Нелінійна регресійна модель для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для ПК та розробка програми для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Пухалевич, А. В.
Pukhalevych, A. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Обсяг роботи: 104 стор., 6 табл., 11 рис., 29 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми: Визначається низькою достовірністю оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для ПК з використанням існуючих моделей. Мета та завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для ПК. Об’єкт дослідження: процес оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи ПК. Предмет дослідження: нелінійна регресійна модель для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для ПК та програмне забезпечення для її реалізації. Методи дослідження: методи математичної статистики та теорії ймовірностей, регресійного аналізу, об`єктно-орієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів: отримала подальший розвиток модель ISBSG для оцінювання тривалості розробки застосунків для платформи ПК в залежності від трудомісткості розробки за рахунок побудови моделі тільки для Java-застосунків та додавання в модель випадкової змінної, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи ПК. Практичне значення одержаних результатів. Розроблена програма, що реалізує побудовану нелінійну модель для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи ПК, може використовуватися в IT компаніях для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для платформи ПК. Апробація результатів роботи. Основні положення й результати кваліфікаційної роботи доповідалися на II Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи (ITMAS-2021)" (м. Миколаїв, 26-28 жовтня 2021 року).

Опис

Пухалевич, А. В. Нелінійна регресійна модель для оцінювання тривалості розробки Java-застосунків для ПК та розробка програми для її реалізації = The nonlinear regression model for estimating the development duration of the PC Java applications and developing software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / А. В. Пухалевич ; наук. кер. С. Б. Приходько. – Миколаїв : НУК, 2021. – 105 с.

Ключові слова

Java-застосунки, оцінювання тривалості, розробка програмних застосунків, нелінійні регресійні моделі, нормалізуючі перетворення, 121 "Інженерія програмного забезпечення", Java-applications, duration estimation, software applications development, non-linear regression models, normalizing transformations

Бібліографічний опис