Магістерські роботи (ІЦЕ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Підвищення культури безпеки трудового персоналу на суднобудівному підприємстві за допомогою залучення цифрових каналів та технологій
  (2023) Петрова, О. О.; Petrova, O.; Корнієнко О. П.
  Петрова О.О. «Підвищення культури безпеки трудового персоналу на суднобудівному підприємстві за допомогою залучення цифрових каналів та технологій» - кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Метою магістерської кваліфікаційної роботи є обґрунтування та розробка теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо шляхів підвищення культури безпеки трудового персоналу на суднобудівному підприємстві за допомогою залучення цифрових каналів та технологій. Об’єктом дослідження є процес підвищення культури безпеки трудового персоналу на суднобудівному заводі. Предметом дослідження визначено шляхи підвищення культури безпеки трудового персоналу за допомогою залучення цифрових каналів та технологій. В роботі розглянуто теоретичні аспекти поняття «культура безпеки» та «діджиталізація»; охарактеризовано стадії розвитку обох; проаналізовано вплив культури безпеки на продуктивність трудового колективу та взаємозв’язок позитивного іміджу підприємства з його конкурентоспроможністю на ринку праці та рівнем культури безпеки; проведено діагностику використання цифрових підходів для оптимізації бізнес процесів та розроблено практичні поради щодо підвищення культури безпеки трудового колективу за допомогою залучення цифрових технологій та каналів.
 • Документ
  Розвиток вітчизняних морських портів в умовах європейської економічної інтеграції
  (2022-12-12) Лук’яненко, В. О.; Lukianenko, Viktoriia; Корнієнко О. П.
  Лук’яненко В.О. «Розвиток вітчизняних морських портів в умовах європейської економічної інтеграції» магiстерська робота на здобуття другого ступеня вищої освiти «магiстр». – Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi адмiрала Макарова, м. Миколаїв, 2022. Метою кваліфікаційної роботи є поглиблення теоретичних підходів та обґрунтування методологічних засад розвитку МПУ в умовах європейської економічної інтеграції. Об'єктом дослідження є процес розвитку МПУ в умовах європейської економічної інтеграції. Предметом дослідження виступають теоретико-методичні та науково-практичні засади розвитку МПУ в умовах європейської економічної інтеграції з позиції стратегування. Квалiфiкацiйнiй робота присвячена вирішенню такого актуального завдання для України, яка перебуває у процесі інтеграції до ЄС, в тому числі і економічної, як розвиток її морських портів (МП). Адже, для транспортного комплексу України, МП є важливим елементом. Функціонуючи як мультимодальні хаби МПУ перевалюють приблизно 10% вантажів від загального обсягу вантажів, що перевозяться в Україні. Крім того, МПУ, як сегмент транспортної інфраструктури, найбільше та найтісніше залучені в процеси інтеграції через задіяність в глобальній світовій торгівлі.
 • Документ
  Розвиток вітчизняних морських портів в умовах європейської економічної інтеграції
  (2022) Лук’яненко, В. О.; Lukianenko, Viktoriia; Корнієнко О. П.
  Лук’яненко В.О. «Розвиток вітчизняних морських портів в умовах європейської економічної інтеграції» магiстерська робота на здобуття другого ступеня вищої освiти «магiстр». – Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi адмiрала Макарова, м. Миколаїв, 2022. Метою кваліфікаційної роботи є поглиблення теоретичних підходів та обґрунтування методологічних засад розвитку МПУ в умовах європейської економічної інтеграції. Об'єктом дослідження є процес розвитку МПУ в умовах європейської економічної інтеграції. Предметом дослідження виступають теоретико-методичні та науково-практичні засади розвитку МПУ в умовах європейської економічної інтеграції з позиції стратегування. Квалiфiкацiйнiй робота присвячена вирішенню такого актуального завдання для України, яка перебуває у процесі інтеграції до ЄС, в тому числі і економічної, як розвиток її морських портів (МП). Адже, для транспортного комплексу України, МП є важливим елементом. Функціонуючи як мультимодальні хаби МПУ перевалюють приблизно 10% вантажів від загального обсягу вантажів, що перевозяться в Україні. Крім того, МПУ, як сегмент транспортної інфраструктури, найбільше та найтісніше залучені в процеси інтеграції через задіяність в глобальній світовій торгівлі.
