Навчально-методичні матеріали (ЕСЕУтаТЕ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Теплообмінні апарати
  (2023) Анастасенко С. М.; Жигуліна В. В.; Семенов М. М.; Соломонюк Д. М.; Шаповалов Ю. О.; Швець І. А.; Шостак О. В.
  Наведено інформацію щодо конструкції та принципу дії теплообмінних апаратів, основ їх розрахунку і проектування. Розглянуто приклади розрахунку теплообмінників. Наведено необхідні довідкові матеріали, правила оформлення розрахунково-пояснювальної записки і креслень загального виду.
 • Документ
  Методичні вказівки з виконання лабораторних та практичних робіт з дисциплін "Основи медичних знань" та "Основи медичних знань, промислової та суднової гігієни"
  (2017) Ратушняк, Ігор Олександрович
  Методичні вказівки містять опис 16 лабораторних і практичних робіт, інструкції з техніки безпеки, вимоги до виконання та оформлення лабораторних робіт. Надано опис методів дослідження функціонування різних систем організму, контрольні питання для самоконтролю і спеціалізовану літературу. Призначено для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 135 "Суднобудування" та 271 "Річковий та морський транспорт" під час виконання ВБР та ДП(МР) денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Випробування та експлуатація СЕУ» для студентів заочної форми навчання
  (2022) Бондаренко, М. С.; Шостак, В. П.; Єлеонська, О. С.
  Приведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни, її структура, зміст дисципліни та рекомендації щодо вивчення її окремих розділів, матеріали тестування. Матеріали можуть бути корисними як для студентів заочної, так і денної форми навчання, що навчаються за спеціальністю «Суднобудування» зі спеціалізацією «Експлуатація, випробування і монтаж СЕУ» та студентів споріднених спеціальностей «Річковий та морський транспорт» тощо.
 • Документ
  Теплові та атомні електростанції і установки
  (2022) Бондаренко, М. С.; Єлеонська, О. С.
  Розглянуті питання класифікації теплових електростанцій (ТЕС) з різними типами первинних двигунів, фізичні процеси, що протікають в основному та допоміжному енергетичному обладнані, наближені теплобалансні розрахунки паротурбінних установок на органічному та ядерному паливах, розміщення енергетичного обладнання та принципи, що лежать в основі експлуатації ТЕС. Посібник рекомендований для студентів, що навчаються за спеціальністю 144 Теплоенергетика, та вивчають одну з базових дисциплін «Теплові та атомні електростанції і установки».
 • Документ
  Система суднових дизельних установок. Робочий зошит
  (2021) Шостак, В. П.; Кісарова, А. І.; Shostak, V. P.; Kisarova, A. I.
  Подано наочний матеріал стосовно складу й принципу дії систем дизельних установок сучасних морських транспортних суден з малообертовими двигунами провідної компанії MAN Diesel&Turbo. B систематизованому вигляді, вперше для подібних навчальних посібників, подана інформація про нетрадиційні системи суднових дизельних установок, що забезпечують суттєве зниження оксидiв азоту в видхідних газах малообертових двигунів і зменшення витрат палива на суднову електростанцію, або на рухову установку завдяки глибокiй утилізації теплоти відхідних газів, а також і теплоти наддувного повітря головних двигунів. За обсягом і змістом ілюстративний матеріал є домінуючим і, в певному сенсі, завершеним. Поряд з цим, тексти є вкрай лаконічними й неповними, які потребують доопрацювання та доповнення читачем самостійно та, при необхідності, з викладачем навчального закладу. Призначено для студентів і курсантів, які навчаються за спеціалізаціями "Експлуатація суднових енергетичних установок", "Управління судновими енергетичними комплексами та системами" "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок" тощо. Також буде корисний фахівцям із суднової енергетики, які працюють у сфері проектування, технічної експлуатації й обслуговування суден, на судноремонтних і суднобудівних заводах.
 • Документ
  Практична підготовка суднових механіків
  (2020) Шостак, В. П.; Кісєтов, Ю. В.
  Викладено основні положення організації та проведення практичної підготовки майбутніх фахівців з експлуатації й управління судновими руховими установками, системами та механізмами. Підготовка здійснюється на річкових і морських суднах, на підприємствах, у навчальних і дослідницьких лабораторіях, майстернях з ремонту суднового енергетичного обладнання. Призначено для студентів і курсантів, які навчаються за спеціалізаціями "Експлуатація суднових енергетичних установок", "Управління судновими енергетичними комплексами та системами", "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок" тощо. Також буде корисний фахівцям із суднової енергетики, які працюють у сфері технічної експлуатації та обслуговування суден.
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Системи суднових дизельних установок". Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 271 "Річковий та морський транспорт". Спеціалізація "Експлуатація суднових енергетичних установок
  (2018) Шостак, В. П.
