183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Екологічні аспекти інноваційно-технологічного розвитку картоплярства на півдні України
  (2020) Березнюк, Є. П.; Bereznyuk, E.; Маринець О. М.
  Тема дипломної роботи є актуальною та присвячена дослідженню екологічних аспектів впровадження заходів з підвищення екологічно-технологічного рівня картоплярства на півдні України.В роботі досліджені екологічні аспекти інноваційно-технологічного розвитку картоплярства та можливості його впровадження в сучасну модель вирощування цієї агрокультури на півдні України.Об’єктом дослідження є екологічні особливості інтексифікації розвитку картоплярства на півдні України. Предметом дослідження – екологічні аспекти і умови безпечного для навколишнього середовища інноваційно-технологічного розвитку картоплярства на півдні України. В цілому магістерська робота складається з п’яти розділів. У першому розділі роботи розглянуто сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку картоплярства в Україні. У другому розділі розглянуті методики дослідження та прогнозування вирощування картоплі. У третьому розділі представлено обґрунтування впровадження доцільних технологічних інновацій в картоплярство. Представлено оптимізацію схем посадки об’єкту дослідження, комбіноване застосування добрив для захисту рослин, екологічні аспекти підвищення технологічного рівня картоплярства та проведена симуляція періоду вирощування. У четвертому розділі зроблена екологічно-економічна оцінка впровадження інноваційних технологій у картоплярство. У п’ятому розділі розглянуті питання охорона людської праці під час вирощування картоплі.Список використаних джерел містить 41 найменування. Загальний обсяг роботи – 79 сторінок.
 • Документ
  Обгрунтування впроваждження системи роздільного збору відходів для м. Миколаєва
  (2020) Іванчатенко, А. В.; Ivanchatenko, A. V.; Маркіна Л. М.
  Пояснювальна записка присвячена аналізу проблем поводження з побутовими відходами в Європі та Україні і пошуку оптимальних принципів роздільного збору вторинної сировини для міста Миколаєва. Метою магістерської роботи є аналіз результатів анкетування та вирішення проблем, які стосуються проблеми поводження в місті Миколаєві. Об’єкт дослідження – система збору, зберігання твердих побутових відходів. Предмет дослідження – процес поводження з твердими побутовими відходами для покращення санітарного стану міста Миколаєва. У першому розділі досліджено поводження з відходами в Європі та на Україні і закордонний досвід впровадження первинної системи сортування відходів. У другому розділі проаналізовано соціальні проблеми, що впливають на стан навколишнього середовища в Україні. У третьому розділі здійснено аналіз результатів анкетування населення міста Миколаєва. У четвертому розділі розроблено нові принципи роздільного збору вторинної сировини в місті Миколаєві. У п’ятому розділі проаналізовано фінансову складову впровадження системи сортування відходів в місті Миколаєві. У шостому розділі розглянуто охорону праці та вимоги до обладнання та працівників комунальних підприємств. Кількість сторінок – 94. Кількість рисунків в пояснювальні записці – 100. Кількість таблиць – 5. Використано 49 літературних джерел.
 • Документ
  Дослідження розвитку Миколаївського регіону для впровадження стратегії поводження з відходами
  (2020) Базарова, К. М.; Bazarova, K. M.; Маркіна Л. М.
  Метою роботи є дослідження розвитку Миколаївського регіону для впровадження стратегії поводження з відходами.Об’єкт дослідження – тверді побутові відходи та шляхи поводження з ними.В першому розділі проаналізовано сучасний стан поводження з твердими побутовими відходами в Україні, визначено проблеми та шляхи їх вирішення.У другому розділі представлено характеристику Миколаївського регіону: адміністративно-територіальний устрій регіону, характеристика природно-географічного стану, демографічна та соціальна характеристика, економічна характеристика регіону.У третьому розділі проведено аналіз поточного стану системи управління відходами в Миколаївському регіоні. Представлено загальну характеристику системи управління відходами, обсяги утворення відходів та наявна інфраструктура, інституційна структура управління відходами. Визначено особливості регіонального планування щодо управління відходами, програми, стратегії, плани дій. Встановлено фінансово-економічне забезпечення функціонування системи управління відходами. У четвертому розділі проведено дослідження поточного стану системи поводження з муніципальними відходами. У п’ятому розділі проведено SWOT-аналіз стану системи управління відходами в Миколаївському регіоні.У шостому розділі визначено вібрацію на сміттєпереробному підприємстві.Структура та об’єм роботи: дипломна робота представлена розрахунково-пояснювальною запискою на 121 аркушах та презентацією загальною кількістю слайдів – 18. Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків та списку використаної літератури. У роботі використано 18 таблиць, 11 рисунків, список використаної літератури містить 30 джерел.
