Розробка електростанції з двигуном типу 8ГЧН 25/34

dc.contributor.advisorНаливайко В. С.
dc.contributor.authorСіроштан Б. К.
dc.date.accessioned2023-09-19T11:25:16Z
dc.date.available2023-09-19T11:25:16Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionСіроштан, Б. К. Розробка електростанції з двигуном типу 8ГЧН 25/34 : магістерська робота ; спец. 142 ''Енергетичне машинобудування'' / Б. К. Сіроштан ; наук. кер. В. С. Наливайко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 86 с.
dc.description.abstractПроблема використання газів в якості моторного палива в двигунах внутрішнього згоряння стаціонарних енергетичних установок різного призначення багатогранна. Вона виходить за рамки таких галузей, як: машинобудування, нафтової та газової промисловості. Використання двигунів внутрішнього згорання і, перш за все, двигунів стаціонарних електростанцій на газовому паливі, дозволяє одночасно вирішувати ряд найважливіших задач. Але запаси викопних носіїв енергії з кожним роком зменшуються, тому слід звернути увагу на поновлювальні альтернативи природному газу. Сьогодні сумарне споживання теплової енергії в світі складає 200 млрд. кВт/г в рік (еквівалентні 36 млрд. т умовного палива). Понад 80 % від всіх геологічних запасів органічного палива в світі припадає на частку вугілля, яке стає все менш популярним, у зв'язку зі шкідливим впливом його на навколишнє природне середовище. Крім того, по прогнозах деяких експертів запаси вугілля будуть вичерпані до 2100 р. Вже зараз помітно скорочується видобуток нафти і газу, але не за рахунок модернізації технологій переробки нафти і газу, а за рахунок виснаження природних ресурсів. Так до 2020 року частка видобутку нафти і газу в паливно-енергетичному балансі знизиться з 66,6 % до 20 %. Гідро- і вітроенергетика складають всього 2,3 % від загального виробництва енергії в світі і вони можуть грати тільки допоміжну роль через наявність істотних недоліків: потреби в рівних майданчиках значних розмірів, необхідність виведення їх з господарського обороту, зміна звичного природного ландшафту, акустичні шуми, вібрація ґрунту. Таким чином, ні органічне паливо, ні гидро- і вітроенергія, не можуть вирішити проблеми енергетики в перспективі. Зменшуються також і запаси ядерного палива – урану і торію, з якого можна отримувати в реакторах розмножувачах плутоній. Основними недоліками даного способу отримання енергії є проблеми високої надійності атомних енергоблоків і здороження атомних електростанцій. Практично невичерпні запаси термоядерного палива – водню, проте керовані термоядерні реакції поки не освоєні і невідомо, коли вони будуть використані для промислового отримання енергії в чистому вигляді. Таким чином, розглянуті способи отримання енергії не можуть вирішити проблеми енергозабезпечення майбутніх поколінь. Залишаються два шляхи: граничне економне витрачання енергоресурсів і використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії. Саме поновлювані джерела енергії представляють сьогодні реальну альтернативу традиційним технологіям і за лишаються найбільш перспективними з погляду збереження навколишнього природного середовища і первинних природних ресурсів. До них відносять впровадження технологій по біорозкладанню відходів органічного походження (відходи тваринницьких і птахівничих комплексів та ін.), спалювання твердих побутових відходів (ТБО) з використанням тепла димових газів, а також використання звалищного газу (ЗГ), що утворюється на полігонах ТБО. Найбільший інтерес представляє отримання ЗГ, оскільки вирішується ряд проблем економічного і екологічного характеру. Проектування електростанцій, що працюють на ЗГ, дозволить вже найближчим часом і з мінімальними витратами вивести вітчизняні двигуни на рівень вимог "Євро-3". Про це неодноразово заявляли представники машинобудівної промисловості. Крім того, такий якісний стрибок підвищить конкурентоспроможність вітчизняних двигунів на зарубіжних ринках. Можна з упевненістю стверджувати, що конвертація мобільних електростанцій для роботи на чистіших з екологічного погляду видів палива в двигунах внутрішнього згоряння, перш за все звалищного газу, є глобальним імперативом. Робота виконана українською мовою на 84 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 16 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.
