порівнянні з існуючою моделлю. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці програми для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net на основі нелінійної регресійної моделі та за рахунок використання багатофакторної нелінійної регресійної моделі. Публікації. Основні результати магістерської роботи викладено у Матеріалах ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою "Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні" та підготовлено статтю для публікації у фаховому виданні.
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання тривалості проєктів зі створення програмного забезпечення за методологією Agile та розробка програми для її реалізації
  (2021) Каіров, В. О.; Kairov, Volodymyr; Макарова Л. М.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 104 стор., 9 табл., 11 рис., 27 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми. При розробці програмних проєктів виконавці вирішують і задачі оцінювання. Тематика оцінювання тривалості та інших ресурсів розробки ПЗ в повній мірі ще не розкрита. При вирішенні задач оцінювання тривалості нових проєктів сама проєктна діяльність обумовлює необхідність використання методів аналізу емпіричних даних. Щоб поліпшити точність алгоритмічних моделей, необхідно пристосувати їх до конкретних обставин. Проте не було знайдено моделей для оцінювання тривалості розробки ПЗ, створеного за методологією Agile. Тому розробка такої моделі є актуальною задачею. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання тривалості розробки програмного забезпечення, яке створюється за методологією Agile. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: проаналізувати існуючі моделі оцінювання тривалості розробки ПЗ; обґрунтувати необхідність проведення досліджень; побудувати нелінійну регресійну модель оцінювання тривалості розробки ПЗ, довірчий інтервал та інтервал передбачення; розробити програму для реалізації побудованої моделі. Об’єктом дослідження є процес оцінювання тривалості розробки програмного забезпечення, створеного за методологією Agile. Предметом дослідження є регресійна модель оцінювання тривалості розробки програмного забезпечення, створеного за методологією Agile. Методи дослідження: при проведенні досліджень використовувались методи теорії ймовірностей, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено регресійну модель для оцінювання тривалості розробки програмного забезпечення, яке створюється за методологією Agile, з використанням нормалізуючого перетворення на основі десяткового логарифму, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання тривалості розробки ПЗ в порівнянні з лінійною моделлю. Практичне значення отриманих результатів. ПЗ для оцінювання тривалості розробки програмного забезпечення, створеного за методологією Agile, яке розроблене в рамках магістерської роботи, дозволило автоматизувати та скоротити час відповідних розрахунків, а також підвищити достовірність оцінювання. Апробація результатів роботи. Результати досліджень, викладених у роботі, були оприлюднені на ХIII міжнародній науково-практичній конференції "Free and Open Source Software" (м. Xарків, 16-18.11.2021).
 • Документ
  Математична модель для оцінювання розміру динамічних web-застосунків, що створюються на PHP, та розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2021) Біла, В. В.; Bila, Viktoriia; Устенко І. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 109 стор., 12 таблиць, 15 рисунків, 25 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми: Отримання ефективної системи оцінювання кількості рядків коду в даний час є важливим завданням, що вимагає удосконалення існуючих методів. Адже саме ефективність оцінювання розміру програм може стати відправною точкою для успіху або невдачі проекту на ранньому етапі розробки. Таким чином, побудова нелінійної регресійної моделі із використанням нормалізуючого перетворення для збільшення точності прогнозування кількості рядків динамічних web-додатків на PHP і створення на її основі інформаційної технології переробки інформації є актуальною. Мета і завдання дослідження. Мета кваліфікаційної роботи полягає в підвищенні достовірності оцінювання кількості строк коду динамічних web-додатків на PHP. Для досягнення зазначеної мети поставлено наступні задачі: аналіз та порівняння наявних методів та моделей для оцінювання розміру ПЗ; обґрунтування необхідності розробки та побудова нелінійної регресійної моделі оцінювання кількості строк коду динамічних web-додатків на PHP. Об’єктом досліджень є процес оцінювання кількості строк коду динамічних web-додатків на PHP. Предметом досліджень є математична модель оцінювання кількості рядків коду динамічних web-додатків на PHP. Методи дослідження. При розв’язанні сформульованих завдань будуть використовуватися методи обробки статистичних даних, математичного моделювання і порівняння. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: удосконалена математична модель оцінювання кількості рядків коду динамічних web-додатків на PHP за рахунок нормалізації десятковим логарифмом, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру динамічних web-додатків на PHP порівняно з лінійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. ПЗ для оцінювання кількості рядків коду динамічних web-додатків на PHP, яке розроблено в рамках кваліфікаційної роботи, дозволить автоматизувати та скоротити час відповідних розрахунків. Апробація результатів досліджень: Основні положення кваліфікаційної роботи були оприлюднені на XIII Міжнародній науково-практичній конференції "Free and open source software" (FOSS-2021) (м. Харків, 16-18 листопада 2021).
