Статті (ЕП та Б)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Щодо питання нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
  (2019) Філиппова, С. В.; Волосюк, М. В.; Filyppova, Svitlana V.; Volosiuk, Maryna V.
  У статті розглядаються основні питання переходу до другого етапу децентралізації в Україні. Робиться наголос на тому, що державна регіональна політика України не може зводитися лише до реформи адміністративно-територіального устрою, але без проведення реформування територіальної організації влади і системного розуміння місця громад у регіональному розвитку неможливо досягти економічного зростання і розвитку держави загалом у сучасних умовах. У статті досліджено еволюційний шлях добровільного об’єднання територіальних громад і пропонується при переході до другого етапу децентралізації – формування системи адміністративно-територіального устрою субрегіонального (районного) рівня – зважити на об’єднання територіальних громад за принципом спроможності (за необхідності через їх укрупнення або переформатування) задля досягнення конкурентоздатності громад та економічного зростання країни.
 • Документ
  Перспективи зростання торгово-економічного співробітництва китайської народної республіки та україни в контексті реалізації ініціативи "Один пояс – Один шлях"
  (2018) Лі, Інін; Захарін, С. В.; Волосюк, М. В.; Li, Yingying; Zakharin, S.; Volosiuk, M.
  Проаналізовано сучасний стан торгово-економічного співробітництва між Україною та КНР. Узагальнено умови реалізації ініціативи "Один пояс – Один шлях". Подано оцінку перспектив розширення китайсько-українського торгово-економічного співробітництва. Внесено пропозиції щодо перспектив зростання торгово-економічного співробітництва КНР та України.
 • Документ
  Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання
  (2020) Волосюк, М. В.; Volosiuk, M. V.
  Метою статті є дослідження особливостей і викликів світової економіки й обґрунтування реіндустріалізації як передумови економічного зростання України. У статті проведено ретроспективний аналіз формування та реалізації державної промислової політики України, що відрізняється непослідовністю, а на останньому етапі – неефективністю заходів. Водночас, досліджуючи основні напрями сучасної політики неоіндустріального розвитку країн ЄС, зазначаємо провідну роль держав у взаємодії з бізнесом, наукою, активними громадами під час формування та реалізації Індустрії 4.0, що в майбутньому передбачає створення абсолютно нових бізнес-моделей, товарів і послуг на базі найсучасніших інноваційних та інформаційних технологій, які підвищать якість життя. Проведений аналіз теперішнього стану промислової та інноваційної діяльності в Україні дав змогу визначити основні бар’єри на шляху інноваційного розвитку вітчизняної промисловості, серед яких: відсутність державної підтримки та стимулювання промислових підприємств; мала частка вітчизняних та іноземних інвестицій у виробництво інноваційної промислової продукції; недосконалість механізму забезпечення якісних змін у системі освіти. У статті надано власне визначення терміну "реіндустріалізація" з урахуванням активної участі держави в цьому процесі та системності заходів, методів та інструментів нової державної промислової політики. В умовах сучасних світових викликів, коли перед Україною стоїть складне завдання подолати величезну відстань, що відділяє її від європейських країн у промисловому розвитку, у науковців та промисловців є усвідомлення та бачення процесу реіндустріалізації країни та перетворення вітчизняної промисловості на конкурентоспроможний комплекс на світових індустріальних ринках. На основі узагальнення думок вчених-економістів у статті визначено основні напрями реіндустріалізації України в умовах переходу до неоіндустріального суспільства.
 • Документ
  Теоретико-методологічні аспекти формування механізму стратегічного управління економічною безпекою підприємства
  (2020) Вдовиченко, Л. Ю.; Волосюк, М. В.; Vdovychenko, L. Y.; Volosiuk, M. V.