dc.description.abstract1The problem of using gases as motor fuel in internal combustion engines of stationary power plants of various purposes is multifaceted. It goes beyond such industries as: mechanical engineering, oil and gas industry. The use of internal combustion engines and, above all, engines of stationary gasfueled power plants, allows solving a number of important problems at the same time. But reserves of fossil energy carriers are decreasing every year, so attention should be paid to renewable alternatives to natural gas. Today, the total consumption of thermal energy in the world is 200 billion kWh per year (equivalent to 36 billion tons of conventional fuel). More than 80% of all geological reserves of organic fuel in the world are accounted for by coal, which is becoming less and less popular due to its harmful effects on the environment. In addition, according to the forecasts of some experts, coal reserves will be exhausted by 2100. Oil and gas production is already noticeably decreasing, but not due to the modernization of oil and gas processing technologies, but due to the depletion of natural resources. Thus, by 2020, the share of oil and gas production in the fuel and energy balance will decrease from 66.6% to 20%. Hydro and wind energy make up only 2.3% of the total energy production in the world and they can only play an auxiliary role due to the presence of significant disadvantages: the need for large flat sites, the need to remove them from economic circulation, a change in the usual natural landscape, acoustic noise, vibration soil. Thus, neither organic fuel nor hydro- and wind energy can solve energy problems in the future. The reserves of nuclear fuel - uranium and thorium, from which plutonium can be obtained in breeder reactors – are also decreasing. The main disadvantages of this method of obtaining energy are the problems of high reliability of nuclear power units and the increase in the cost of nuclear power plants. Practically inexhaustible reserves of thermonuclear fuel - hydrogen, but controlled thermonuclear reactions have not yet been mastered and it is not known when they will be used for industrial production of energy in its pure form. Thus, the considered methods of obtaining energy cannot solve the problems of energy supply of future generations. There are two ways: marginally economical use of energy resources and the use of non-traditional renewable energy sources. It is renewable energy sources that represent today a real alternative to traditional technologies and remain the most promising from the point of view of preserving the natural environment and primary natural resources. These include the introduction of technologies for the biodegradation of waste of organic origin (waste from livestock and poultry farms, etc.), incineration of solid household waste (MSW) using the heat of flue gases, as well as the use of landfill gas (LG) generated at MSW landfills. The greatest interest is in obtaining a permit, as it solves a number of economic and environmental problems. The design of power plants operating on HG will make it possible to bring domestic engines to the level of "Euro-3" requirements in the near future and with minimal costs. This has been repeatedly stated by representatives of the machinebuilding industry. In addition, such a qualitative leap will increase the competitiveness of domestic engines in foreign markets. It is safe to say that the conversion of mobile power plants to work on environmentally cleaner fuels in internal combustion engines, primarily landfill gas, is a global imperative. The work is done in Ukrainian on 85 pages of the calculation and explanatory note. 16 sources were used. The graphic part is presented on 5 drawings of A1 format.
dc.description.provenanceSubmitted by Ірина Бондар (iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2023-09-19T11:20:43Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Siroshtan_magister.pdf: 3748704 bytes, checksum: ecdcdbc1ff09b24045e0259535183813 (MD5)en
dc.description.provenanceStep: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2023-09-19T11:23:18Z (GMT)en
dc.description.provenanceStep: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2023-09-19T11:23:53Z (GMT)en
dc.description.provenanceStep: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2023-09-19T11:25:16Z (GMT)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-09-19T11:25:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Siroshtan_magister.pdf: 3748704 bytes, checksum: ecdcdbc1ff09b24045e0259535183813 (MD5) Previous issue date: 2022en
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6977
dc.language.isouk
dc.titleРозробка електростанції з двигуном типу 8ГЧН 25/34
dc.typeMasterThesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Siroshtan_magister.pdf
Розмір:
3.58 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.38 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: