Довідково-інформаційні матеріали (НБ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Академічна доброчесність: досвід роботи бібліотек ЗВО
  (2019) Могильна О. Л.; Бєлодєд О. В.; Балабан І. В.
  Академічна доброчесність є одним із пріоритетів сучасної української освіти та науки. Діяльність бібліотек ЗВО у цьому напрямку спрямована на інформування здобувачів освіти усіх рівнів, науковців університетів щодо складових академічної етики, прозорості та доброчесності, популяризацію етичних норм цитування використаних джерел, знайомство зі стандартами та міжнародними стилями бібліографічного опису документів тощо. Мета дайджесту – ознайомити фахівців бібліотек ЗВО із документами за даною темою. Дайджест підготовлений за сторінками фахових періодичних видань та Інтернет-ресурсів, адресований фахівцям бібліотек ЗВО. Матеріал згруповано за розділами: «Законодавчі та нормативні документи», «Проект «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», «Досвід роботи бібліотек ЗВО». Матеріал у межах розділів розташовано в алфавітному порядку.
 • Документ
  Положення про Електронний інституційний репозитарій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
  (2020-01-31)
  Положення про Електронний інституційний репозитарій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – еIR NUOS) визначає основні поняття, склад, призначення та завдання і регламентує основні засади організації та управління інституційним репозитарієм університету
 • Документ
  Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек ЗВО в умовах інноваційних змін
  (2018) Аболіхіна, О. О.; Кафтан, О. І.; Панченко, Т. С.; Бєлодєд, О. В.
  Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) – це сукупність інформаційних процесів (збір, пошук, переробка інформації), необхідних для якісного та ефективного процесу управління. Мета дайджесту – ознайомити фахівців бібліотек ЗВО з документами за даною темою. Дайджест підготовлений за сторінками фахових видань та Інтернет-ресурсів, адресований спеціалістам бібліотек ЗВО. Матеріал згруповано за розділами: «Інформаційно-аналітична діяльність: розкриття питання», «Бібліо- та наукометричний аналіз як спосіб аналітичної обробки інформації», «Інформаційно-аналітична продукція бібліотек у системі задоволення інформаційних потреб користувачів». Матеріал у межах розділів розташовано в алфавітному порядку.
 • Документ
  Наукова інформація у відкритому доступі: теоретичні та практичні аспекти
  (2012) Диндеренко, К. С.
  Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковцям зробити результати їх досліджень доступними всім, всюди та повсякчас. Таку можливість називають відкритим доступом (Open Access). Бібліотеки вишів за своєю місією є важливою ланкою підтримки науки та освіти. Тому, інноваційним напрямом діяльності бібліотек вишів на сучасному етапі є організація відкритого доступу до наукових публікацій, а саме – створення та розвиток відкритих електронних архівів – інституційних репозитаріїв. Мета дайджесту – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з основним масивом документів за темою. Дайджест включає в себе анотовані описи статей з фахових періодичних видань, які знаходяться у фонді Наукової бібліотеки НУК. Матеріал згруповано за розділами: "Відкритий доступ до наукової інформації: роль для сучасного університету", "Проекти формування відкритого доступу", "Створення репозитаріїв та їх роль у науковій комунікації". У межах кожного розділу матеріал розташовано за алфавітом.
 • Документ
  Рекламно-іміджева діяльність бібліотек ВНЗ
  (2010) Маєр, О. І.; Панченко, Т. С.
  Одним з дієвих інструментів маркетингу є реклама інформаційних ресурсів та сервісних послуг, що надає бібліотека. Бібліотечно-бібліографічна реклама використовується в усіх аспектах діяльності бібліотеки, сприяє приверненню уваги користувачів, підтримці рівня їх інформованості, стимулюванню попиту на бібліотечні послуги, створенню високої репутації бібліотеки серед читачів та ділових партнерів. Мета дайджесту – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з основним масивом документів за темою. Дайджест містить анотовані описи книг та статей з фахових періодичних видань. У межах кожного розділу матеріал розташовано за алфавітом у такій послідовності: книги, статті з періодичних видань.
 • Документ
  Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект
  (2013) Маєр, О. І.
  В епоху інтенсивного впровадження інформаційних технологій Бібліотека як і раніше виконує просвітницьку функцію, впливає на розвиток гуманістичних, моральних, естетичних якостей молодого покоління. Вчені-бібліотекознавці розробляють концепції розвитку бібліотек у сучасних умовах, бібліотекарі-практики шукають нові шляхи спілкування з читачами, нові форми гуманітарного просвітництва. Дайджест підготовлений за матеріалами науково-практичних конференцій, фахових видань та Інтернет-ресурсів. Матеріал дайджесту розташовано в алфавітному порядку та згруповано за розділами: Сучасна соціокультурна діяльність бібліотеки, «Масові заходи у бібліотеці: новий формат», «Від творчих пошуків до практичного втілення, Пізнавальна інформація. Дайджест призначений бібліотечним працівникам і всім, хто займається виховною роботою з молоддю.
