Розвиток виробництва на миколаївських суднобудівних заводах на основі їхньої реструктуризації та організації центру вогнезахисту матеріалів = Production development at Nikolaev shipyards based on their restructuring and establishing Centre for firesafety of materials

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05-17

Автори

Романчук, Микола Павлович
Romanchuk, N. P.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вивчено стан суднобудівного виробництва в нових умовах господарювання та обґрунтовано необхідність реструктуризації підприємств з виділенням непрофільних виробництв і організація в одному із них центру вогнезахисту горючих матеріалів. Розроблено організаційну модель раціонального суднобудівного підприємства, яка дозволить знизити невиробничі витрати. Здійснено аналіз горючих матеріалів, що застосовуються під час побудови та ремонту суден і для виробничих потреб на заводах, а також національних і міжнародних вимог до вогнезахисту матеріалів. Науково обґрунтовано та розроблено новий підхід до вогнебіоатмосферозахисту деревини та вогнезахищенності палубних мастичних покривів. Вперше розроблено математичну модель вогнебіоатмосферозахисту деревини запропонованим препаратом бінарної дії та основі екологічно безпечної української сировини та нові технології вогнезахисту матеріалів = The author investigates the state of shipbuiilding production under new economical conditions and grounds the necessity of restructuring enterprises to separate improfile production bases and to establish on one of them Centre for firesafety of combustible materials. The author has developed an organisational model of a rational shipyard which allows to reduce off-production expenses. The author analyses combustible materials used in shipbuilding and repairing and for production needs of shipyards, and examines national and international requirements to the materials firesafety. A new approach concerning environmental fire and biological safety of wood and mastics used for deck covers has been developed and scientifically grounded. For the first time there has been developed a mathematical model of environmental fire and biological safety of wood with help of the described stuff of binary action created on basis of the Ukrainian ecologically safe raw material. New technologies of firesafety of materials have been developed

Опис

Романчук, М. П. Розвиток виробництва на Миколаївських суднобудівних заводах на основі їхньої реструктуризації та організації центру вогнезахисту матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / М. П. Романчук ; УДМТУ ; наук. кер. О. С. Рашковський. - Миколаїв, 2003. - 25 с.

Ключові слова

реструктуризація підприємств, вогнебіозахист горючих матеріалів, препарат бінарної дії, центр вогнезахисту матеріалів, restructuring enterprises, fire and biological safety of combustible materials, stuff of binary action, Centre for firesafety of materials

Бібліографічний опис

Зібрання