Cутність поняття «підготовка фахівців технічних спеціальностей»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Сотер, М. В.
Soter, M. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності поняття «підготовка фахівців технічних спеціальностей». Для його виокремлення проаналізовано трактування дотичних понять: «технічна освіта», «підготовка», «професійна підготовка» / «професійна освіта» та «інженер». Це дозволило деталізувати ключові компоненти цих понять, виокремити їхні характерні ознаки. Акцентовано, що заклади технічної освіти готують для держави тих фахівців, які забезпечують роботу промислово-технічного комплексу, що є одним із базових компонентів економічного розвитку суспільства, тому безпосередньо впливає на розвиток держави. Підкреслено, що успішність професійної підготовки безпосередньо пов’язана з позитивною мотивацією здобувачів освіти до навчальної діяльності, тому під час професійної підготовки мають бути враховані й реалізовані індивідуальні здібності всіх, хто навчається, коло їхніх інтересів, нахили, творчий потенціал через продуктивну суб’єктну взаємодію між суб’єктами освітнього процесу, яка б налаштовувала на безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення в професійній сфері, швидку адаптацію до змін, мобільність, роботу в команді тощо. Представлено авторське трактування поняття «підготовка фахівців технічних спеціальностей» у ракурсі вищої школи. Це цілеспрямований, високоорганізований процес оволодіння майбутніми спеціалістами широкого кола спеціальностей у закладах вищої технічної освіти (університетах, академіях, інститутах, коледжах) для різних галузей науки, техніки і культури, який передбачає опанування здобувачами освіти сукупністю фундаментальних, природничо-наукових, технічних та соціально-гуманітарних знань, практичних умінь і навичок, набуття відповідних особистих якостей, позитивну мотивацію та налаштованість на безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення, швидку адаптацію до змін, мобільність, що в комплексі дозволяють високоефективно виконувати посадові обов’язки в професійної діяльності.

Опис

Сотер, М. В. Сутність поняття «підготовка фахівців технічних спеціальностей» = The essence of the concept of “training of specialists in technical majors” / М. В. Сотер // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – Херсон : КВНЗ, 2020. – Вип. 45. – С. 144–150.

Ключові слова

підготовка фахівців технічних спеціальностей, технічна освіта, професійна підготовка, професійна освіта, інженер, training of specialists in technical majors, technical education, professional training, professional education, engineer

Бібліографічний опис

Зібрання