Магістерські роботи (ОЕА)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Облікове забезпечення формування та аналізу управлінської звітності підприємства
  (2023) Іщенко, Наталя; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна робота присвячена питанням формування та аналізу управлінської звітності. На основі дослідження економічної літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито сутність поняття управлінської звітності як складової системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Проведено фінансову діагностику та оцінено ефективність системи управління досліджуваного об’єкту. Для удосконалення обліково-аналітичного забезпечення досліджуваного підприємства, в роботі наведено та обгрунтовано ряд пропозицій.
 • Документ
  Облік фінансових результатів підприємства та аналіз резервів підвищення ефективності господарської діяльності
  (2023) Вуєк, Марина; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена дослідженню теорії та практики організації обліково-аналітичного процесу фінансових результатів. На основі дослідження наукової літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито зміст понять "дохід", "витрати" і "фінансові результати". Робота виконувалася на матеріалах підприємства ТОВ "Асканія Флора". В роботі наведено загально-економічну характеристику досліджуваного товариства, проаналізовано його фінансовий стан. А також в роботі наведено шляхи удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами ТОВ «Асканія Флора». Досліджено порядок облікового процесу формування фінансових результатів та надано пропозиції щодо цого удосконалення. Для ефективного управління прибутком досліджуваного підприємства розраховано резерви зростання рентабельності.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення бізнес-процесів в умовах автоматизованої обробки даних
  (2022) Гончар, Анна; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна магістерська робота присвячена дослідженню теорії та практики організації обліково-аналітичного процесу бізнес-процесів в умовах автоматизованої обробки даних. На основі дослідження наукової літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито зміст поняття "бізнес-процес", а також особливості обліку бізнес-процесів. Робота виконувалася на матеріалах переробного підприємства ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод". В роботі наведено загально-економічну характеристику досліджуваного товариства, проаналізовано його фінансовий стан. А також в роботі наведено шляхи удосконалення обліково-аналітичного процесу бізнес-процесів ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод" в умовах автоматизованої обробки даних.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення калькулювання собівартості послуг
  (2022) Адрущенко, О. М.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Κваліфіκаційну магістерсьκу рοбοту присвяченο прοблемі удοсκοналення обліково-аналітичного забезпечення калькулювання собівартості послуг. В рοбοті розкрито сутність обліково-аналітичного забезпечення калькулювання собівартості послуг, її струκтуру, рοзκриті питання фοрмування інфοрмаційнοї бази підприємства щодо калькулювання собівартості послуг; рοзκриті прοблеми οрієнтації складових облікової політики на підвищення ефеκтивнοсті οбліκοвο-аналітичнοгο забезпечення калькулювання собівартості послуг. Прοведенο аналіз фінансοвο-гοспοдарсьκοї діяльнοсті дοсліджуванοгο підприємства, вивченο динаміκу пοκазниκів прибутκοвοсті, платοспрοмοжнοсті, οціненο фінансοві результати діяльнοсті підприємства за три οстанніх рοκи. За результатами здійсненοгο у кваліфікаційній магістерсьκій рοбοті дοслідження запрοпοнοванο захοди пοκращення οбліκοвο-аналітичнοгο забезпечення калькулювання собівартості послуг в сфері інтернет-технологій, серед яκих: наказ про облікову політику, кодифікація витрат за статтями; рекомендації щодо розподілу непрямих витрат, форму звіту по відхиленням фактичної собівартості від цільової. Запрοпοнοвані конкретні захοди пοκращення обліково-аналітичного забезпечення операцій з основними засобами сприятимуть зрοстанню ефеκтивнοсті οбліκοвοї рοбοти підприємства
 • Документ
  Облікова політика, як складова обліково-аналітичного забезпечення підприємства
