Магістерські роботи (ІУСтаТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 45
 • Документ
  Аналіз моделей управління підприємствами та проектування інформаційної системи для зоопарку
  (2023) Васильченко А. С.; Гайдаєнко О. В.
  Дипломний проект на тему: ''Аналіз моделей управління підприємствами та проектування інформаційної системи для зоопарку'' має об'єм 124 сторінок, містить розділи – 6, рисунки – 20, використані джерела – 41. Мета проекту полягає у підвищення ефективності управління діяльністю зоопарку за рахунок впровадження сучасних систем, які дозволять мінімізувати витрати та збільшити прибуток. Завдання проекту полягає у дослідженні моделей управління підприємствами та розробці інформаційної системи, яка забезпечить автоматизацію процесів управління комунальною установою, покращить якість управління зоопарком та взаємодію між працівниками. У першому розділі зроблений опис об’єкту дослідження і аналіз предметної області, сформовані вимоги, на основі яких розроблена концепція інформаційної системи. У другому розділі розроблений технічний проект системи. Представлені загальносистемні рішення для вибору типових програмних засобів. Спроектовано базу даних. Описані алгоритми роботи проекту. Визначені програмні і технічні засоби реалізації і експлуатації проекту. У третьому розділі розроблена робоча документація та проведена апробація проекту, яка показала коректну роботу усіх програмних модулів інформаційної системи. У четвертому розділі наведено техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційної системи. У п’ятому розділі представлені правила та рекомендації щодо безпеки відвідувачів та працівників у зоопарку, а також правила безпеки за комп’ютером. У шостому розділі представлені правила охорони навколишнього середовища. 5 Актуальність та новизна роботи полягає у вдосконаленні системи управління зоопарком для ефективної роботи за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій та комп'ютерної техніки.
 • Документ
  Дослідження методів створення веб-додатків та розробка інтернет-сайту для музичної школи з використанням WordPress
  (2023) Киричук К. В.; Книрік Н. Р.
  У даній кваліфікаційній роботі представлена розробка сайту для музичної школи. За допомогою цього веб-сайту організація зможе вирішувати такі завдання, як ефективна презентація школи в Інтернеті, розширення потенційної аудиторії, підвищення обізнаності та інформування громадськості. Кваліфікаційна робота містить аналіз предметної галузі, технікоекономічне обґрунтування, технічний і робочий проекти, а також розділ з охорони праці. Сайт розроблено з використанням мови сценаріїв PHP, динамічної мови JavaScript, стандартної мови розмітки веб-сторінок HTML і каскадних таблиць стилів CSS. База даних розроблена на базі MySQL. Робота виконана на 97 сторінках машинописного тексту і містить 34 рисунки, 39 таблиць, 2 додатки та список використаних джерел із 15 найменувань. Робота представлена українською мовою.
 • Документ
  Аналіз потоків даних та інформаційне забезпечення моніторингу відходів руйнації
  (2023) Васильєв О. В.; Казимиренко Ю. О.
