Навчально-методичні матеріали (СтаРС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Хитавиця корабля
  (2023) Щедролосєв Олександр Вікторович; Бондаренко Олександр Валентинович; Коновалова Ганна Василівна; Соценко Владислав Валерійович
  Наука про хитавицю корабля опирається на знання в галузі математики, механіки твер¬дих тіл, гідромеханіки, аеродинаміки, статики корабля. Вона є однією з найскладніших для сприйняття студентами дисциплін з теорії корабля і кораблебудівних наук загалом. Посібник розраховано для вивчення дисциплін «Динаміка корабля» та «Техніка і тех¬нології освоєння океану», «Океанотехніка», «Основи проєктування суден», а також для вико¬нання практичних робіт і курсових проєктів (робіт), кваліфікаційних робіт першого (бакалавр¬ського) рівня вищої освіти студентами спеціальності 135 «Суднобудування» освітніх програм «Кораблі та океанотехніка», «Суднокорпусобудування», «Судноремонт і технічне обслугову-вання флоту», «Яхти та судна для водного туризму». Призначено для студентів спеціальності 135 «Суднобудування», а також для студентів інших спеціальностей, які вивчають теорію корабля або прикладні дисципліни, що містять питання динаміки морських плавучих споруд. Також може бути корисним для працівників суднобудівної та судноремонтної галузей, аспірантів, слухачів і викладачів морських навчаль¬них закладів.
 • Документ
  Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з розрахунку загальної та місцевої міцності корпусу судна
  (2020) Лугінін, О. Є.; Терлич, С. В.
  Методичні вказівки включають практичні рекомендації з використання розрахунків загальної та місцевої міцності корпусів суден традиційних типів згідно з даними Регістру судноплавства України. Призначені для курсового та дипломного проектування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 135 «Суднобудування» за спеціалізаціями «Кораблі та океанотехніка», «Суднокорпусобудування», «Судноремонт та технічна експлуатація флоту», «Яхти та судна для водного туризму».
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Механізація та автоматизація технологічних процесів у суднобудуванні" для студентів денної форми навчання
  (2018) Щедролосєв, О. В.; Яглицький, Ю. К.; Терлич, С. В.; Кириченко, К. В.
  Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять і плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, системи поточного та підсумкового контролю знать, список рекомендованої літератури та електронних джерел.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Сучасні програмні продукти в суднобудуванні"
  (2019) Яглицький, Юрій Костянтинович
  Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять і плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, системи поточного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури та електронних джерел
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологія побудови яхт та суден для водного туризму»
  (2021) Яглицький, Юрій Костянтинович
  Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, методичні рекомендації щодо підготовки до самостійної роботи і плани самостійної роботи, завдання для самостійної роботи, системи поточного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури та електронних джерел.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Технологія побудови яхт та суден для водного туризму" для студентів денної форми навчання
  (2021) Яглицький, Юрій Костянтинович
  Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять і плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, системи поточного та підсумкового контролю знань (у тому числі тестові завдання з курсу), список рекомендованої літератури та джерел. Призначено для студентів галузі знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальності 135 – «Суднобудування», освітньо-професійної програми «Яхти та малі судна для водного туризму».
 • Документ
  Розрахунок загальної та місцевої міцності корпусу судна
  (2022) Лугінін, О. Є.; Дудченко, О. М.; Терлич, С. В.
  Методичні вказівки включають практичні рекомендації до самостійної роботи студентів з виконання розрахунків поздовжньої загальної та місцевої міцності корпусів суден традиційних типів за даними Регістру судноплавства України. Наводиться опис перевірки загальної міцності суден нових конструктивних типів (у тому числі удосконалених існуючих типів) за Нормами міцності. Приведені дані з перевірки місцевої міцності та стійкості елементів днищевих перекриттів суден: ребер жорсткості та днищових пластин. Призначені для виконання здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти курсової роботи з дисципліни "Будівельна механіка корабля" і кваліфікаційної роботи бакалавра за спеціальністю 135 "Суднобудування" з освітніх програм "Кораблі та океанотехніка", "Суднокорпусобудування", "Судноремонт та технічне обслуговування флоту". Розділ 1 підготовлено О. Є Лугініним, розділи 2, 3 – О.Є Лугініним, О. М. Дудченко та С. В. Терличем.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Сучасні програмні продукти в суднобудуванні" для студентів денної форми навчання
  (2019) Яглицький, Юрій Костянтинович; Yahlytskyi, Yurii
  Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять і плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, системи поточного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури та електронних джерел. Призначено для студентів галузі знань 13 "Механічна інженерія", спеціальності 135 "Суднобудування", освітньо-професійних програм "Суднокорпусобудування", "Кораблі та океанотехніка", "Судноремонт та технічне обслуговування флоту", "Яхти та судна для водного туризму".
 • Документ
  Підготовка виробництва в суднобудуванні з використанням інформаційних технологій
  (2018) Яглицький, Юрій Костянтинович; Yahlytskyi, Yurii
  Розглянуто завдання комплексної підготовки виробництва на суднобудівному підприємстві в умовах застосування сучасних інформаційних технологій. Запропоновано напрямки підвищення конкурентоспроможності суднобудівного підприємства за рахунок впровадження автоматизованих систем проектування і підготовки виробництва типу CAD/CAM, раціоналізації виробництва й управління підприємством, перспективних технологічних процесів.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Механізація та автоматизація технологічних процесів у суднобудуванні" для студентів денної форми навчання
  (2018) Щедролосєв, Олександр Вікторович; Яглицький, Юрій Костянтинович; Терлич, Станіслав Володимирович; Кириченко, Костянтин Володимирович; Shchedrolosiev, Oleksandr; Yahlytskyi, Yurii; Terlych, Stanislav; Kyrychenko, Kostiantyn
  Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять і плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, системи поточного та підсумкового контролю знать, список рекомендованої літератури та електронних джерел.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Корпусодобудовні роботи в суднобудуванні" для студентів денної форми навчання
  (2021) Рашковський, О. С.; Щедролосєв, О. В.; Терлич, С. В.; Коновалова, Г. В.