 • Документ
  Регресійна модель для оцінювання розміру телеграм-ботів, що створюються на Python, та розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2021) Шакула, О. В.; Shakula, Oleksandr; Латанська Л. О.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 103 сторінки, 15 таблиць, 11 рисунків, 19 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми. Розмір ПЗ є визначальним для багатьох оцінок програмного продукту. На цей час ще не існує ефективної, універсальної методики оцінювання розміру програмного забезпечення, що розробляється. Тому удосконалення методів та моделей оцінювання розміру ПЗ взагалі, та в їх числі і телеграм-ботів, що створюються на Python, є актуальною задачею інженерії програмного забезпечення. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру телеграм-ботів, що створюються на Python, та визначає наступні завдання: виконати порівняльний аналіз методів та моделей для оцінювання розміру ПЗ; обґрунтувати необхідність удосконалення регресійної моделі для оцінювання розміру телеграм-ботів; виконати специфікацію моделі; оцінити параметри, рівень довіри, прогнозні можливості та якість моделі. Об’єктом досліджень є процес оцінювання розміру телеграм-ботів, що створюються на Python. Предметом досліджень є однофакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру телеграм-ботів, що створюються на Python. Методи дослідження. При дослідженні використовувалися наступні методи: регресійний аналіз, математична статистика, теорія ймовірності і структурне моделювання. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено однофакторну регресійну модель для оцінювання розміру телеграм-ботів, що створюються на Python, за рахунок використання нормалізуючого перетворення десятковий логарифм, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру телеграм-ботів порівняно з лінійними моделями. Практичне значення отриманих результатів. Методики, алгоритми і ПЗ, що були розроблені в кваліфікаційній роботі, можуть бути використані при проектуванні програмного забезпечення для пришвидшення розрахунків та підвищення точності. Апробація результатів досліджень. Основні положення роботи були оприлюднені на II Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи» (м. Миколаїв, 26–28 жовтня 2021 р.).
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК, та розробка програми для її реалізації
  (2021) Халанчук, І. П.; Khalanchuk, I. P.; Пухалевич А. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 102 стор., 4 табл., 12 рис., 24 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності оцінювання тривалості розробки програмних застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності оцінювання тривалості розробки програмних застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК за допомогою нелінійної регресійної моделі. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі моделі для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК; розробити нелінійну регресійну модель для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК; розробити програму для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК. Об'єктом дослідження є процес оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК. Предметом дослідження є регресійні рівняння та моделі для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії ймовірності, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено модель ISBSG для оцінювання тривалості розробки ПЗ для ПК за рахунок, по-перше, врахування додаткової ознаки – мови програмування Visual Basic, а, по-друге, використання замість нелінійного регресійного рівняння нелінійної регресійної моделі, яка у своєму складі містить дві випадкові величини: тривалість та похибку. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання тривалості розробки застосунків, що створюються мовою Visual Basic для ПК, для системи моделювання Scilab 6.0.0. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції. Публікації. Результати роботи викладені у 1 публікації, а саме: 1 матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.
