035 "Філологія"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Сугестійність нейролінгвістичних метапрограм у рекламних і кінослоганах: автоматичний алгоритм визначення
  (2023) Рудя І. Г.; Rudya I.; Гогоренко О. В.
  Дипломну роботу присвячено питанню розроблення алгоритму для автоматичного визначення рівня сугестійності нейролінгвістичних метапрограм у рекламних і кінослоганах. У роботі теоретизовано сутність поняття «нейролінгвістична метапрограма» з презентацією еволюційного поступу його дефінітивних меж і оглядом різновидів. Об’єктивовано зміст, структуру та функції рекламного і кінослоганів як елементів рекламного тексту та визначено перелік актуальних за кількісними параметрами метапрограм, що активуються в рекламних і кінослоганах, із визначенням рівнів їхнього сугестійного впливу експериментальним шляхом. Запропоновано алгоритм автоматизованого визначення сугестійності нейролінгвістичних метапрограм, що активуються в рекламних і кінослоганах, та протестовано його роботу як додаткової опції інформаційного сайту, створеного за матеріалами магістерського дослідження.
 • Документ
  Розробка електронного посібника «Мовленнєвий імідж Президента України Володимира Зеленського до та в період війни: динаміка змін»
  (2023) Нікішина К. С.; Nikishyna K. S.; Гогоренко О. В.
  Дипломну роботу присвячено розробці створенню електронного довідника з теми: «Мовленнєвий імідж Президента України Володимира Зеленського до та в період війни: динаміка змін». У роботі досліджено та деталізовано сутність поняття «мовленнєвий імідж» та окреслено хід його наукової рефлексії на основі іміджу Президента Володимира Зеленського. Проведено комплексне дослідження промов Президента України Володимира Зеленського до та під час воєнного стану та визначено фундаментальні мовні маркери з фіксацією мовних змін. Шляхом психолінгвістичних експериментів встановлено ефективність комунікативних дій зафіксованих маркерів. Подано теоретичні відомості про сутність, вимоги та принципи створення електронних інформаційних сайтів, а також описано хід та обґрунтовано доцільність розроблення сайту за результатами проведеного дослідження.
 • Документ
  Аутсорсинг у копірайтингу як інструмент підвищення комунікативної ефективності текстів Інтернет-реклами
  (2023) Кучеренко К. К.; Kucherenko К. K.; Гогоренко О. В.
  Дипломна робота присвячена створенню аутсорсингової платформи для копірайтерів як інструменту визначення та підвищення комунікативної ефективності текстів Інтернет-реклами. Презентовано історіографію копірайтингу, здійснено теоретизацію поняття рекламний текст як об’єкта копірайтингу та встановлено лінгвістичну специфіку текстів Інтернет-реклами. Визначено сутність поняття «комунікативна ефективність», а також обґрунтувано необхідність розроблення, опису та тестування аутсорсингової платформи для визначення та підвищення комунікативної ефективності.
 • Документ
  Розробка методичного посібника «Методи і прийоми роботи з електронними освітніми ресурсами в навчанні англійської мови дітей з ознаками дислексії»
  (2023) Алексєєва М. А.; Aleksieieva M.; Мочалова Н. С.
  Дипломна робота присвячена укладанню електронного посібника та аналізу ролі електронних освітніх ресурсів для навчання дітей з ознаками дислексії англійської мови як іноземної. Основною метою посібника є формування у дітей з дислексією лексичної компетенції англійської мови. Для ефективного вивчення в посібнику використовується таксономія Блума, що також є основою Падагогічного колеса Алана Керрінгтона, застосунки з якого проаналізовано в рамках дослідження. Також у посібнику застосовано метод Я. Чепіги, методики Р. Девіса та Д. Ельконіна. У практичній частині представлено веб-сайт посібника «SentenceFromPhrase». На сайті діти з дислексією зможуть закріпити вивчені лексеми за допомогою вікторини.
 • Документ
  Електронний посібник з організації робочого місця перекладача
  (2022) Юрченко, І. В.; Yurchenko, І.; Дубова О. А.
  Юрченко І. В. Електронний посібник з організації робочого місця перекладача: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 2022 р. Кваліфікаційну роботу виконано на кафедрі прикладної лінгвістики гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – 2022 р. Дипломне дослідження присвячене комплексному аналізу вітчизняного ринку перекладацьких послуг з метою розкриття основних інформаційних ресурсів, які можуть входити до складу АРМ перекладача та використовуватися як у професійній діяльності, так і у процесі навчання майбутніх перекладачів на матеріалі мовної пари “англійська → українська”. Висвітлено зміст поняття «АРМ перекладача», досліджено типологію видів перекладу, описано етапи перекладацького процесу, визначено які види перекладу затребувані на вітчизняному ринку перекладацьких послуг з подальшим системним аналізом інструментів та ресурсів, які можуть використовуватися залежно від виду виконуваних перекладів на базі мовної пари “англійська → українська”, і як результат розроблено електронний посібник з організації робочого місця перекладача.
 • Документ
  Створення автоматизованої навчальної програми тестування лексики C-test
  (2022) Постоєв, І. І.; Postoev, I. I.; Філіппова Н. М.
