Андрагогічне навчання у полікультурному середовищі = Andragogy in multicultural environment

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Яценко, Г. Ю.
Трушлякова, А. Б.
Yatsenko, A. Y.
Trushliakova, A. B.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розгляду навчання дорослих, втіленого через андрагогічні принципи, у глобальному полікультурному просторі. Також показана значна роль андрагогічного підходу в процесі поступової зміни психології дорослого від «споживача» готових знань до творчого свідомого здобуття ним освіти, яка буде сприяти особистісної самореалізації людини протягом всього життєвого шляху. Розглядається роль освіти в житті людини й роль людини в своєму навчанні. Розглядається поняття менталітету та його вплив на процес побудови навчальної взаємодії. = The article is devoted to the adult investigation embodied through andragogical principles in global multicultural space. The role of andragogy approach is described. This approach refers to gradual changes of psychology of an adult from being a user of knowledge becoming a conscious and creative seeker. Adult obtains the new knowledge by means of education during the whole life. Therefore, the role of education in the human life as well as the role of human in the learning process is being focused. The mentality definition and its influence on the learning interaction process is considered.

Опис

Яценко, Г. Ю. Андрагогічне навчання у полікультурному середовищі / Г. Ю. Яценко, А. Б. Трушлякова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 14–18.

Ключові слова

андрагогіка, навчання протягом всього життя, менталітет, етнічна група, полікультурне середовище, китайська мова, ієроліграфічне письмо, andragogy, life-long learning, ethnic group, multicultural space, Chinese, hieroglyphic writing

Бібліографічний опис