Магістерські роботи (ІУСтаТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Дослідження технологій та застосування багатоагентних систем для управління віртуальним підприємством з виробництва корпусної меблі
  (2021) Партас, В. К.; Книрік Н. Р.
  Магістерська робота присвячена дослідженню технологій та застосувань багатоагентних систем для управління віртуальним підприємством з виробництва меблі. Актуальність роботи пов’язано з прагненням до найбільш ефективного використанням зайвих виробничих ресурсів меблевих профільних підприємств в умовах кризисних явищ в економіці, які склалися в останні роки. Об’єктом досліджень в роботі є віртуальні підприємства з виготовлення меблі за індивідуальними замовленнями. Предметом досліджень технології багатоагентних систем для управління віртуальним підприємством при виконанні замовлення або портфеля замовлень. Метою роботи є забезпечення виконання замовлень незалежно від складності виробів відповідно вимог до строків та якості з отриманням максимально-можливим прибутком. Наукова новизна полягає в розробці моделей формування коаліцій агентів, а також розробки алгоритму прийняття рішень щодо долучення необхідних ресурсів з боку підприємства для виконання замовлень. В магістерської роботі використовуються: структурно-генетичний метод аналізу при дослідженні багатоагентних систем, методи лінійного програмування при розробки оптимізаційної моделі системи, методи моделювання систем UML. Робота складається зі вступу, 4-х розділів, висновків та списку літератури з 84 джерел. Робота викладена на 112 сторінках, містить 21 рисунок, 6 таблиць.
 • Документ
  Дослідження та застосування методів імітаційного моделювання для розробки інформаційної системи проектування комп'ютерних мереж
  (2021) Борис, А. В.; Коваль, С. С.
  Дослідження та використання методів імітаційного моделювання в системі автоматизованого проектування комп'ютерних мереж. Аналіз мереж, та рішення задач їх проектування. Імітаційне моделювання систем автоматизованого проектування
 • Документ
  Розробка інформаційної системи документообігу закладу позашкільної освіти
  (2021) Каратай, М. В.; Ушкац, М. В.
  Дана робота присвячена розробці проекту інформаційної системи позашкільного закладу освіти – Палацу творчості учнів міста Миколаєва. У даній роботі проведений аналіз сучасних інформаційних технологій, які використовують для розробки інформаційних систем; сформовані вимоги до інформаційної системи; розроблена її концепція; проведене техніко-економічне обґрунтування розробки системи; розроблене технічне завдання; розроблені загальносистемні рішення, рішення з інформаційного, організаційного, технічного та програмного забезпечення; розроблена відповідна документація. Також у роботі виконані розділи з економіки, охорони праці, охорони оточуючого середовища.
 • Документ
  Дослідження бізнес-моделей організації підприємства та розробка інформаційної системи прийняття рішень щодо їх бізнес-організації
  (2021) Паладій, Д. О.; Михелєв І. Л.
  Дипломна робота “Дослідження бізнес-моделей організації підприємства та розробка інформаційної системи прийняття рішень щодо їх бізнес організації” присвячена аналізу існуючих бізнес-моделей та побудові власної моделі на основі існуючих, а також створення системи відбору кандидатів для прийняття на ту чи іншу посаду. Стрімкий розвиток нових підприємств приносить багато різних компаній на ринку надання послуг і їх результати існування дуже різняться. Актуальність роботи полягає в створенні системи для надання повного спектру послуг і правильної побудови кожного кроку для правильного функціонування. Дана робота містить інформацію про опис бізнес-моделей та процесів, алгоритм побудови, інформацію про використане програмне забезпечення на підприємстві, результати роботи і систему відбору кандидатів. Пояснювальна записка до дипломної роботи виконана на 101 сторінці, містить 51 рисунок, 3 таблиці, 1 додаток та список використаної літератури з 13 найменувань.
 • Документ
  Дослідження математичних моделей процесів управління персоналом сучасної організації
  (2021) Фішков, Є. С.; Гайдаєнко О. В.