  Магістерська робота ''Аналіз потоків даних та інформаційне забезпечення моніторингу відходів руйнації'' за спеціальністю 124 – системний аналіз. Робота призначена для розв'язання завдань стосовно створення та впровадження інформаційної системи, яка служить для моніторингу відходів внаслідок руйнування. Мета роботи полягає у систематизації критеріїв та декомпозиції задачі для експертизи та моніторингу при поводженні з відходами руйнації в умовах військових дій. Основними задачами є аналіз проблемниих питань впровадження моніторингу відходів руйнації. Дослідження методів вирішення задач щодо внесення та обміну даними при систематизації відходів руйнації за походженням, складом та структурою. Аналіз потоків та розробка бази даних для систематизації та експертизи відходів руйнації. Розгляд техніко-економічного обгрунтування розробки та розробка заходів щодо охорони праці.[16] Ця система інформації розробляється для автоматизації процесів збору, обробки та аналізу даних щодо відходів з метою забезпечення точності та своєчасності інформації. Її впровадження сприяє полегшенню ухвалення управлінських рішень у сфері відновлення та управління відходами, підтримуючи екологічно сталі практики та забезпечуючи ефективну діяльність відповідних служб та організацій.[17] Наукова новизна роботи полягає в наступному: вперше розроблено та впроваджено комплексну систему, яка використовує сучасні технології для автоматизації процесів моніторингу та управління відходами при руйнуванні. Це включає в себе використання передових методів сенсорної техніки, аналізу даних в режимі реального часу та штучного інтелекту для точного прогнозування та оптимізації управлінських рішень у сфері відновлення та обробки відходів. Перевагою цієї новаторської системи є її здатність підвищити рівень ефективності та екологічної сталості управління відходами в умовах руйнування будівель та інших об'єктів.[14] Практичне значеня роботи полягає у конкретному рішенні та розробці інструментарію для вдосконалення процесів управління відходами під час руйнування, що є важливим в контексті сучасних вимог до екологічної сталості та управління ресурсами. Система, розроблена у рамках цієї роботи, може впроваджуватися на будівельних об'єктах та міських територіях, де активно ведуться роботи з реконструкції, демонтажу або інших видів руйнування. Методи дослідження включають в себе використання системного аналізу, засади процедурного програмування та традиційні підходи до проєктування баз даних. Апробація роботи: результати були представлені на міжнародній науковотехнічній конференції (''Міжнародна конференція для молодих вчених, аспірантів та магістрів – Бекетівські Хімічні Читання. Теорія та практика кризових ситуацій''), на якій зроблено доповідь та отримано сертифікат. Робота написана на _77_сторінках машинописного тексту, містить _25_ рисунків, _6_ таблиць, _2_ додатки і список використаних джерел з _24_ найменувань.
 • Документ
  Дослідницький цикл транзитної обробки багатовимірних даних
  (2023) Вершинін В. В.; Казимиренко Ю. О.
  Магістерська робота ''Дослідницький цикл транзитної обробки багатовимірних даних'' за спеціальністю 124 ‒ системний аналіз. Дипломна робота ''Дослідницький цикл транзитної обробки багатовимірних даних'' присвячена вирішенню важливого науково-прикладного завдання побудові та аналізу моделі обробки багатовимірних даних. В роботі описується сучасні технології обробки данних людиною та Штучним Інтелектом, розробляється прийнятна модель обробки даних та аналізуються перспективи її використання на окремому бізнес-процесі. Актуальність роботи полягає в створенні сучасної системи збору та інтерпретації великих даних з потенціалом масштабування від окремого бізнес-процесу до автономного сховища. Дана робота містить інформацію про опис бізнес моделей та процесів, алгоритм побудови, інформацію про використане програмне забезпечення на підприємстві, економічне обгрунтування використання моделі на основі результатів імплементації в бізнес-процеси, результати роботи і систему агрегування та інтерпретації даних. Робота написана на 91 сторінках машинописного тексту, містить 26 рисунків, 3 таблиці, 3 додатка і список використаних джерел з 19 найменувань
 • Документ
  Системний аналіз методів та розробка СППР для управління та підбору об'єктів нерухомості
  (2023) Золін О. В.; Zolin Oleksiy V.; Павленко А. Ю.
  Золін О. В. Системний аналіз методів та розробка СППР для управління та підбору об'єктів нерухомості. Магістерська кваліфікаційна робота зі спеціальності 124 – системний аналіз, освітня програма – системний аналіз. Миколаїв, НУК, 2023. 108 с. На укр. мові. Бібліогр. 25 назв; рис. 40; табл. 8. Магістерська робота присвячена підвищенню ефективності СППР класичної архітектури за рахунок використання сучасних технологій в галузі машинного навчання, штучних нейронних мереж, штучного інтелекту та сучасних архітектурних концепцій побудови програмного забезпечення. Виконано та описано весь цикл розробки спеціалізованої СППР. Розробка включає в себе розгляд теоретичного базису СППР та аналіз потенційної користі застосування в сфері управління нерухомістю; розробку концептуальної моделі програмного засобу, моделювання, проектування та реалізацію програмного засобу; оцінку економічної ефективності та доцільності розробки. Також висвітлюються аспекти охорони праці та навколишнього середовища.