 • Документ
  Удосконалення нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру програмного забезпечення ІС з кодом на PHP та розробка програми для її реалізації
  (2021) Сербулов, Г. В.; Serbulov, G. V.; Приходько С. Б.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 112 стор., 8 табл., 10 рис., 29 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності оцінювання розміру програмного забезпечення (ПЗ) інформаційних систем (ІС) з кодом на PHP. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP за допомогою нелінійної регресійної моделі. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі регресійні моделі для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP; удосконалити регресійну модель для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP; розробити програму для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP. Об'єктом дослідження є процес оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP. Предметом дослідження є регресійні моделі для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії ймовірності, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено регресійну модель для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP на основі нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB, яка дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP в порівнянні з існуючими регресійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP для системи моделювання Scilab 6.0.0. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції. Публікації. Результати роботи викладені у 1 публікації, а саме: 1 матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp, та розробка програми для її реалізації
  (2021) Приходько, А. С.; Prykhodko, A. S.; Макарова Л. М.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 103 стор., 6 табл., 13 рис., 32 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: полягає в тому, що оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp, є актуальною задачею, виходячи з популярності та поширеності цього фреймворку. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp, за допомогою нелінійної регресійної моделі. Об'єктом дослідження є процес оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp. Предметом дослідження є нелінійні регресійні моделі для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp. Методи дослідження: методи теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного программування, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp, на основі десяткового логарифму. Це дає змогу здійснити підвищення достовірності відповідного оцінювання у порівнянні з лінійною регресійною моделлю. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp. Програму створено на мові програмування Python. Програму, що розроблено, можна використовувати для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням фреймворку CakePhp, на ранніх стадіях їх проектування. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень, викладені у роботі, були оприлюднені на чотирьох конференціях Публікації. Результати роботи викладені у 3 публікаціях.
 • Документ
  Математична модель для оцінювання якості програмного забезпечення розпізнавання номерних знаків та розробка програми для її реалізації
  (2021) Полтєв, О. С.; Poltiev, O. S.; Фаріонова Т. А.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 111 стор., 24 табл., 23 рис., 57 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: визначається необхідністю підвищення достовірності оцінювання якості ПЗ з розпізнавання номерних знаків автомобілів. Мета та завдання дослідження: метою роботи є підвищення достовірності оцінювання якості ПЗ з розпізнавання номерних знаків автомобілів. Об’єкт дослідження: процес оцінювання якості ПЗ розпізнавання номерних знаків. Предмет дослідження: математична модель для оцінювання якості ПЗ розпізнавання номерних знаків. Методи дослідження: методи теорії ймовірностей, математичної статистики, математичного моделювання, регресійного аналізу, об`єктно-орієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів: полягає в удосконаленні математичної моделі для оцінювання якості ПЗ для розпізнавання номерних знаків автомобілів за рахунок використання нормалізуючого перетворення на основі десяткового логарифму, що дозволило підвищити достовірність оцінювання якості ПЗ розпізнавання номерних знаків в порівнянні з існуючою моделлю. Практичне значення одержаних результатів: полягає в розробці програми для оцінювання якості ПЗ розпізнавання номерних знаків на основі удосконаленої математичної моделі. Апробація результатів досліджень: основні положення і результати досліджень, викладені у кваліфікаційній роботі, пройшли апробацію на ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою "Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні" (м. Херсон, 30 листопада 2021 р.). Публікації: Основні результати кваліфікаційної роботи викладено в 1 науковій праці – тезах конференції.
 • Документ
  Регресійна модель для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin, та розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2021) Кузнецова, А. С.; Kuznetsova, Anastasiia; Устенко І. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 112 стор., 22 табл., 21 рис., 20 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи. Під час розробки мобільних застосунків необхідним є етап планування, а саме процес оцінювання розміру програмного забезпечення, який є першим кроком та основою для подальшого розрахунку трудомісткості та ресурсів, необхідних для реалізації проекту. Вагомий вплив на трудомісткість має розмір мобільних застосунків. Проте не існує моделей для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin. Таким чином, удосконалення регресійної моделі для оцінювання розміру мобільних застосунків на Kotlin є актуальним завданням. Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin, та розробка програмного забезпечення для її реалізації. Завдання дослідження: провести аналіз існуючих методів та моделей для оцінювання розміру мобільних застосунків; обґрунтувати необхідність удосконалення математичної моделі; удосконалити нелінійну регресійну модель; розробити програмне забезпечення для оцінювання розміру мобільних застосунків на Kotlin. Об’єкт дослідження: процес оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin. Предмет дослідження: нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були застосовані методи теорії ймовірностей, математичної статистики та регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру мобільних застосунків, які створюються мовою Kotlin, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру мобільних застосунків у порівнянні з лінійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програмне забезпечення мовою програмування C# для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються мовою Kotlin. Апробація результатів досліджень. Основні положення і результати досліджень, викладені у роботі, були апробовані на ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів "Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні" (м. Херсон, 30 листопада 2021 р.).
 • Документ
  Регресійна модель для оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3, та розробка програми для її реалізації.
