Статті. Кафедра фінансів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Страховий механізм забезпечення корпоративної стійкості
  (2015) Рогов, Г. К.
  У статті досліджено проблеми, пов’язані з формуванням страхового механізму забезпечення корпоративної стійкості. Доведено, що основи його побудови не коректно ототожнювати з принципами сталого страхування. Обґрунтовано визначення страхового механізму забезпечення корпоративної стійкості, охарактеризовано його форми, методи, інструменти та важелі. Проаналізовано вплив страхування на корпоративний розвиток в екологічному та соціальному вимірах, за сучасних умов в Україні. Визначено структуру страхового механізму корпоративного сталого розвитку, а також фактори, від яких залежить результативність його формування та функціонування.
 • Документ
  Теоретична сутність і взаємозв’язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості
  (2015) Рогов, Георгій; Rogov, Georgiy
  У статті розглядаються трансформації економічної категорії «фінансова стійкість» під впливом фінансових механізмів сталого розвитку. Проаналізовано визначення фінансової стійкості підприємства. Обґрунтовано взаємозв’язок між сталим розвитком, корпоративною та фінансовою стійкістю.
 • Документ
  Формування фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: методи оцінки ризиків
  (2015) Рогов, Г. К.
  Створення системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку означає кардинальне реформування умов господарювання. Високоймовірним наслідком такого процесу є адаптаційні ризики організацій, передусім тих, які мають низькі корпоративні екологічні та соціальні стандарти. Означені ризики відрізняються суттєвою специфікою. У статті наводиться порівняльний аналіз методик оцінки ризиків, які рекомендуються стандартом ІЕС 31010:2009 (Управління ризиками – методи оцінки ризиків). Цей аналіз дозволив виділити оптимальні методи управління небезпеками, що виникають внаслідок запровадження фінансових механізмів сталого розвитку та корпоративних заходів адаптації до них. Йдеться про наступні методи: HRA (оцінка надійності оператора); Аналіз «дерева» несправностей (FTA); Аналіз «дерева» подій (ETA); Причинно-наслідковий аналіз (Cause-consequence analysis); Аналіз причинно-наслідкових зв’язків (Cause and effect analysis); Аналіз діаграми «краватка–метелик» (Bow tie analysis); Матриця наслідків та ймовірностей (Consequence/probability matrix). Також визначені методи, призначені лише для ідентифікації небезпек та для оцінки ризиків неефективності заходів адаптації суб'єктів господарювання до змін фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку та інституціонального середовища. Достовірна оцінка ризиків, пов’язаних з формуванням фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку та неефективністю заходів адаптації до цього процесу, на основі застосування комплексу зазначених методів має бути невід’ємною складовою управління корпоративною стійкістю. Метою подальших розвідок у даному напрямі є конкретизація методик оцінки ризиків у процесі реформування податкової та бюджетної систем і поступового формування інвестиційного, кредитного й страхового механізмів корпоративного сталого розвитку.
 • Документ
  Формування бюджетного механізму корпоративного сталого розвитку
  (2016) Рогов, Г. К.
  У статті досліджено проблеми, пов’язані з формуванням бюджетного механізму корпоративного сталого розвитку. Проаналізовано вплив бюджетного механізму на екологічну й соціальну складові корпоративної стійкості та інституційне середовище. Визначено зв’язок таргетування інфляції, дотримання обґрунтованих обмежень дефіциту бюджету, зокрема квазіфіскального, та обсягів і структури державного боргу з корпоративним соціальним розвитком. Доведено, що бюджетний механізм втрачає функцію стимулювання корпоративного сталого розвитку в екологічному вимірі. Обґрунтовано трансформації бюджетного механізму, необхідні для стимулювання корпоративного сталого розвитку.
