Статті (ТЕтаТМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Підвищення ресурсу колінчастого валу алмазно-дісульфідмолібденовою приробкою поверхонь тертя
  (2016) Ошовський, Віктор, Якович
  Проаналізована дія на ресурс спряження «шийка колінчастого валу – бабітові вкладиші» недостатньої геометричної і механічної якості поверхонь та збільшення зазору при обкатуванні. Запропонована приробка поверхонь тертя алмазно-дисульфідмолібденовим шаржуванням, яке зменшує до початку нормальної експлуатації шорсткість, геометричні погрішності форми і розташування поверхонь, коефіцієнт тертя та зазор в спряженні. Така обробка попереджує появу задирок і прихватів на поверхні спряження та підвищує зносостійкість без втрати здатності до релаксаційних змін відповідно до дії сил, пов’язаних з геометричними погрішностями поверхонь. Проведені випробування підтверджують, що цей метод значно підвищує ресурс спряження.
 • Документ
  Теплообмін і тертя турбулентного потоку газу в трубі при малих числах Рейнольдса
  (2017) Святецький, Микола Володимирович; Ошовський, Віктор Якович; Капура, Ігор Анатолійович; Будуров, Василь Леонтійович; Svyatetsky, Mykola; Oshovsky, Viktor; Kapura, Igor; Budurov, Vasiliy
  В статті проаналізовані відомі результати експериментальних і теоретичних досліджень розглядуваних процесів. Загальним недоліком згадуваних робіт є відсутність належної фізичної обгрунтованості прийнятих напівемпіричних теорій, що не дозволяє достатньо коректно врахувати специфіку процесів турбулентного переносу і істотно обмежує область застосування одержаних результатів. Показано, що врахування взаємодії молекулярного і молярного механізмів переносу, які кількісно порівнянні, дає можливість узгодити експериментальні результати з теоретичними. Таким чином викладений метод дозволяє з єдиних позицій розраховувати характеристики теплообміну і гідродинаміки газового потоку в трубі в широкому діапазоні чисел Рейнольдса.
 • Документ
  Аналіз неізотермічних процесів в дегазаторах ресорбційних холодильних машин
  (2021) Ошовський, Віктор Якович; Oshovskyі, Viktor
  Розроблено методику аналізу залежності температури киплячого розчину в дегазаторі від отриманого тепла. На прикладі аналізу кипіння в дегазаторі водоаміачного розчину при різних його вихідних параметрах побудовано графіки залежностей і показано, що на їх характер суттєво впливає початкова концентрація розчину. Запропоновано при проектуванні ресорбційних машин використовуючи дану методику аналізу вибирати початкову концентрацію розчину для наближення до еквідистантності змін температури розчину і охолоджуваної речовини з метою зменшення енергетичних втрат.
 • Документ
  Взаємодія рослинних олій з робочими контактними поверхнями деталей паливної апаратури дизельних двигунів
  (2019) Ошовський, Віктор Якович; Грабовенко, Олександр Іванович; Швець, Ігор Анатолійович; Oshovsky, Viktor; Grabovenko, Olexandr; Shvets, Igor
  Виконано аналіз літературних джерел, щодо проблеми руйнування робочих поверхонь основних деталей паливної апаратури дизельних двигунів внаслідок контакту з рідкими паливами альтернативного походження. Проведено металографічне дослідження впливу контакту рослинних палив та дизельного палива на робочі поверхні деталей паливної апаратури дизельних двигунів. Здійснено аналіз впливу альтернативних палив на контактні робочі поверхні деталей диференційованим методом (до та після контакту). Зроблено аналіз отриманих результатів та надані пропозиції щодо подальших робіт по адаптації дизельних двигунів для роботи на рідких альтернативних паливах.
 • Документ
  Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою-протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування
  (2017) Анастасенко, С. М.; Григурко, І. О.; Будуров, B. Л.; Anastasenko, Sergey; Grigyrkо, Ivan; Bydyrov, Vasiliy
  У статті представлена модернізація конструкції спеціальної оправки для торцевої фрези зі зміщеним центром обертання. Розроблено схему прогресивного фрезерування поверхонь за допомогою спеціальної оправки для фрези-протяжки,яка забезпечує знімання припуску від 10 до 30 мм, за один прохід.