 • Документ
  Дослідження засобів СМS та розробка інтернет-сайту для автошколи із базою даних MySQL
  (2023) Заборський М. Д.; Книрік Н. Р.
  У дaнiй диплoмнiй рoбoтi предcтaвленo рoзрoбку веб-caйту aвтoшкoли. Зa дoпoмoгoю дaнoгo веб-caйту oргaнiзaцiї змoжуть вирiшувaти тaкi зaвдaння, як предcтaвлення фiрми в мережi Iнтернет, рoзширення пoтенцiйнoї aудитoрiї, пiдвищення пiзнaвaннocтi, iнфoрмувaння грoмaдcькocтi. В диплoмнiй рoбoтi викoнaнo aнaлiз предметнoї oблacтi, технiкo-екoнoмiчне oбґрунтувaння, технiчний тa рoбoчий прoєкти, рoздiл з oхoрoни прaцi. Caйт рoзрoблений зa дoпoмoгoю cкриптoвoї мoви PHP, динaмiчнoї мoви JavaScript, cтaндaртнoї мoви рoзмiтки веб-cтoрiнoк HTML, кacкaдних тaблиць cтилiв CSS. Бaзa дaних рoзрoбленa нa MySQL. Рoбoтa викoнaнa нa 98 cтoрiнкaх мaшинoпиcнoгo текcту i мicтить: 34 риcункiв, 39 тaблиць, 2 дoдaтки i cпиcoк викoриcтaних джерел iз 15 нaйменувaнь. Рoбoтa виклaденa укрaїнcькoю мoвoю.
 • Документ
  Методи дослідження і аналіз ефективності версій Java з реалізацією на різних платформах операційних систем
  (2023) Кошулько В. В.; Koshulko Vladyslav; Казимиренко Ю. О.
  Кошулько В. В. Методи дослідження і аналіз ефективності версій Java з реалізацією на різних платформах операційних систем. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами». Миколаїв, НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 105 сторінок. В роботі представлені результати дослідження продуктивності платформи Java різних версій різних операційних системах. Для оцінки продуктивності використані наступні критерії: час компіляції, час виконання програми з Jit компілятором так і без Jit, споживання пам'яті і процесорного часу. В результаті дослідження встановлено, що найкраща продуктивність Java досягається під час використання останніх версій Java на сучасних операційних системах. Мета роботи полягає в оцінці продуктивності різних версій віртуальної машини Java (JVM) та вивчення впливу операційних систем (Windows, Linux) на виконання Java коду.
 • Документ
  Дослідження процесів обліку та попередження правопорушень та створення мобільного застосунку із прив’язкою до геолокації
  (2023) Мурадян Карен; Muradian Karen; Книрік Н. Р.
  Об’єкт дослідження – стан злочинності та методи протидії їй на території України. Предмет дослідження – засоби оперативного обліку та звітності про зафіксовані правопорушення. Мета – створення передумов для зниження рівня злочинності за рахунок залучення кожної небайдужої людини до фіксації потенційних правопорушень шляхом розробки мобільного застосунку обліку та попередження правопорушень із прив'язкою до геолокації. У першому розділі розглядається стан злочинності на території України та найкращі методи її протидії, що встигли зарекомендувати себе за кордоном. У другому розділі було досліджену різницю між нативною розробкою застосунків під окрему операційну систему і кросплатформною розробкою. У третьому розділі було продемонстровано ключові моменти розробки застосунку обліку та попередження правопорушень із прив'язкою до геолокації. У четвертому розділі було розраховано та проаналізовано економічний ефект від розробки. У п'ятому розділі розглядаються нормативні бази охорони праці при використанні електронних приладів. В останньому розділі було розглянуто основні аспекти, завдання, а також головні проблеми охорони навколишнього середовища. Додатково досліджено світові ініціативи та організації, що сприяють покращенню поточної ситуації. У результаті виконання роботи було розроблено мобільний застосунок обліку та попередження правопорушень із прив'язкою до геолокації. Сторінок – 92, таблиць – 4, рисунків – 61, посилань – 24, додатків – 2. Робота представлена українською мовою.
