Навчально-методичні матеріали (СН)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Фізичне виховання (методичні вказівки, інструкції щодо організації та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти)
  (2021) Смірнова, І. М.
  Методичні вказівки містять Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України», Інструкцію про організацію проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, Положення про організацію проведення тестування, умови виконання тестування та опис проведення тестування. У вказівках детально описані види випробувань (тести, нормативи та бали оцінювання фізичної підготовленості у табличній формі), оформлення результатів проведення тестування та порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості. Призначено для викладачів фізичного виховання закладів вищої, професійної та середньої освіти і здобувачів вищої освіти денної форми навчання тих спеціальностей, у навчальних планах яких є дисципліна «Фізичне виховання».
 • Документ
  Іноземна мова
  (2021) Бойко, Л. М.
  Уміщено англомовні автентичні тексти професійного спрямування з переліком термінів, питання для самоконтролю до кожного тексту, вказівки до самостійного опрацювання текстів та списки літературних джерел для самостійної роботи. Призначено для здобувачів вищої освіти
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Ділова українська мова" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (2021) Сміліченко, Яніна Броніславівна
  Вказівки містять вправи для самостійної роботи, тестові завдання для самоперевірки, кросворди, тематику рефератів та список рекомендованої літератури для підготовки до занять та самостійної роботи. Дані вказівки призначені для проведення самостійної роботи, поточного контролю знань, умінь і навичок здобувачів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Документ
  Методичні вказівки для контрольних робіт з дисципліни «Ділова українська мова»
  (2021) Сміліченко, Яніна Броніславівна
  Призначено для проведення поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з ділової української мови. Обов’язковими є контрольні питання для перевірки теоретичних знань з дисципліни, завдання для вироблення та перевірки навичок, а також тестові завдання. Контрольні завдання дають можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння здобувачами теоретичного та практичного матеріалу, сформованість навичок володіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру, систематизувати знання норм сучасної української літературної мови, удосконалити знання, вміння та навички щодо оформлення наукових текстів і ділових паперів, підвищити рівень культури мовлення за допомогою запропонованих тестів, перевірити знання здобувачів з тем, передбачених навчальною програмою.
 • Документ
  Методичні вказівки для проведення тестового контролю з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням"
  (2017) Сміліченко, Яніна Броніславівна
  Наведено у методичних вказівках відомості щодо проведення тестового контролю відповідно до чинної програми. Запропоновані тестові завдання, різноманітні за формою виконання (з вибором правильної відповіді, на увідповіднення й упослідовнення), передбачають виявити рівень не лише розуміння навчального матеріалу, а й уміння аналізувати, синтезувати й застосовувати його. Тести призначені для проведення поточного і підсумкового контролю знань,умінь і навичок студентів денної та заочної форм навчання, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.