Розробка ймовірнісної моделі управління змістом програмного забезпечення для обліку енергії та розробка програми для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Черв’яков, Владислав Сергійович
Chervyakov, Vladislav Sergeevich

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 130 стор., 4 табл., 10 рис., 16 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності управління змістом розробки проєкту, шляхом створення зручного наочного інструментарію для менеджерів при управлінні змістом проєктів з врахуванням його статистичної бази та перспектив розвитку, враховуючи велику ступінь невизначеності, що росте з кожним днем в умовах пандемії, ставить задачу створення більш надійної бази для планування, аналізу та управління проєктами з розробки програмного забезпечення з застосуванням не тількі сценарного підходу, а й доповненням моделі інформацією про статистичну історію настання подій проекту з формуванням ймовірністного графу розвитку змісту проекту. Мета та завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності прогнозування розвитку змісту проєктів програмного забезпечення за допомогою створення ймовірнісної графової моделі змісту програмного проєкту з обліку енергії. Для досягнення мети роботи необхідно вирішити такі завдання: провести аналіз змісту проєкту з обліку енергії; виконати аналіз стратегічних методів планування та їх вплив на розвиток сценаріїв подій; розробити програмне забезпечення для управління змістом проєкту на основі ймовірністної моделі. Завдання дослідження: підвищення достовірності прогнозування розвитку змісту проєктів програмного забезпечення за допомогою застосування створеної ймовірнісної моделі управління змістом при розробці програмного забезпечення обліку енергії; розробити програму для управління змістом проєктів програмного забезпечення. Об'єктом дослідження є процес управління змістом програмних проєктів. Предметом дослідження є ймовірністна графова модель управління змістом проєкту програмного забезпечення з обліку енергії. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії графів, методи статистичного аналізу даних, методи підтримки прийняття рішень та метод прямого процесу планування (як один із методів стратегічного планування). Наукова новизна одержаних результатів. Створено ймовірнісну модель управління змістом програмного забезпечення, на основі застосування теорії ймовірності до управління змістом проектів, що дозволить підвищити достовірність прогнозування подальшого розвитку змісту проєкту враховуючи не тільки екпертну оцінку, але й статистичну базу минуліх подій проекту з врахуванням прогнозів що не справдилися. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програмне забезпечення для побудови ймовірнісної моделі змісту проєктів зі створення програмного забезпечення для обліку енергії.

Опис

Черв’яков, В. С. Розробка ймовірнісної моделі управління змістом програмного забезпечення для обліку енергії та розробка програми для її реалізації = Development of the probabilistic model of the energy metering software scope management and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / В. С. Черв’яков ; наук. кер. Т. В. Пономаренко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 130 с.

Ключові слова

ймовірнісна графова модель, управління змістом, ймовірнісні графи, 121 “Інженерія програмного забезпечення“, probabilistic graph model, content management, probabilistic graphs

Бібліографічний опис