 • Документ
  Порівняльне дослідження ІТ-проектів на основі використання архітектурних патернів
  (2023) Єфремов Г. І.; Казимиренко Ю. О.
  Єфремов Г.І. "Порівняльне дослідження ІТ-проектів на основі використання архітектурних патернів". Магістерська робота за спеціальністю 122: Комп’ютерні науки, освітня програма "Комп’ютерні науки". Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2023. 92 сторінки. У цій кваліфікаційній роботі було проведено глибокий аналіз та порівняння двох ІТ-проектів, що використовують різні архітектурні патерни. Дослідження зосереджено на вивченні та порівнянні Domain-Driven Design (DDD) та монолітних архітектур, а також на оцінці їх впливу на загальну ефективність та масштабованість проектів. Робота детально розглядає застосування CQRS та Mediator патернів у контексті DDD, оцінюючи їх роль у поліпшенні гнучкості, відмовостійкості та легкості підтримки складних систем. Надані результати підкреслюють важливість вибору адекватних архітектурних стратегій для різних типів ІТ-проектів.
 • Документ
  Системний аналіз та розробка сервісу smart-кешування для конкурентного доступу до веб-ресурсів з обмеженнями
  (2023) Осадчук Дар’я; Osadchuk Darya; Беркунський Є. Ю.
  Тема кваліфікаційної роботи: «Системний аналіз та розробка сервісу smart-кешування для конкурентного доступу до веб-ресурсів з обмеженнями». Актуальність даної теми зумовлена сучасними тенденціями розвитку технологій, що вимагають неперервне підвищення продуктивності. Мета кваліфікаційної роботи – розробка нового сервісу smart-кешування для конкурентного доступу до веб-ресурсів з обмеженнями за кількістю запитів. Кваліфікаційна робота направлена на системній аналіз веб-додатку, який взаємодіє з веб-ресурсом з обмеженнями за кількістю запитів та розробка нового сервісу smart-кешування для конкурентного доступу до веб-ресурсів з обмеженнями. У ролі веб-ресурсу з обмеженнями за кількістю запитів буде виступати великий онлайн-сервіс обміну цифрових валют Binance. У ролі веб-додатку буде розглянутий торговий бот Binance від додатку Good Crypto. Робота виконана на 90 сторінках, містить 15 рисунків, 2 таблиці, 1 додаток, який містить інструкцію з використання. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Проектування та розробка інформаційної системи роздрібних продажів підприємства ЕЛІЗТАН АЛЬЯНС КОМПАНІ
  (2023) Кухаренко Вікторія Сергіївна; Kukharenko Viktoriia; Беркунський Є. Ю.
  У даній дипломній роботі розглядається завдання оновлення та реалізації нової інформаційної системи для підприємства роздрібного продажу товарів ЕЛІЗТАН АЛЬЯНС КОМПАНІ. Робота викладена на 130 сторінках, містить 6 розділів, 52 рисунків, 23 таблиці, 4 додатки та список використаної літератури з 32 найменувань. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Системний аналіз та оцінка впливу штучного інтелекту на розробку ігор
  (2023) Маліцький Роман; Malitskiy Roman; Павленко А. Ю.
