Статті (ІЦЕ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 45
 • Документ
  Економічні інтереси учасників дуальних освітніх програм у вищій школі
  (2023) Канаш О. Є.; Kanash, Olesia
  Стаття присвячена виявленню, систематизації, з’ясуванню природи економічних відносин, які виникають між учасниками освітнього процесу у закладах вищої освіти під час розробки та реалізації освітньо-професійних програм, побудованих на засадах дуальності. Виявлено, що в підґрунті цих відносин перебувають економічні інтереси зацікавлених сторін. Доведено, що вони походять від бажання компенсувати інвестиції кожної з них в створення інтелектуального капіталу належної якості. Запропоновано інструменти збалансування економічних інтересів учасників дуального освітнього процесу. Сконцентровано увагу на економічних розділах угод та контрактів, які формалізують взаємини суб’єктів, які їх укладають. Підкреслено, що економічні відносини між державою та учасниками освітнього процесу будуються на засадах суспільного договору між ними.
 • Документ
  Influence of State Policy on the State of Higher Education System in Ukraine
  (2022) Kanash, Olesia; Parsyak, Volodymyr N.; Zhukova Olena; Dybach Inna; Korniienko Oksana
 • Документ
  Інституціональні та організаційно-правові аспекти запровадження дуальної форми навчання у закладах вищої освіти
  (2022) Канаш Олеся Єгорівна; Kanash, Olesia
  Багаторічний український досвід переконливо засвідчив, що реформи (де б вони й коли б не відбувалися, хто б їх не започатковував) лише тоді мають пристойні шанси на успіх, коли спираються на надійне інституціональне підґрунтя. Теж саме стосується й модернізації вищої освіти, яка триває без зупинки аж з моменту набуття країною незалежності. Один з красномовних прикладів – безрезультатні, на жаль, спроби поширити на заклади вищої освіти концептуальні принципи дуальної освіти. Здавалося б, вивчили більшменш ґрунтовно практику її застосування в Німеччині, схвалили розпорядженням Кабінету Міністрів «Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» і зупинилися, ніби й не було позитивних намірів та оптимістичних сподівань. Усвідомлюючи, що проблема потребує як найшвидшого вирішення, автори поставили собі за мету ініціювати дискусію, наслідком якої стане вихід з глухого кута, у якому опинилися вітчизняні заклади вищої освіти.
 • Документ
  Дуальні технології у сьогоденних реаліях закладів вищої освіти України
  (2022) Парсяк В. Н.; Канаш О. Є.; Parsyak Volodymyr; Kanash Olesia
  Серед багатьох невирішених проблем, які постануть перед українським суспільством після закінчення війни, буде суттєве підвищення ефективності усіх сфер діяльності: економічної, політичної, соціальної. Теж саме стосується вищої освіти – системи відносин, в яких відбувається формування фахових компетенцій людського капіталу. Його, разом з іншими чинниками виробництва, бізнес залучає до процесів створення вартості. Є підстави вважати, що на цьому шляху стане актуальною технологія дуальної освіти. Покладаючись на цю робочу гіпотезу, в публікації зроблено спробу визначити точку відліку, з якої відбуватиметься рух до окресленої мети. Як наслідок систематизовано форми дуальної освіти, що набули поширення в нашій країні, та запропоновано їх характеристики. Зроблені висновки ґрунтуються на реальних кейсах. Описані в них події дають підстави для оптимізму та сподівань на розвиток та збагачення накопиченого досвіду.
 • Документ
  Дорожня карта імплементації дуальної форми навчання у закладах вищої освіти
  (2022) Канаш О. Є.; Парсяк В. Н.; Kanash, Olesia; Parsiak Volodymyr
  Серед тем, які останнім часом перебували в центрі уваги чиновників Міністерства освіти і науки, науковців, топменеджерів закладів вищої освіти, належне місце посідала дуальна освіта, як інструмент набуття студентами фахових компетенцій, необхідних їм у майбутньому. Разом з тим, виявилося, що від розмов та гучних декларацій «про прихильність» до практичних справ так врешті-решт й не дійшло. Поодинокі випадки скоріше підтверджують цей висновок, а ніж спростовують його. Виходячи з наведеної констатації, автори поставили собі за мету розробити дорожню карту – рекомендації щодо реалізації відповідного процесу. Окреслено варіанти стратегій, які постають перед очима ключових його учасників в залежності від місця кожного з них в професійному життєвому циклі. Окрему увагу приділено проблемам, що посідають перед виконавчим персоналом ЗВО, підприємствами-роботодавцями, очікуванням щодо державної підтримки ініціатив з їхнього боку.