  Науково-технічний прогрес та організаційні нововведення, покращуючи умови праці, пред'явили нові вимоги до рівня знань та психофізіологічних можливостей людини, що збільшило дефіцит висококваліфікованих кадрів та кадрів, що відповідають психофізіологічним вимогам будь-якого виробництва, у тому числі у охороні здоров'я. Командно-адміністративні методи керівництва, не володіючи гнучкими засобами управління, не змогли ефективно усунути або зменшити соціальну напруженість, спричинену потребою у підвищенні якості життя та, насамперед, якості трудового життя, яке знаходить своє вираження у гідних людини умовах праці та можливості участі кожного працівника в управлінні справами лікувально-профілактичного закладу, в якому він працює. Інформаційна система реалізована за допомогою інструментальних засобів об’єктно-орієнтованої мови програмування високого рівня. Дипломна робота включає в себе 134_сторінки пояснювальної записки, __18_ілюстрацій, __3_ додатки.
 • Документ
  Дослідження методів і алгоритмів розпізнавання мови та розробка системи голосового управління
  (2021) Заіченко, Т. С.; Книрік Н. Р.
  Дипломна робота викладена на 90 сторінках, вона містить 6 розділів, 23 ілюстрації, 7 таблиць, 14 джерел в переліку посилань. Об’єктом розгляду є методи та алгоритми розпізнання мови системою голосового управління. Предмет роботи – програмна реалізація системи голосового управління. Метою роботи є розробка системи голосового управління ПК за допомогою Python. У першому розділі представлені основні поняття роботи типової системи голосового управління. У другому розділі розроблена структура та алгоритм роботи системи голосового управління. В третьому розділі представлена програмна реалізація та підтвердження працездатності програми. Четвертий розділ містить розрахунок економічної ефективності програми. У п’ятому розділі розглянуті основні заходи щодо охорони праці та техніки безпеки. В останньому розділі дипломної роботи було досліджено вплив виробничих факторів на оточуюче середовище. За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо створення та використання системи голосового управління.
 • Документ
  Дослідження поведінки користувачів та розробка інформаційної системи та аналітики даних для вдосконалення роботи веб-сервісу
  (2021) Ковальчук, С. С.; Партас В. К.
  Дипломна робота «Дослідження поведінки користувачів та розробка інформаційної системи та аналітики даних для вдосконалення роботи веб-сервісу» присвячена дослідженням рекомендаційних систем та їх вдосконаленню. Переглядати величезні списки товарів та послуг на сайтах, щоб знайти потрібні, – не варіант, оскільки займе надто багато часу. Вирішенням цієї проблеми стали рекомендаційні системи. Метою даної дипломної роботи є вдосконалення існуючих рекомендаційних систем за рахунок урахування дій користувача та його демографічних даних. Наукова новизна полягає в тому, що пропонується алгоритм рекомендаційної системи, що враховує не тільки дії користувача але й демографічні дані притаманні типовим групам користувачів. Об'єктом дослідження є рекомендаційні системи та поведінка користувачів на сайтах. Предметом дослідження є механізми роботи рекомендаційних систем та управління увагою користувачів. В роботі проведений аналіз алгоритмів існуючих рекомендаційних систем та обраний гібридний алгоритм, який є найбільш придатним для нової системи. При проектуванні рекомендаційної системи у роботі використані методології проектування ERD, UML. Робота виконана на 76 сторінках, містить 20 рисунків, 9 таблиць, 12 формул та список використаної літератури з 30 найменувань.
 • Документ
  Дослідження інформаційних технологій керування даними ІТ-компаній та розробка проекту активного сховища даних ІТ-компанії
  (2021) Смірнов, Д. О.; Коваль C. C.
  Робота “Дослідження інформаційних технологій керування даними ІТ- компаній та розробка проекту активного сховища даних ІТ-компанії” присвячена дослідженню технологій організації і доступу до даних в Інтернет- проектах та визначенню критеріїв оцінки ефективності їх застосування. В роботі представлені результати аналізу технологій збереження, організації та доступу до даних, розглянуті та визначені особливості застосування інструментальних засобів, визначені критерії поділу програмних Інтернет-проектів на категорії та критерії оцінки відповідності технологій та інструментів типам програмних проектів. В роботі запропонований науково-обгрунтований підхід до оцінки інструментальних засобів та технологій проектування програмного забезпечення для Інтернет-проектів, наведені результати застосування розроблених моделей та механізмів у реальних проектах. Робота викладена на ___ сторінках друкованого тексту, містить ___ рисунків, ___ таблиць, перелік джерел з ___ найменувань, ___ додатків.
 • Документ
  Дослідження моделей процесів управління кредитного відділу банку та розробка інформаційної системи
  (2021) Бабенко, Я. А.; Гайдаєнко, О. В.
