Удосконалення регресійної моделі для оцінювання розміру веб-застосунків, розроблених з використанням фреймворку Bootstrap та розробка програми для її реалізацїї

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Абаза, Є. В.
Abaza, Yevhenii Vasylovych

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 110 стор., 7 табл., 16 рис., 32 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи полягає в тому, що оцінювання розміру веб-застосунків, розроблених з використанням фреймворку Bootstrap, є актуальною задачею, виходячи з такої популярності та поширеності цього фреймворку. Мета та завдання дослідження: підвищення достовірності оцінювання розміру веб-застосунків, розроблених з використанням фреймворку Bootstrap. Об’єкт дослідження: процес оцінювання розміру веб-застосунків, розроблених з використанням фреймворку Bootstrap. Предмет дослідження: однофакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру веб-застосунків, розроблених з використанням фреймворку Bootstrap. Методи дослідження: методи теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного моделювання, регресійного аналізу, об’єктноорієнтованого програмування. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні однофакторної нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру веб-застосунків, розроблених з використанням фреймворку Bootstrap, за рахунок використання нормалізуючого перетворення на основі десяткового логарифму, що дозволило підвищити достовірність оцінювання розміру веб-застосунків, розроблених з використанням фреймворку Bootstrap у порівнянні з існуючою моделлю. Практичне значення одержаних результатів: ПЗ для оцінювання розміру веб-застосунків, розроблених з використанням фреймворку Bootstrap, яке розроблено в рамках кваліфікаційної роботи, дозволить автоматизувати та скоротити час відповідних розрахунків. Апробація результатів досліджень. Основні положення і результати досліджень, викладені у кваліфікаційній роботі, пройшли апробацію на VI міжнародній науково-технічній конференції «Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем» (м. Дніпро, 4–6 листопада 2020 р.). Публікації: Основні результати кваліфікаційної роботи викладено у 1 науковій праці – тезах конференції.

Опис

Абаза, Є. В. Удосконалення регресійної моделі для оцінювання розміру веб-застосунків, розроблених з використанням фреймворку Bootstrap та розробка програми для її реалізацїї = Improvement of the regression model for size estimating of web applications written using Bootstrap framework and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / Є. В. Абаза ; наук. кер. Л. М. Макарова. – Миколаїв : НУК, 2020. – 111 с.

Ключові слова

регресійна модель, нормалізуюче перетворення, десятковий логарифм, розмір програмного забезпечення, веб-застосунок, фреймворк Bootstrap, 121 “Інженерія програмного забезпечення“, regression model, normalizing transformation, decimal logarithm, software size, web application, Bootstrap framework

Бібліографічний опис