 • Документ
  Аналіз маркетингової діяльності машинобудівних підприємств
  (2022) Луц, Д. М.; Lutz, D. M.; Корнієнко О. П.
  Луц Д. М. «Аналіз маркетингової діяльності машинобудівних підприємства» магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освiти «магiстр». – Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi адмiрала Макарова, м. Миколаїв, 2022. Метою квалiфiкацiйної роботи є дослідження ефективного використання маркетингової діяльності та вибір напрямків її вдосконалення і розробка практичних рекомендацій та оцінка таких рекомендацій при здійсненні маркетингової діяльності ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». Об'єктом дослiдження є процеси організації маркетингової діяльності підприємства. В квалiфiкацiйнiй роботi здійснено теоретичне узагальнення і нові рекомендації щодо удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві. Дослідження дало змогу систематизувати, доповнити та розвинути теоретико – методологічні та концептуальні засади і сформувати науково-методичні підходи до організації маркетингу на підприємстві. Проведено вдосконалення структури бюджету маркетингових комунікацій та інструментів, які забезпечували зростання фінансового результату від їх використання. Досліджено ефективну маркетингову діяльність при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення маркетингу на підприємстві ДП НВКГ «ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ».
 • Документ
  Трансформація промислових підприємств України в умовах індустрії 4.0.
  (2022) Журавель, В. В.; Zhuravel, V. V.; Корнієнко О. П.
  Журавель В.В. «Трансформація промислових підприємств України в умовах індустрії 4.0.» магiстерська робота на здобуття другого ступеня вищої освiти «магiстр». – Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi адмiрала Макарова, м. Миколаїв, 2022. Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад визначення впливу Індустрії 4.0 на розвиток промисловості та розроблення концептуальних підходів стосовно формування комплексу інструментів адаптації української промисловості до технологічних викликів Індустрії 4.0. Об'єктом дослідження є процес розвитку промислових підприємств в умовах поширення технологій Індустрії 4.0. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти впливу технологій Індустрії 4.0 на трансформаційні процеси в промисловості. В квалiфiкацiйнiй роботi розкрито науково-теоретичні засади впливу Індустрії 4.0 на розвиток промисловості з метою комплексного розуміння сучасних індустріально- інноваційних трансформацій; визначено сутність явища Індустрії 4.0, специфіку її впливу на промисловий розвиток та складові технологічного ландшафту; ідентифіковано сучасні глобальні, національні, регіональні та локальні можливості й загрози, що виникають перед промисловістю у контексті посилення технологічних викликів Індустрії 4.0; оцінено тенденції розвитку промисловості України, ступінь її готовності до викликів Індустрії 4.0 та обґрунтувати перспективи впровадження технологій Індустрії 4.0 за галузевими та регіональними ознаками.
 • Документ
  Цифровізація як рушійна сила інноваційного розвитку бізнес-структур
  (2022) Борисюк, Ю. С.; Borisyuk, Yu.S.; Корнієнко О. П.
  Борисюк Ю.С. «Цифровiзацiя як рушiйна сила iнновацiйного розвитку бiзнес-структур» магiстерська робота на здобуття другого ступеня вищої освiти «магiстр». – Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi адмiрала Макарова, м. Миколаїв, 2022. Метою квалiфiкацiйної роботи є обґрунтування та розробка теоретико-методичних положень i практичних рекомендацiй щодо рацiональної органiзацiї процесу цифрової трансформацiї бiзнес-структур як рушiйної сили їх iнновацiйного розвитку. Об'єктом дослiдження є процеси цифрової трансформацiї вiтчизняних бiзнес-структур, орiєнтованi на змiну їх бiзнес-моделей та пiдвищення ефективностi їх реалiзацiї. В квалiфiкацiйнiй роботi розкрито дiалектику цифрового розвитку та трансформацi; визначено мiсце та роль малого i середнього бiзнесу в реалiзацiї концепцiї розвитку цифрової економiки України; дослiджено особливостi цифрової трансформацiї у контекстi реiнжинiрингу бiзнес-процесiв органiзацiї. Виокремлено виклики та передумови цифрової трансформацiї вiтчизняних бiзнес-структур; дослiджено науково-методичнi пiдходи визначення рiвня цифрової трансформацiї бiзнес-структур; проаналiзовано основнi iнструментарiї побудови iнновацiйних бiзнес-моделей пiдприємств у контекстi iмплементацiї цифрових технологiй.