 • Документ
  Бібліотека 2.0: сучасний етап розвитку бібліотек
  (2012) Маєр, О. І.; Кафтан, О. І.
  "Бібліотека 2.0" – це не тільки використання нових інформаційно-комунікаційних технологій, але й зміна парадигми мислення бібліотечних працівників, коли центром уваги стає не носій інформації, а її користувач. Це розвиток моделі бібліотечних послуг, що заохочує постійні і доцільні зміни та запрошує користувача взяти участь у створенні необхідних йому фізичних та віртуальних послуг. Мета дайджесту – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з масивом документів, що висвітлюють питання, пов'язані з формуванням та становленням концепції "Бібліотека 2.0", розглянути прогресивні тенденції у розвитку технологій бібліотечного сервісу, які розробляються у провідних бібліотеках світу та мають узагальнену назву "Бібліотека 2.0" (L2).
 • Документ
  Бібліотека ВНЗ та екологічна освіта студентської молоді
  (2011) Маєр, О. І.; Диндеренко, К. С.
  Екологічна освіта в інтересах сталого розвитку стала пріоритетним напрямом у формуванні освітніх програм. У вищих навчальних закладах створені факультети підготовки екологів, організовано післядипломне навчання екологічних дисцилін. Крім того, дисциліна «екологія» є обов’язковою для вивчення студентами всіх спеціальностей у циклі загальнотехнічних і природничих дисциплін. Тому, комплексні бібліотечні програми екології повинні сприяти кращому засвоєнню програмного матеріалу у навчанні студентів-екологів, економістів, майбутніх фахівців технічного та гуманітарного напрямків.
 • Документ
  Соціальні мережі: можливості використання в бібліотеці ВНЗ
  (2015) Кафтан, О. І.; Бєлодєд, О. В.
  Соціальні медіа активно увійшли в життя сучасної людини, вони стали звичним способом спілкування, пошуку інформації, реалізації професійних інтересів. Тому з кожним роком зростає зацікавленість бібліотек вищих навчальних закладів у використанні інтернет-простору для презентації своїх фондів і колекцій з метою залучення читачів до ресурсів бібліотеки. В даний час кількість бібліотек в соціальних мережах досягла значного рівня, що пояснюється такими характеристиками їх функціонування: періодичність, інформативність, фінансова доступність, глобальність, демократичність і наявність зворотного зв’язку. Крім того, співтовариства, створені в соціальній мережі, – це один зі способів змінити стереотипи щодо бібліотеки як консервативної установи, підняти її престиж. Метою даного дайджесту є виcвітлення основних тенденцій і проблем, пов’язаних з особливостями розвитку соціальних мереж як важливої складової інформаційних комунікацій сучасності, а також визначення загальної картини присутності бібліотек в соціальних мережах.
 • Документ
  Бібліометрія як метод інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек ВНЗ
  (2014) Кафтан, О. І.; Бєлодєд, О. В.
  Швидке зростання кількості та різноманітності інформації, науково-технічні досягнення дозволяють перейти від традиційних бібліотечних форм інформаційного обслуговування до нових форм, в яких зростає частка аналітико-синтетичної обробки інформації, заснованої на все більшому використанні бібліо- і наукометричних методів. Зокрема, організація та проведення бібліометричних досліджень логічно розширюють професійну діяльність університетських бібліотек; підвищують їх статус у науковому співтоваристві; збільшують ступінь залученості в процеси наукового дослідження та університетського управління; зміцнюють вплив і престиж бібліотеки в межах університету. Мета даного дайджесту – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з матеріалами бібліометричних досліджень та надати інформацію про розвиток, становлення та перспективи подальшого розвитку бібліометрії як науки.
 • Документ
  Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек ВНЗ: сучасний стан та перспективи розвитку
  (2016) Черкасова, О. Г.; Бєлодєд, О. В.; Балабан, І. В.; Мігунова, Т. С.
  Важливою складовою роботи бібліотек ВНЗ є інформаційно-бібліографічна діяльность. Вона спрямована на оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів, ефективне використання накопиченого документального потенціалу. Сьогодні інформаційно-бібліографічне обслуговування більш ніж будь-який інший вид бібліотечної діяльності відчуває потужний вплив цифрових технологій і тому під їх впливом інтенсивно змінює свою роботу. З впровадженням інтернет-технологій в бібліотечну практику пріоритетними напрямками роботи стали – формування бібліографічних баз даних, довідково-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів за допомогою сервісу «Віртуальна довідка», створення електронних архівів наукових публікацій науковців вишів – інституційних репозитаріів, аналітична і наукометричними діяльність тощо. Мета даного дайджесту – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з матеріалами фахових видань та Інтернет-ресурсів з питань інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотек. Дайджест згруповано за розділами: «Довідково-бібліографічна та інформаційна діяльність: тенденції розвитку», «Інноваційні аспекти у довідковоінформаційному обслуговуванні користувачів». У межах розділів бібліографічні описи статей розташовані в зворотно-хронологічному порядку.
 • Документ
  Традиційні та інноваційні підходи до зберігання бібліотечних ресурсів
  (2017) Черкасова, О. Г.; Бєлодєд, О. В.; Балабан, І. В.
  Зберігання iнформацiйних ресурсів – важливе завдання, обов’язок, прiоритетний напрям дiяльностi бiблiотек на сучасному етапi. Стан бiблiотечного фонду – це чинник соціальної та економiчної стабiльностi, розвитку; умова iнтеграцiї до світового iнформацiйного простору. Питання зберігання фондів традиційно актуальне для бiблiотек вишів, оскiльки вони завжди виконували двоєдину функцiю: зберігання документiв та забезпечення доступу до них нинішньому та майбутньому поколінням науковців, викладачів, студентської молоді. Мета даного дайджесту – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з матеріалами фахових видань та Інтернет-ресурсів з питань зберігання інформаційних ресурсів книгозбірень. Дайджест згруповано за розділами: «Інструктивно-правове забезпечення збереження бібліотечних фондів», «Збереження і доступ до інформації в бібліотеках: сучасний стан та перспективи», «Використання цифрових технологій та збереження рідкісних і цінних видань у сучасних умовах».
 • Документ
  Інформаційна культура як складова професіоналізму сучасного фахівця
  (2011) Бєлодєд, О. В.; Диндеренко, К. С.
  В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому і науковому процесах проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває особливого значення. Інформаційна культура – це складне та багатозначне поняття, яке пронизує усі сторони розвитку людини. Існує велика кількість визначень поняття "інформаційна культура", але найбільш розповсюдженим є розуміння інформаційної культури як "сукупності інформаційного світогляду, системи знань та вмінь, що забезпечують самостійну діяльність, спрямовану на задоволення індивідуальних інформаційних потреб з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій".
 • Документ
  Бібліотека ВНЗ у віртуальному просторі
  (2013) Бєлодєд, О. В.; Кафтан, О. І.
  В умовах інформатизації вищої школи та курсу на відкриту освіту для бібліотек вишів – ресурсних центрів освітньої і наукової діяльності ВНЗ – представництво у всесвітній мережі є важливим і принциповим. Своєчасне інформування, оперативне та ефективне задоволення потреб читачів сьогодні забезпечують веб-сайти, які дозволяють розширити та урізноманітнити спектр бібліотечно-інформаційного сервісу, зробити бібліотеку відкритою для кожного користувача. Мета даного дайджесту – проілюструвати, як переважна більшість вітчизняних бібліотек займається створенням власних інформаційних ресурсів і представляє їх широкому колу користувачів через Інтернет-мережі, що дозволяє реалізувати безліч завдань по просуванню і рекламуванню бібліотеки в інформаційному співтоваристві.
 • Документ
  Менеджмент якості в діяльності бібліотек
  (2010) Бєлодєд, О. В.; Диндеренко, К. С.; Панченко, Т. С.
  В сучасних умовах перед бібліотеками ВНЗ України стоїть завдання підвищення якості інформаційних продуктів та сервісних послуг, що надаються користувачам. Теоретичним підґрунтям діяльності по підвищенню якості продукції та послуг є положення концепції менеджменту якості. Зміст даної концепції полягає у створенні моделі удосконалення бібліотеки на основі міжнародних стандартів серії ISO 9000. Мета дайджесту „Менеджмент якості в діяльності бібліотек ” – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з основним масивом документів за темою. Дайджест включає в себе анотовані описи книг та статей з фахових періодичних видань . Матеріал згруповано за розділами: “Міжнародні та державні стандарти”, “Модернізація бібліотек на основі менеджменту якості”, “Якість роботи бібліотеки: критерії вивчення”. У межах кожного розділу матеріал розташовано за алфавітом у такій послідовності: книги, статті з періодичних видань.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо використання наукометричної платформи Web of Science в науковій діяльності
  (2017) Костирко, Т. М.; Бондар, І. В.
  Розкрито можливості наукометричної платформи Web of Science, яка є базисом глобального науково-інформаційного середовища. Подано перелік ресурсів, надано практичні рекомендації та наведено приклади здійснення пошуку необхідної інформації за різними параметрами.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо підвищення публікаційної активності магістрантів та аспірантів
  (2017) Костирко, Т. М.; Бондар, І. В.; Жигалкіна, М. С.
  Наведено перелік основних наукометричних баз даних та вимоги щодо оформлення наукових публікацій у міжнародних наукових виданнях з метою підвищення наукометричних показників і публікаційної активності магістрантів, аспірантів та науковців університету. Призначено для магістрантів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для всіх, хто підвищує свою кваліфікацію.