 • Документ
  Фінансові аспекти стратегії забезпечення корпоративної стійкості
  (2016) Рогов, Георгій Костянтинович; Рогов, Георгий Константинович; Rohov, Heorhiy
  У статті розглядаються проблеми, пов’язані з розробкою стратегії забезпечення корпоративної стійкості. Така стратегія передбачає орієнтацію організації на оптимальну траєкторію руху фінансових показників за динамічного балансу економічних, екологічних і соціальних результатів. Стратегічне бачення корпоративної стійкості залежить від ступеня зрілості фінансових механізмів сталого розвитку. У статті досліджено зміст взаємопов'язаних фінансових завдань, вирішення яких необхідне для розробки стратегії забезпечення корпоративної стійкості. Доведено необхідність ідентифікації та оцінки ризиків, пов’язаних із формуванням фінансових механізмів сталого розвитку. Визначено взаємозв’язок між структурою капіталу, фінансовою ресурсною та корпоративною стійкістю. Запропоновано методику визначення балансу корпоративного розвитку в економічному, екологічному й соціальному вимірах та оптимальної стратегії корпоративної стійкості на основі максимізації вартості бізнесу в умовах невизначеності. Сформульовано рекомендації щодо застосування збалансованої системи показників сталого розвитку в процесі декомпозиції стратегічних цілей.
 • Документ
  Система фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: складові концепції
  (2018) Рогов, Георгій Костянтинович; Рогов, Георгий Константинович; Rohov, Heorhiy
  У статті досліджено проблеми, пов’язані з формуванням фінансів сталого розвитку. Доведено, що корпоративний сталий розвиток можливий лише в умовах функціонування фінансових механізмів його забезпечення. Фінансові механізми корпоративного розвитку в Україні, як і на більшості ринків, що розвиваються, не здатні забезпечити його баланс в економічному, соціальному та екологічному вимірах. Для вирішення цієї проблеми запропоновано концепцію формування і функціонування системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку, структуровану як за видами механізмів (бюджетний, податковий, інвестиційний, кредитний та страховий), так і за взаємодіючими суб’єктами їх формування та застосування. Обґрунтовано, що реформування окремого фінансового механізму не може бути ефективним, якщо воно не викликає ланцюжкової реакції взаємодіючих суб’єктів фінансової системи. Взаємозв’язки фінансових механізмів не формуються безпосередньо під впливом методів, важелів та інструментів одного механізму на інший, а опосередковуються реакцією інституціонального середовища. Визначено передумови та основні етапи реалізації концепції, принципи, структуру, функції, генезис, методи формування та спосіб функціонування системи фінансових механізмів. Реалізація концепції забезпечить мультиплікативність ефектів функціонування кожного механізму та сформує особливу властивість їх системного об’єднання в загальне структурно-функціональне ціле – створювати умови, за яких корпоративний розвиток, збалансований в економічному, екологічному та соціальному вимірах, стає оптимальним способом досягнення стратегічних фінансових цілей підприємств. Окреслено перспективи подальших розробок, що пов’язані з трансформацією фінансових механізмів корпоративного розвитку.
 • Документ
  Methodical support of assessment of the development of economic security of the region
  (2020) Iefimova, Ganna; Labartkava, Andrey; Pashchenko, Oleksiy
 • Документ
  Заклади вищої освіти перед обличчям конкурентних викликів
  (2021) Канаш, О. Є.; Жукова, О. Ю.; Парсяк, В. Н.; Kanash, Olesia; Zhukova, Olena; Parsiak, Volodymyr
  У статті наведені результати дослідження подій, які відбуваються на висококонкурентному ринку освітніх послуг, та наслідків, які вони мають для вітчизняних закладів вищої освіти. Серед останніх – скорочення чисельності студентів – вихідців з України, національного кластеру центрів формування фахових компетенцій і, що особливо бентежить, – науково-педагогічного персоналу, який би мав опікуватися підтриманням на належному рівні інтелектуального капіталу нації. Зроблене припущення, що виявлені тенденції посилюються особливим змістом державної політики в економічній сфері. Вона не сприяє піднесенню бізнесу і призводить до хронічного зменшення видатків на соціальні програми і вищу освіту зокрема. За цих обставин привабливим виглядає заохочення до навчання в нашій країні абітурієнтів із країн, де зростає потяг до академічної міграції громадян.
