Дослідження окремих компонентів гідроекосистеми Бузького лиману в зоні впливу Державного підприємства «Стивідорна компанія "Ольвія"»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Поліщук, К. В.
Polyschuk, K. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Магістерська дипломна робота на тему "Дослідження окремих компонентів гідроекосистеми Бузького лиману в зоні впливу Державного підприємства «Стивідорна компанія "Ольвія"» представлена розрахунково-пояснювальною запискою на 118 аркушах та презентацією загальною кількістю слайдів – 22. Структура роботи представлена вступом, п’ятьма розділами, висновками та списком використаних джерел. У роботі використано 8 таблиць та 23 рисунків, список використаної літератури містить 75 джерел. Об’єктом дослідження є Державне підприємство «Стивідорна компанія "Ольвія"». Предметом дослідження є акваторія Бузького лиману в районі експлуатації порту ДП «СК "Ольвія"». У вступі обґрунтована актуальність та практична цінність обраної теми. У першому розділі магістерської роботи розглянуто законодавство України щодо морських портів, визначено роль стивідорної компанії в галузі порту та проаналізовано основні чинники забруднення екосистем у результаті діяльності портів. У другому розділі роботи дана загальна характеристика підприємства ДП «СК "Ольвія"», представлені результати аналізу природних умов розташування об’єкту та визначається вплив на навколишнє середовище внаслідок діяльності ДП «СК "Ольвія"». У третьому розділі дипломної роботи розглянутий метод оцінки екологічного стану водної екосистеми за ступенем забруднення донних відкладень. Четвертий розділ присвячений аналізу фінансово-господарській діяльності порту. Проведений розрахунок рентної плати за спеціальне водокористування та розрахунок екологічного податку за викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення ДП «СК "Ольвія"». П’ятий розділ роботи присвячений питанням охорони праці на підприємстві, також надано інформацію щодо безпеки праці при різних видах робіт у хімічній лабораторії. Результати роботи мають важливе теоретичне та практичне значення і з успіхом можуть бути використані для подальшої оцінки впливу на довкілля підприємства. Магістерська робота виконана українською мовою.

Опис

Поліщук, К. В. Дослідження окремих компонентів гідроекосистеми Бузького лиману в зоні впливу Державного підприємства «Стивідорна компанія "Ольвія"» = Research of the Bug estuary hydroecosystem separate components in a zone of the State enterprise «Stevia company "Olvia"» influence : магістерська робота ; спец. 183 “Технології захисту навколишнього середовища“ / К. В. Поліщук ; наук. кер. Г. Г. Трохименко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 113 с.

Ключові слова

донні відкладення, основні чинники забруднення, діяльність портів, Бузький лиман, 183 “Технології захисту навколишнього середовища“, bottom sediments, main pollution factors, port activity, Bug estuary

Бібліографічний опис