 • Документ
  Дослідження окремих компонентів гідроекосистеми Бузького лиману в зоні впливу Державного підприємства «Стивідорна компанія "Ольвія"»
  (2020) Поліщук, К. В.; Polyschuk, K. V.; Трохименко Г. Г.
  Магістерська дипломна робота на тему "Дослідження окремих компонентів гідроекосистеми Бузького лиману в зоні впливу Державного підприємства «Стивідорна компанія "Ольвія"» представлена розрахунково-пояснювальною запискою на 118 аркушах та презентацією загальною кількістю слайдів – 22. Структура роботи представлена вступом, п’ятьма розділами, висновками та списком використаних джерел. У роботі використано 8 таблиць та 23 рисунків, список використаної літератури містить 75 джерел. Об’єктом дослідження є Державне підприємство «Стивідорна компанія "Ольвія"». Предметом дослідження є акваторія Бузького лиману в районі експлуатації порту ДП «СК "Ольвія"». У вступі обґрунтована актуальність та практична цінність обраної теми. У першому розділі магістерської роботи розглянуто законодавство України щодо морських портів, визначено роль стивідорної компанії в галузі порту та проаналізовано основні чинники забруднення екосистем у результаті діяльності портів. У другому розділі роботи дана загальна характеристика підприємства ДП «СК "Ольвія"», представлені результати аналізу природних умов розташування об’єкту та визначається вплив на навколишнє середовище внаслідок діяльності ДП «СК "Ольвія"». У третьому розділі дипломної роботи розглянутий метод оцінки екологічного стану водної екосистеми за ступенем забруднення донних відкладень. Четвертий розділ присвячений аналізу фінансово-господарській діяльності порту. Проведений розрахунок рентної плати за спеціальне водокористування та розрахунок екологічного податку за викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення ДП «СК "Ольвія"». П’ятий розділ роботи присвячений питанням охорони праці на підприємстві, також надано інформацію щодо безпеки праці при різних видах робіт у хімічній лабораторії. Результати роботи мають важливе теоретичне та практичне значення і з успіхом можуть бути використані для подальшої оцінки впливу на довкілля підприємства. Магістерська робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Дослідження екологічної безпеки виробництва морозива та оцінка якості кінцевого продукта
  (2020) Мороз, Н. С.; Moroz, N. S.; Трохименко Г. Г.
  Дипломна робота магістра на тему «Дослідження екологічної безпеки виробництва морозива та оцінка якості кінцевого продукту».Робота представлена пояснювальною запискою на 99 аркушах та презентацією загальною кількістю слайдів – 22. Структура роботи представлена вступом, п’ятьма розділами, висновками та списком використаної літератури. У роботі використано 26 таблиць та 21 рисунок, список використаної літератури містить 38 джерел.У вступі обґрунтована актуальність, поставлена мета, об’єкт, предмет та завдання. У першому розділі магістерської роботи розглянуто класифікацію видів діяльності та продукції, проаналізовано та описано основні технологічні процеси, що проходять на виробництві, проведено аналіз характеристик для виготовлення морозива, описано основні вимоги до сировини та вихідної продукції.У другому розділі роботи проведено аналіз існуючого обладнання для виробництва морозива, приведено його класифікацію. У третьому розділі описано аспекти впровадження концепції системи аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю на підприємствах з виробництва морозива, розглянуто нормативне підґрунтя на яких базується управління безпечністю харчових продуктів, подано результати дослідження зразків морозива за загальними, хімічними та мікробіологічними показниками, розроблено план аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю виробництва морозива. У четвертому розділі дипломної роботи проведено аналіз еколого-економічних проблем виробництва морозива.П’ятий розділ присвячено аналізу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та розробці заходів забезпечення пожежної безпеки на підприємстві з виробництва морозива.Результати роботи мають важливе теоретичне та практичне значення і з успіхом можуть бути використані у різних регіонах України, де функціонують підприємства з виробництва морозива.