  Предметом роботи є розробка проекту інформаційної системи управління ''Кредитний відділ банку''. Система розроблена для підвищення ефективності робота співробітників кредитного відділу. Аналіз об'єктів та їх організаційної діяльності, структура для виявлення недоліків у системі управління кредитним відділом, вимоги до формування проекту інформаційної системи управління кредитною інформацією, аналіз підрозділів та існуючих рішень здійснюється в роботі. В міру необхідності розроблено концепцію та програмні рішення для розробки інформаційних систем. Розроблені програмні рішення включають загальносистемні рішення, рішення з інформації, програмне та апаратне забезпечення. Робота викладена на 59 сторінках надрукованого тексту, містить 20 рисунків та список використаної літератури з 20 найменувань.
 • Документ
  Дослідження методів розробки інформаційної системи оцінювання рівня викидів забруднюючих речовин Баштанського сирзаводу
  (2021) Рибалко, Д. В.; Ушкац М. В.
  Пояснювальна записка «Дослідження методів розробки інформаційної системи оцінювання рівня викидів забруднюючих речовин Баштанського сирзаводу». Мета роботи – оцінювання рівня викидів забруднюючих речовин ЗАО «Баштанський сирзавод» в атмосферне повітря на базі нових інформаційних технологій, які використовуються при вирішенні задачі «Розроблення автоматизованого модуля «Оцінювання рівня викидів забруднюючих речовин Баштанського сир заводу в атмосферне повітря». Проведений аналіз предметної області, проаналізовані сукупності вхідних і вихідних даних задачі, розроблені моделі інформаційних потоків (DFD-діаграми) модуля з використанням CASE-засобу розробки інформаційних систем компанії Platinum BPwin 4.0. Описана організація інформаційної бази, розроблені логічна і фізична моделі даних з використанням CASE-засобу розробки інформаційних систем компанії Platinum ERwin 4.0. Для автоматизації процесів аналізу та проектування програмного забезпечення модуля використаний процесний CASE-засіб ERWin 4.0. Розроблені програмні рішення задачі в середовищі Microsoft Visual Studio 2008. Пророблені питання безпеки життя і діяльності людини, наведені заходи щодо забезпечення охорони праці та техніки безпеки на об'єкті. Результати розроблення можуть бути впроваджені у відділі екології ЗАО «Баштанський сирзавод».
 • Документ
  Дослідження методів та розробка інформаційної системи раціонального використання трудових та технічних ресурсів порту
  (2021) Ткаченко, С. О.; Приходько К. С.
  Дана магістерська робота присвячена науковому дослідженню на тему «Дослідження методів і інформаційних технологій раціонального використання трудових та технічних ресурсів порту». Метою роботи є дослідження методів аналізу інформації для покращення керування трудовими та технічними ресурсами порту. Завданням дослідження є аналіз існуючих методів та механізмів для підвищення продуктивності роботи морського порту. Предметом дослідження є методи аналізу інформації виробітки морського порту. Об’єктом дослідження є процес розподілу трудових та технічних ресурсів морського порту для підвищення продуктивності. Науковою новизною є застосування методів аналізу інформації для підвищення продуктивності обробки вантажів при розподілі трудових та технічних ресурсів порту. Дана дипломна робота викладена на 108 сторінках друкованого тексту, містить 24 рисунки, на яких зображені різноманітні схеми, 26 таблиць, та має 4 додатки, які містять технічне завдання, текст виконаної програми, інструкцію користувача, технічний опис. Список літератури в кількості 22 найменувань. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Дослідження методів та алгоритмів для розробки ІС оптимізації планування випуску продукції компанії «ЯрмарОК смаколиків»
  (2021) Хасанова, К. О.; Приходько Н. В.
  Тема магістерської роботи «Дослідження методів та алгоритмів для розробки ІС оптимізації планування випуску продукції компанії «ЯрмарОК смаколиків»». На продовольчому ринку України широко представлені різноманітні м'ясні продукти. Підвищеним попитом серед населення користуються вітчизняні ковбасні вироби. Саме їх воліють купувати 98 % населення. Тому українські м'ясопереробні підприємства зацікавлені у розширення асортименту випущених ковбас, підвищення їхньої конкурентоспроможності та зниженні собівартості. Метою дослідження є підвищення продуктивності праці та якості виробів за рахунок впровадження інформаційної системи для оптимізації планування випуску м’ясної продукції компанії. Для досягнення мети в роботі вирішено задачі аналізу процесу транспортування товару від постачальника до споживача; аналізу методів випуску продукції; розроблена математична модель; проведено системний аналіз методів оптимізації в якості інструменту для планування; досліджено існуючі системи. Наукова новизна роботи полягає в адаптації методів системного аналізу оптимізації для планування випуску м’ясної продукції. На етапі дослідження використовувались методи системного аналізу, дослідження операцій, прийняття рішень та інше. На етапі розробки застосовувалась методологія проектування UML. Робота виконана українською мовою та викладена на __ сторінках, містить __ рисунків, __ таблиці та _ додатки.