  (2021) Котула, В. С.; Kotula, Victor; Пономаренко Т. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 80 стор., 20 табл., 14 рис., 23 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи. Оцінювання трудомісткості усіх процесів розробки програмного забезпечення, включаючи виправлення недоробок розробниками, особливо для нових інноваційних фреймворків таких як Yii3 є актуальною задачею. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1) проаналізувати існуючі алгоритми та методи оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3, сформулювати постановку задачі; 2) удосконалити математичну модель оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3; 3) розробити програмне забезпечення для оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3. Об’єктом дослідження є процес оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3. Предметом дослідження є регресійна модель оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були застосовані методи теорії ймовірностей та математичної статистики, регресійного аналізу, побудови нелінійних регресійних моделей на основі нормалізуючих перетворень. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні багатофакторної регресійної моделі для оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3 на основі нормалізуючого перетворення на основі натурального логарифму. Це дозволяє підвищити достовірність оцінювання трудомісткості виправлення недоробок розробниками програмного забезпечення, що створюють його за допомогою Yii3. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці програмного забезпечення для оцінювання трудомісткості виправлення недоробок веб застосунків, що створюються з використанням фреймворку Yii3. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень викладені у роботі, були оприлюднені у Матеріалах II Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції "Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи (ITMAS – 2021)". Публікації. Опубліковано тези доповіді на II Всеукраїнській науково- практичній інтернет конференції "Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи (ITMAS – 2021)".
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання трудомісткості розробки логістичних web-сервісів на Python та розробка програми для її реалізації
  (2021) Заславський, Д. А.; Zaslavskyi, Dmytro; Устенко І. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 107 стор., 23 таблиць, 13 рисунків, 23 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми. Оцінювання трудовитрат розробки ПЗ є важливою складовою у визначенні термінів реалізації програмного проекту та його здійсненності. Без адекватної та достовірної оцінки трудовитрат неможливо забезпечити чітке планування та управління проектом. Існуючі підходи до оцінювання мають свої переваги та недоліки, залежать від класу оцінюваних проектів, мови програмування, Нелінійна регресійна модель для оцінювання трудомісткості розробки логістичних web-сервісів на Python та розробка програми для її реалізації платформи. Так як не було знайдено моделі для оцінювання трудомісткості розробки логістичних web-сервісів на Python, то актуальною є тема визначення трудовитрат такої розробки. Мета та задачі дослідження. Мета дослідження полягає в підвищенні достовірності оцінки трудомісткості розробки логістичних web-сервісів на Python. Сформульована мета визначила наступні задачі: виконати аналіз підходів до оцінювання трудовитрат, удосконалити математичну модель для оцінювання трудовитрат на розробку логістичних web-сервісів на Python та розробити ПЗ для реалізації моделі. Об’єктом досліджень є процес оцінювання трудовитрат на створення логістичних web-сервісів на Python. Предметом досліджень є нелінійна модель регресії для оцінювання трудовитрат створення логістичних web-сервісів на Python. Методи дослідження. Поставлені задачі вирішувалися з допомогою методів регресійного аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено модель регресії для оцінювання трудовитрат на розробку логістичних web-сервісів на Python з застосуванням для нормалізації десяткового логарифму, що дозволяє отримати більш точну оцінку в порівнянні з лінійною моделлю. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що була розроблена програма, яка дає можливість оцінити трудовитрати на розробку логістичних web-сервісів на Python, зменшити час на розрахунки та підвищити достовірність. Апробація результатів досліджень. Отримані результати були представлені ХIII Міжнародній науково-практичній конференції "Free and Open Source Software" (м. Харків, 16–18 листопада 2021 р.).
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання часу розробки Java-застосунків для платформи midrange та створення програми для її реалізації
  (2021) Фаріонова, Т. А.; Farionova, T. A.; Приходько С. Б.