 • Документ
  Розробка та обґрунтування шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств морського судового сервісу
  (2021) Калашнікова, І. В.; Kalashnikov, I. V.; Дибач І. Л.
  Калашнікова І. В. «Розробка та обґрунтування шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств морського судового сервісу», магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освіти «магістр» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Метою кваліфікаційної магістерської роботи є розробка та обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств морського судового сервісу. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: вивчення сутності економічної ефективності підприємств; дослідження чинники та напрямки підвищення ефективності господарської діяльності підприємств; опрацювання методичних підходів до економічного аналізу економічної ефективності підприємств; дослідити сучасні тренди в морегосподарюванні; здійснити техніко-економічну характеристику ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс»; проаналізувати економічну ефективність діяльності ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс»; вивчити діджиталізацію як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства в сфері В2В; розробити інноваційний інструментарій підвищення ефективності діяльності ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс»; економічно обґрунтувати заходи підвищення ефективності ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс».
 • Документ
  Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчний меxaнiзм фoрмувaння i впрoвaдження cтрaтегiї рoзвитку ciльcькoгocпoдaрcькиx пiдприємcтв Микoлaївcькoгo регioну
  (2021) Тимoщук, М. М.; Гуpченков О. П.
  Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістр за спеціальністю – Економіка підприємства. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України, Миколаїв, 2021 р. В умовах ринкових відносин обігові кошти здобувають особливо важливе значення. Адже вони являють собою частину продуктивного капіталу, що переносить свою вартість на знов створений продукт повністю і повертається до підприємця в грошовій формі наприкінці кожного кругообігу капіталу. Таким чином, обігові кошти є важливим критерієм у визначенні прибутку підприємства.Мета роботи полягає в розкритті сутності обігових коштів, поглибленому аналізі їх методів управління і на цій основі – проведення аналізу обігових коштів на обраному підприємстві.
 • Документ
  Iнтенcифiкaцiя економiчного pозвитку пiдпpиємcтвa в умовax IV-ої пpомиcлової pеволюцiї
  (2021) Оciпов, C. Є.; Гуpченков О. П.
  Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістр за спеціальністю – Економіка підприємства. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України, Миколаїв, 2021 р. Прибутковість і рентабельність є результатом виробничого процесу, вони формуються під впливом факторів, зв'язаних з підвищенням ефективності використання оборотних коштів, зниженням собівартості і збільшенням обсягів реалізації продукції і послуг. Метою дослідження є визначення прибутковості і рентабельності підприємства та розробка шляхів їх підвищення на підприємстві.В роботі проведено аналіз заходів щодо підвищення прибутковості та рентабельності підприємства.
 • Документ
  Обґрунтування довгострокового інноваційного розвитку підприємства (на прикладі ТОВ "Нікморсервіс-Миколаїв")
  (2021) Назаренко, Ю. О.; Корнієнко О. П.
  Назаренко Ю. О. «Обґрунтування довгострокового інноваційного розвитку підприємства (на прикладі ТОВ “Нікморсервіс-Миколаїв”)» магістерська робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Основною метою дипломної роботи є розробка комплексу стратегічних заходів щодо поліпшення організації процесу інноваційної діяльності в ТОВ “Нікморсервіс-Миколаїв”. Відповідно до цієї мети в магістерській дипломній роботі сформульовані, поставлені й вирішені наступні завдання: розкрити й обґрунтувати теоретичні основи формування й функціонування довгострокового (стратегічного) планування інноваційної діяльності підприємства, розглянути стратегію інноваційного розвитку підприємства; проаналізувати сучасний економіко-фінансовий стан, провести діагностику ресурсних та інноваційних складових ТОВ “Нікморсервіс-Миколаїв”; розробити та економічно обґрунтувати інноваційну стратегію для досліджуваного підприємства. Об’єктом дослідження в дипломній роботі є процес інноваційної діяльності, що відбувається на ТОВ “Нікморсервіс-Миколаїв”. Предметом дослідження даної роботи обрано сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів щодо проблеми створення й функціонування інноваційної стратегії підприємства.
