Удосконалення однофакторного рівняння регресії для оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих мовою Java, та розробка програмного забезпечення для його реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Панькін, Ігор Дмитрович
Pankin, Ihor Dmytrovych

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 114 стор., 13 табл., 21 рис., 44 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: підвищення достовірності оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих мовою Java, є важливим завданням, яке потребує удосконалення існуючого рівняння регресії, оскільки ефективність оцінювання розміру програмного забезпечення може стати точкою для успіху чи невдачі проекту на ранньому етапі розробки. Мета та завдання дослідження: підвищення достовірності оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих мовою Java. Об’єкт дослідження: процес оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих мовою Java. Предмет дослідження: однофакторне нелінійне рівняння регресії для оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих мовою Java. Методи дослідження: методи теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного моделювання, регресійного аналізу, об’єктноорієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено однофакторне нелінійне рівняння регресії для оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих мовою Java, за рахунок використання одновимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сім’ї SB, що дозволило підвищити достовірність оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих мовою Java, в порівнянні з існуючою моделлю. Практичне значення одержаних результатів: програмне забезпечення для оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих мовою Java. Апробація результатів досліджень: основні положення і результати досліджень, викладені у кваліфікаційній роботі, пройшли апробацію на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні» (м. Херсон, 30 листопада 2020 р.). Публікації: основні результати кваліфікаційної роботи викладено у 1 науковій праці – матеріалах конференції.

Опис

Панькін, І. Д. Удосконалення однофакторного рівняння регресії для оцінювання розміру веб-застосунків, реалізованих мовою Java, та розробка програмного забезпечення для його реалізації = Improving the univariate regression equation for size estimation of web applications implemented in Java, and development the software for it`s implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / І. Д. Панькін ; наук. кер. Л. М. Макарова. – Миколаїв : НУК, 2020. – 115 с.

Ключові слова

нелінійна регресія, рівняння регресії, нормалізуюче перетворення Джонсона, розмір веб-застосунків, Java, 121 “Інженерія програмного забезпечення“, nonlinear regression, regression equation, Johnson normalizing transformation, size of web applications, Java

Бібліографічний опис