Взаємозв’язок між економічною доступністю до продуктів харчування та рівнем продуктивності праці в сільському господарстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Бабич, М. М.
Крилова, І. Г.
Савенко, О. С.
Babych, М. М.
Krylova, I. H.
Savenko, O. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті проведено оцінку рівня продуктивності праці з погляду економічної доступності до продовольства (через рівень заробітної плати). Здійснено рейтингову оцінку та встановлено відхилення індексів від найвищого рівня районів Миколаївської області за такими показниками, як: середньомісячна заробітна плата працівників сільського господарства (в розрахунку на одного штатного працівника); продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах районів; виробництво основних видів продукції рослинництва та тваринництва на одного працюючого в галузі. Визначено міру впливу та взаємозв’язок показників продуктивності праці в сільському господарстві та рівня продовольчого забезпечення населення (за індикатором виробництва основних видів продукції на одну особу та рівнем заробітної плати).

Опис

Бабич, М. М. Взаємозв’язок між економічною доступністю до продуктів харчування та рівнем продуктивності праці в сільському господарстві = The relationship between economic accessibility to food and the level of labor productivity in agriculture / М. М. Бабич, І. Г. Крилова, О. С. Савенко // Наук. вісн. УжНУ. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород : УжНУ, 2017. – Вип. 15, ч. 1. – С. 15–21.

Ключові слова

продуктивність праці, продовольча безпека, заробітна плата, витрати, чистий дохід, валова продукція, сільськогосподарські підприємства, Миколаївська область, производительность труда, продовольственная безопасность, заработная плата, расходы, чистый доход, валовая продукция, сельскохозяйственные предприятия, Николаевская область, labor productivity, food safety, wages, expenses, net income, gross output, agricultural enterprises, Mykolaiv region

Бібліографічний опис