 • Документ
  Енергозберігаючі зразкові цикли для охолоджуючих термотрансформаторів
  (2017) Ошовський, Віктор; Анастасенко, Сергій; Святецький, Микола; Капура, Ігор
  Мета статті – дослідження і розробка зразкових термодинамічних циклів для енергозберігаючих технологічних процесів охолодження потоків речовин від температури навколишнього середовища до заданої низької температури. В статті проаналізована енергетична ефективність цикла Лоренца залежно від інтервалу температур робочого тіла в процесах теплообміну з зовнішніми джерелами. Також доведено, що термодинамічний цикл зі ступінчастою регенерацією тепла найбільш ефективний для охолодження у найбільшому температурному інтервалі, тобто при охолодженні потоку речовини від температури навколишнього середовища. Окрім того, при збільшенні числа ступіней регенерації тепла, наприклад в ресорбційних термотрансформаторах, значно зменшується інтервал температур робочого тіла в процесі відведення тепла у навколишнє середовище. Це сприяє наближенню цикла до трикутного, тобто з найменшою витратою енергії на стиск робочого тіла. Таким чином впровадження цикла зі ступінчастою регенерацією тепла, який можна реалізувати у ресорбційних охолоджуючих термотрансформаторах, буде сприяти енергозбереженню в технологіях охолодження потоків речових у різних галузях, в тому числі і в сільському господарстві.
 • Документ
  Енергетична ефективність ступінчастих ресорбційних циклів для охолодження
  (2019) Ошовський, Віктор; Анастасенко, Сергій; Святецький, Микола; Шостак, Олександр; Oshovsky, Viktor; Anastasenko, Serhij; Svyateckiy, Mykola; Shostak, Oleksandr
  Розроблено узагальнену методику теплового розрахунку багатоступінчастих ресорбційних циклів охолодження потоків рідких або газоподібних речовин, від температури навколишнього середовища до заданої низької температури та проаналізована їх енергетична ефективність. В ступінчастих ресорбційних циклах поток продукта охолоджується в дегазаторі при кипінні розчину в заданому інтервалі температур. Розчин відбирається з останньої резорбційної ступені, дроселюється в холодний кінець дегазатора і там кипить при підвищенні температури відповідно до інтервалу зміни температури охолоджуваної речовини. Утворена пара стискується компресором і направляється в ресорбер. Туди ж подається насосом і розчин низької концентрації з теплого кінця дегазатора. В ресорбері пара частково поглинається розчином при відведенні тепла в навколишнє середовище. Далі пара продовжує поглинатися в одному або декількох послідовно включених ресорберах, при відведенні теплоти киплячим розчином, який дроселюється зі входу в кожен резорбер. Результати аналізу показують, що питома енергетична ефективність водоаміачного ресорбційного циклу вище чим аміачного. Окрім того при збільшенні числа ступенів зменшується співвідношення тисків ресорбції і дегазації. Це дозволить використовувати в охолоджуючих машинах компактні теплообмінники, а пару стискувати в високоефективних турбокомпресорах або в термічних компресорах при використанні тепла невисокого температурного потенціалу, що буде сприяти енергозбереженню в технологіях охолодження різних галузей, в тому числі і в сільському господарстві.
 • Документ
  Экспериментальное исследование двухфазных закрытых термосифонов для экономайзеров котлов
  (2020) Епифанов, А. А.; Дымо, Б. В.; Долганов, Ю. А.; Анастасенко, С. Н.; Epifanov, A. A.; Dymo, B. V.; Dolganov, Y. A.; Anastasenko, S. N.
 • Документ
  Вплив режимів різання на збереження стійкості інструмента: проблеми та шляхи їх вирішення
  (2016) Анастасенко, Сергій; Будуров, Василь; Григурко, Іван; Anastasenko, Sergey; Bydyrov, Vasiliy; Grigyrkо, Ivan
  У статті визначено вплив чинників на стійкість інструмента. Досліджено наступні чинники: швидкість різання, подача, глибина різання, задній кут, головний кут в плані, допоміжний кут в плані, радіус при вершині, передній кут, змінні багатогранні пластини (ЗБП). Встановлено і систематизовано причини зниження стійкості інструмента та запропоновано шляхи збереження стійкості інструмента.
 • Документ
  Моделирование теплоотдачи шахматного пучка экранированных сетками круглых труб
  (2016) Дымо, Б. В.; Пастухов, С. Ю.; Епифанов, А. А.; Анастасенко, С. Н.; Dymo, B. V.; Pastuhov, S. Y.; Epifanov, A. A.; Anastasenko, S. N.
 • Документ
  Верификационное численное моделирование процессов теплоотдачи одиночной круглой трубы, экранированной сеткой
  (2015) Дымо, Б. В.; Пастухов, С. Ю.; Чегринцев, В. Ф.; Анастасенко, С. Н.; Dymo, B. V.; Pastuhov, S. Y.; Chegryntsev, V. F.; Anastasenko, S. N.