 • Документ
  Розробка інформаційної системи управління аптекою на базі досліджень логістики та реалізації товару
  (2021) Дихтяр, В. Г.; Ажищев В. Ф.
  Магістерська робота «Розробка інформаційної системи управління аптекою на базі досліджень логістики та реалізації товару» присвячена підвищенню ефективності реалізації лікарських засобів за рахунок впровадження сучасної інформаційної системи управління, що розробляється. Цільовим призначенням роботи є проведення дослідження логістики постачання та безперебійної реалізації лікарських засобів, а також супутніх товарів медичного призначення населенню. Програма написана мовою програмування Java. Розроблене програмне забезпечення функціонує під управлінням операційної системи Windows. Магістерська робота описує діяльність підприємства та дано характеристику його виробничої структури, дослідження логістики та реалізації лікарських засобів для мінімізації витрат працівників з контролю за наявності продукції, що покладено в основу розробки системи управління аптекою, містить розділ присвячено розробці концепції системи, що визначає основні положення проекту, процес розробки технічного проекту, розділи економіки, охорони праці, охорони навколишнього середовища, а також текст програми, інструкцію користувача. Магістерська робота виконана на 160 сторінках, містить 13 рисунків, 4 таблиці, 5 додатків та список використаної літератури з 14 найменувань.
 • Документ
  Дослідження та розробка просування сайту електронного магазину за допомогою методів оптимізації та аналітики SEO
  (2021) Калашнікова, О. Б.; Приходько, К. С.
  Актуальність магістерської роботи пов’язана зі стрімким розвитком просування бізнесу онлайн, що має свої особливості, а також із високою конкуренцією в сегменті B2C та відносно легкою можливістю дискредитації способів просування, що вимагає модифікації методів та застосування нових технологій імітації сумлінного просування, які використовуються у різноманітних ''сірих'' та ''чорних'' схемах бізнесу в Інтернеті. Мета і задачі кваліфікаційної роботи: розробка технології створення інтернет-магазину та підвищення ефективності його роботи як комерційного проекту, для підвищення кількості користувачів, потенційних покупців, а також зростання в ТОПІ за всіма правилами пошукових систем за рахунок методу підбору та просування по ключовим словам популярних пошукових запитів. Об’єкт дослідження: побудова і просування e-commerce сайту за допомогою SEO оптимізації. Предмет дослідження: технологія створення веб-ресурсу та методу дослідження просування за допомогою SEO. Методи дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення наукової літератури вітчизняних і зарубіжних авторів, електронних ресурсів для з’ясування стану розробленості проблеми технології створення веб-ресурсу; методи системного аналізу для визначення видо-типологічної класифікації та принципів проектування веб-ресурсів; порівняльний аналіз для вибору програмного забезпечення та системи керування веб-ресурсом; синтез для розробки інформаційно-концептуальної моделі веб-ресурсу; емпіричні – експеримент для виявлення оптимальних налаштувань SEO-оптимізації; тестування для аналізу зручності користування веб-ресурсом. Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці ефективного методу просування, який надасть перевагу в комерційній ніші власника сайту. Загальний обсяг роботи: 159 с., 44 рис., 3 додатка., 71 бібліографічних найменувань.
 • Документ
  Дослідження методів розробки інформаційної системи з аналізу обробки сировини на підприємстві
  (2021) Кальтя, Л. В.; Ажищев В. Ф.
  У дипломній роботі розробляється інформаційна система обліку вторинної сировини на виробничо-заготівельному підприємстві. У ході розробки ІС проведено аналіз предметної області, обґрунтовано необхідність створення АС, сформовані вимоги користувача до ІС, а також розроблена концепція ІС. Дипломна робота виконана на аркушах А4, містить 16 рисунків, 16 лістингів, 11 таблиць, список використаної літератури із 12 найменувань. Обсяг роботи становить 88 аркушив. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Системний аналіз процесу створення розподіленої інформаційної системи на прикладі сервісу спільного редагування документів
  (2021) Кардаш, А. О.; Книрік Н. Р.
