152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Розробка моделі розподілення навантажень інформаційно-вимірювальних систем за допомогою використання генетичного алгоритму
  (2020) Тарасова, Анастасія Олегівна; Tarasova, Anastasia Olehivna; Пономаренко Т. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 100 стор., 11 табл., 17 рис., 14 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення ефективності розподілення навантажень інформаційно-вимірювальних систем. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення швидкості обробки запитів задяки розподіленню навантажень на складові інформаційновимірювальної системи за допомогою використання генетичного алгоритму. Об'єктом дослідження є процес розподілення навантажень інформаційно-вимірювальних систем. Предметом дослідження є модель розподілення навантажень інформаційно-вимірювальних систем за допомогою використання генетичного алгоритму. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії прийняття рішень, теорія ймовірності, математичної статистики, оптимізаційні методи. Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено модель розподілення навантажень інформаційно-вимірювальних систем, яка за допомогою використання генетичного алгоритму дає можливість минімізувати максимально навантаження в мережі інформаційно-вимірювальної системи. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для розподілення навантажень інформаційно-вимірювальної системи . Апробація результатів роботи. Робота пройшла апробацію на ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації», м. Кропивницький, 25–27 листоп. 2020 р. Публікації. За результатами опубліковано тези у збірнику матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації», м. Кропивницький, 25–27 листоп. 2020 р.
 • Документ
  Удосконалення рівняння регресії для оцінювання часу відновлення працездатності обладнання зв’язку, яке працює за технологією RadioEthernet, та розбробка програми для його реалізації
  (2020) Степаненко, Ангеліна Богданівна; Stepanenko, Anhelina Bohdanivna; Устенко І. В.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Спеціалізація – «Програмні та інформаційні системи». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 110 стор., 13 табл., 20 рис., 37 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності оцінювання часу відновлення працездатності обладнання зв’язку, яке працює за технологією RadioEthernet. Мета та завдання дослідження: підвищення достовірності оцінювання часу відновлення працездатності обладнання зв’язку, яке працює за технологією RadioEthernet, за допомогою нелінійного рівняння регресії. Об’єкт дослідження: процес оцінювання часу відновлення працездатності обладнання зв’язку, яке працює за технологією RadioEthernet. Предмет дослідження: однофакторне нелінійне рівняння регресії для оцінювання часу відновлення працездатності обладнання зв’язку, яке працює за технологією RadioEthernet. Методи дослідження: методи теорії надійності, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного моделювання, регресійного аналізу, об’єктно-орієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалення однофакторного нелінійного рівняння регресії для оцінювання часу відновлення працездатності обладнання зв’язку, яке працює за технологією RadioEthernet, за рахунок використання нормалізуючого перетворення на основі натурального логарифму, що дозволило підвищити достовірність оцінювання часу відновлення працездатності обладнання зв’язку, яке працює за технологією RadioEthernet, в порівнянні з існуючим рівнянням регресії. Практичне значення одержаних результатів: програма для оцінювання часу відновлення працездатності обладнання зв’язку, яке працює за технологією RadioEthernet. Апробація результатів досліджень: результати досліджень пройшли апробацію на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні» (м. Херсон, 30 листопада 2020 року). Публікації: результати роботи викладено у 1 науковій праці – тезах конференції.
 • Документ
  Розробка моделі верифікації інформаційно-вимірювальної системи з обмеженими ресурсами
  (2020) Михайлюк, М. В.; Myhajluk, Myhajlo; Пономаренко Т. В.
  Актуальність теми роботи: необхідність створення моделі верифікації для різних конфігурацій апаратного забезпечення з обмеженими ресурсами. Мета та завдання дослідження. Метою є створення моделі верифікації, що описує адаптивну архітектуру вбудованих систем і дозволяє застосовувати дану модель для різних конфігурацій апаратного забезпечення. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі моделі верифікації, інформаційно-вимірювальних систем з обмеженими ресурсами та створити модель верифікації, що описує адаптивну архітектуру вбудованих систем і містить період передачі результатів верифікації під зовнішнє сховище, що дозволяє застосовувати дану модель для різних конфігурацій апаратного забезпечення. Об'єктом дослідження інформаційно-вимірювальні системи. Предмет дослідження – модель верифікації інформаційно-вимірювальної системи з обмеженими ресурсами Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії ймовірності, методи статистичного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено модель верифікації інформаційно-вимірювальної системи з обмеженими ресурсами, яка, на відміну від моделі верифікації веб-орієнтованих систем, описує адаптивну архітектуру вбудованих систем і містить період передачі результатів верифікації під зовнішнє сховище, що дозволяє застосовувати дану модель для різних конфігурацій апаратного забезпечення. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для верифікації інформаційно-вимірювальної системи. Публікації. Результати роботи опубліковано у матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, м. Кропивницький, 25–27 листоп. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа “Ін-т модернізації змісту освіти”, Центральноукр. нац. техн. ун-т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 10.
 • Документ
  Удосконалення ймовірнісної моделі оцінювання вимірів часу напрацювання на відмову жорстких дисків та розробка програмного забезпечення для її реалізації
  (2020) Копієвський, Дмитро Вадимович; Kopiievskyi, Dmytro Vadymovych; Макарова Л. М.
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Освітня програма – «Програмні та інформаційні системи». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 99 стор., 13 табл., 16 рис., 26 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність удосконалення ймовірнісної моделі для оцінювання вимірів часу напрацювання на відмову жорстких дисків із застосуванням нормалізуючого перетворення Джонсона та розробка програми для її реалізації. Мета та завдання дослідження: підвищення достовірності оцінювання вимірів часу напрацювання на відмову жорстких дисків. Об’єкт дослідження: процес оцінювання вимірів часу напрацювання на відмову жорстких дисків. Предмет дослідження: ймовірнісна модель розподілу вимірів часу напрацювання на відмову жорстких дисків. Методи дослідження: методи теорії надійності, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного моделювання, об’єктноорієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено ймовірнісну модель розподілу вимірів часу напрацювання на відмову жорстких дисків за рахунок використання нормалізуючого перетворення Джонсона, що дозволило підвищити достовірність оцінювання часу напрацювання на відмову жорстких дисків в порівнянні з існуючою моделлю. Практичне значення одержаних результатів: ПЗ для побудови ймовірнісної моделі розподілу вимірів часу напрацювання на відмову жорстких дисків, яке розроблено в рамках кваліфікаційної роботи, дозволило автоматизувати та скоротити час відповідних розрахунків. Апробація результатів досліджень: основні положення і результати досліджень, викладені у кваліфікаційній роботі, пройшли апробацію на Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи» (ITMAS–2020) (м. Миколаїв, 26–28 жовтня 2020 р.). Публікації. Основні результати кваліфікаційної роботи викладено у 1 науковій праці – тезах конференції.