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення" (ОП "Інженерія програмного забезпечення"). Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 133 стор., 14 табл., 28 рис., 46 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: За статистикою біля 30% програмних проєктів мають труднощі з реалізацією (не вкладаються в бюджет, виходять з порушенням часових обмежень, або неналежної якості). Програмні проєкти для платформи midrange характеризуються своїм значним розміром, великою кількістю компонентів та спеціальними вимогами до надійності. За статистичними даними компанії ISBSG, частка ПЗ для платформи midrange, основною мовою розробки якого є Java, складає приблизно 25%. Тому достовірне оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для цієї платформи є актуальною задачею та представляє науково-практичний інтерес. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи midrange за рахунок побудови нелінійної регресійної моделі. Завдання дослідження: 1. Провести аналіз існуючих методів та моделей оцінювання тривалості програмних проектів. 2. Побудувати нелінійну регресійну модель тривалості розробки Java-застосунків для платформи midrange в залежності від трудомісткості, шляхом побудови рівняння нелінійної регресії, рівняння границь довірчого інтервалу та рівняння границь інтервалу прогнозування нелінійної регресії для тривалості розробки Java-застосунків для платформи. 3. На основі удосконалених моделей розробити програмне забезпечення для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи. Об'єктом дослідження є процес оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи midrange. Предметом дослідження є математичні моделі для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи midrange. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі були застосовані методи теорії ймовірностей, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Отримала подальший розвиток модель ISBSG для оцінювання часу розробки застосунків для платформи midrange в залежності від трудомісткості їх розробки за рахунок створення нелінійної регресійної моделі для Java-застосунків, яка побудована з урахуванням викидів. Це дозволяє підвищити достовірність оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи midrange. Практичне значення одержаних результатів. Розроблене програму для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи midrange, на мові Java, що дозволяє скоротити час відповідного оцінювання, забезпечує зберігання результатів оцінювання, а також надає користувачу швидкий доступ до результатів попередніх оцінювань.
 • Документ
  Математична модель для перевірки взаємозв'язків між частинами застосунків, що розроблені мовою Java, та створення програми для її реалізації
  (2021) Смикодуб, Т. Г.; Smykodub, T. G.; Приходько С. Б.
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" (ОП "Інженерія програмного забезпечення"). Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 123 стор., 17 табл., 19 рис., 52 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: За статистикою біля 78% компаній широко використовують програмне забезпеченняз відкритим вихідним кодом. Згідно звіту Coverity Scan-Open Source Report 2017, аналіз ПЗ дозволив виявити аномалії та дефектиу багатьох найважливіших проектахіз відкритим кодом. Тому удосконалення існуючих моделей для перевірки взаємозв'язків між частинами застосунків, що розроблені мовою Java, є актуальним задачею та представляє науково-практичний інтерес. Мета та завдання дослідження. Метоює підвищення достовірності визначення аномалій у взаємозв’язках між частинами застосунків, що розроблені мовою Java, з точки зору об’єктно-орієнтовного проектування за рахунок побудови трансформованого еліпсу передбачення. Завдання дослідження: провести аналіз існуючих засобів та моделей перевірки взаємозв'язків Java-застосунків; удосконалити математичну модель для перевірки взаємозв'язків Java-застосунків за рахунок побудови рівняння трансформованого еліпсу передбачення для нормалізованих даних; розробити ПЗ для перевірки взаємозв'язків застосунків, реалізованих мовою Java. Об’єктом дослідження є процес перевіркивзаємозв'язків між частинами застосунків, що розроблені мовою Java. Предмет дослідження: математичні моделі для перевірки взаємозв'язків між частинами застосунків, що розроблені мовою Java. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі були застосовані методи математичної статистики, теорії ймовірностей та регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів: полягає в удосконаленні існуючої математичної моделі для перевірки взаємозв'язків між частинами застосунків, що розроблені мовою Java, за рахунок використання трансформованого еліпсу передбачення, побудованого на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сім’ї Sb. Це дозволяє підвищити достовірність визначення аномалій у взаємозв’язках між частинами застосунків. Практичне значення отриманих результатів. Розроблене ПЗ для перевірки взаємозв'язків між частинами застосунків, що розроблені мовою Java, дозволяє визначити аномалії у взаємозв'язках між частинами застосунків, забезпечує зберігання результатів визначення, а також надає користувачу швидкий доступ до попередніх результатів. Апробація результатів досліджень: результати досліджень пройшли апробацію на ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції "Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи" (м. Миколаїв, 26 – 28 жовтня 2021 р.). Публікації: результати роботи викладено у 1 науковій праці – тезах конференції.
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для ПК та розробка програми для її реалізації
  (2021) Пухалевич, А. В.; Pukhalevych, A. V.; Приходько С. Б.