  Магістерська робота присвячена дослідженню засобів та технологій створення розподіленої інформаційної системи взаємного редагування документів у режимі реального часу. У роботі досліджуються сучасний стан технологій та існуючі рішення. У роботі також виконується розробка інформаційної системи. Для створення системи розробляється її концепція, приймаються загальні рішення, а також рішення щодо організаційного, інформаційного, технічного та програмного забезпечення. Розробляється відповідна документація. Також у роботі виконуються розділи з техніко-економічної частини, охорони праці, охорони навколишнього середовища. Робота виконана українською мовою на 106 сторінках друкованого тексту, містить 32 малюнки, 6 таблиць, 3 додаткі та список літератури з 19 джерел.
 • Документ
  Дослідження web-технологій та розробка інформаційної системи хостингової компанії
  (2021) Крамаренко, О. С.; Kramarenko, Oleksii; Ушкац, М. В.
  Дипломна робота присвячена розробці проекту інформаційної системи хостингової компанії. В роботі сформовані вимоги до системи, розроблені її концепції і проведено вибір найкращої системи. Дипломна робота містить основні проектні рішення за технічним, інформаційним та програмним забезпеченням, сформовано робоча документація розробленого програмного забезпечення. Дипломна робота викладена на 120 друкованих сторінках й містить: 20 рисунків, 26 таблиць, 5 додатків та список літератури з 10 найменувань.
 • Документ
  Розробка технологій доповненої реальності для автоматичної системи "візитна картка"
  (2021) Король, В. К.; Михелєв І. Л.
  Дипломна робота "Розробка підсистеми автоматичної обробки візитних карток з використанням елементів доповненої реальності" присвячена розробці мобільного додатку розширення інформативності візитних карток. Додаток написаний з використанням мови програмування Java, мови розмітки XML та СУБД SQLite. Дипломна робота містить інформацію про створення мобільного додатку, постановку задачі, проект програмного забезпечення, результати розробки. Дипломна робота виконана на 41 сторінках, містить 19 рисунки, 6 таблиць, 1 додаток та список використаної літератури з 12 найменувань.
 • Документ
  Дослідження систем контролю та адміністрування ЗВО та розробка спрощеного механізму роботи автоматизованої системи контролю та адміністрування відвідуваності ЗВО
  (2021) Михалко, М. І.; Гайдаєнко О. В.
  Темою роботи є дослідження систем контролю та адміністрування ЗВО та розробка спрощеного механізму роботи автоматизованої системи контролю та адміністрування відвідуваності ЗВО. Система спрямована на підвищення показників відвідуваності університету та скорочення затрат часу робітників університету. В роботі виконано аналіз діяльності об’єкта та його організаційної структури, визначені недоліки системи контролю та адміністрування відвідуваності університету, сформовані вимоги до автоматизованої інформаційної системи контролю та адміністрування відвідуваності університету та проведено аналіз існуючих рішень. На основі вимог до інформаційної системи розроблено концепцію та проектні рішення автоматизованої інформаційної системи. Розробка проектних рішень складається з загальносистемних рішень, рішень з інформаційного, програмного та технічного забезпечення. Також здійснено реалізацію спрощеного механізму роботи автоматизованої системи контролю та адміністрування відвідуваності ЗВО, описано причини відсутності можливості здійснити розрахунки економічної ефективності впровадження системи. В результаті роботи було розроблено спрощений механізму роботи автоматизованої системи контролю та адміністрування відвідуваності ЗВО, що має веб-інтерфейс та мобільний додаток. Робота викладена на 110 сторінках друкованого тексту, містить 14 рисунків, 3 таблиці, список використаної літератури з 28 найменувань та 2 додатки.
 • Документ
  Дослідження методів підтримки прийняття рішень та розробка автоматизованої інформаційної системи вибору добрив з урахуванням стану ґрунту, культур та сівозмін
  (2021) Антонюк, Д. Є.; Ушкац М. В.
  Темою роботи є дослідження методів підтримки прийняття рішень та розробка автоматизованої інформаційної системи вибору добрив з урахуванням стану ґрунту, культур та сівозмін. Робота містить аналіз предметної області, концепцію автоматизованої інформаційної системи, постановку задач, проектні рішення по системі. Програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи розроблене мовою програмування С++. Робота викладена на 92 сторінках друкованого тексту, містить 14 рисунків, 6 таблиць та список використаної літератури з 18 найменувань.