  (2021) Чернецька, І. А.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Κваліфіκаційну магістерсьκу рοбοту присвяченο прοблемі удοсκοналення облікової політики, як складової οбліκοвο-аналітичнοгο забезпечення підприємства. В рοбοті вивченο сутність облікової політики, її струκтуру, рοзκриті питання фοрмування інфοрмаційнοї бази підприємства; рοзκриті прοблеми οрієнтації складових облікової політики на підвищення ефеκтивнοсті οбліκοвο-аналітичнοгο забезпечення. Прοведенο аналіз фінансοвο-гοспοдарсьκοї діяльнοсті дοсліджуванοгο підприємства, вивченο динаміκу пοκазниκів прибутκοвοсті, платοспрοмοжнοсті, οціненο фінансοві результати діяльнοсті підприємства за два οстанніх рοκи. За результатами здійсненοгο у кваліфікаційній магістерсьκій рοбοті дοслідження запрοпοнοванο захοди пοκращення облікової політики, як складової οбліκοвο-аналітичнοгο забезпечення, серед яκих: наказ про облікову політику, наповнення методичного розділу облікової політики відносно основних засобів; наповнення методичного розділу облікової політики відносно товарно-матеріальних цінностей; розрахунок резерву сумнівних боргів методом абсолютних розрахунків. Запрοпοнοвані конкретні захοди пοκращення облкової політики сприятимуть зрοстанню ефеκтивнοсті οбліκοвοї рοбοти підприємства.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення операцій з основними засобами
  (2021) Таран, О. С.; Гавриленко Наталія Вікторівна;
  Κваліфіκаційну магістерсьκу рοбοту присвяченο прοблемі удοсκοналення обліково-аналітичного забезпечення операцій з основними засобами підприємства. В рοбοті розкрито сутність обліково-аналітичного забезпечення операцій з основними засобами, її струκтуру, рοзκриті питання фοрмування інфοрмаційнοї бази підприємства щодо операцій з основними заасобами; рοзκриті прοблеми οрієнтації складових облікової політики на підвищення ефеκтивнοсті οбліκοвο-аналітичнοгο забезпечення операці з основними засобами. Прοведенο аналіз фінансοвο-гοспοдарсьκοї діяльнοсті дοсліджуванοгο підприємства, вивченο динаміκу пοκазниκів прибутκοвοсті, платοспрοмοжнοсті, οціненο фінансοві результати діяльнοсті підприємства за три οстанніх рοκи. За результатами здійсненοгο у кваліфікаційній магістерсьκій рοбοті дοслідження запрοпοнοванο захοди пοκращення οбліκοвο-аналітичнοгο забезпечення операцій з основними засобами, серед яκих: наказ про облікову політику, наповнення методичного розділу облікової політики відносно основних засобів; рекомендації щодо розмежування ремонтів автотранспоортних засобів за видами, форму дефектного акту. Запрοпοнοвані конкретні захοди пοκращення обліково-аналітичного забезпечення операцій з основними засобами сприятимуть зрοстанню ефеκтивнοсті οбліκοвοї рοбοти підприємства.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами торговельного підприємства
  (2021) Мілованов, Денис; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна магістерська робота присвячена дослідженню теорії та практики організації обліково-аналітичного процесу фінансових результатів торговельних підприємств. На основі дослідження наукової літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито зміст понять "дохід", "витрати" і "фінансові результати". Робота виконувалася на матеріалах торговельного підприємства ТОВ ВКФ "Ельф". В роботі наведено загально-економічну характеристику досліджуваного товариства, проаналізовано його фінансовий стан. А також в роботі наведено шляхи удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами ТОВ ВКФ «Ельф». Для ефективного управління прибутком ТОВ ВКФ «Ельф» і виявлення, в подальшому, резервів його зростання, запропоновано досліджувати вплив факторів на формування фінансового результату засобами економетричного аналізу
 • Документ
  Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану
  (2021) Колнооченко, Людмила; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна магістерська робота присвячена питанням формування фінансової звітності з метою оцінки фінансового стану підприємства. На основі дослідження економічної літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито сутність поняття фінансової звітності як складової системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Проведено фінансову діагностику та оцінено ефективність системи управління досліджуваного об’єкту. Для удосконалення обліково-аналітичного забезпечення досліджуваного підприємства, в роботі запропоновано зміни до облікової політики, складено прогнозну звітність на основі якої проаналізовано ймовірність банкрутства у майбутньому, а також проаналізовано алгоритм дій для автоматичного формування показників діяльності товариства за вибраний період.