  Тема роботи – ''Системний аналіз та оцінка впливу штучного інтелекту на розробку ігор''. Магістерська робота виконується для аналізу та дослідження штучних інтелектів. Об’єктом дослідження є розробка гри з використання штучного інтелекту та аналіз коефіцієнту корисної дії. Метою роботи є системний аналіз та оцінка впливу штучного інтелекту на прикладі мобільної гри ''Geometry Astro Survival'' у жанрі Casual, Action. Актуальність роботи полягає в тому, що, штучний інтелект може значно покращити геймплей та користувацький досвід. Використання штучного інтелекту дозволяє створити реалістичних ігрових персонажів, розумних ворогів та непередбачувані ситуації, що збільшує цікавість та виклик гри. Крім того, штучний інтелект може допомогти вирішувати проблеми з балансуванням гри, адаптивним рівнем складності та автоматичним підлаштуванням до стилю гри кожного користувача. Він також може покращити систему управління та інтерактивність гри, забезпечуючи більш глибокий та персоналізований досвід для гравця. Загалом, аналіз та дослідження штучного інтелекту є важливим етапом при розробці мобільної гри, оскільки вони дозволяють створити більш цікавий, реалістичний та залучаючий геймплей для користувачів. У роботі було проведено аналіз та дослідження штучного інтелекту в контексті розробки мобільної гри. Було виконано дослідження сучасних тенденцій та методик використання штучного інтелекту в галузі ігрової розробки. Було визначено, який підхід до штучного інтелекту буде найбільш ефективним для розробки мобільної гри. Далі було розроблено алгоритми та моделі, які використовують штучний інтелект для покращення геймплею, створення розумних ворогів та непередбачуваних ситуацій. Також було проведено аналіз засобів розробки для мобільних платформ та враховано всі вимоги та обмеження обраної інформаційної системи. Результатом роботи став покращений інтелект ворогів, новий дизайн гри та непередбачені події під час гри. Робота викладена на 84 сторінках друкованого тексту, містить 6 розділів, 25 рисунків, 4 таблиць та 3 додатки, технічне завдання, текст програми та інструкцію з використання. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Дослідження методів обробки даних для побудови моделі прогнозування розвитку людини
  (2023) Накидайло О. Ю.; Книрік Н. Р.
  Магістерська робота присвячена аналізу та розробці методології обробки даних в контексті прогнозування індивідуального розвитку людини. У роботі розглядаються методи обробки даних в сферах, пов'язаних із прогнозуванням розвитку особистості. Результатом досліджень є створення систематизованої методології, яка враховує унікальні аспекти індивідуального розвитку та використовує передові техніки обробки даних. Основні завдання роботи включають розробку методології обробки даних, реалізацію та тестування моделі прогнозування, вивчення практичного застосування, аналіз результатів та формулювання висновків. В ході досліджень вивчається ефективність та точність прогнозу моделі. Робота включає в себе аналіз та порівняння різних підходів до обробки даних, а також розглядає вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на точність прогнозів. Результати досліджень можуть бути використані у розробці систем прогнозування індивідуального розвитку, що має значення для психологічних та освітніх галузей. Отримана методологія та результати досліджень відкривають нові можливості для вдосконалення інструментів аналізу даних у контексті прогнозування розвитку особистості та сприяють поглибленню розуміння процесів індивідуального зростання.
 • Документ
  Дослідження технологій та розробка інформаційної системи для складського господарства пивзаводу
  (2023) Залітко Антон; Zalitko Anton; Казимиренко Ю. О.
  Магістерська робота «Дослідження технологій та розробка інформаційної системи для складського господарства пивзаводу» за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки. Робота присвячена вирішенню питання розробки та впровадження інформаційної системи для управління складським господарством пивзаводу. Метою роботи є дослідження технологій та розробка інформаційної системи для управління процесами складського господарства пивзаводу, впровадження якої спрямовано на систематизацію обліку продукції, ресурсів та скорочення часу на обробку інформації. Наукова новизна роботи полягає в наступному: • вдосконалено підхід до управління процесом обробки і систематизації даних про продукцію, сировину, споживачів, документацію, що на відміну від існуючих дозволяє підвищити ефективніть виконання розв’язання логістичних задач; • вперше для складскього господарства пивзаводу запропоновано теоретично-практичне підгрунтя кординації цілей з розширенням можливостей та виходом на міжнародний ринок в умовах воєнного стану. Наукове значення роботи полягає в отриманні результатів, які будуть спрямовані на вирішення проблем інформаційного забезпечення при управлінні складським господарством на харчовому підприємстві в умовах воєнного стану. Практичне значення роботи полягає в розробці заходів з інформаціної підтримки підприємства харчової промисловості в умовах наслідків часткової руйнації та дефіциту прісної води у місті Миколаєві. Методи дослідження: методи системного аналізу; принципи процедурного програмування, класичні технології проєктування баз даних. Апробація роботи: результати були представлені на міжнародній науково-технічній конференції. Робота написана на ___сторінках машинописного тексту, містить ___ рисунків, __ таблиць, __ додатки і список використаних джерел з __ найменувань.
