Accounting and Analytical Support for Economic Security in Today’s Business Environment

dc.contributor.authorBurlan S. A.
dc.contributor.authorKatkova N. V.
dc.contributor.authorБурлан С. А.
dc.contributor.authorКаткова Н. В.
dc.date.accessioned2023-09-14T11:26:12Z
dc.date.available2023-09-14T11:26:12Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionBurlan, S. A. Accounting and Analytical Support for Economic Security in Today’s Business Environment = Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах ведення бізнесу / S. A. Burlan, N. V. Katkova // Проблеми економіки. – 2019. – № 1 (39). – С. 184–190.
dc.description.abstractМетою цього дослідження є визначення сутності та ролі обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах сучасного глобалізованого й інформатизованого ринку. Розглянуто основні групи підходів до визначення сутності економічної безпеки й обґрунтовано комплексний підхід до встановлення її складових. Авторами проаналізовано існуючі точки зору щодо визначення змісту обліково-аналітичного забезпечення. В результаті сформульовано власне бачення категоризації, складу та функцій обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств. Так, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах сьогодення визначено як систему інформації, котра охоплює дані оперативного, бухгалтерського, статистичного та кадрового обліку, її носії, канали комунікації, методи обробки та здатна створити передумови для своєчасного вживання заходів протидії негативному впливу загроз економічній безпеці підприємства. До основних функцій обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства віднесені: забезпечення управлінського персоналу необхідною інформацією про стан і основні тенденції розвитку підприємства та зміни ринкової кон’юнктури; створення передумов ефективного функціонування системи контролінгу на підприємстві; забезпечення достовірності даних щодо всіх господарських процесів на підприємстві; формування аналітичної основи розрахунку впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, кількісної детермінації факторів економічної безпеки; здійснювання планування та прогнозування розвитку підприємства і рівня його економічної безпеки; формування власних аналітичних маркерів виникнення, активізації або посилення впливу загроз економічній безпеці підприємства; передача таких сигналів управлінському персоналу. Зазначено, що організація обліково-аналітичного процесу реалізується у три основних етапи: спостереження, осмислення, планування. Обґрунтовано, що саме облікові дані та показники фінансової звітності є фундаментальною основою прийняття основних рішень в частині протидії загрозам економічної безпеки. Окреслено основні дієві способи організації створення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства.
dc.description.abstract1The aim of the study is to determine the essence and role of accounting and analytical support for enterprise economic security in a modern globalized and informationalized market. The article considers the main groups of approaches to the definition of the essence of economic security and justifies an integrated approach to determining its components. The authors analyze the existing points of view regarding the definition of the content of accounting and analytical support. As a result, the authors’ vision of the categorization, composition and functions of accounting and analytical support for economic security of enterprises is formulated. Thus, accounting and analytical support for economic security of an enterprise under modern conditions is defined as an information system which covers operational, financial, statistical, and personnel accounting, information carriers, communication channels, methods of processing and can create preconditions for timely taking measures to combat the negative impact of threats to economic security of an enterprise. The functions of accounting and analytical support in the system of economic security of an enterprise include: providing management personnel with the necessary information on the state and main trends in the development of the enterprise and changes in market conditions; creating prerequisites for efficient functioning of the control system at the enterprise; ensuring the reliability of data on all business processes in the enterprise; forming an analytical basis to calculate the impact of internal and external threats, quantitative determination of economic security factors; planning and forecasting the development of the enterprise and level of its economic security; forming own analytical markers of the emergence, activation or strengthening of the impact of economic security threats to the enterprise; transmitting such signals to management personnel. It is noted that the organization of the accounting and analytical process includes three main stages: monitoring, comprehension, planning. It is substantiated that it is accounting data and indicators of financial statements that are the fundamental basis for making major decisions on combating threats to economic security. The main effective ways for organizing the formation of accounting and analytical support for economic security of an enterprise are identified.
dc.identifier.govdocDOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-184-190
dc.identifier.issn2222-0712 (Print)
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6947
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofseriesУДК; 658:005.33
dc.titleAccounting and Analytical Support for Economic Security in Today’s Business Environment
dc.title.alternativeОбліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах ведення бізнесу
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Burlan 26.pdf
Розмір:
426.69 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.38 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: