Удосконалення конструкції та технології побудови залізобетонного понтона плавучих композитних доків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Кириченко, К. В.
Kyrychenko, K.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кириченко К. В. Удосконалення конструкції та технології побудови залізобетонного понтона плавучих композитних доків. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 «Конструювання та будування суден». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Основною метою дисертаційного дослідження є отримання нових даних, закономірностей, розрахункових схем, удосконалення конструкції та технології побудови залізобетонного понтона плавучих композитних доків для зниження матеріалоємності та зменшення трудомісткості їх побудови і собівартості робіт. У дисертації обґрунтовано вдосконалення конструкції та технології побудови залізобетонного понтона зі зменшеною кількістю набору плавучих композитних доків за рахунок збільшення розміру шпації. Виконано розрахунок напружено-деформованого стану плит стапель-палуби і днища залізобетонного понтона плавучого композитного доку зі зменшеною кількістю набору для випадків повного занурення на тихій воді без урахування можливих динамічних навантажень. Досліджено розподілення стиснутих та розтягнутих зон залізобетонної плити понтона плавучого композитного доку зі зменшеною кількістю набору при різних значеннях товщини і відносин довжин сторін на основі числового моделювання. Запропоновано конструктивно-технологічні рішення вдосконалення конструювання залізобетонного понтона зі зменшеною кількістю набору плавучих композитних доків на основі вимог, що пред'являються до корпусу доку та окремих його конструкцій. Удосконалено конструкцію стапеля для побудови залізобетонного понтона зі зменшеною кількістю набору та технологію побудови плавучих композитних доків зі зменшеною кількістю набору в понтоні.

Опис

Кириченко, К. В. Удосконалення конструкції та технології побудови залізобетонного понтона плавучих композитних доків = Improving the design and technology of building of reinforced concrete pontoon floating composite docks : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / К. В. Кириченко ; наук. кер. О. В. Щедролосєв ; НУК. – Миколаїв, 2021. – 27 с.

Ключові слова

плавучі композитні доки, залізобетонний понтон, скінченноелементний аналіз, конструювання та технологія побудови доків, floating composite docks, reinforced concrete pontoon, finitely-element analysis, design and technology of dock building

Бібліографічний опис

Зібрання