  У сучасних умовах перед підприємствами України стоїть проблема забезпечення економічної безпеки шляхом запровадження відповідного механізму стратегічного управління та ефективного застосування його складових. Стаття присвячена актуальній проблемі щодо забезпечення економічної безпеки підприємств та засвідчує міжгалузевий характер досліджуваної проблеми. Для ефективного забезпечення економічної безпеки підприємства потрібний механізм стратегічного управління його економічною безпекою, який представляє собою сукупність спрямованих дій для досягнення поставлених цілей підприємства за допомогою створення сприятливих умов для ефективного використання ресурсів. Метою статті є висвітлення теоретико-методологічних аспектів формування такого механізму. На основі використання методів аналізу та синтезу, наукової абстракції та логічного узагальнення, через призму дослідження підходів науковців до тлумачення сутності економічної безпеки підприємства, узагальнено поняття економічної безпеки підприємства та системи економічної безпеки підприємства; обґрунтовано принципи механізму стратегічного управління економічної безпеки підприємств; визначено сутність дефініції «механізм стратегічного управління економічної безпеки підприємства» та зазначено методологічні аспекти його формування. Із застосуванням методу аналітичного моделювання запропоновано структуру механізму стратегічного управління економічною безпекою підприємства. Дана тематика має перспективу дослідження прикладних аспектів застосування механізму стратегічного управління економічною безпекою підприємства в конкретних галузях промисловості з використанням особливостей та напрямів їх розвитку.
 • Документ
  Активізація та підвищення ефективності китайсько-українського інвестиційного співробітництва в контексті реалізації ініціативи "Один пояс – Один шлях"
  (2018) Лі, Інін; Захарін, С. В.; Волосюк, М. В.; Li, Yingying; Zakharin, S. V.; Volosiuk, M. V.; Ли, Инин; Захарин, С. В.; Волосюк, М. В.
  Найвищу цінність для відтворювального процесу в економіці представляють ті іноземні інвестиції, які спрямовуються на реалізацію великих виробничих та інфраструктурних проектів, а також вкладаються в сучасні види діяльності, зокрема у високотехнологічні галузі. У цьому контексті значні перспективи матиме робота зі стимулювання припливу китайських інвестицій, оскільки китайські інвестори орієнтовані передусім на реалізацію стратегічно важливих довгострокових проектів. Найбільш привабливими проектами в Україні є оновлення портової інфраструктури, закупівля інноваційного залізничного устаткування, розбудова транспортних переходів на кордонах з європейськими державами. Метою статті є надання науково обґрунтованих узагальнень та рекомендацій з проблем розширення китайсько-українського співробітництва в інвестиційній сфері, у тому числі в контексті можливості приєднання України до проекту "Економічний пояс Великого Шовкового Шляху". Проаналізовано сучасні тенденції інвестиційного співробітництва між Україною та КНР. Описано зміст ініціативи "Один пояс – Один шлях". Надано оцінку перспектив розширення китайсько-українського інвестиційного співробітництва. Внесено пропозиції щодо можливостей приєднання України до ініціативи "Економічний пояс Великого Шовкового Шляху".
 • Документ
  Пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів
  (2017) Вдовиченко, Л. Ю.; Волосюк, М. В.; Vdovychenko, L. Yu.; Volosiuk, M. V.; Вдовиченко, Л. Ю.; Волосюк, М. В.
  У сучасному українському регуляторному процесі у сфері морегосподарювання існуючі вимоги щодо оприлюднення інформації виконуються формально, що виступає приводом створення корупційних взаємодій під час прийняття регуляторних актів. Метою статті є визначення інструментів механізму інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання та надання пропозицій щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів. Досліджено складові такого механізму. Доведено необхідність створення та розвитку державної інформаційної системи, що формує електронну інформаційну взаємодію суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання. Визначено інтегровані компоненти формування державної інформаційної системи "Єдине середовище електронного регулювання приморських регіонів" та принципи її створення, що дозволить інформувати споживачів та інвесторів про регуляторну діяльність в Україні у сфері морегосподарювання.
 • Документ
  Стан і тенденції розвитку підприємств морегосподарського комплексу (на прикладі Миколаївської області)
  (2016) Вдовиченко, Л. Ю.; Волосюк, М. В.; Vdovychenko, L. Yu.; Volosiuk, M. V.; Вдовиченко, Л. Ю.; Волосюк, М. В.
