Підвищення ефективності використання альтернативних палив у суднових енергетичних установках = Efficiency increasing of alternative fuels utilization in ship power plants

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-03-29

Автори

Мітєнкова, Віра Сергіївна
Mitenkova, V. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена питанню підвищення ефективності використання зрідженого природного газу та біодизельних палив у СЕУ шляхом визначення раціональних термогідродинамічних параметрів і масогабаритних характеристик паливних систем. Розроблено математичні моделі паливних систем для біодизельних палив та зрідженого природного газу, в яких враховано особливості цих палив і вимоги до систем СЕУ. Отримані результати містять варіанти схемних рішень систем, раціональні значення параметрів основного обладнання та процесів, що відбуваються в елементах паливних систем. Проведено експериментальне дослідження роботи суднового середньооборотного дизельного двигуна 6ЧН 25/34 на дизельному та біодизельному паливах. На основі розробленої узагальненої моделі комплексного критерію ефективності застосування альтернативних палив у СЕУ отримано методики його визначення для випадків застосування біодизельних палив та зрідженого природного газу, які дозволяють на стадії концептуального проектування прийняти рішення щодо вибору палива для суден різних типів = The dissertation is devoted to the question of efficiency increasing of liquefied natural gas and biodiesel fuels utilization in ship power plants by means of fuel systems’ efficient thermo-hydrodynamic parameters and mass-overall characteristics estimation. Fuel systems’ mathematical models for biodiesel fuels and liquefied natural gas are worked out, these fuels peculiarities and requirements for ship power plants' systems are considered. Derived solutions are included of diagrams variants, efficient parameters of main equipments and processes in fuel systems elements. Experimental research of ship medium-speed diesel engine 6CN 25/34 which operates on diesel and biodiesel fuels is carried out. The methods of comprehensive criterion estimation for biodiesel fuels and liquefied natural gas are worked out on the base of developed generalized model of comprehensive criterion of efficiency alternative fuels utilizing in ship power plants, employment of these methods is enabled to make a decision comparatively of fuel choice for different types of ships.

Опис

Мітєнкова, В. С. Підвищення ефективності використання альтернативних палив у суднових енергетичних установках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / В. С. Мітєнкова ; НУК ; наук. кер. В. М. Горбов. - Миколаїв, 2010. - 24 с.

Ключові слова

суднові енергетичні установки, зріджений природний газ, біодизельні палива, паливна система, комплексний критерій ефективності, ship power plants, liquefied natural gas, biodiesel fuels, fuel system, comprehensive criterion of efficiency

Бібліографічний опис

Зібрання