  Обсяг роботи: 104 стор., 6 табл., 11 рис., 29 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми: Визначається низькою достовірністю оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для ПК з використанням існуючих моделей. Мета та завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для ПК. Об’єкт дослідження: процес оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи ПК. Предмет дослідження: нелінійна регресійна модель для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для ПК та програмне забезпечення для її реалізації. Методи дослідження: методи математичної статистики та теорії ймовірностей, регресійного аналізу, об`єктно-орієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів: отримала подальший розвиток модель ISBSG для оцінювання тривалості розробки застосунків для платформи ПК в залежності від трудомісткості розробки за рахунок побудови моделі тільки для Java-застосунків та додавання в модель випадкової змінної, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи ПК. Практичне значення одержаних результатів. Розроблена програма, що реалізує побудовану нелінійну модель для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи ПК, може використовуватися в IT компаніях для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи ПК. Апробація результатів роботи. Основні положення й результати кваліфікаційної роботи доповідалися на II Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи (ITMAS-2021)" (м. Миколаїв, 26-28 жовтня 2021 року).
 • Документ
  Математична модель оцінювання трудомісткості тестування Yii1-проектів та розробка програми для її реалізації
  (2021) Геленко, Ю. В.; Gelenko, Yuriy; Пономаренко Т. В.
  Обсяг роботи: 80 стор., 12 табл., 9 рис., 33 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: визначається необхідністю підвищення достовірності оцінювання трудомісткості тестування Yii1-проектів, тому що кількість проектів Yii1– є значною, спадкоємність версій відсутня, а розвиток проекту завжди зв’язаний з підтримкою якості шляхом тестування, яке, в свою чергу, потребує оцінювання. Мета і завдання дослідження. Метою даної магістерської роботи є підвищення достовірності оцінювання трудомісткості тестування Yii1-проектів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1. проаналізувати існуючі моделі та методи оцінювання трудомісткостітестування ПЗ, сформулювати постановку задачі; 2. розробити регресійну модель оцінювання трудомісткості тестуванняYii1-проектів; 3. перевірити адекватність моделі для оцінювання трудомісткості тестування Yii1-проектів; 4. розробити ПЗ для оцінювання трудомісткості тестування, використовуючи побудовану нелінійну регресійну модель. Об’єктом дослідження є процес оцінювання трудомісткості тестування Yii1-проектів. Предметом дослідження є багатофакторна регресійна модель оцінювання трудомісткості тестування Yii1-проектів. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були застосовані методи теорії ймовірностей та математичної статистики, регресійного аналізу, побудови нелінійних багатофакторних регресійних моделей на основі нормалізуючих перетворень. Наукова новизна отриманих результатів. Удосконалено нелінійну регресійну модель на основі нормалізації даних за допомогою десяткового логарифму, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання трудомісткості тестування Yii1-проектів. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці програмного забезпечення для оцінювання трудомісткості тестування проектів на основі нелінійної багатофакторної регресійної моделі та десяткового логарифмічного нормалізуючого перетворення. Особистий внесок здобувача. Проведені дослідження, зібрані емпіричні дані та отримані результати, наведені в кваліфікаціїній роботі, одержані здобувачем особисто. Апробація результатів роботи. Результати досліджень, викладених у роботі, були оприлюднені на II Всеукраїнській науково-практичної інтернет конференції – Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи (ITMAS – 2021) 26-28 жовтня 2021 р. Публікації. За результатами досліджень було опубліковано тези конференції.
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються для Android, та розробка програми для її реалізації
  (2021) Гайдук, Ю. Р.; Haiduk, Y. R.; Макарова Л. М.
  Обсяг роботи: 112 стор., 12 табл., 25 рис., 36 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність дослідити можливість та методи побудови такої математичної моделі, яка дасть змогу швидко та достовірно оцінювати розмір мобільних застосунків, що створюються для Android. Мета та завдання дослідження: підвищення достовірності оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються для Android. Об’єкт дослідження: процес оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються для Android. Предмет дослідження: однофакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються для Android. Методи дослідження: методи теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного моделювання, регресійного аналізу, об`єктно-орієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів: отримала подальший розвиток однофакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються для Android, на основі нормалізації за допомогою десяткового логарифму, яка дозволила підвищити достовірність оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються для Android, в порівнянні з існуючою моделлю. Практичне значення одержаних результатів: розробка програми для оцінювання розміру мобільних застосунків, що створюються для Android, на основі побудованої нелінійної регресійної моделі. Апробація результатів досліджень: основні положення і результати досліджень, викладені у кваліфікаційній роботі, пройшли апробацію на XIII міжнародній науково-практичній конференції "Free and Open Source Software" (м. Харків, 16 – 18 листопада 2021 р.). Публікації: Основні результати кваліфікаційної роботи викладено в 1 науковій праці – тезах конференції.