 • Документ
  Дослідження засобів CMS для розробки інформаційної системи "Інтернет-крамниці"
  (2023) Завтура В. Г.; Морозова Г. С.
  Дана робота присвячена дослідженню засобів CMS для розробки інформаційної системи «інтернет-крамниці». Обрана тема є актуальною у зв'язку зі стрімким розвитком електронної комерції та необхідністю ефективного використання інформаційних технологій у сфері торгівлі. Метою даної роботи є розробка інформаційної системи «Інтернеткрамниці» електронної техніки та підвищення їх ефективності роботи магазину. У процесі роботи проаналізовано сучасні засоби веб-розробки додатків, спроектовано база даних і розроблено структуру магазину. Програмне забезпечення розроблено мовою програмування PHP. Це скриптова мова програмування, є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок. Під час роботи було перевірено та проаналізовано предметне середовище, вибір системних концепцій, організації процесів, рішень, що підтримуються інформацією, технологіями та програмним забезпеченням. Робочі документи підготовлені. Висвітлено питання охорони праці. Робота містить 93 сторінку друкованого тексту, 26 зображень, 6 таблиць, 4 рисунки, 3 моделі, 4 додатки, список використаних джерел на 11найменувань.
 • Документ
  Розробка інформаційної системи екологічного моніторингу експлуатації автотранспорту комунального підприємства
  (2023) Захаров І. В.; Ажищев В. Ф.
  Магістерська кваліфікаційна робота ''Розробка інформаційної системи екологічного моніторингу експлуатації автотранспорту комунального підприємства'' присвячена вирішенню науково-прикладного завдання інформаційного забезпечення обробки результатів екологічного моніторингу технологічних процесів експлуатації транспортних засобів. Мета полягає в підвищені ефективності екологічного моніторингу транспортних засобів комунального підприємства. Задачею роботи є розробка інформаційної системи екологічного моніторингу транспортних засобів. Наукова новизна роботи полягає в розроблені методу визначення обсягів шкідливих викидів від роботи автотранспорту підприємства та реалізації алгоритму розрахунків на основі цього методу. Практичне значення роботи - підвищення ефективності транспортно-екологічного моніторингу за рахунок розробки і впровадження інформаційної системи.
 • Документ
  Дослідження глобальних дистриб'юторських систем (GDS) та проєктування інформаційної системи турагентства
  (2023) Міхняєв К. Л.; Гайдаєнко О. В.
  Дипломний проєкт на тему: ''Дослідження глобальних дистриб’юторських систем (GDS) та проєктування інформаційної системи турагентства'' має об'єм 140 сторінок, містить розділи – 6, рисунки – 29, використані джерела – 22. Мета проєкту полягає у підвищенні ефективності роботи турагентства за рахунок впровадження інформаційної системи з бронювання туристичних послуг з використанням глобальних дистриб’юторських систем. Завдання проєкту полягає у створенні інформаційної системи, яка дозволить автоматизувати основні бізнес-процеси турагентства, підвищити ефективність роботи співробітників та покращити якість обслуговування клієнтів. У першому розділі зроблений опис об’єкту дослідження і аналіз предметної області, сформовані вимоги, на основі яких розроблена концепція інформаційної системи. У другому розділі розроблений технічний проєкт системи. Представлені загальносистемні рішення для вибору типових програмних засобів. Спроєктовано базу даних. Описані алгоритми роботи проєкту. Визначені програмні і технічні засоби реалізації і експлуатації проєкту. У третьому розділі розроблена робоча документація та проведена апробація проєкту, яка показала коректну роботу усіх програмних модулів інформаційної системи. У четвертому розділі наведено техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційної системи. У п’ятому розділі представлені правила охорони праці під час роботи за комп'ютером. У шостому розділі представлені правила охорони навколишнього середовища. Актуальність та новизна проєкту полягає у підвищенні ефективності роботи та конкурентоспроможності турагентства за рахунок web-додатка для бронювання туристичних послуг з використанням глобальних дистриб’юторських систем та впровадження на цій основі інформаційної системи.