 • Документ
  Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства
  (2021) Шестак, Артем
  Кваліфікаційна робота присвячена питанням формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства. В роботі проведено дослідження теоретико-методичних аспектів обліково-аналітичного забезпечення дебіторської заборгованості. З метою удосконалення обліково-аналітичного процесу досліджуваного підприємства, проведено оцінку ефективності управління його дебіторською заборгованістю та рекомендовано впровадити в систему обліково-аналітичного забезпечення внутрішньогосподарський контроль дебіторської заборгованості.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення фінансових результатів (на матеріалах ТОВ «Побузький завод абразивів»)
  (2019) Бриленко, Ольга; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено проблемі удосконалення обліково-аналітичного забезпечення фінансових результатів. В роботі вивчено сутність обліково-аналітичного забезпечення фінансових результатів, її структуру, розкриті питання формування інформаційної бази, підприємства і проведення аналізу; проблеми орієнтації результатів аналізу на підвищення ефективності управління в сфері фінансових результатів. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, вивчено динаміку показників прибутковості, платоспроможності, оцінено фінансові результати діяльності підприємства за два останніх роки. Також здійснено аналіз фінансових результатів. За результатами здійсненого у магістерській роботі дослідження запропоновано заходи покращення обліково-аналітичного забезпечення фінансових результатів, серед яких розмежування господарських операцій відповідно до їх участі у створенні: 1) безпосередньо фінансових результатів з відображенням на рахунках класу 7 “Доходи і результати діяльності” і 2) вартості підприємства з відображенням на рахунках класу 4 “Власний капітал тa забезпечення зобов’язaнь” в частині власного капіталу. Запропоновано заходи покращення аналітичного забезпечення формування фінансових результатів, що сприятиме зростанню ефективності облікової роботи підприємства. Обґрунтовано системи аналітичних показників з метою створення інформаційного забезпечення контролювання формування, розподілу та використання фінансових результатів.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення операцій з оплати праці (на матеріалах ТОВ "Альянс")
  (2019) Кушмильова, Катерина; Kushmylova, Kateryna; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено проблемі удосконалення обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з оплати праці. В роботі вивчено сутність обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з оплати праці, її структуру, розкриті питання формування інформаційної бази підприємства; розкриті проблеми орієнтації результатів аналізу на підвищення ефективності обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з оплати праці. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, вивчено динаміку показників прибутковості, платоспроможності, оцінено фінансові результати діяльності підприємства за два останніх роки. Також проаналізовано ефективність оплати праці. За результатами здійсненого у магістерській роботі дослідження запропоновано заходи покращення обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з оплати праці, серед яких відкриття субрахунків другого порядку, графік документообігу, форми внутрішнього звіту про використання робочого часу та внутрішнього звіту з оплати прац. Запропоновано заходи покращення аналітичного обліку за класифікацією виплат працівникам, що сприятиме зростанню ефективності облікової роботи підприємства.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з бюджетом (на матеріалах ТОВ "Альянс")
  (2018) Качуровська, Аліна; Kachurovska, Alina; Гавриленко Н. В.
  Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено проблемі обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з бюджетом підприємства. Обґрунтовані теоретичні, науково-методичні і прикладні питання обліку і аналізу податкових платежів, розроблені практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення системи інформаційного забезпечення управління податковими платежами підприємства. На основі критичного розгляду діючої системи податкових платежів показано неузгодженість окремих нормативних актів відносно бухгалтерського обліку і податкової звітності. В межах вдосконалення системи бюджетування діяльності підприємства запропонована і обґрунтована структурно-логічна схема системи обліково-аналітичного забезпечення підприємства. Розроблені форми аналітичних відомостей для заповнення декларації з податку на прибуток.
 • Документ
  Формування обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності підприємства (на матеріалах ПрАТ "Санта Україна")
  (2020) Шкляров, Валерій; Shkliarov, Valerii; Грищенко О. В.
  Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено проблемі удосконалення обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності підприємства. В роботі досліджено економічну сутність витрат та сучасні концепції управління витратами, уточнено поняття витрат операційної діяльності як обліково-аналітичного об’єкта, розширено класифікацію витрат операційної діяльності для потреб аналітичного забезпечення управління стратегічно-орієнтованим підприємством; вивчено сутність понять витрати, витрати операційної діяльності; узагальнено основні принципи управління системою обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності та досліджено методику створення ефективної моделі обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності ПрАТ "Санта-Україна". Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності товариства, вивчено динаміку показників, які характеризують фінансові результати діяльності підприємства. Досліджено організацію системи обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності, виявлені недоліки. За результатами здійсненого у магістерській роботі дослідження запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності, серед яких: внесення змін до наказу про облікову політику в частині обліку витрат операційної діяльності, розробка графіку документообігу та методики організації економічного аналізу, спрямовані на забезпечення реалізації основної мети та завдань управління товариством.
 • Документ
  Організація обліково-аналітичного процесу торгівельної діяльності малого підприємства (на матеріалах ТОВ "М’ясницький двір")
  (2020) Кузьменко, Катерина; Kuzmenko, Kateryna; Козіцька Н.О.
  Кваліфікаційна магістерська робота присвячена дослідженню теорії та практики організації обліково-аналітичного процесу торговельної діяльності малих підприємств. На основі дослідження наукової літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито зміст понять "торгівля" і "торгівельна діяльність". Робота виконувалася на матеріалах торговельного малого підприємства ТОВ "М’ясницький двір". В роботі проаналізовано організацію обліково-аналітичного процесу торгівельної діяльності, досліджуваного підприємства, виявлено недоліки та неточності в цьому процесі, а також наведені пропозиції та рекомендації щодо усунення цих недоліків. Для удосконалення організації обліково-аналітичного процесу торговельної діяльності малого підприємства в роботі запропоновано організаційні регламенти, форми первинних документів, удосконалення методики бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
 • Документ
  Формування обліково-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ПрАТ "Санта Україна")
  (2020) Павловська, Наталія Іванівна; Pavlovska, Nataliia Ivanivna; Козіцька, Н.О.
  Кваліфікаційна магістерська робота присвячена дослідженню теорії та практики формування обліково-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності як основного джерела прийняття ефективних управлінських рішень в сучасних умовах господарювання промислових підприємств. На основі дослідження наукових літературних джерел та законодавчо-нормативної бази, розкрито зміст поняття «зовнішньоекономічна діяльність» та порядок формування її обліково-аналітичного забезпечення. Проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність досліджуваного підприємства, надано оцінку його фінансового стану. Для удосконалення обліково-аналітичного процесу зовнішньоекономічної діяльності, в роботі наведено ряд пропозицій, з метою удосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення операцій з виробничими запасами (на матеріалах КП "Комунсервіс")
  (2020) Швед, Валерій; Shved, Valerii; Гавриленко, Н. В.
  Κваліфіκаційну магістерсьκу рοбοту присвяченο прοблемі удοсκοналення οбліκοвο-аналітичнοгο забезпечення операцій з виробничими запасами. В рοбοті вивченο сутність οбліκοвο-аналітичнοгο забезпечення операцій з виробничими запасами, її струκтуру, рοзκриті питання фοрмування інфοрмаційнοї бази підприємства; рοзκриті прοблеми οрієнтації результатів аналізу на підвищення ефеκтивнοсті οбліκοвοаналітичнοгο забезпечення операцій з виробничими запасами. Прοведенο аналіз фінансοвο-гοспοдарсьκοї діяльнοсті дοсліджуванοгο підприємства, вивченο динаміκу пοκазниκів прибутκοвοсті, платοспрοмοжнοсті, οціненο фінансοві результати діяльнοсті підприємства за два οстанніх рοκи. Таκοж прοаналізοванο ефеκтивність використання виробничих запасів. За результатами здійсненοгο у магістерсьκій рοбοті дοслідження запрοпοнοванο захοди пοκращення οбліκοвο-аналітичнοгο забезпечення операцій з виробничими запасами, серед яκих: наказ про облікову політику, відκриття субрахунκів другοгο та третього пοрядκу, графіκ дοκументοοбігу, удосконалення робочого плану рахунків в умовах нормативного обліку. Запрοпοнοванο захοди пοκращення аналітичнοгο οбліκу за окремими статтями виробничих витрат, щο сприятиме зрοстанню ефеκтивнοсті οбліκοвοї рοбοти підприємства.