Етико-деонтологічні аспекти в управлінні якістю роботи закладів охорони здоров’я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Сорока І. С. ''Етико-деонтологічні аспекти в управлінні якістю роботи закладів охорони здоров’я'' Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів дотримання етико-деонтологічних норм в управлінні якістю роботи закладів охорони здоров’я. У роботі проведено оцінку системи якості надання медичної допомоги в Україні, здійснено аналіз регламентів побудови етичних взаємовідносин лікаря та пацієнта та оцінку методів та інструментів побудови етичних взаємовідносин між керівником та медичним персоналом. Запропоновано напрями вдосконалення кадрової політики в системі охорони здоров’я. Серед завдань з вдосконалення кадрової політики в сфері охорони здоров'я вагоме місце займає оцінка якості надання медичної допомоги, важливим аспектом якої є оцінка її етичної компоненти. Окреслено необхідність впровадження принципу колегіальності в діяльність закладів охорони здоров’я з метою підвищення якості медичної допомоги. Етико-деонтологічні аспекти в управлінні якістю роботи в медичних закладах включають,поміж іншого, внутрішньо-колективні відносини, засновані на моральних та етичних підходах, таких як дружелюбність, взаємна повага, такт та почуття товариської взаємодопомоги. Медична робота має колективний характер, і вона неможлива без встановлення етичних і професійно-доцільних взаємовідносин всередині колективу.

Опис

Сорока, І. С. Етико-деонтологічні аспекти в управлінні якістю роботи закладів охорони здоров’я = Ethical and deontological aspects in quality management of healthcare institutions : магістерська робота ; спец. 073 ''Менеджмент'' / І. С. Сорока ; наук. кер. М. В. Волосюк. – Миколаїв : НУК, 2021. – 70 с.

Ключові слова

система охорони здоров’я, управління якістю медичної допомоги, етика, деонтологія, етичні взаємовідносини, кадрова політика, колегіальність, 073 ''Менеджмент'', healthcare system, quality management of medical care, ethics, deontology, moral relationships, personnel policy, collegiality

Бібліографічний опис