Математична модель для оцінювання якості програмного забезпечення розпізнавання номерних знаків та розробка програми для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Полтєв, О. С.
Poltiev, O. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 111 стор., 24 табл., 23 рис., 57 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: визначається необхідністю підвищення достовірності оцінювання якості ПЗ з розпізнавання номерних знаків автомобілів. Мета та завдання дослідження: метою роботи є підвищення достовірності оцінювання якості ПЗ з розпізнавання номерних знаків автомобілів. Об’єкт дослідження: процес оцінювання якості ПЗ розпізнавання номерних знаків. Предмет дослідження: математична модель для оцінювання якості ПЗ розпізнавання номерних знаків. Методи дослідження: методи теорії ймовірностей, математичної статистики, математичного моделювання, регресійного аналізу, об`єктно-орієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів: полягає в удосконаленні математичної моделі для оцінювання якості ПЗ для розпізнавання номерних знаків автомобілів за рахунок використання нормалізуючого перетворення на основі десяткового логарифму, що дозволило підвищити достовірність оцінювання якості ПЗ розпізнавання номерних знаків в порівнянні з існуючою моделлю. Практичне значення одержаних результатів: полягає в розробці програми для оцінювання якості ПЗ розпізнавання номерних знаків на основі удосконаленої математичної моделі. Апробація результатів досліджень: основні положення і результати досліджень, викладені у кваліфікаційній роботі, пройшли апробацію на ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою "Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні" (м. Херсон, 30 листопада 2021 р.). Публікації: Основні результати кваліфікаційної роботи викладено в 1 науковій праці – тезах конференції.

Опис

Полтєв, О. С. Математична модель для оцінювання якості програмного забезпечення розпізнавання номерних знаків та розробка програми для її реалізації = Mathematical model of quality assessment of software for license plate recognition and development of the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / О. С. Полтєв ; наук. кер. Т. А. Фаріонова. – Миколаїв : НУК, 2021. – 112 с.

Ключові слова

нелінійна регресійна модель, однофакторна регресія, нормалізуюче перетворення на основі десяткового логарифму, розробка програмного забезпечення, якість програмного забезпечення, 121 "Інженерія програмного забезпечення", nonlinear regression model, univariate regression, normalizing transformation based on the decimal logarithm, software development, software quality

Бібліографічний опис