Магістерські роботи (ІТтаФМД)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Дослiдження технологiй пpоектування електpичних меpеж з викоpистанням САПP та pозpобка пiдсистеми пiдтpимки пpоектiв високовольтних електpичних меpеж
  (2020) Колесніков, А. К.; Гайда А. Ю.
  Квалiфiкацiйна pобота на тему “Дослiдження технологiй пpоектування електpичних меpеж з викоpистанням САПP та pозpобка пiдсистеми пiдтpимки пpоектiв високовольтних електpичних меpеж” пpедставлена на 150 стоpiнках, мiстить 38 pисункiв, 7 таблиць, 2 додатки, пеpелiк посилань з 74 найменувань. Пpоведено аналiз технологiй упpавлiння даними мiж piзними складовими пpоекту з метою пiдвищення ефективностi пpоцесу пpоектування електpичних меpеж з викоpистанням САПP, усунення пpоблем, якi пов’язанi з вiдсутнiстю логiчного взаємозв’язку мiж piзними складовими пpоекту. Виpiшенi задачi комунiкацiї мiж piзними складовими пpоекту, що дозволило ствоpити модель стpуктуpи, iнфоpмацiйну модель та модель пеpеходу станiв автоматизованої iнфоpмацiйної системи пpоектування електpичних меpеж. Pеалiзовано пiдсистему пiдтpимки пpоектiв електpичних меpеж, iнфоpмацiйну модель документообiгу мiж piзними складовими пpоекту. Виконано pозpахунок ваpтостi пpогpамних засобiв, pозpахунок матеpiальних витpат, pозpахунок витpат на оплату пpацi. Запpопоновано комплекс заходiв з охоpони пpацi, безпеки в надзвичайних ситуацiях, навколишнього сеpедовища та цивiльного захисту пpи pозpобцi та pеалiзацiї пiдсистеми пiдтpимки пpоектiв електpичних меpеж.
 • Документ
  Дослідження засобів тестування та розробка системи автоматизації тестування веб-додатку
  (2020) Потужний, І. Р.; Гайда А. Ю.
  Дипломна робота на тему «Дослідження засобів тестування та розробка системи автоматизації тестування веб-додатку» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності «Комп’ютерні науки». Метою роботи є підвищення якості програмного забезпечення завдяки створенню системи, що поєднує у собі кілька способів тестування веб-додатку та її програмна реалізація. Методи досліджень: використовуючи різні методи тестування програмного забезпечення здійснюється їх порівняння та вибір найоптимальніших, що доповнюють один одного. Здійснюється реалізація системи з використанням безперервної інтеграції, управління конфігурацією. Також задіяні методи об’єктно-орієнтованого програмування для проектування програмних засобів системи. Результати дослідження: проведено аналіз існуючих методів тестування веб-додатків, здійснено програмну реалізацію, яка використовує технологію безперервної інтеграції для ефективної роботи з різними методами тестування програмної системи. Результати роботи можуть бути використані в будь-яких системах, для яких потрібно створити та автоматизувати процес тестування веб-додатків, а також в навчальному процесі. Орієнтовні напрямки розвитку досліджень: автоматизація тестування програмного забезпечення та методи тестування веб-додатків. Робота викладена на 100 сторінках, містить 14 рисунків, 3 таблици, 2 додатка та перелік джерел з 31 найменувань.
 • Документ
  Дослідження методів розробки Web-додатків для мультиплеєрних онлайн-ігор
  (2020) Ковальов, А. М.; Гайдаєнко О. В.
  Дипломна робота створена для автоматизації ігрового процесу у веб- додатку. При розробці додатку були проаналізовані аналогічні ігрові додатки та реалізовано програмне забезпечення, яке надає змогу: авторизуватися у грі; створювати ігрову кімнату, нову гру; заходити у існуючу гру; обирати та встановлювати кількість балів для перемоги; вести переписку у чаті; слідкувати за поточними балами гравців; здійснювати ігровий процес. Робота викладена українською мовою і виконана на 91 аркушах, містить 20 рисунків, 2 таблиць, 4 додатка. Список використаних джерел містить 7 найменувань.
 • Документ
  Дослідження моделей та технологій проектування мобільних Android додатків для занята спортом на «движку Unity магазинів
  (2020) Калниболотський, А. О.; Гайдаєнко О. В.
  Дана робота присвячена дослідженню різних типів моделей в ігрових двигунах для розробки спортивного додатку. Метою роботи було дослідити моделі комп’ютерної анімації в ігровомy двигуні “Unity 3D” для створення спортивного додатку на мобільні пристрої. Робота представлена пояснювальною запискою на __167__ сторінках, яка включає __27__ рисунків, __3__ таблици. Пояснювальна записка складається з вступу, шести глав, висновків, списку використаної літератури. Записка також включає п’ять додатків: технічне завдання на розробку програмного забезпечення, опис програми, керівництво користувача, програма та методика випробувань, текст програми. Перша частина представляє вивчення моделі та технології проектування ігрових рушіїв і я в яких сферах діяльності її можна викростовувати. У рамках другої частини виконане ескізне, технічне та робоче проектування, спроектовано ІС. У третій частині представлені логічні, фізичні діаграми та розгортання програмного забезпечення . У четвертій частині виконані економічні розрахунки. У п’ятій частині описана охорона праці. У шостій частині охорона навколишнього середовища У висновках описується актуальність проведеного дослідження та розробленого програмного забезпечення.