 • Документ
  Трифакторне нелінійне регресійне рівняння для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків у фазі планування
  (2019) Приходько, С. Б.; Приходько, Н. В.; Книрік, К. О.; Prykhodko, S. B.; Prykhodko, N. V.; Knyrik, K. O.
  Метою роботи є створення множинного нелінійного рівняння регресії для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків на основі багатовимірного нормалізуючого перетворення у фазі планування за змінними, що беруться, наприклад, з такого документу, як RAD (Requirement Analysis Document). Трифакторне нелінійне регресійне рівняння для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків у фазі планування побудоване на основі нормалізації чотиривимірного негаусівського набору даних (фактична трудомісткість розробки у людино-годинах, кількості екранів, функцій та файлів мобільного застосунку) із 30 застосунків. Нормалізація цього набору даних здійснена за допомогою чотиривимірного перетворення Джонсона для сімейства SB. Використання чотиривимірного перетворення у порівнянні з одновимірними дозволяє врахувати кореляцію між змінними, що призводить до покращення нормалізації даних, яка пов’язана з виконанням статистичної гіпотези щодо відповідності їх розподілу чотиривимірному розподілу Гауса, з подальшим підвищенням достовірності відповідного оцінювання. Виконано порівняння побудованого нелінійного рівняння з лінійним регресійним рівнянням і нелінійними регресійними рівняннями на основі десяткового логарифму і одновимірного перетворення Джонсона. Порівняно з іншими регресійними рівняннями (як лінійними, так і нелінійними) побудоване нелінійне рівняння має більше значення множинного коефіцієнту детермінації, більший відсоток передбачення, менше значення середньої величини відносної похибки та менші ширини довірчого інтервалу нелінійної регресії. Цей результат може бути пояснений найкращою багатовимірною нормалізацією і тим, що немає підстав відкидати нульову гіпотезу про те, що чотиривимірний розподіл для нормалізованих даних, який нормалізується за допомогою чотиривимірного перетворення Джонсона для сімейства SB, є таким самим, як і чотиривимірний нормальний розподіл.
 • Документ
  Constructing the nonlinear regression equations based on multivariate normalizing transformations
  (2018) Prykhodko, N. V.; Prykhodko, S. B.
  В статті розглядаються методи побудови рівнянь, довірчих інтервалів та інтервалів передбачення нелінійних регресій на основі багатовимірних нормалізуючих перетворень для негаусовських даних. У якості прикладу побудовано нелінійне регресійне рівняння для оцінювання розміру програмного забезпечення інформаційних систем з відкритим кодом на PHP із застосуванням багатовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона для сімейства SB. Це рівняння отримано за вибіркою чотиривимірних негаусовських даних: фактичний розмір програмного забезпечення у тисячах рядків коду, загальна кількість класів, загальна кількість зв'язків та середня кількість атрибутів на клас у концептуальній моделі даних з 32 інформаційних систем, розроблених з використанням мови програмування PHP. Попередньо зазначені дані були перевірені на наявність викидів із використанням квадрату відстані Махаланобиса (Mahalanobis): для рівня значимості, що дорівнює 0,005, викиди відсутні. Гіпотезу про багатовимірну нормальність було перевірено за критерієм квадрату відстані Махаланобиса. Побудоване нелінійне рівняння у порівнянні з іншими регресійними рівняннями (як лінійними, так і нелінійними, які отримані за допомогою одновимірних нормалізуючих перетворень Джонсона та десяткового логарифму) має більший множинний коефіцієнт детермінації і менше значення середньої величини відносної похибки. Продемонстровано, що погана нормалізація багатовимірних негаусовських даних за допомогою одновимірних перетворень або її відсутність призводить до збільшення ширини довірчих інтервалів та інтервалів передбачення як нелінійної так і лінійної регресії для більшої кількості рядків даних у порівнянні з багатовимірним нормалізуючим перетворенням.