 • Документ
  Дослідження технологій та проєктування інформаційної системи онлайн казино
  (2023) Петрушин Є. В.; Гайдаєнко О. В.
  Дипломний проєкт на тему: «Дослідження технологій та проєктування інформаційної системи онлайн казино» має об'єм 131 сторінок, містить розділи – 6, рисунки – 67, використані джерела – 28. Метою моєї роботи є підвищення ефективності інформаційної системи за рахунок дослідження технологій онлайн казино та їх впровадженням. Робиться це заради отримання максимального прибутку за рахунок оптимізації витрат. Завданням моєї роботи є дослідження технологій та проєктування інформаційної системи онлайн казино. У першому розділі зроблений опис об’єкту дослідження і аналіз предметної області, сформовані вимоги, на основі яких розроблена концепція інформаційної системи. У другому розділі розроблений технічний проєкт інформаційної системи. Наведені загальносистемні рішення, де розглядається механізм нарахування прибутку користувачу, якщо його ставка зіграє. В рішеннях по інформаційному забезпеченню розроблені концептуальна, логічна та фізична моделі даних. Розроблена база даних проєкту. Розроблені математичні, програмні та технічні рішення забезпечення. У математичному забезпеченні проведений математичний аналіз алгоритму. Зображена блок схема роботи проєкту. У програмному описані засоби та технології, за допомогою яких була проведена розробка проєкту. У третьому розділі розроблена робоча документація та проведена апробація проекту, яка показала коректну роботу усіх програмних модулів інформаційної системи. У четвертому розділі наведено техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційної системи. У п’ятому розділі представлені правила охорони праці під час роботи за комп'ютером. У шостому розділі представлені правила охорони навколишнього середовища. Актуальність та новизна проєкту полягає у зручності при використанні сервісу та адаптації до умов карантину та пандемії COVID-19. Так як верстка сайту адаптована і під мобільні пристрої, зокрема планшети та смартфони, це дає змогу зіграти у гру не тільки вдома, а й в будь-якому іншому місці. Мобільний підхід реалізації проєкту дозволяє розширити аудиторію та підвисити конкурентоспроможність.
 • Документ
  Дослідження технологій та застосування багатоагентних систем для управління віртуальним підприємством з виробництва корпусної меблі
  (2021) Партас, В. К.; Книрік Н. Р.
  Магістерська робота присвячена дослідженню технологій та застосувань багатоагентних систем для управління віртуальним підприємством з виробництва меблі. Актуальність роботи пов’язано з прагненням до найбільш ефективного використанням зайвих виробничих ресурсів меблевих профільних підприємств в умовах кризисних явищ в економіці, які склалися в останні роки. Об’єктом досліджень в роботі є віртуальні підприємства з виготовлення меблі за індивідуальними замовленнями. Предметом досліджень технології багатоагентних систем для управління віртуальним підприємством при виконанні замовлення або портфеля замовлень. Метою роботи є забезпечення виконання замовлень незалежно від складності виробів відповідно вимог до строків та якості з отриманням максимально-можливим прибутком. Наукова новизна полягає в розробці моделей формування коаліцій агентів, а також розробки алгоритму прийняття рішень щодо долучення необхідних ресурсів з боку підприємства для виконання замовлень. В магістерської роботі використовуються: структурно-генетичний метод аналізу при дослідженні багатоагентних систем, методи лінійного програмування при розробки оптимізаційної моделі системи, методи моделювання систем UML. Робота складається зі вступу, 4-х розділів, висновків та списку літератури з 84 джерел. Робота викладена на 112 сторінках, містить 21 рисунок, 6 таблиць.
 • Документ
  Дослідження та застосування методів імітаційного моделювання для розробки інформаційної системи проектування комп'ютерних мереж
  (2021) Борис, А. В.; Коваль, С. С.
  Дослідження та використання методів імітаційного моделювання в системі автоматизованого проектування комп'ютерних мереж. Аналіз мереж, та рішення задач їх проектування. Імітаційне моделювання систем автоматизованого проектування