 • Документ
  Дослідження технологій захисту відеоархіву від несанкціонованого доступу
  (2020) Іванченко, С. С.; Гайдаєнко О. В.
  Дана робота присвячена дослідження методів захисту даних та аналізу існуючого програмного забезпечення для захисту відеоінформації від несанкціонованого доступу. Пояснювальна записка складається з вступу, чотирьох глав, висновків, списку використаної літератури. Перша частина представляє собою дослідження методів та розробку проекту інформаційної системи, а також у рамках цієї частини виконано постановку задачі. У рамках другої частини представлено аналіз та використання методу ієрархії для інформаційної системи. У третій частині виконана розробка проектних рішень інформаційної системи, рішення з програмного забезпечення. У четвертій частині представлені економічні розрахунки. У п’ятій частині представлена охорона праці. У шостій частині представлена охорона праці навколишнього середовища. У висновках описується актуальність дослідження прийняття рішень для відділу постачання мережі магазинів. Робота представлена пояснювальною запискою на 106 сторінках, яка включає 19 рисунків, 4 таблици.
 • Документ
  Дослідження технологій створення Web–додатків для організації та контролю робочого процесу компанії
  (2020) Фокічева, Л. В.; Гайдаєнко О.В.
  Дипломна робота створена для автоматизації та контролю робочого процесу компанії. При розробці додатку були проаналізовані аналогічні онлайн-сервіси та реалізовано програмне забезпечення, яке надає змогу: 1) створення, редагування та видалення інформації; 2) реєстрація, логінізація та делогінізація у системі; 3) постановки задач та відстеження процессу їх виконнання у реальному часі; 4) ведення бази співробітників компанії (додавання, редагування, видалення); 5) спілкування через додаток (чат або дзвінки). Робота викладена українською мовою і виконана на 110 аркушах, містить 22 рисунків, 4 таблици, 4 додатка. Список використаних джерел містить 9 найменувань.
 • Документ
  Дослідження методів і розробка системи прийняття рішень для відділу забезпечення мережі магазинів
  (2020) Донченко, О. І.; Латанська Л. О.
  Дана робота присвячена дослідженню методів та розробки системи прийняття рішень для відділу постачання мережі магазинів. Пояснювальна записка складається з вступу, чотирьох глав, висновків, списку використаної літератури. Записка також включає два додатка: технічне завдання та програмний код модулю системи. Перша частина представляє собою дослідження методів та розробку проекту інформаційної системи, а також у рамках цієї частини виконано постановку задачі. У рамках другої частини представлені аналіз та використання методу ієрархії для інформаційної системи. У третій частині виконана розробка проектних рішень інформаційної системи, рішення з програмного забезпечення, а також проведено тестування та випробування розробленої системи, У четвертій частині представлена охорона праці. У п’ятій частині представлена охорона праці навколишнього середовища. У шостій частині представлені економічні розрахунки. У висновках описується актуальність дослідження прийняття рішень для відділу постачання мережі магазинів. Робота представлена пояснювальною запискою на 117 сторінках, яка включає 17 рисунків, 13 таблиць.
 • Документ
  Дослідження методів та розробка інформаційної системі обліку та моніторингу замовлень на підприємстві з надання фото- та відеопослуг
  (2020) Частило, В. С.; Латанська Л. О.
  В даній дипломній роботі досліджуються методи ІС та розроблюється інформаційна система обліку та моніторингу фото- та відеопослуг «Престиж Центру». Метою дипломного проекту є підвищення ефективності роботи підприємства по обліку та моніторингу замовлень. В роботі представлено дві концепції розробки інформаційної системи. Після детального дослідження була обрана одна, яка і набула втілення своє в розробці (організаційного, інформаційного, технічного та програмного забезпечень). Формується робоча документація за технічним та програмним забезпеченням. Також був виконаний економічний розділ, та розділи з охорони праці та навколишнього середовища. Робота виконана на 143 сторінках, містить 14 рисунків, 9 таблиць, 3 додатки та список джерел з 10 найменувань. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Дослідження методів та розробка системи розпізнавання друкованих та рукописних текстів
  (2020) Чиркова, Т. І.; Латанська Л. О.
  Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню методів та розробці системи розпізнавання друкованих та рукописних текстів. Актуальність теми кваліфікаційної роботи визначається необхідністю підвищення ефективності процесів проектування систем для розпізнавання друкованих та рукописних текстів. У роботі проведено дослідження методів для розпізнавання, існуючих підходів до реалізації, було виявлено ряд критеріїв, яким повинні відповідати засоби реалізації. Впровадження запропонованого підходу до реалізації програмного продукту, що зазнає змін, призначено зменшити складність розробки, використання та підтримки програмних систем, підвищити гнучкість та скоротити витрати на їх використання і підтримку. Розробка програмного модулю для підтвердження обґрунтованості прийнятих рішень була виконана на сучасному рівні з застосуванням методів об’єктно-орієнтованого проектування і розробки, використано мову програмування Object Pascal. Графічний інтерфейс користувача розроблено за допомогою Embarcadero RAD Studio XE8. Робота представлена на 146 сторінках тексту, що має у своєму складі 34 рисунки, 2 таблиці, 5 додатків, та список використаних джерел з 42 найменування.