 • Документ
  Нелінійне регресійне рівняння для оцінювання розміру програмного забезпечення інформаційних систем з відкритим кодом на PHP
  (2018) Приходько, Н. В.; Приходько, С. Б.; Prykhodko, N. V.; Prykhodko, S. B.
  Нелінійне регресійне рівняння для оцінювання розміру програмного забезпечення інформаційних систем з відкритим кодом на PHP побудовано на основі багатовимірного перетворення Джонсона для сімейства SB. Це рівняння, в порівнянні з іншими регресійними рівняннями, має більший множинний коефіцієнт детермінації, менше значення середньої величини відносної похибки та менші ширини довірчого інтервалу та інтервалу передбачення нелінійної регресії.
 • Документ
  Побудова рівняння трансформованого еліпсу передбачення за даними тривалості розробки 3D-моделей секцій корпусів суден
  (2017) Приходько, Сергій; Приходько, Наталія; Кудін, Олег; Кошовий, Дмитро; Prykhodko, Sergiy; Prykhodko, Natalia; Kudin, Oleh; Koshovy, Dmytro
  В статті вперше побудовано рівняння трансформованого еліпсу передбачення для двовимірних негаусівських даних тривалості розробки 3D-моделей секцій корпусів суден в залежності від маси секцій на основі перетворення Джонсона сім’ї SB. Наводиться приклад застосування цього рівняння до визначення викидів у зазначених двовимірних негаусівських даних.
 • Документ
  Чотирьохфакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру Java-застосунків з відкритим кодом
  (2020) Приходько, С. Б.; Приходько, Н. В.; Смикодуб, Т. Г.; Prykhodko, S. B.; Prykhodko, N. V.; Smykodub, T. G.
  Метою роботи є створення множинної нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру Java-застосунків з відкритим кодом на основі багатовимірного нормалізуючого перетворення за значеннями змінних, що можуть бути визначені за діаграмою класів. Чотирьохфакторну нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру Java-застосунків з відкритим кодом побудовано на основі нормалізації за допомогою п’ятивимірного перетворення Джонсона для сімейства SB негаусівського набору даних: кількості строк коду (LOC); кількості класів (Classes); кількості статичних методів (NOSM); метрики, що характеризує відсутність згуртованості методів (Lack of Cohesion of Methods, LCOM), та кількості викликів унікального методу в класі (the Response for Class, RFC) з 38 застосунків, розташованих на сайті GitHub (https://github.com) за допомогою інструменту CK (https://github. com/mauricioaniche/ck). Також нормалізацію цього набору даних було здійснено і за допомогою двох одновимірних перетворень: у вигляді десяткового логарифму та перетворення Джонсона для сімейства SB. Використання п’ятивимірного перетворення порівняно з одновимірними дозволяє врахувати кореляцію між змінними, що призводить до покращення нормалізації даних, яка пов’язана з виконанням статистичної гіпотези щодо відповідності їх розподілу п’ятивимірному розподілу Гаусу, з подальшим підвищенням достовірності відповідного оцінювання. Виконано порівняння побудованої нелінійної моделі з лінійною регресійною моделлю і нелінійними регресійними моделями на основі десяткового логарифму і одновимірного перетворення Джонсона. Нелінійна модель, що побудована, порівняно з іншими регресійними моделями (як лінійними, так і нелінійними) має більші значення множинного коефіцієнту детермінації та відсотка прогнозування на рівні величини відносної похибки, який дорівнює 0,25, менші значення середньої величини відносної похибки та ширини інтервалу передбачення нелінійної регресії. Цей результат може бути пояснений найкращою багатовимірною нормалізацією і тим, що немає підстав відкидати нульову гіпотезу про те, що п’ятивимірний розподіл для нормалізованих даних, який нормалізується за допомогою п’ятивимірного перетворення Джонсона для сімейства SB, є таким самим, як і п’ятивимірний нормальний розподіл.
