Підвищення енергоефективності пропульсивної установки з кайтом шляхом визначення раціонального параметра узгодження для адаптації малообертового двигуна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Кісарова, А. І.
Kisarova, A. I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кісарова А. І. Підвищення енергоефективності пропульсивної установки з кайтом шляхом визначення раціонального параметра узгодження для адаптації малообертового двигуна. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2019. У дисертаційному дослідженні вирішена актуальна науково-прикладна задача підвищення енергоефективності суднової пропульсивної установки шляхом раціональної адаптації малообертового двигуна до майбутніх умов експлуатації транспортного судна з додатковим рушієм – кайтом. Розроблено інструментарій для визначення раціонального значення параметра узгодження «двигун внутрішнього згоряння–турбокомпресор» при ймовірнісно-визначених гідрометеорологічних параметрах на рейсових лініях. Рух судна забезпечується як постійно працюючим МОД, так і кайтом, що епізодично включається в роботу. Досліджено вплив параметра узгодження на сумарну витрату палива за строк служби судна за допомогою розробленої імітаційної математичної моделі. Встановлено, що для середньотонажного танкера з двигуном 6S50ME-C7 і кайтом 640 м2 раціональне значення параметра відповідає точці узгодження на гвинтовій характеристиці двигуна з координатою по навантаженню 60,8 % від номінального. Економія палива від визначення на стадії проектування судна раціонального параметра «двигун внутрішнього згоряння–турбокомпресор» становитиме за строк експлуатації на рейсовій лінії в Північній Атлантиці зі сприятливим для роботи кайта вітровим потенціалом понад 4 %.

Опис

Кісарова, А. І. Підвищення енергоефективності пропульсивної установки з кайтом шляхом визначення раціонального параметра узгодження для адаптації малообертового двигуна = Improving the energy efficiency of the propulsion plant with the kite by determining the rational matching parameter for the adaptation of the low-speed engine : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / А. І. Кісарова ; наук. кер. В. П. Шостак ; НУК. – Миколаїв, 2019. – 20 с. + eлектрон. копія.

Ключові слова

імітаційна математична модель, судновий малообертовий двигун, турбокомпресор, параметр узгодження, кайт, витрата палива, 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки", simulation mathematical model, ship low-speed engine, turbocharger, matching parameter, kite, fuel consumption

Бібліографічний опис

Зібрання