 • Документ
  Обґрунтування логістики перевезень агропродукції і удосконалення механізму їх інвестування (за даними автотранспортних підприємств Миколаївської області
  (2021) Цой, В. В.; Tsoi, V. V.; Гурченков О. П.
  Цой В. В. «Обґрунтування логістики перевезень агропродукції і удосконалення механізму їх інвестування (за даними автотранспортних підприємств Миколаївської області)» магістерська робота на здобуття ступеню вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Метою дослідження є узагальнення і розвиток науково-методичних основ та розроблення практичних рекомендацій щодо забезпечення перевезень продукції шляхом залучення інвестиційних перспектив, удосконалення мoделей діяльності підприємств, що функціонують на ринку транспортних послуг. Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання в роботі таких завдань: дослідити теоретичні та методичні питання інвестування транспортних перевезень продукції; провести комплексний аналіз діяльності й розвитку транспортних підприємств, які надають послуги з перевезення продукції; розробити організаційнo-економічні заходи щодо вдосконалення інвестування перевезень продукції. Об’єктом дослідження є процес функціонування транспортних підприємств, що здійснюють перевезення агропродукції.
 • Документ
  Удосконалення системи збуту продукції на основі маркетингу
  (2021) Самойлова, С. О.; Samoilova, S. O.; Дибач І. Л.
  Самойлова С. О. «Удосконалення системи збуту продукції на основі маркетингу» магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Метою кваліфікаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти є розробка теоретичних та прикладних аспектів удосконалення системи збуту продукції на засадах маркетингу. Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі завдання: вивчення збуту як елементу маркетингової діяльності; опрацювання принципів та функцій системи збуту продукції; описати специфіку маркетингової збутової політики підприємства; дати організаційно-економічну характеристику ТОВ «Вознесенський хлібозавод»; здійснити аналіз системи збуту продукції ТОВ «Вознесенський хлібозавод»; дослідити передумови удосконалення системи збуту продукції підприємства; окреслити новітні засоби покращання просування продукції підприємства; опрацювати організаційні засади створення служби маркетингу на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес удосконалення системи збуту продукції на основі маркетингу.
 • Документ
  Інноваційне забезпечення підвищення економічної ефективності роботи машинобудівного підприємства та його стійкого розвитку
  (2021) Нікішенко, Т. В.; Nikishenko, T. V.; Гурченков О. П.
  Нікішенко Т. В. «Інноваційне забезпечення підвищення економічної ефективності роботи машинобудівного підприємства та його стійкого розвитку» магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Метою роботи є наукове обґрунтування теоретико-методичних положень і розроблення практичних рекомендацій щодо інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств. Для досягнення поставленої мети в роботі було вирішено наступні завдання: сформовано поняттєвий апарат процесу інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств; наведено класифікацію факторів впливу на рівень інноваційного забезпечення підвищення економічної ефективності роботи підприємства та його стійкого розвитку; запропоновано науково-методичний підхід до оцінки стійкого розвитку підприємств машинобудівної галузі; систематизовано концептуальні аспекти формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств; розроблено стратегію формування інноваційного забезпечення підвищення економічної ефективності роботи підприємства та його стійкого розвитку. Об’єктом дослідження є процес підвищення економічної ефективності роботи машинобудівних підприємств та їх стійкого розвитку.
 • Документ
  Діагностика ефективності стратегічного планування виробничого підприємства
  (2020) Старостіна, Д. О.; Гурченков О. П.
  Кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікації «магістр» за спеціальністю – Економіка підприємства. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України, Миколаїв, 2020 р. Чільне місце в системі планування на підприємстві посідає стратегічне планування. Рівень його організації виступає важливою детермінантою параметрів фінансового стану підприємства (платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, рівня фінансового ризику), чинником розвитку його фінансового потенціалу. Метою роботи є дослідження становлення та сучасної парадигми теорії та методики стратегічного планування, компонентів його діагностичної бази, виявлення сучасних тенденцій його розвитку.
