Вдосконалення моделей розподілу відтворюваних ресурсів в портфелі проектів суднобудівного підприємства = The perfection of renewable resource assignment models in shipyard project portfolio

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-02

Автори

Возний, Олександр Михайлович
Vozniy, A. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена питанням удосконалення моделей розподілу відтворюваних ресурсів у рамках управління портфелем проектів суднобудівного підприємства. Досліджено процеси управління відтворюваними ресурсами в умовах суднобудівного виробництва. Розроблено модель проектно-орієнтованої діяльності суднобудівного підприємства в рамках управління обмеженими пулами відтворюваних ресурсів. Побудовано математичну модель процесу розподілу відтворюваних ресурсів у портфелі проектів суднобудівного підприємства. Розроблено комплексний критерій оптимізації розподілу відтворюваних ресурсів, що враховує ряд істотних факторів, зокрема час, постійні і змінні витрати, вартість грошей у часі, графік платежів замовника. Розроблено методику оптимізації розподілу відтворюваних ресурсів суднобудівного підприємства в рамках його портфеля проектів. Розроблено функціональну модель, структуру інформаційної бази і програмні засоби проектно-орієнтованої автоматизованої системи управління відтворюваними ресурсами суднобудівних підприємств. Упровадження результатів досліджень дозволило знизити трудомісткість управління, підвищити якість рішень, що приймаються, одержати економію від більш раціонального використання ресурсів і в цілому підвищити конкурентоспроможність вітчизняних суднобудівних підприємств = The processes of renewable resource management in shipyards was researched. The model of project-oriented activity of shipyards within management of limited renewable resource pools was carry out. The mathematical model of renewable resource assignment in shipyard project portfolio was constructed. The complex optimization criterion of renewable resource assignment was developed. It enables to take into consideration project duration, fix and variable costs, money time value, custom's schedule of payments. The procedure of renewable resource assignment optimization in shipyard project portfolio was elaborated. The functional model, informational base structure and software tools of project-oriented automation renewable resource management system of shipyard was developed. Application of research results enables to reduce laboriousness of management, to increase decision quality, to take economy from rational resource using and generally to raise competitive position of native shipyards.

Опис

Возний, О. М. Вдосконалення моделей розподілу відтворюваних ресурсів в портфелі проектів суднобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / О. М. Возний ; НУК ; наук. кер. К. В. Кошкін. - Миколаїв, 2008. - 20 с.

Ключові слова

відтворювані ресурси, розподіл ресурсів, портфель проектів, суднобудування, недовизначені моделі, задоволення обмежень, інтервальні розрахунки, renewable resources, resources assignment, project portfolio, shipbuilding, subdefinite models, constraint satisfaction, interval calculation

Бібліографічний опис

Зібрання