  Метою статті є дослідження стану і тенденцій розвитку підприємств морегосподарського комплексу Миколаївської області. Досліджено сучасний стан функціонування підприємств морегосподарського комплексу та пріоритетні напрями їх інвестиційної діяльності на рівні Миколаївського регіону. Здійснено SWOT-аналіз регіональних підприємств морегосподарського комплексу, на підставі якого доведено необхідність визначення спільної з боку державних, регіональних, наукових і підприємницьких структур стратегії економічного зростання цих підприємств на основі їх інвестиційно-інноваційного розвитку. Запропоновано оперативні цілі, завдання та індикатори реалізацій цих заходів для підприємств морегосподарського комплексу на регіональному рівні. Перспективою подальших досліджень є визначення напрямів функціонування морегосподарського комплексу України в регіональному розрізі з урахуванням стану та тенденцій розвитку підприємств морегосподарського комплексу на прикладі Миколаївської області.
 • Документ
  Функціональна структура морегосподарського комплексу України
  (2016) Волосюк, М. В.; Вдовиченко, Л. Ю.; Volosiuk, M. V.; Vdovychenko, L. Yu.; Волосюк, М. В.; Вдовиченко, Л. Ю.
  Метою статті є наукове обґрунтування теоретико-методологічних засад щодо вдосконалення понятійного апарату сучасного морегосподарського комплексу та визначення його функціональної структури в Україні. Досліджено наукові підходи до тлумачення терміна "морегосподарький комплекс". Визначено концептуальні основи щодо проблем і перспектив розвитку сучасного морегосподарського комплексу. Розширено зміст поняття морегосподарського комплексу, яке, на відміну від існуючих трактувань, надало можливість обґрунтувати методологічний підхід до організації цього комплексу на сучасному етапі економічного розвитку України. Визначено основні напрями розвитку морегосподарського комплексу України як складної, багатокомпонентної керованої економічної системи, в рамках якої виділено дві підсистеми: "морська" та "прибережна" економіка. Запропоновано функціональну структуру морегосподарського комплексу України, яка, на відміну від відомих, обумовлює можливість її розширення за рахунок інфраструктур акваторіального та територіального розвитку. Перспективою подальших досліджень є визначення тенденцій розвитку морегосподарського комплексу України в регіональному розрізі з урахуванням запропонованої функціональної структури.
 • Документ
  Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності: релевантний для України міжнародний досвід
  (2018-05-02) Вдовиченко, Л. Ю.
  Намагання в процесі децентралізації в Україні імплементувати кращі світові практики державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, процес здійснення якого залежить від стану дерегуляції та розвитку підприємництва, зумовили актуальність поставленої проблеми. Метою статті є аналіз міжнародного досвіду застосування інструментів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності і визначення напрямів їх використання в Україні.
 • Документ
  The propositions on the implementation of the information relations mechanism in the regulatory activities in Ukraine
  (2018-05-02) Vdovychenko, L.
  The article gives recommendations on the formation of the mechanism of information in Ukraine relations in the regulatory activities. The proposed recommendation allows to see the situation in the field of the regulatory activity in dynamics and determines the effectiveness of reforms in public administration of the national economy both at the state and regional levels.
 • Документ
  Пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів
  (2018-02-21) Вдовиченко, Л. Ю.; Волосюк, М. В.
  В сучасному українському регуляторному процесі у сфері морегосподарювання існуючі вимоги щодо оприлюднення інформації виконуються формально, що виступає приводом створення корупційних взаємодій під час прийняття регуляторних актів. Метою статті є визначення інструментів механізму інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання та надання пропозицій щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів.
 • Документ
  Рекомендації щодо вдосконалення регуляторної політики на етапі проведення адміністративної реформи центральних та місцевих органів виконавчої влади
  (2017-03-22) Волосюк, М. В.; Вдовиченко, Л. Ю.
  Волосюк, М.В. Рекомендації щодо вдосконалення регуляторної політики на етапі проведення адміністративної реформи центральних та місцевих органів виконавчої влади / М. В. Волосюк, Л. Ю. Вдовиченко // Економіст. – 2011. - № 7. – С.32-35.
 • Документ
  Функціональна структура морегосподарського комплексу України
  (2017-03-22) Волосюк, М. В.; Вдовиченко, Л. Ю.
  Волосюк, М. В. Функціональна структура морегосподарського комплексу України / М. В. Волосюк, Л. Ю. Вдовиченко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 2. - С. 14-20.
 • Документ
  Шляхи модернізації існуючої моделі державної регуляторної політики в Україні
  (2017-03-22) Волосюк, М.В.; Вдовиченко, Л.Ю.
  Волосюк М.В, Вдовиченко Л.Ю. Шляхи модернізації існуючої моделі державної регуляторної політики в Україні // Економічний вісник університету: збірник наук. праць. – Переяслав-Хмельницький: Вид-во ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2012. – Випуск 18/3. – С.59-62.
 • Документ
  Стан і тенденції розвитку підприємств морегосподарського комплексу (на прикладі Миколаївської області)
  (2017-03-21) Вдовиченко, Л.Ю.; Волосюк, М.В.
  Метою статті є дослідження стану і тенденцій розвитку підприємств морегосподарського комплексу Миколаївської області. У статті досліджено сучасний стан функціонування підприємств морегосподарського комплексу та пріоритетні напрями їх інвестиційної діяльності на рівні Миколаївського регіону. Здійснено SWOT-аналіз регіональних підприємств морегосподарського комплексу, на підставі якого доведено необхідність визначення спільної з боку державних, регіональних, наукових та підприємницьких структур стратегії економічного зростання цих підприємств на основі їх інвестиційноінноваційного розвитку. Запропоновано оперативні цілі, завдання і індикатори реалізацій цих заходів для підприємств морегосподарського комплексу на регіональному рівні. Перспективою подальших досліджень є визначення напрямів функціонування морегосподарського комплексу України в регіональному розрізі з урахуванням стану та запропонованих авторами тенденцій розвитку підприємств морегосподарського комплексу на прикладі Миколаївської області.
 • Документ
  The analysis of the impact of the regulatory component on business environment in Ukraine
  (2017-03-16) Vdovychenko, L.Y.
  Vdovychenko, L. The analysis of the impact of the regulatory component on business environment in Ukraine / L. Vdovychenko // Applied Computer Science. - 2015. - №1/11. - p. 75-82.
 • Документ
  Проблеми інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності та механізми їх вирішення
  (2017-03-16) Вдовиченко, Л. Ю.
  Вдовиченко, Л. Проблеми інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності та механізми їх вирішення / Л. Вдовиченко // Актуальні проблеми державного управління. - 2013. - Вип. 3. - С. 48-54.
 • Документ
  Механізм здійснення регуляторної діяльності її суб’єктами: стан та існуючі проблеми =The mechanism of the implementation of the regulatory activity of its subjects: state and existed problems
  (2017-03-16) Вдовиченко, Л. Ю.; Vdovychenko, L.Y.
  Вдовиченко, Л. Ю. Механізм здійснення регуляторної діяльності її суб’єктами: стан та існуючі проблеми / Л. Ю. Вдовиченко // Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 36. - С. 189-199.
 • Документ
  Формування в Україні комплексного механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності = Formation in Ukraine complex mechanism of information relations in the field of regulatory activity
  (2017-03-16) Вдовиченко, Л. Ю.; Vdovychenko, L.Y.
  Вдовиченко, Л.Ю. Формування в Україні комплексного механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності / Л.Ю. Вдовиченко // Економіка: реалії часу. – 2015. – №6, (22). – С. 32-37.
 • Документ
  Особливості здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування на сучасному етапі державного управління=Features of exercising regulatory activity of local governments the present stage of public administration
  (2017-03-16) Вдовиченко, Л. Ю.; Vdovychenko, L.Y.
  Вдовиченко, Л. Особливості здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування на сучасному етапі державного управління / Л. Вдовиченко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 147-151.