 • Документ
  Constructing the non-linear regression equation to estimate the software size of open source PHP-based information systems
  (2018) Prykhodko, Sergiy; Prykhodko, Natalia; Smykodub, Tatyana; Spinov, Alexander
 • Документ
  Constructing the transformed prediction ellipses on the basis of normalizing transformations for bivariate non-Gaussian data
  (2017) Приходько, Сергей Борисович; Приходько, Наталья Васильевна; Кудин, Олег Алексеевич; Смыкодуб, Татьяна Георгиевна
 • Документ
  Нелінійна регресійна модель для оцінювання трудомісткості робіт у суднобудівних проектах на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона
  (2019) Приходько, Н. В.; Макарова, Л. М.; Кудін, О. О.
  У статті вперше побудовано нелінійну регресійну модель для оцінювання трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації суден на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB. Двовимірне нормалізуюче перетворення Джонсона враховує кореляцію між випадковими змінними двовимірного негаусівського вектору трудомісткості робіт. Використання двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB дозволяє зменшити довірчі інтервали і інтервали передбачення нелінійної регресії у порівнянні з одновимірним нормалізуючим перетворенням Джонсона сімейства SB та одновимірним нормалізуючим перетворенням на основі десяткового логарифму. Це дає змогу підвищити достовірність оцінювання трудомісткості робіт в проектах розроблення конструкторської документації суден.
 • Документ
  Побудова нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java
  (2019) Макарова, Л. М.; Приходько, Н. В.; Кудін, О. О.; Makarova, L. M.; Prykhodko, N.V.; Kudin, O. O.
  Розглянуто проблему отримання ефективної системи оцінки кількості строк коду та оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java. Побудована нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java, на основі одновимірного нормалізуючого перетворення Джонсона. Проведено порівняння отриманих результатів з іншими моделями. Розраховані границі інтервалу передбачення для лінійної моделі, нелінійної моделі на основі десяткового логарифму та нелінійної моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона. Усі значення нижньої границі інтервалу передбачення для нелінійних моделей більші нуля. Ширина інтервалу передбачення нелінійної регресії на основі нормалізуючого перетворення Джонсона менше, ніж для лінійної регресії, майже для всіх проектів. При порівнянні нелінійних моделей, ширина інтервалу передбачення моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона менша для великих значень вихідних емпіричних даних. Також порівняно значення коефіцієнту детермінації R2, сeредньої величини відносної похибки MMRE та рівня прогнозування PRED(0,25) для трьох побудованих регресійних моделей. Значення наведених параметрів кращі для нелінійної регресійної моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона, однак прийнятні значення MMRE та PRED(0,25) (не більше 0,25 та не менше 0,75 відповідно) для нелінійної регресії з використанням одновимірного нормалізуючого перетворення Джонсона не досягнуті, що свідчить про необхідність застосування двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона для урахування взаємного впливу двох випадкових величин.
 • Документ
  Constructing non-linear regression equations on the basis of bivariate normalizing transformations
  (2017) Prykhodko, S. B.; Prykhodko, N.V.; Makarova, L. M.; Kudin, O. O.; Smykodub, T. G.; Приходько, С. Б.; Приходько, Н. В.; Макарова, Л. М.; Кудін, О. О.; Смикодуб, Т. Г.
  Запропоновано методи побудови рівнянь, довірчих інтервалів та інтервалів передбачення нелінійних регресій на основі двомірних нормалізуючих перетворень для негаусовських даних. Застосування методів розглядається для одного набору двомірних негаусовських даних: для фактичної трудомісткості (години) і розміру (скориговані функціональні точки) зі 133 проектів з підтримки та розробки програмного забезпечення.