Математичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Кудін, О. О.
Kudin, O.O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кудін О.О. Математичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами та програмами» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Міністерство освіти і науки України, Миколаїв, 2021. У дисертації вирішено актуальну науково-прикладну задачу підвищення достовірності оцінювання трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації суден в умовах впливу випадкових непередбачуваних факторів завдяки побудові математичних моделей трудомісткості робіт на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB. Такі математичні моделі дозволяють підвищити достовірність оцінювання тривалості робіт при управлінні часом в проектах розробки КД суден. Перевага запропонованого рішення полягає у тому, що оцінювання трудомісткості робіт проводиться на основі статистичних даних виконаних проектів розробки конструкторської документації на відміну від існуючих методів і моделей оцінювання трудомісткості, основаних на власному досвіді менеджерів проектів. В результаті проведених досліджень побудовано негаусівську ймовірнісну модель трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації секцій корпусів суден та маси цих секцій на основі функції щільності ймовірності двовимірного розподілу Джонсона сімейства SB. Удосконалено рівняння трансформованого еліпсу передбачення для двовимірного негаусівського вектору трудомісткості робіт, що дозволяє визначити наявність двовимірних викидів у подібних наборах негаусівських даних без припущення про їх нормальний розподіл і, в подальшому, підвищити достовірність оцінювання трудомісткості. Побудовано рівняння нелінійної регресії для оцінювання трудомісткості робіт із розробки конструкторської документації секцій корпусів суден в залежності від маси цих секцій. Побудовано нелінійну регресійну модель для оцінювання трудомісткості робіт із розробки конструкторської документації секцій корпусів суден. Розроблено методику оцінювання середньої трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден з використанням нелінійної регресійної моделі трудомісткості робіт та довірчих інтервалів, побудованих на основі двовимірного перетворення Джонсона сімейства SB. Розроблено методику для оцінювання трудомісткості робіт, як випадкової величини.

Опис

Кудін, О. О. Математичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден = Mathematical models for estimating the complexity of work in time management of projects for the development of design documentation of ships : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / О. О. Кудін ; наук. кер. С. Б. Приходько ; НУК. – Миколаїв, 2021. – 26 с.

Ключові слова

управління часом проектів, нелінійна регресійна модель, трудомісткість робіт, двовимірне нормалізуюче перетворення Джонсона, конструкторська документація суден, 05.13.22 "Управління проектами та програмами", project time management, nonlinear regression model, effort, bivariate Johnson normalizing transformation, design documentation of vessels

Бібліографічний опис

Зібрання