 • Документ
  Вища дуальна освіта в Європі: витоки, організація, економічно-правові умови
  (2021) Парсяк В. Н.; Канаш О. Є.; Parsyak Volodymyr; Kanash Olesia
  У контексті реформаційних процесів, які безупинно відбуваються в системі підготовки кадрів в Україні, досліджено джерела походження дуальної університетської освіти на теренах Європейського Союзу (на прикладі Німеччини). З’ясовано, що імпульсом для її поширення за межі професійно-технічної освіти стали зміни у настроях молоді, яка, прагнучи отримати гарантії економічної стабільності у майбутньому, не обмежується робітничими компетенціями, а має наміри набувати мінімально бакалаврський вишкіл. Отримано підтвердження робочої гіпотези щодо важливості створення інституційного економіко-правового підґрунтя для плідної співпраці отримувачів освітніх послуг, роботодавців і університетів. Представлено моделі дуальної освіти щодо розподілу навчального і робочого часу та різновиди навчальних курсів, як і набули поширення. Наголошено, що дуальна освіта не є інновацією для вітчизняної вищої школи, але разом із тим має наповнюватися новим змістом, з огляду на позитивний світовий досвід.
 • Документ
  Заклади вищої освіти перед обличчям конкурентних викликів
  (2021) Канаш О. Є.; Жукова О. Ю.; Парсяк В. Н.; Kanash, Olesia; Zhukova Olena; Parsiak Volodymyr
  У статті наведені результати дослідження подій, які відбуваються на висококонкурентному ринку освітніх послуг, та наслідків, які вони мають для вітчизняних закладів вищої освіти. Серед останніх – скорочення чисельності студентів – вихідців з України, національного кластеру центрів формування фахових компетенцій і, що особливо бентежить, – науково-педагогічного персоналу, який би мав опікуватися підтриманням на належному рівні інтелектуального капіталу нації. Зроблене припущення, що виявлені тенденції посилюються особливим змістом державної полі¬тики в економічній сфері. Вона не сприяє піднесенню бізнесу і призводить до хронічного зменшення видатків на соціальні програми і вищу освіту зокрема. За цих обставин привабливим виглядає заохочення до навчання в нашій країні абітурієнтів із країн, де зростає потяг до академічної міграції громадян.
 • Документ
  Місце інтелектуального складника в будові людського капіталу організації
  (2020) Канаш О. Є.; Kanash, Olesia
  У статті розглянуто будову людського капіталу та місце, яке посідає у ній інтелектуальний капітал. Інтерес до проблеми, винесеної у назву статті, зумовлений стрімкими змінами, які відбуваються в економіці світу під впливом Четвертої промислової революції, та необхідністю осмислення завдань, що постають у цьому контексті перед вітчизняними закладами вищої освіти. Вони є фінальною ланкою ланцюга формування людського капіталу, завдяки якій професійні компетенції особи набувають якості рушійної сили матеріального виробництва. Методичну базу дослідження становили багаторічні спостереження за практикою освітнього процесу в університетах Миколаївського регіону, а також аналіз публікацій за темою розвідки в друкованих та електронних виданнях. В останньому випадку вони були знайдені в мережі Інтернет через пошукові системи за запитами, які містили відповідні ключові слова. Доведено, що інтелектуальний капітал є результатом соціалізації індивіда, зокрема через набуття вищих фахових компетенцій. Це відрізняє поняття «інтелектуальний капітал» від звичайної робочої сили.
 • Документ
  Моральне зношування людського капіталу: сутність, різновиди, засоби буферізації
  (2020) Канаш О. Є.; Kanash Olesia
  У статті розглянуто проблему зношення людського капіталу, причини його виникнення та наслідки для особистості, команди, до якої вона належить, та власників бізнесу. Зацікавленість до окресленої тематики зумовлена підвищенням ролі технологічних новацій у житті людини, що спричинило виникнення конкуренції між продуктами Четвертої промислової революції та живою працею у виробничих процесах. Надаються аргументи щодо сумнівності переконання про те, що підвищення рівня освіти індивіда прямо пропорційне зростанню його людського капіталу, визначальним з якого є вік людини. Методичною базою дослідження стали власні спостереження та аналіз публікацій за темою розвідки у друкованих та електронних виданнях. Із метою формування бачення щодо зазначеної проблеми морального зношення людського капіталу була розглянута його класифікація та наслідки кожного з його елементів. Наведено припущення щодо визначальної ролі ЗВО у подовженні терміну ефективного використання інтелектуального капіталу особистості.
