Стан і перспективи розвитку малих і середніх підприємств у легкій промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Сергійчук, C. І.
Іщенко, О. А.
Дубинська, І. І.
Sergiychuk, Sergey
Ishchenko, Elena
Dubynska, Iryna

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджено стан і тенденції світового ринку текстильної та швейної продукції, у тому числі й європейський ринок як основний експортний орієнтир. Проаналізовано тенденції розвитку малих і середніх підприємств легкої промисловості України. Визначено, що поступове сповільнення індексу споживчих цін та ризьке зниження індексу виробленої продукції призвели до зниження реальних обсягів виробництва, а подальше погіршення цих показників та рецесія світової економіки можуть призвести до ще більш негативних наслідків. Виявлено проблеми української легкої промисловості: нестача власних обігових коштів у малих і середніх підприємств; обсяг внутрішнього ринку країни мінімум утричі перевищує офіційні дані; не витрачаються гроші на розвиток дистрибуційних каналів; неконкурентоспроможність вітчизняної продукції та ін. Розроблено напрями забезпечення зростання експортного і внутрішнього потенціалу країни.
The article examines the state and trends of the world market of textile and clothing products, including the European market, as the main export landmark. The state and development trends of small and medium enterprises in the light industry of Ukraine are analyzed. It was determined that a gradual decrease in the consumer price index and a sharp decrease in the production index led to a decrease in real production volumes, and a further deterioration of these indicators and a recession in the global economy could lead to even more negative consequences. The problems of the Ukrainian light industry were identified: the lack of working capital in small and medium enterprises, which make up 90% of all enterprises in the industry; the country's domestic market is at least three times higher than official figures; money is not spent on the development of distribution channels; lack of competitiveness of domestic products and others. The developed directions for ensuring the growth of the export and domestic potential of the country.

Опис

Сергійчук, C. І. Стан і перспективи розвитку малих і середніх підприємств у легкій промисловості України = Condition and development perspectives of small and medium enterprises in the light industry of Ukraine / С. І. Сергійчук, О. А. Іщенко, І. І. Дубинська // Причорноморські економічні студії : екон. наук.-практ. журн. – Одеса, 2020. – Вип. 54. – С. 60–67.

Ключові слова

легка промисловість, текстильна і швейна індустрія, малі та середні підприємства, експортний потенціал, light industry, textile and clothing industry, small and medium enterprises, export potential

Бібліографічний опис