 • Документ
  Дослідження функціонування системи екологічної безпеки філії "Ольвія" державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрація спеціалізованого морського порту "Ольвія")
  (2020) Білопольська, Т. О.; Худолій, О. В.; Bilopolska, T.; Khudoliy, O.; Ремешевська І. В.
  Магістерська робота присвячена аналізу функціонування системи екологічної безпеки філії "Ольвія" ДП "Адміністрація морських портів України" (адміністрація спеціалізованого морського порту "Ольвія").В роботі проведено аналіз сучасного стану виробничо-екологічних аспектів діяльності філії "Ольвія" ДП "АМПУ", представлена її загальна характеристика. Проаналізовано виробничу діяльність та екологічні аспекти філії "Ольвія" ДП "АМПУ". Приділено велику увагу аналізу функціонування екологічного менеджменту філії "Ольвія" ДП "АМПУ" та визначення області її застосування. Проведена ідентифікація можливих аварійних ситуацій та заходи щодо мінімізації їх виникнення. Досліджено екологічну безпеку ліквідації аварійних розливів забруднюючих речовин філії "Ольвія" ДП "АМПУ", проведено розрахунок критеріїв небезпеки аварій з розливом нафти на акваторії філії та запропоновано організаційно-технічні заходи і засоби щодо їх локалізації та ліквідації. Проведено дослідження екологічної безпеки проведення днопоглиблювальних робіт в акваторії філії "Ольвія" ДП "АМПУ", розглянуто організацію та управління проведення робіт. Проаналізовано їх вплив на водне та геологічне середовище. Запропоновано заходи щодо запобігання виникнення аварійних ситуацій. Розглянуто екологічну безпеку поводження з судновими відходами філії "Ольвія" ДП "АМПУ", розглянуто організацію поводження з відходами філії, описано порядок приймання суднових відходів.В роботі розглянуто питання охорони праці у відділі екологічної безпеки філії "Ольвія" ДП "АМПУ". Проведено розрахунок компенсаційного платежу за збиток, нанесений навколишньому середовищу при проведенні днопоглиблювальних робіт.
 • Документ
  Оцінка екологічної безпеки виробничих процесів та продукції приватного акціонерного товариства "Лакталіс-Миколаїв"
  (2020) Кухарська, А. О.; Kukharska, A. О.; Трохименко Г. Г.
  Тема магістерської роботи: «Оцінка екологічної безпеки виробничих процесів та продукції приватного акціонерного товариства "Лакталіс-Миколаїв». Об’єктом дослідження при написанні роботи послужив процес перевірки натурального коров'ячего молока та молочної продукції.Предметом дослідження роботи стали показники якості натурального молока та молочних продуктів. Дипломна робота складається зі вступу, дев’яти розділів, висновків та списку використаних джерел.У вступі розкривається актуальність дослідження за обраним напрямом, мета і завдання дослідження, визначаються об'єкт, предмет наукових пошуків, вказується методологічна база дослідження, його теоретична, практична значущість.У розділах першому та другому розглядаються теоретичні відомості щодо хімічного складу та споживчих властивостей молока, історія початку виробництва продукції. У розділах третьому та четвертому представлені методики дослідно-практичної роботи з визначення показників якості молока. До п’ятого, шостого та сьомого розділів входять результати дослідження біохімічних процесів виробництва кисломолочних продуктів та умов для досягнення високого рівня якості продукції, проведений аналіз результатів. У розділах восьмому та дев’ятому детально розглядається техніка безпеки та нормативи з охорони праці, економічні аспекти діяльності підприємства. Обсяг дипломної роботи складає 121 сторінку, де розміщені 18 рисунків і 17 таблиць. При написанні диплома використовувалося 53 джерела інформації.