 • Документ
  Регресійна модель для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням платформи Anaconda, та розробка програми для її реалізації
  (2021) Бережков, М. В.; Berezhkov, Mykhailo; Пономаренко Т. В.
  Обсяг роботи: 86 стор., 25 табл., 12 рис., 30 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: Актуальність обраної теми для кваліфікаційної роботи полягає в тому, що підвищення достовірності оцінювання розміру програмного забезпечення (ПЗ) оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням платформи Anaconda, дозволить зменшити кількість невдало завершених проєктів з розробки ПЗ таких застосунків. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням платформи Anaconda. Об’єктом дослідження є процес оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням платформи Anaconda. Предметом дослідження є регресійна модель для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням платформи Anaconda. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використані методи теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного моделювання, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів Удосконалено багатофакторну регресійну модель для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням платформи Anaconda за допомогою нормалізації на основі десяткового логарифму, що дозволило підвищити достовірність оцінювання розміру програмного забезпечення, що створюються з використанням платформи Anaconda. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці програми для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням платформи Anaconda на основі нелінійної регресійної моделі та за рахунок використання багатофакторної нелінійної регресійної моделі. Публікації. Основні результати магістерської роботи викладено у Матеріалах ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою "Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні" та підготовлено статтю для публікації у фаховому виданні. Практичне значення одержаних результатів: розробка програмного забезпечення для оцінювання розміру веб застосунків застосунків, що створюються з використанням платформи Anaconda з використанням удосконаленої регресійної моделі.
 • Документ
  Розробка ймовірнісної моделі управління змістом програмного забезпечення для обліку енергії та розробка програми для її реалізації
  (2020) Черв’яков, Владислав Сергійович; Chervyakov, Vladislav Sergeevich; Пономаренко Т. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 130 стор., 4 табл., 10 рис., 16 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності управління змістом розробки проєкту, шляхом створення зручного наочного інструментарію для менеджерів при управлінні змістом проєктів з врахуванням його статистичної бази та перспектив розвитку, враховуючи велику ступінь невизначеності, що росте з кожним днем в умовах пандемії, ставить задачу створення більш надійної бази для планування, аналізу та управління проєктами з розробки програмного забезпечення з застосуванням не тількі сценарного підходу, а й доповненням моделі інформацією про статистичну історію настання подій проекту з формуванням ймовірністного графу розвитку змісту проекту. Мета та завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності прогнозування розвитку змісту проєктів програмного забезпечення за допомогою створення ймовірнісної графової моделі змісту програмного проєкту з обліку енергії. Для досягнення мети роботи необхідно вирішити такі завдання: провести аналіз змісту проєкту з обліку енергії; виконати аналіз стратегічних методів планування та їх вплив на розвиток сценаріїв подій; розробити програмне забезпечення для управління змістом проєкту на основі ймовірністної моделі. Завдання дослідження: підвищення достовірності прогнозування розвитку змісту проєктів програмного забезпечення за допомогою застосування створеної ймовірнісної моделі управління змістом при розробці програмного забезпечення обліку енергії; розробити програму для управління змістом проєктів програмного забезпечення. Об'єктом дослідження є процес управління змістом програмних проєктів. Предметом дослідження є ймовірністна графова модель управління змістом проєкту програмного забезпечення з обліку енергії. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії графів, методи статистичного аналізу даних, методи підтримки прийняття рішень та метод прямого процесу планування (як один із методів стратегічного планування). Наукова новизна одержаних результатів. Створено ймовірнісну модель управління змістом програмного забезпечення, на основі застосування теорії ймовірності до управління змістом проектів, що дозволить підвищити достовірність прогнозування подальшого розвитку змісту проєкту враховуючи не тільки екпертну оцінку, але й статистичну базу минуліх подій проекту з врахуванням прогнозів що не справдилися. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програмне забезпечення для побудови ймовірнісної моделі змісту проєктів зі створення програмного забезпечення для обліку енергії.