 • Документ
  Резерви зростання кінцевих показників ефективності роботи підприємства
  (2020) Плютяк, Ю. О.; Гурченков О. П.
  Кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікації «магістр» за спеціальністю – Економіка підприємства. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України, Миколаїв, 2020 р. Прибутковість і рентабельність є результатом виробничого процесу, вони формуються під впливом факторів, зв'язаних з підвищенням ефективності використання оборотних коштів, зниженням собівартості і збільшенням обсягів реалізації продукції і послуг. Метою дослідження є визначення прибутковості і рентабельності підприємства та розробка шляхів їх підвищення на підприємстві. В роботі проведено аналіз заходів щодо підвищення прибутковості та рентабельності підприємства.
 • Документ
  Стан та перспективи вдосконалення мотивації праці на наукомістких підприємствах (на прикладі ТОВ «Марін Дизайн Інжинірінг Миколаїв»)
  (2020) Левіт, О. О.; Levit, O.; Жукова О. Ю.
  Левіт О. О. Стан та перспективи вдосконалення мотивації праці на наукомістких підприємствах (на прикладі ТОВ «Марін Дизайн Інжинірінг Миколаїв»). – Рукопис. Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр економіки» за спеціальністю «Економіка підприємства». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. В роботі досліджуються проблеми економічної мотивації персоналу в контексті забезпечення ефективного управління наукомістким підприємством. Узагальнені підходи та концепції управлінського впливу на персонал, вивчено правове поле щодо застосування економічної мотивації у вітчизняних компаніях та досліджений зарубіжний досвід побудови компенсаційних систем на сучасних підприємствах. Визначені пріоритети щодо посилення мотиваційних механізмів в українських компаніях та запропонований алгоритм впровадження системи грейдингу (на прикладі наукомісткої компанії) як основи для подальшої побудови системи економічної мотивації. Запропоновані рекомендації щодо оптимізації компенсаційного пакету компанії та впроваджений проєкт комплексної оцінки персоналу, реалізація якого забезпечила стабільність колективу та лояльність персоналу. Здійснена оцінка економічного ефекту від наведених заходів.
 • Документ
  Формування та ефективність використання обігових коштів виробничого підприємства
  (2020) Кузнєцов, Є. В.; Жукова О. Ю.
  Магістерська робота на здобуття кваліфікації «магістр» за спеціальністю – Економіка підприємства. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України, Миколаїв, 2020. В умовах ринкових відносин обігові кошти здобувають особливо важливе значення. Адже вони являють собою частину продуктивного капіталу, що переносить свою вартість на знов створений продукт повністю і повертається до підприємця в грошовій формі наприкінці кожного кругообігу капіталу. Таким чином, обігові кошти є важливим критерієм у визначенні прибутку підприємства. Мета роботи полягає в розкритті сутності обігових коштів, поглибленому аналізі їх методів управління і на цій основі – проведенні аналізу обігових коштів на обраному підприємстві.
 • Документ
  Розвиток механізму функціонування морських портів при впроваджені цифрових технологій
  (2020) Ханжина, К. В.; Корнієнко О. П.
  В роботі досліджено місце морських торговельних портів у морегосподарьскому комплексі України, визначено можливості та основні загрози цифровізації для морегосподарського комплексу, зазначена сутність цифровізації та умови її застосування в управлінні морськими портами, проведена діагностика станів та тенденцій розвитку морського портового комплексу України, проаналізований зарубіжний досвід впровадження цифровізації в управлінні морськими портами, досліджена участь держави у процесі цифровізації підприємств морегосподарського комплексу, розроблена стратегія цифровізації морського торговельного порту, розглянута технологія блокчейн для підвищення конкурентоспроможності діяльності морських портів та досліджена платіжна система E-port і запровадження її у морських портах.
 • Документ
  Ціноутворення в оптовому та роздрібному продажі
  (2020) Урсолова, О. В.; Дибач І. Л.
  У кваліфікаційні роботі описано теоретико-методологічні засади ціноутворення. Дано оцінку практичного інструментарію ціноутворення в оптовій та роздрібній торгівлі та розглянуто вдосконалення стратегії ціноутворення в оптово-роздрібній торгівлі.