 • Документ
  Дуальна освіта як інструмент розв’язання актуальних економічних проблем
  (2020) Жукова О. Ю.; Канаш О. Є.; Zhukova Оlena; Каnash Olesia
  У статті висвітлено природу дуальної освіти, яка впродовж тривалого часу застосовується в країнах з розвиненою індустріальної культурою та поважним ставленням до підприємництва. Підкреслено, що зростання її ролі відбувається на тлі поглиблення процесів, викликаних четвертою промисловою революцією. Вона створила феномен конкурентної боротьби за робочі місця між людьми та кіберфізичними системами, що набувають дедалі більшої популярності у гонитві бізнесу за прискоренням та здешевленням процесів створення вартості, а також підвищенням якості виробі й послуг. Окреслено соціальні групи, які найбільше від цього потерпатимуть. Доведено, що серед інструментів буферізації негативних наслідків панування штучного інтелекту чинне місце посідає технологія дуалізації освіти. Наведено авторське бачення щодо її суб’єктів та завдань, які постають перед кожним з них. Систематизовано наймовірніші вигоди, які несе з собою імплементація дуальної освіти.
 • Документ
  Морський транспорт в період четвертої індустріальної революції
  (2021) Корнієнко, Оксана Петрівна; Korniienko, Oksana
  Досліджено стан та перспективи розвитку морського транспорту. Підкреслено, що проведення четвертої індустріальної революції в сфері водного транспорту передбачає створення інтелектуальної інформаційно-телекомунікаційної сис- теми морського транспорту. Доведено, що інтелектуалізація морського транспорту уможливлює оптимізацію викорис- тання палива і енергетичних ресурсів, сприяє прогнозування погоди і здійсненню ефективної погодної маршрутизації. Виявлено, що в процесі модернізації морського транспорту об'єктами інтелектуалізації є судна, ІТ-інфраструктура, порти і мультимодальні шлюзи. Обґрунтовано, що інтелектуальні морські порти формуються в результаті цифровіза- ціі і роботизації портової інфраструктури.
 • Документ
  Архітектоніка інтелектуальної системи організації морських перевезень
  (2021) Корнієнко, О. П.; Korniienko, Oksana
  Проведено аналіз програмних засобів, призначених для управління процесами морських вантажоперевезень. Виявлено ряд недоліків в існуючому програмному забезпеченні, яке для організації роботи в специфічних районах плавання: відсутність систем підтримки прийняття рішення, відсутність аналізу для розрахунку часу і вартості доставки вантажу. Розроблена архітектура модуля: розрахунок вартості морських вантажоперевезень. Розглянуто процес імітаційного моделювання, основу якого складають методи штучного інтелекту – нейронна мережа, експертні системи, математичний апарат нечіткої логіки. Архітектура інтелектуальної системи організації морських вантажоперевезень при вдалій реалізації дозволить: надати керівному складу судноплавної компанії прогнозну аналітику; здійснити підтримку прийняття рішення; проводити моніторинг процесу перевезення вантажу в режимі реального часу; проводити розрахунок оптимального шляху доставки; надавати на вимогу онлайн прогноз процесу перевезення на певний момент часу, мінімізувати вартість доставки вантажу, час затримки в дорозі, ризики щодо збереження вантажу.
 • Документ
  Впровадження цифрових технологій – майбутнє морських торговельних портів
  (2021) Корнієнко, Оксана; Назаренко, Юлія; Korniienko, Oksana; Nazarenko, Yuliya
 • Документ
  Розвиток морської кластерної системи України
  (2021) Корнієнко, Оксана; Стріха, Анастасія
 • Документ
  Цифровізація морського порту: потенціал технології блокчейн та смарт-контрактів
  (2021) Корнієнко, Оксана; Смачило, Євгеній; Korniienko, Oksana; Smachylo, Yevhenii
 • Документ
  Стратегічне управління інноваційним розвитком морської індустрії
  (2021) Корнієнко, Оксана; Косьянова, Олена; Korniienko, Oksana; Коsianova, Olena
 • Документ
  Оцінка ефективності економічного стимулювання розвитку суднобудівних підприємств
  (2020) Рогов, В'ячеслав Георгійович; Rogov, V. H.
