Удосконалення однофакторної регресійної моделі для оцінювання тривалості виконання робіт з розробки веб-застосунків, реалізованих мовою Java, та розробка програми для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Пічугін, Максим Юрійович
Pichuhin, Maksym Yuriiovych

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 122 стор., 12 табл., 16 рис., 28 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: визначається необхідністю підвищення достовірності оцінювання тривалості виконання задач з розробки вебзастосунків, реалізованих мовою Java, та розробкою відповідної програми. Мета та завдання дослідження: метою роботи є підвищення достовірності оцінювання тривалості виконання задач з розробки вебзастосунків, реалізованих мовою Java. Об’єкт дослідження: процес оцінювання тривалості виконання робіт з розробки веб-застосунків, реалізованих мовою Java. Предмет дослідження: однофакторна регресійна модель для оцінювання тривалості виконання робіт з розробки веб-застосунків, реалізованих мовою Java. Методи дослідження: методи теорії ймовірності та математичної статистики, регресійного аналізу побудови нелінійних регресійних моделей на основі нормалізуючих перетворень, об`єктно-орієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів: полягає в удосконаленні однофакторної регресійної моделі для оцінювання тривалості виконання робіт з розробки веб-застосунків, реалізованих мовою Java, за рахунок використання нормалізуючого перетворення сім'ї SB Джонсона, що дозволило підвищити достовірність оцінювання тривалості виконання робіт з розробки веб-застосунків, реалізованих мовою Java, в порівнянні з існуючими моделями COCOMO та ISBSG. Практичне значення одержаних результатів: розробка програмного забезпечення для оцінювання тривалості виконання робіт з розробки вебзастосунків, реалізованих мовою Java, за рахунок використання нормалізуючого перетворення сім'ї SB Джонсона. Апробація результатів досліджень: основні положення і результати досліджень, викладені у кваліфікаційній роботі, пройшли апробацію на VI міжнародній науково-технічній конференції «Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем» (м. Дніпро, 4–6 листопада 2020 р.). Публікації: Основні результати кваліфікаційної роботи викладено в 1 науковій праці – тезах конференції.

Опис

Пічугін, М. Ю. Удосконалення однофакторної регресійної моделі для оцінювання тривалості виконання робіт з розробки веб-застосунків, реалізованих мовою Java, та розробка програми для її реалізації = Improving the univariate regression model for estimating the duration of web applications implemented in Java development and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / М. Ю. Пічугін ; наук. кер. Л. М. Макарова. – Миколаїв : НУК, 2020. – 123 с.

Ключові слова

однофакторна регресійна модель, нелінійна регресія, нормалізуюче перетворення Джонсона, оцінювання тривалості виконання робіт, розробка веб-застосунків, Java, 121 “Інженерія програмного забезпечення“, univariate regression model, nonlinear regression, Johnson normalizing transformation, estimating the duration of work, web application development, Java

Бібліографічний опис