Розробка технології та устаткування для виготовлення тонкостінних гнутих профілів для суден = The development of technology and equipment for manufacturing of the thin-walled roll-formed profiles for ships

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Новошицький, Антон Володимирович
Novishitsky, A. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розробці технології та устаткування для виготовлення тонкостінних гнутих профілів для суден. Для розв'язання задачі розроблена принципово нова технологія виготовлення тонкостінних гнутих профілів гнуттям з поздовжнім розтягом. На основі деформаційної теорії пластичності розв'язана задача пружнопластичного згину з поздовжнім розтягом штаби з ідеального пружнопластичного матеріалу і матеріалів з лінійним та степеневим зміцненням. Отримано аналітичні залежності для визначення величин згинального моменту і пружинення при згині з поздовжнім розтягом штаби. Визначена робота внутрішніх сил при деформуванні штаби. Проведена експериментальна перевірка теоретичних залежностей. На основі теоретичних і експериментальних досліджень розроблено метод розрахунку параметрів, необхідних для проектування і налаштування профілювального устаткування, зокрема сил, діючих на заготовку і профілювальні ролики, геометрії робочих поверхонь профілювальної оснастки, енергетичних витрат. Розроблені технологічні схеми гнуття для виготовлення суднових тонкостінних гнутих профілів з різною конфігурацією. Запропоновані рекомендації щодо їх використання для проектування менш металомістких суднових конструкцій. Сконструйована та виготовлена дослідно-промислова установка = The dissertation is devoted to the development of technology and equipment for manufacturing of the ship thin-walled profiles. The new technology for the manufacturing of the ship thin-walled roll-formed profiles of the bending with longitudinal tension is developed for the solution of this problem. On the basis of the deformation theory of plasticity the problem of an elastoplastic bend of a strip with preliminary longitudinal tension of the strip which is made of an ideal elastoplastic material and the materials with linear and gradual hardening is solved. Analytical dependences for the determination of the bending moment and the springing at deformation of the strip are received. Experimental check of theoretical dependences is conducted. The operation of internal forces in forming different variants of the strip is determined. The calculative method of the main energy-power parameters of technological process of manufacturing profile of the bending with longitudinal tension is developed. Technological schemes of the bending longitudinal tension for reception of ship thin-walled profiles with a various configuration are worked out. The recommendations on the use of the profiles for the design of less metal-intensive ship constructions are given. The trial plant is constructed and manufactured

Опис

Новошицький, А. В. Розробка технології та устаткування для виготовлення тонкостінних гнутих профілів для суден : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / А. В. Новошицький ; НУК ; наук. кер. С. М. Соловйов. - Миколаїв, 2011. - 24 с.

Ключові слова

суднові тонкостінні профілі, пружнопластичний згин штаби, технологічні схеми профілювання, профілювальна установка, ship thin-walled profiles, elastoplastic bending of strip, technological schemes of profiling, main plant

Бібліографічний опис

Зібрання