  Дипломна робота присвячена розробці автоматизованої навчальної програми тестування лексики для студентів технічних спеціальностей. Мета нашої навчальної програми полягає у створені зручного та практичного тесту завдяки якому студент зможе отримати необхідну йому за його фахом спеціальну лексику англійської мови. В практичній частині представлена програма «C-test». Програма призначена для викладачів англійської мови та студентів (бакалаврів, магістрантів, аспірантів) спеціальності Двигуни внутрішнього згорання які вивчають англійську мову. Програму можна використовувати у різних умовах з практичною метою випробування студентів та метою покращення лексичної бази.
 • Документ
  Розробка двомовного автоматизованого навчального словника «Суднові енергетичні установки»
  (2022) Любомська, І. М.; Філіппова Н. М.
  В даній дослідницькій роботі, що подається на здобуття ступеня магістра, розглядається вивчення термінології cуднових енергетичних установок в більш широкому термінологічному полі суднобудування. В роботі зроблено спробу розглянути теоретичні досягнення світової термінології та термінографії останніх років, а також вибрати підхід до ефективного підбору, аналізу та систематизації предметної області та їх функціонування в термінологічних областях двох мов: Англійської та Української.
 • Документ
  Електронний довідник: ''Юридична термінологія: шляхи подолання лінгвоетнічних бар’єрів під час англійсько-українського перекладу''
  (2022) Жажка, Лілія Романівна; Zhazhka, L. R.; Щербак О. В.
  Жажка Л. Р. Електронний довідник «Юридична термінологія: шляхи подолання лінгвоетнічних бар’єрів під час англо-українського перекладу». Дипломну роботу присвячено питанню аналізу юридичної термінології на основі юридичних текстів, а саме контрактів, а також визначення шляхів подолання лінгвоетнічних бар’єрів під час англо-українського перекладу. У роботі охарактеризовано поняття юридичного тексту та висвітлено його основні характеристики, а також проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на класифікацію основних видів юридичного перекладу. Наведено основні лексичні та граматичні особливості перекладу юридичних текстів (контрактів). Проаналізовано основні труднощі в перекладі контрактів. У роботі було теоретизувано лінгвоетнічний бар’єр як поняття лінгвокультрології; зафіксовано лінгвоетнічні бар’єри, що виникають під час перекладу юридичних термінів; пояснено причини виникнення, а також окреслено шляхи подолання лінгвоетнічних бар’єрів під час англійсько- українського перекладу юридичних термінів. Була запропонована покрокова методика перекладу контрактів, яка перш за все передбачає аналіз основних лексичних та граматичних особливостей юридичних текстів, задля досягнення адекватності перекладу такого виду документів та розроблено електронний довідник з теми.
 • Документ
  Укладання електронного термінологічного словника: ''Двигуни внутрішнього згоряння''
  (2022) Матвєєва, І. С.; Matvieieva, I.; Матвеева, И.; Філіппова, Н. М.
  Матвєєва І. Укладання електронного термінологічного словника: «Двигуни внутрішнього згоряння». Робота на здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю «Філологія». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2022. У магістерському досліджені систематизовано українську та англійську технічну термінологію освітнього напряму «Двигуни внутрішнього згоряння» та укладено відповідний вузькоспеціалізований навчально- термінологічний словник відповідної спеціалізації. У роботі надаються теоретичні та загальні поняття «термінологія», «терміносистема» та їх характеристика. Поняття «термін» розглянуто з різних підходів та описано вимоги до такого багатозначного елемента. Розглянуто когнітивно-орієнтований підхід, у центр якого мова як загальний механізм, а конкретний інструмент оперативної одиниці пам’яті фрейм. На основі такого підходу було складено вибірку з фахових матеріалів загальною кількістю 400 термінів. Для аналізу англомовної та українськомовної терміносистем використовувався метод паспортизації та для структурування фреймове моделювання. Фреймове моделювання використовувався як основа для укладання електронного навчально - термінологічного словника «Двигуни внутрішнього згоряння». Описано основні принципи укладання термінологічного словника та надано його мікро- та макроструктуру. Надано етапи розробки електронного словника в програмному забезпеченні Lexonomy.
 • Документ
  Електронний комплекс для вивчення лінгвістичної термінології
  (2020) Оразгелдієв, М. М.; Orazgeldiyev, Mergen; Дубова О. А.
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці навчального електронного комплексу для вивчення російськомовної лінгвістичної термінології студентами-іноземцями. Основна увага в роботі присвячена розробці методики створення електронного комплексу, який включає в себе навчальний термінологічний словник і різні завдання для ефективного вивчення необхідних термінів. У практичній частині представлено веб-сайт «Електронний комплекс для вивчення лінгвістичної термінології». Даний комплекс призначений для дистанційної, самостійної навчальної роботи студентів-іноземців з вивчення лінгвістичної термінології.
 • Документ
  Електронний комплекс для вивчення паронімів російської мови студентами-іноземцями
  (2020) Амандурдиєв, М. К.; Amandurdyyev, Mergen
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці навчального електронного комплексу для вивчення паронімів російської мови студентами-іноземцями. Основні завдання дослідження - визначити, що таке пароніми, їх групи, проаналізувати типи паронімів та їхні універсальні характеристики. Особливу увагу приділено важливості паронімів при вивченні російської мови як іноземної і прийомам їх розмежування. У практичній частині представлено веб-сайт «Електронний комплекс для вивчення паронімів російської мови студентами-іноземцями». Даний комплекс призначений для дистанційної, самостійної навчальної роботи студентів-іноземців. Цей комплекс допоможе студентам-іноземцям коригувати свої вміння, поповнювати і розширювати знання, отримані на лекціях і практичних заняттях.