Застосування випарив нафти у якості палива для головного двигуна MAN 6S70MC-С нафтоналивного танкеру ''Ardenne Venture''

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Постійне зростання вимог до екологічних показників роботи суднових дизельних установок з однієї сторони й підвищення вартості палив з іншої, змушують розроблювачів суднових дизельних двигунів шукати нетрадиційні підходи до розв'язку проблеми скорочення шкідливих викидів і зниження експлуатаційних витрат на паливо. Досвід останніх десятиліть показав, що ефективне вирішення проблем суднової енергетики можливо тільки на базі комплексного підходу, коли всі процеси, пов'язані з роботою й експлуатацією судновою енергетичною установкою (СЕУ) розглядаються як єдине ціле. До нововведень, спрямованих на вдосконалювання робочого процесу у двигунах останніх моделей, можна віднести: підвищення тиску наддування до 0,32...0,4 МПа; підвищення тиску (рс) і температури (Тс) наприкінці стиску до 10...16 МПа й 900...1200 К, відповідно, а також підвищення максимального тиску циклу (рz) до 18,5...23,0 МПа; підвищення тиску упорскування палива до 90...150 МПа; перехід на акумуляторні системи упорскування з мікропроцесорними системами керування й контролю; оптимізація фаз газорозподілу й керування ними, зокрема перехід на, так званий, Міллер-Процес; застосування спеціальних законів подачі палива в камеру згоряння, зокрема з перед- або післявприском, а так само з декількома послідовними упорскуваннями; використання інших технічних рішень, до яких можна віднести: використання водопаливних емульсій; зволоження надувального повітря; пряме упорскування води в робочий простір двигуна, перепуск газів, що відробили, на впуск двигуна і т. д. Одним з варіантів розв'язання проблеми відповідності вимогам по викидах в атмосферу із суден є застосування природного газу в якості основного суднового палива. Дане розв'язання дозволяє повністю виключити викиди сірки, суттєво скоротити викиди оксидів азоту й вуглецю, а також твердих часток, що може значно поліпшити екологічну обстановку в прибережних акваторіях і на внутрішніх водних шляхах. При цьому перехід на газове паливо на судах потенційно може забезпечити зниження операційних витрат за рахунок більш низької вартості газу в порівнянні із традиційними видами палива, а також за рахунок виключення витрат на виплату штрафів за перевищення екологічних норм на вміст шкідливих речовин у викидах судна. Однак перехід на газ спричиняє деякий ріст їх будівельної вартості, в основному – за рахунок дорогих систем зберігання газу.

Опис

Янковський, Д. О. Застосування випарив нафти у якості палива для головного двигуна MAN 6S70MC-С нафтоналивного танкеру ''Ardenne Venture'' : магістерська робота ; спец. 131 ''Прикладна механіка'' / Д. О. Янковський ; наук. кер. Є. В. Білоусов. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 107 с.

Ключові слова

газовий двигун, процес впуску, індикаторна діаграма, процес згоряння, робочий цикл, 131 ''Прикладна механіка'', gas engine, intake process, indicator diagram, combustion process, duty cycle

Бібліографічний опис