  Для обґрунтування економічних рішень у процесі використання менеджментом стимулів та адаптації до змін потрібно застосування інтегрального цільового показника розвитку підприємства. У результаті дослідження доведено, що таким показником доцільно обрати вартість бізнесу, зокрема шляхом дисконтування грошових потоків. Обґрунтовано, що для оцінки ефективності стимулювання розвитку суднобудівного підприємства раціональним є застосування дохідного підходу. Проаналізовано український і зарубіжний досвід горизонтальної та вертикальної інтеграції в суднобудуванні та доведено, що формування інтегрованих диверсифікованих корпоративних структур є актуальним стимулом розвитку суднобудівного підприємства. Деякі власники підприємств суднобудування України використовують їх для будівництва флоту заради потреб свого іншого бізнесу: сільськогосподарського, металургійного тощо. Певні підприємства входять до складу диверсифікованих компаній, що займаються також судноремонтом і портовою діяльністю. Ефективність інтеграції підприємств суднобудування також варто оцінювати за допомогою показників вартості бізнесу. Потрібно визначати вплив стимулів, що стосуються не тільки суднобудування, але й судноремонту, судноплавства, морегосподарської та іншої діяльності, – не лише на окреме суднобудівне підприємство, а комплексно на все об’єднання, структурно-функціональною одиницею якого воно є. На прикладі суднобудівно-судноремонтного заводу "Нібулон" визначено ефект від запровадження стимулів. Оцінка впливу економічних стимулів на пропонований цільовий інтегральний показник дозволяє встановити доцільність реалізації загальної стратегії підприємства та сприяє прийняттю обґрунтованих економічних рішень як на рівні окремих структурних підрозділів, так і підприємства в цілому.
 • Документ
  Економічне стимулювання в системі управління розвитком підприємства суднобудування
  (2020) Рогов, В'ячеслав Георгійович; Rogov, Viacheslav
  Дослідження спрямовано на визначення місця економічного стимулювання в системі управління розвитком підприємств і ролі органів управління підприємством в економічному стимулюванні. Обґрунтовано, що роль органів управління суднобудівним підприємством щодо стимулювання його розвитку полягає у формуванні й використанні стимулів та адаптації до їхніх змін. Виокремлено адаптацію підприємства до зміни економічних стимулів, що полягає в їх ідентифікації та оцінці за слабкими й сильними сигналами, прийнятті рішення щодо доцільності зміни стратегії розвитку, виборі альтернативної стратегії або розробці нової, забезпеченні її реалізації та формуванні нових адаптаційних можливостей. Сформульовано визначення поняття "адаптація підприємства до зміни економічних стимулів його розвитку" як безперервний процес його взаємодії із зовнішнім середовищем та корегування діяльності, активний або пасивний за змістом, що здійснюється з метою забезпечення ефективного функціонування підприємства. Доведено, що економічне стимулювання не завжди передбачає вплив ззовні та відносини стимулятора і стимульованого. Розглянуто зарубіжний досвід використання менеджментом суднобудівного підприємства таких стимулів його розвитку як вибір оптимальної спеціалізації виробництва та формування морегосподарських кластерів. Наголошено на важливості використання менеджментом стимулів розвитку підприємства як невід’ємної складової його економічного механізму.
 • Документ
  Корпоративно-підприємницький університет у контексті розвитку ринку вищої освіти
  (2020) Дибач, І. Л.; Дыбач, И. Л.; Dybach, I. L.
  У статті розглянуто необхідність трансформацій українських закладів вищої освіти в контексті розбудови економіки знань і формування ринку освітніх послуг. Зазначено, що з огляду на проблеми, що існують у вищій школі, такі як нестача фінансування, зменшення попиту на вітчизняні освітні послуги тощо, менеджменту вищих навчальних закладів доцільно перебудовувати структуру управління таким чином, щоб бути спроможними адекватно реагувати на зміну ринкової кон’юнктури та фінансово незалежними. Визначено, що за цих умов закладу вищої освіти доцільно розглядати свою роботу як підприємницьку діяльність, яка має реалізовуватися на засадах корпоративного управління. Визначено мету публікації – опрацювання науково-методичного підходу до визначення сутності терміна «корпоративно-підприємницький університет» у контексті удосконалення управління закладом вищої освіти в умовах загострення конкуренції на ринку освітніх послуг. Запропоновано розглядати дві іпостасі терміна: підприємницьку та корпоративну. В роботі виконано аналіз підходів до з’ясування сутності терміна «підприємницький університет» і виявлено неодностайність науковців у його тлумаченні. З’ясовано, що переважна більшість авторів ототожнює підприємницьку діяльність університетів із інноваційною. Виявлено, що в науковій площині широко використовується термін «академічне підприємництво», у визначенні якого виявлено подібність до терміна «підприємницький університет». Запропоновано розглядати академічне підприємництво як комплекс дій, який орієнтований на отримання прибутку, а підприємницький університет визначати як освітню організацію, що функціонує на засадах академічного підприємництва, ефективність якої забезпечується взаємодією таких елементів, як освіта, наука, бізнес та інновації. Визначено, що корпоративно-підприємницький університет – це заклад вищої освіти, який виконує комплексну діяльність з формування та розвитку освітнього та підприємницького потенціалу суспільства на засадах корпоративного менеджменту з метою отримання прибутку та соціального ефекту із забезпеченням академічної свободи викладачів і студентів.