  Методичні вказівки мають на меті надати допомогу студентам, які вивчають дисципліну "Системи суднових дизельних установок". У посібнику висвітлені у розширеному вигляді основні розділи робочої програми навчальної дисципліни, наведені питання для поточного контролю та приклад виконаного курсового проекту. Крім того, для самостійної роботи студента надається структура (зміст) індивідуального робочого зошита-конспекта з списком найбільш важливих літературних джерел. Для технічної експлуатації суднових енергетичних установок і безпеки життєдіяльності на морських суднах студенти мають набути знання за сучасними технологіями управління судновими енергетичними комплексами, їх технічним використанням і технічним обслуговуванням. Вони повинні знати будову, робочі параметри та правила експлуатації систем дизельної установки з урахуванням вимог Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення моря з суден (МАРПОЛ 73/78), обумовлених резолюціями Міжнародної морської організації.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Нагнітачі та теплові двигуни"
  (2021) Семенов, Микола Миколайович; Соломонюк, Денис Миколайович; Шаповалов, Юрій Олександрович
  Уміщено опис шести лабораторних робіт і методичні аспекти їх виконання та обробки експериментальних даних. Роботи охоплюють коло знань з конструкції та принципу дії нагнітачів і методики їх експериментального дослідження, побудови напірно-витратних характеристик, регулювання продуктивності і сприяють розвитку у студентів навичок, необхідних для проведення самостійного експериментального дослідження нагнітачів та їх експлуатації.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обробка технологічних рідин та стічних вод"
  (2016) Семенов, Микола Миколайович; Чередніченко, Олександр Костянтинович; Шаповалов, Юрій Олександрович
  Методичні вказівки містять опис шести лабораторних робіт та методичні аспекти їх виконання. Роботи охоплюють коло знань про пристрої та принцип дії різноманітних апаратів з очищення рідин та сприяють розвитку навичок самостійного дослідження та конструювання систем з водопідготовки. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 "Теплоенергетика".
 • Документ
  Методичні вказівки з виконання випускної бакалаврської роботи з напряму 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" зі спеціальності "Суднові енергетичні установки та устаткування"
  (2012) Горбов, Віктор Михайлович; Єсін, Ігор Петрович; Чередніченко, Олександр Костянтинович; Єлеонська, Ольга Семенівна
  Наведені зміст бакалаврської випускної роботи з напряму 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" (спеціальність "Суднові енергетичні установки та устаткування") та методичні рекомендації стосовно виконання окремих розділів, вимоги до оформлення текстової та графічної частин. Наданий перелік рекомендованої літератури. Викладені матеріали призначенні для використання студентами денного та заочного навчання при підготовці випускної бакалаврської роботи.
 • Документ
  Екологічні проблеми теплоенергетики
  (2007) Ратушняк, Ігор Олександрович; Семенов, Микола Миколайович
  Подано навчальну програму, рекомендації до вивчення дисципліни "Екологічні проблеми теплоенергетики", контрольні запитання для самоперевірки, зміст контрольних робіт та варіанти завдань; методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей "Теплоенергетика" й "Екологія та охорона навколишнього середовища". Матеріали можуть бути корисними для студентів споріднених спеціальностей при виконанні курсових і дипломних проектів, пов’язаних із енергетичними об’єктами, а також для самостійної роботи студентів денної форми навчання.
 • Документ
  Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження
  (2007) Ратушняк, Ігор Олександрович; Семенов, Микола Миколайович; Ратушняк, Любов Петрівна
  Подано навчальну програму, рекомендації до вивчення дисципліни "Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження", контрольні запитання для самоперевірки, зміст контрольних робіт та варіанти завдань, методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей "Теплоенергетика" та "Суднові енергетичні установки та устаткування". Матеріали можуть бути корисними для студентів споріднених спеціальностей при виконанні курсових і дипломних проектів, пов'язаних з енергетичними об'єктами, а також для самостійної роботи студентів денної форми навчання.
 • Документ
  Збірник тестів з дисципліни "Джерела та системи теплопостачання промислових та комунальних об'єктів"
  (2007) Слаутіна, Тамара Геннадіївна; Кузнецова, Світлана Анатоліївна
  У методичних вказівках наведено більше 100 тестових завдань з дисципліни "Джерела та системи теплопостачання промислових та комунальних об'єктів", які систематизовані згідно з навчальною програмою однойменного курсу. Це дає можливість використання їх не тільки для контролю з боку викладача, але й для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу безпосередньо студентами. Методичні вказівки рекомендовані для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 6.050601 "Теплоенергетика".
 • Документ
  Методичні вказівки з виконання дипломного проекту зі спеціальності 8.090509 "Суднові енергетичні установки та устаткування"
  (2008) Горбов, Віктор Михайлович; Чередніченко, Олександр Костянтинович; Єсін, Ігор Петрович; Ратушняк, Ігор Олександрович
  Методичні вказівки з виконання дипломних проектів розроблені колективом авторів кафедри суднових та стаціонарних енергетичних установок, що випускає фахівців зі спеціальності "Суднові енергетичні установки та устаткування": зав. кафедрою, професором Горбовим В.М., канд.техн.наук, доцентом Чередніченком О.К., канд.техн.наук, доцентом Єсіним І.П., канд.техн.наук, доцентом Ратушняком І.О. Посібник рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки з виконання дипломних проектів за спеціальністю 8.090510 "Теплоенергетика"
  (2008) Горбов, Віктор Михайлович; Шаповалов, Юрій Олександрович; Слаутіна, Тамара Геннадіївна; Кузнецова, Світлана Анатоліївна; Семенов, Микола Миколайович
  Подані рекомендації щодо змісту розділів пояснювальної записки, технічних вимог до оформлення пояснювальної записки та графічної частини проекту, порядок подання дипломного проекту до захисту, наведений список літератури за напрямками проектування. Призначені для студентів спеціальності 8.090510 "Теплоенергетика" денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Суднові енергетичні установки" для студентів заочної форми навчання
  (2004) Горбов, Віктор Михайлович; Слаутіна, Тамара Геннадіївна; Січкарюк, Олександр Володимирович
  Наведена навчальна програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Суднові енергетичні установки" для студентів спеціальностей "Суднові енергетичні установки та устаткування", "Двигуни внутрішнього згоряння", "Турбіни", "Холодильні машини та установки", "Технологія суднового машинобудування" заочної форми навчання. Викладені матеріали можуть бути корисними для студентів інших спеціальностей, що вивчають дисципліну "Суднові енергетичні установки", а також студентів денного відділення при самостійній роботі.