Перспективи розвитку авіаційної галузі України в умовах європейської інтеграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Онищенко, В. М.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми роботи. Розвиток економіки кожної країни багато в чому зумовлений розвитком авіаційної галузі. Вона задіяна в багатьох сферах життя і економіки: перевезення пасажирів і вантажів, сільськогосподарські роботи, створення робочих місць в середині галузі і суміжних галузях, розвиток технологій, підґрунтя для існування і розвитку дотичних сфер. Глобалізація світової економіки та розвиток міжнародних відносин України, зростання попиту на швидке перевезення вантажів та зручне транспортне сполучення стимулюють розвиток авіаційних перевезень. Україна належить до небагатьох країн світу, що мають повний цикл розробки та виробництва авіаційної техніки, і займає провідне місце в секторі транспортної авіації світового ринку перевезень. Авіабудування в Україні є надзвичайно перспективним для розвитку національної економіки, бо належить до високотехнологічних галузей і її розвиток визначає можливість переходу до нового технологічного укладу і справляє істотний вплив на модернізацію економіки в цілому Теоретичні основи розвитку авіаційної галузі як однієї з ключових для економіки України досліджено в роботах таких науковців як: М.М. Бірюкова, В.Н. Денисова, М.М. Гнатовського, І.А. Грицяка, Л.М. Ентіна, А.Я. Капустіна, Б.М. Топорніна, О.В. Кресіна, М.Ю. Григорака, М.В. Новикової, В.Г. Пилипчука, Р.А. Калюжного, В.М. Брижка, В.Ф. Опришка, Л.Д. Тимченка, А.О. Четверікова, Ю.С. Шемшученка та інших. Разом з тим залишається невирішеним питання практичної реалізації концепції інтеграції авіагалузі України в транспортну систему ЄС, що зумовило вибір теми кваліфікаційної роботи. Мета і завдання роботи. Мета кваліфікаційної роботи полягає у вивченні та обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо визначення напрямів розвитку української авіаційної галузі в контексті інтеграції України до європейського повітряного простору та приєднання до авіаційної мережі ЄС. Завдання дослідження полягають в наступному: − проаналізувати теоретичні основи економіки авіаційної галузі та її складових; визначити її особливості та значення в системі національної економіки; − охарактеризувати систему державної підтримки розвитку авіаційної галузі; − дослідити стан світового авіаринку та особливостей розвитку авіаційної галузі в Європейському Союзі; − дати оцінку переваг та недоліків розвитку авіаційної галузі в Україні; − проаналізувати співробітництво України і ЄС в розвитку авіаційній галузі; − оцінити перспективи розвитку та визначити напрями піднесення авіаційної галузі; − розробити концепцію інтеграції України до загальноєвропейської авіатранспортної системи. Об’єктом дослідження виступає процес формування та реалізації заходів розвитку авіаційної галузі України. Предметом дослідження є система аналітичного інструментарію удосконалення діяльності авіаційної галузі України та інтеграції її в загальноєвропейську систему. Методи дослідження. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження. Перший з них – системний аналіз був використаний при дослідженні економічної системи авіаційної галузі та її складових. Другий, статистичний та структурний – для оцінки стану та динаміки розвитку авіаційної мережі України та ЄС. Методи економіко-математичного аналізу застосовувалися для визначення індексу порівняльних переваг RCA. Якісний аналіз – для оцінювання сприяння співробітництва України і ЄС в авіаційній галузі. Інформаційною базою для написання кваліфікаційної роботи послужили навчальні посібники, наукові праці, монографічні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, публікації міжнародних організацій, внутрішні корпоративні документи підприємства, а також електронні ресурси. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 90 сторінок, містить список використаних джерел із 65 найменувань. Робота ілюстрована 14 рисунками та містить 13 таблиць. У першому розділі узагальнені теоретичні основи розвитку авіаційної галузі, визначена її роль та місце в економіці. У другому розділі аналізуються особливості розвитку авіаційної галузі України та країн ЄС; здійснено комплексний аналіз щодо конкурентоспроможності авіаційної галузі України. У третьому розділі визначено основні проблеми розвитку авіаційної галузі в Україні та на основі проведеного аналізу сформовано загальні рекомендації щодо сприяння розвитку авіаційної галузі та перспектив розвитку в умовах співпраці ЄС та України.

Опис

Онищенко, В. М. Перспективи розвитку авіаційної галузі України в умовах європейської інтеграції = Prospects for the development of the Ukrainian aviation industry in the context of European integration : бакалаврська робота ; спец. 051 "Економіка" / В. М. Онищенко ; наук. кер. Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2022. – 90 с.

Ключові слова

авіація, вантажоперевезення, пасажироперевезення, євроінтеграція, «спільне небо», авіабудівництво, 051 "Економіка", aviation, cargo transportation, passenger transportation, European integration, "common sky", aircraft construction

Бібліографічний опис