  Вміщено варіанти практичних завдань, рекомендації щодо виконання й оформлення практичних робіт з дисципліни "Корпусодобудовні роботи в суднобудуванні", а також перелік рекомендованої літератури. Призначено для студентів галузі знань 13 "Механічна інженерія", спеціальності 135 "Суднобудування" (освітньо-професійної програми "Суднокорпусобудування").
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання розділів "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" й "Охорона навколишнього середовища" в дипломних (магістерських) проектах, роботах
  (2017) Щедролосєв, О. В.; Коновалова, Г. В.; Мозговий, А. М.; Савельєв, В. В.
  Методичні вказівки призначені для студентів п'ятого та шостого курсів денної та заочної форм навчання, що навчаються за спеціальностями "Суднобудування", "Галузеве машинобудування", "Прикладна механіка", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Інженерія програмного забезпечення", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Економіка".
 • Документ
  Міцність суднового корпусу і його елементів при побудові, спуску та докуванні
  (2019) Коростильов, Л. І.; Щедролосєв, О. В.
  У посібнику наводиться необхідний теоретичний матеріал та розглядаються типові випадки міцнісних розрахунків корпусу і його елементів в короткотермінових періодах існування судна у вигляді виконання розрахунково-графічних робіт. Посібник призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 135 «Суднобудування», а його окремі частини можуть використовуватись при навчанні бакалаврів і докторів філософії за тією ж спеціальністю.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів ВНЗ освітнього рівня "магістр" денної форми навчання
  (2017) Щедродосєв, О. В.; Коновалова, Г. В.; Мозговий, А. М.; Савельєв, В. В.
  Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, теми практичних занять, теми самостійної роботи, питання для поточного та підсумкового контролю знань; представлено теоретичні матеріали до модулів дисципліни, список рекомендованої літератури та джерел інтернет-ресурсів. Методичні вказівки призначені для студентів ВНЗ освітнього рівня "магістр" денної форми навчання.
 • Документ
  Опір матеріалів
  (2017) Коростильов, Л. І.; Лугінін, О. Є.; Коршиков, Р. Ю.; Спіхтаренко, В. В.; Клименков, С. В.; Терлич, С. В.
  У посібнику наводяться основи теорії опору матеріалів за темами навчальної програми: вступ до дисципліни; напруження та деформації в пружному тілі; розтягання–стискання ступеневого брусу; зрізання та зминання з’єднувальних елементів конструкцій; геометричні характеристики плоских перерізів бруса; кручення бруса; механічні характеристики конструкційних матеріалів і види їх експериментального визначення; згинання балок; стійкість прямолінійних стержнів; міцність при динамічному навантаженні; додаткові питання опору матеріалів (концентрація напружень; поняття про втомленість, повзучість та релаксацію матеріалів; стислі відомості про розрахунки балок в області пластичних деформацій). Наводяться багаточисленні приклади рішення типових задач за розглянутими темами та завдання для індивідуальної роботи. У другому виданні частково перероблені та доповнені окремі розділи посібника з доповненням інформації за розглянутими темами дисциплін. Розділи 1, 2, 8–11 та тести за дисципліною написані О. Є. Лугініним, розділи 10–12 – Л. І. Коростильовим, розділи 3, 4, 7 – В. В. Спіхтаренко, розділи 5, 6 та додатки посібника – С. В. Терличем. Посібник призначено для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання у самостійній роботі та виконанні індивідуальних розрахункових робіт.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Сучасні методи дефектації та ремонт корпусних конструкцій і технічних засобів суден"
  (2018) Щедролосєв, О. В.; Яглицький, Ю. К.; Терлич, С. В.; Кириченко, К. В.
  Розглянуті особливості зносу та ушкодження корпусу судна, наведені класифікація і характеристика дефектів судна та методи визначення пошкоджень корпусу судна. Описані технологічний процес проведення дефектації корпусів суден і методи визначення залишкової товщини листів обшивки, настилів і набора корпусу, а також сучасні прилади для проведення вимірювань залишкових товщин. Призначено для студентів галузі знань 13 "Механічна інженерія", спеціальність 135 "Суднобудування".
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Підйомні засоби та доковий ремонт суден" для студентів денної форми навчання
  (2019) Щедролосєв, О. В.; Узлов, О. М.; Коновалова, Г. В.; Кириченко, К. В.
  Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять і плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, системи поточного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури та джерел. Призначено для студентів галузі знань 13 "Механічна інженерія", спеціальності 135 "Суднобудування" (освітньо-професійні програми "Суднокорпусобудування", "Судноремонт та технічне обслуговування флоту").
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Управління якістю продукції у суднобудуванні" для студентів денної форми навчання
  (2014) Коршиков, Р. Ю.; Яглицький, Ю. К.; Кириченко, К. В.
  Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику практичних занять, теми самостійної роботи, питання для поточного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури та джерел інтернет-ресурсів. Призначені для студентів п'ятого курсу денної форми навчання, що навчаються за спеціальністю 7.05120102 "Суднокорпусобудування".